logo

Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, thu hút nhân lực tỉnh Sóc Trăng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 16/2014/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Mai Khương
  Ngày ban hành: 15/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH SÓC TRĂNG
  --------
  Số: 16/2014/NQ-HĐND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Sóc Trăng, ngày 15 tháng 7 năm 2014

   
   
  NGHỊ QUYẾT
  VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
  ----------------------
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10
   
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;
  Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức;
  Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
  Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
  Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
   
  QUYẾT NGHỊ:
   
  Điều 1. Nhất trí thông qua chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020 với nội dung chủ yếu như sau:
  1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  a) Phạm vi điều chỉnh
  Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020 (trừ các trường hợpđihọc theo các Chương trình học bổng, Đề án trong và ngoài nước và trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút theo Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng).
  b) Đối tượng áp dụng
  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách này.
  2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực
  a) Đối tượng được hỗ trợ kinh phí đào tạo
  Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học trong nước.
  b) Đối tượng được hỗ trợ kinh phí thu hút nhân lực
  Người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh tự nguyện đến công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
  3. Điều kiện và mức hỗ trợ đào tạo
  a) Điều kiện được hỗ trợ kinh phí đào tạo
  Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ đào tạo có quyết định cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ của cấp có thẩm quyền, có cam kết bằng văn bản công tác tại tỉnh Sóc Trăng 5 năm trở lên kể từ khi nhận kinh phí hỗ trợ.
  b) Mức hỗ trợ
  Được hưởng hỗ trợ một lần (sau khi có bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), với các mức như sau:
  - Tiến sĩ: 50.000.000 đồng/người/toàn khóa học;
  - Thạc sĩ: 30.000.000 đồng/người/toàn khóa học.
  4. Điều kiện và mức hỗ trợ thu hút nhân lực
  a) Điều kiện được cấp kinh phí thu hút nhân lực
  - Người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, có cam kết bằng văn bản tự nguyện về công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ 5 năm trở lên.
  - Người có bằng thạc sĩ có chuyên môn đào tạo phù hợp theo danh mục các ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu thu hút (do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm), cam kết bằng văn bản tự nguyện về công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ 5 năm trở lên.
  - Về độ tuổi:
  + Người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ: Không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ.
  + Người có học vị thạc sĩ: Không quá 45 tuổi đối với nam và không quá 40 tuổi đối với nữ.
  - Những người chưa là công chức, viên chức thuộc diện được hỗ trợ kinh phí thu hút nhân lực phải thực hiện việc xét tuyển theo quy định; được nhận kinh phí hỗ trợ 1 lần sau khi có quyết định bổ nhiệm ngạch công chức hoặc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
  - Đối với những người thuộc đối tượng hỗ trợ kinh phí thu hút đang là công chức, viên chức thì được nhận kinh phí hỗ trợ 1 lần sau khi nhận nhiệm vụ theo quyết định tiếp nhận, điều động của cơ quan có thẩm quyền.
  - Trường hợp một người đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, chỉ được hưởng hỗ trợ thu hút tương ứng với trình độ, tiêu chuẩn cao nhất.
  b) Mức hỗ trợ thu hút
  - Giáo sư, phó giáo sư: 300.000.000 đồng;
  - Tiến sĩ: 200.000.000 đồng;
  - Thạc sĩ: 100.000.000 đồng.
  5. Các chính sách ưu đãi khác
  a) Đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khi đến làm việc sẽ được bố trí nhà công vụ.
  b) Đối với người ngoài tỉnh nếu có vợ (chồng), con ruột có nhu cầu đến công tác tại tỉnh Sóc Trăng thì sẽ được xem xét ưu tiên bố trí công tác theo trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo.
  6. Đền bù kinh phí hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực
  Những người được hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực không thực hiện đúng thời gian công tác như đã cam kết thì phải đền bù đủ gấp 1,5 lần kinh phí đã nhận, các chính sách ưu đãi khác và tùy theo trường hợp thực tế phải chịu các trách nhiệm có liên quan theo quy định.
  Không giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức đã nhận kinh phí hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chuyển công tác ngoài tỉnh khi chưa thực hiện đền bù đủ kinh phí đã nhận và những chính sách ưu đãi khác, trừ những trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
  7. Thời gian thực hiện
  - Giai đoạn 2014 - 2020.
  - Đối với các trường hợp sinh viên (không thuộc đối tượng hỗ trợ theo chính sách này) đã nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ kinh phí đào tạo năm học 2013 - 2014 thì được tiếp tục hỗ trợ theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến hết năm 2014.
  8. Kinh phí thực hiện
  - Tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2014 - 2020khoảng 26.000.000.000 đồng.
  - Kinh phí thực hiện chính sách từ nguồn ngân sách của tỉnh.
  Điều 2.
  1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
  2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Ban công tác đại biểu;
  - VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
  - Chính phủ;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - VP. Chủ tịch nước;
  - Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
  - TT. TU, TT. HÐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
  - Ðại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
  - Ðại biểu HÐND tỉnh;
  - TT. HÐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
  - Lưu: VT.
  CHỦ TỊCH
  Mai Khương

   
   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, thu hút nhân lực tỉnh Sóc Trăng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
  Số hiệu: 16/2014/NQ-HĐND
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 15/07/2014
  Hiệu lực: 25/07/2014
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Mai Khương
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới