logo

Kế hoạch 871/KH-BGDĐT "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành Giáo dục

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 871/KH-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
  Ngày ban hành: 20/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------

  Số: 871/KH-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

   

   

  KẾ HOẠCH

  Trin khai thực hiện Phong trào thi đua
  “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
  trong ngành

   

  Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch t chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích:

  a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày trong các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục các cấp;

  b) Bảo đảm hiệu quả trong hoạt động của các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục, tạo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

  2. Yêu cầu:a) Việc thực hiện Phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và các cụm, khối thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  b) Phong trào thi đua phải được trin khai sâu rộng trong các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục các cấp với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí cụ thể phù hp với môi trường giáo dục và tình hình thực tiễn của từng đơn vị;

  c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và t chức thực hiện Phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, đôn đốc, kim tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

  II. Đối tượng, nội dung phong trào thi đua

  1. Đối tượng

  a) Tập thể: Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục ph ph thông, giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị);

  b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục.

  2. Nội dung thi đua

  a) Tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:

  - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của văn hóa công sở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bao gồm: tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi thực hiện nhiệm vụ.

  - Xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công sở.

  - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng suất lao động, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

  - Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

  - Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia đông đảo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

  b) Cá nhân “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:

  - Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

  - Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

  - Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

  - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

  - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.

  - Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, t chức.

  III. Tiêu chuẩn, hình thức và thời gian xét khen thưởng

  1. Tiêu chuẩn thi đua

  Thực hiện theo quy định tại mục IV, Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Hình thức và thời gian xét khen thưởng

  a) Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua hằng năm là một nội dung quan trọng trong đánh giá, xét khen thưởng cho các tập th, cá nhân thuộc và trực thuộc Bộ. Đối với các cơ sở giáo dục và các sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lồng ghép đánh giá việc thực hiện Phong trào thi đua này với việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đ đánh giá, xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ công tác năm học.

  b) Khen thưởng sơ kết: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sơ kết, xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua vào cuối năm học 2021-2022 và đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng theo quy định.

  c) Khen thưởng tổng kết: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổng kết, xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua vào cuối năm học 2024-2025 và đề nghị khen thưởng cấp nhà nước theo quy định.

  IV. Tổ chức thực hiện

  1. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

  a) Vụ Thi đua - Khen thưởng: Tham mưu trin khai t chức Phong trào thi đua trong toàn ngành; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tham mưu đánh giá xét thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua.

  b) Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Báo Giáo dục và Thời đại t chức tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục.

  c) Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp Vụ T chức cán bộ tham mưu sửa đi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan Bộ phù hp với yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 và Phong trào thi đua.

  d) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì rà soát, tham mưu hoàn thiện quy định hiện hành liên quan đến văn hóa công vụ đối với viên chức giáo dục.

  đ) Thanh tra Bộ bổ sung việc kiểm tra thực hiện văn hóa công vụ vào chương trình, kế hoạch hằng năm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

  e) Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu bố trí kinh phí tổ chức Phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng.

  g) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua theo lĩnh vực quản lý; tổ chức thực hiện Phong trào thi đua trong đơn vị mình; đề xuất biu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

  h) Công đoàn cơ quan Bộ phối hp với Văn phòng Bộ tuyên truyền, ph biến, tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ; tổ chức phát động Phong trào thi đua trong cơ quan Bộ, kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc cơ quan Bộ thực hiện Phong trào thi đua.

  2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

  a) Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua, báo cáo định kỳ hằng năm và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biu.

  b) Hội đồng Thi đua - Khen thưng đơn vị phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình ch đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua tại đơn vị.

  3. Các s giáo dục và đào tạo căn cứ kế hoạch này và hướng dn của y ban nhân dân cấp tnh để hướng dẫn các cơ s giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) về kết quả thực hiện Phong trào thi đua hằng năm trong dịp tổng kết năm học.

  4. Các các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm không trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ kế hoạch này và hướng dẫn của cơ quan chủ quản để triển khai thực hiện; báo cáo hàng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) kết qu thực hiện Phong trào thi đua.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ trưng (đ b/c);

  - Ban TĐKT TW b/c);

  - UBND tnh, TP trực thuộc trung ương, các bộ, ngành trung ương (để ph/hợp);

  - Công đoàn GDVN (để ph/hợp);

  - Các đơn vi thuộc, trực thuộc Bộ;

  - Các sGDĐT;

  - Các cơ sở GDĐT. trưng CĐSP, TCSP;

  - Cổng thông tin đin tử ca Bộ;

  - Lưu: VT, TĐKT
   

  KT.BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG   

  Nguyễn Thị Nghĩa

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 871/KH-BGDĐT "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành Giáo dục

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 871/KH-BGDĐT
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 20/08/2019
  Hiệu lực: 20/08/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới