logo

Quyết định 1534/QĐ-TTg Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1534/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày ban hành: 28/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 1534/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC OLYMPIC SINH HỌC QUỐC TẾ
  LẦN THỨ 27 NĂM 2016 TẠI VIỆT NAM
  -------------------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 650/TTr-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam với các nội dung chính như sau:
  1. Mục đích
  Tổ chức tốt Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam (viết tắt là IBO 2016) nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Sinh học trong nhà trường; góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Sinh học và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.
  2. Yêu cầu
  a) Tuân thủ đúng Điều lệ của IBO, các quy định của Trung tâm Điều hành quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức IBO và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  b) Huy động sự tham gia, phối hợp liên ngành của các Bộ, ngành, địa phương liên quan để tổ chức IBO 2016, bảo đảm khoa học, tiết kiệm, an ninh, an toàn và hiệu quả;
  c) Thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
  3. Quy mô
  IBO 2016 được tổ chức với sự tham gia của khoảng 70 đoàn đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới được gửi giấy mời tham dự. Mỗi đoàn có khoảng 8 thành viên, gồm lãnh đạo đoàn, học sinh và quan sát viên.
  4. Thời gian: Trong 8 ngày, từ ngày 17/7/2016 đến hết ngày 24/7/2016.
  5. Địa điểm tổ chức chính: Tại thành phố Hà Nội.
  6. Các hoạt động chủ yếu của IBO 2016
  a) Tổ chức IBO 2016 phù hợp với quy định của Quy chế IBO hiện hành; quy định của Hội đồng Olympic Sinh học quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức IBO và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  b) Tổ chức đón, tiễn các đoàn và khách mời tham dự IBO 2016; hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn thực hiện các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh;
  c) Tổ chức soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi, trao giải và thực hiện các thủ tục cần thiết của IBO 2016 theo quy định của Quy chế IBO và quy định của Hội đồng quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức IBO; tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên môn bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ theo đúng quy định của Quy chế IBO;
  d) Tổ chức ăn, ở, đi lại cho các đoàn dự thi và những người tham gia tổ chức chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn; chuẩn bị cơ sở vật chất, các dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của IBO 2016;
  đ) Tổ chức đội ngũ phụ trách viên, tình nguyện viên phục vụ các đoàn tham dự IBO 2016 và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch cho các đoàn tham gia;
  e) Thực hiện các công tác: Tổ chức các cuộc họp; thông tin, tuyên truyền; tài chính, vận động tài trợ; nghi lễ, lễ tân, an ninh, an toàn, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm giao thông thông suốt; hậu cần và dịch vụ công cộng trong suốt thời gian tổ chức IBO 2016.
  7. Kinh phí thực hiện
  a) Kinh phí chuẩn bị và tổ chức IBO 2016 được thực hiện từ các nguồn:
  - Ngân sách Nhà nước;
  - Lệ phí đóng góp của các đoàn tham dự;
  - Tài trợ và các nguồn hợp pháp khác.
  b) Việc xây dựng, phê duyệt và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả;
  c) Việc phân bổ kinh phí thực hiện cần căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ cụ thể và thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IBO 2016 tại Việt Nam do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  Điều 2. Tổ chức thực hiện
  1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia IBO 2016
  a) Ban Chỉ đạo quốc gia IBO 2016 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban thường trực;
  b) Ban Chỉ đạo quốc gia IBO 2016 có các nhiệm vụ sau:
  - Phối hợp với các Bộ, ban, ngành và các địa phương trong việc chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức IBO 2016;
  - Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác chuẩn bị và tổ chức IBO 2016 theo Đề án đã được phê duyệt;
  - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức IBO 2016; trực tiếp giám sát hoạt động của Ban Chuyên môn và Ban Tổ chức IBO 2016;
  - Chỉ đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì; các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học khác tham gia, phối hợp tổ chức IBO 2016;
  - Chỉ đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi thực hành và phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi thực hành IBO 2016;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức;
  - Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm các điều kiện thuận lợi tổ chức IBO 2016;
  - Quyết định phân bổ kinh phí hoạt động cho các chủ thể tham gia tổ chức IBO 2016 và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ kinh phí được phân bổ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật;
  2. Phân công trách nhiệm
  a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:
  - Chủ trì, phối hợp với Hội Sinh học Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức IBO 2016;
  - Phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch tổ chức IBO 2016;
  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí tổ chức IBO 2016, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật;
  - Chủ trì chỉ đạo thực hiện việc thu, chi và quyết toán kinh phí theo Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IBO 2016 tại Việt Nam.
  b) Bộ Tài chính:
  - Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự toán kinh phí tổ chức IBO 2016, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật;
  - Xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IBO 2016 theo yêu cầu, nội dung và đặc thù của việc tổ chức IBO 2016, thông lệ quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật;
  - Bố trí đủ, kịp thời kinh phí tổ chức thực hiện IBO 2016;
  - Thẩm định, phê duyệt, hướng dẫn thực hiện và quyết toán kinh phí tổ chức IBO 2016 theo quy định.
  c) Bộ Ngoại giao:
  Tham gia ý kiến giúp Trưởng Ban chỉ đạo và Ban tổ chức IBO 2016 xây dựng và triển khai kế hoạch đón tiếp các đoàn và công tác lễ tân; chỉ đạo các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến việc tổ chức IBO 2016.
  d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
  Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức IBO 2016 xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện các chương trình tham quan, du lịch cho lãnh đạo, học sinh và thành viên các đoàn tham dự IBO 2016, thực hiện tốt công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
  đ) Bộ Thông tin và Truyền thông:
  Chỉ đạo các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài nước về IBO 2016.
  e) Bộ Công an:
  Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chỉ đạo công tác xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức IB0 2016.
  g) Bộ Y tế:
  Phối hợp các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo công tác bảo đảm dịch vụ y tế, kiểm dịch biên giới, an toàn - vệ sinh thực phẩm phục vụ IBO 2016.
  h) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành và Ban Tổ chức IBO 2016 xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn, trật tự xã hội, dịch vụ công cộng,... và các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức IBO 2016 trong phạm vi địa bàn quản lý.
  i) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
  Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức IBO 2016 và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về IBO 2016.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan liên quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Ban Tuyên giáo Trung ương;
  - Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Trường ĐHSP Hà Nội;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
  - Lưu: VT, KGVX(3b); QT 147
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Vũ Đức Đam

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ
  Ban hành: 25/12/2001 Hiệu lực: 25/12/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam
  Ban hành: 15/06/2015 Hiệu lực: 01/08/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hướng dẫn
  03
  Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 16/12/2002 Hiệu lực: 01/01/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Công văn 4850/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016
  Ban hành: 21/09/2015 Hiệu lực: 21/09/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1534/QĐ-TTg Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 1534/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/08/2014
  Hiệu lực: 28/08/2014
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới