logo

Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1904/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Phúc
  Ngày ban hành: 04/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------

  Số: 1904/QĐ-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH VỀ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

  --------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, bao gồm:

  1. Phụ lục 1. Danh mục các bảng mã dùng chung của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

  2. Phụ lục 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

  Điều 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được áp dụng thống nhất trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; bảo đảm việc kết nối, tích hợp dữ liệu về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giữa các hệ thống thông tin liên quan với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

  Điều 3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được cập nhật và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ moet.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại địa chỉ e-ict.gov.vn.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Văn phòng Chính phủ ;
  - Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);
  - Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
  - Lưu: VT, Cục CNTT (10b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
   

   

   


  Nguyễn Văn Phúc

   

  PHỤ LỤC 1:

  DANH MỤC CÁC BẢNG MÃ DÙNG CHUNG DÙNG CHO HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN NGÀNH VỀ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
  (Kèm theo Quyết định số   /BGDĐT-CNTT ngày   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  STT

  Ký hiệu bảng (Sheet)

  Tên danh mục

  Nguồn dữ liệu

  1

  DM_TINH

  Danh mục tỉnh/TP

  Tổng cục thống kê

  (https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/)

  2

  DM_HUYEN

  Danh mục quận/huyện

  Tổng cục thống

  kê(https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/)

  3

  DM_XA

  Danh mục xã, phường

  Tổng cục thống kê

  (https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/)

  4

  DM_KHU_VUC

  Danh mục khu vực

   

  5

  DM_VUNG_KHO_KHAN

  Danh mục vùng khó khăn

   

  6

  DM_CAP_DON_VI

  Danh mục cấp đơn vị

   

  7

  DM_CAP_HOC

  Danh mục cấp học

   

  8

  DM_CHUAN_DAO_TAO

  Danh mục chuẩn đào tạo

   

  9

  DM_DAN_TOC

  Danh mục dân tộc

  Tham chiếu QĐ 121-TCTK/PPCĐ

  10

  DM_HOC_LUC

  Danh mục học lực

   

  11

  DM_DANH_HIEU

  Danh mục danh hiệu

   

  12

  DM_HANH_KIEM

  Danh mục hạnh kiểm

   

  13

  DM_DIEN_CHINH_SACH

  Danh mục diện chính sách

   

  14

  DM_DIEN_UU_TIEN_GD

  Danh mục diện ưu tiên gia đình

   

  15

  DM_DU_AN

  Danh mục dự án

   

  16

  DM_GIOI_TINH

  Danh mục giới tính

  Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

  17

  DM_HANG_THUONG_BINH

  Danh mục hạng thương binh

   

  18

  DM_HINH_THUC_DAO_TAO

  Danh mục hình thức đào tạo

   

  19

  DM_HINH_THUC_DAO_TAO_HOC_TAP

  Danh mục hình thức đào tạo học tập

   

  20

  DM_HINH_THUC_HOP_DONG

  Danh mục hình thức hợp đồng

   

  21

  DM_HOC_NGOAI_NGU

  Danh mục học ngoại ngữ

   

  22

  DM_TIET_HOC_NGOAI_NGU

  Danh mục tiết học ngoại ngữ

   

  23

  DM_TIET_HOC

  Danh mục tiết học

   

  24

  DM_KHEN_THUONG

  Danh mục khen thưởng

   

  25

  DM_KHOI

  Danh mục khối

   

  26

  DM_LOAI_CAN_BO

  Danh mục loại cán bộ

   

  27

  DM_LOAI_HINH

  Danh mục loại hình trường

   

  28

  DM_LOAI_TRUONG

  Danh mục loại trường

   

  29

  DM_LOAI_KHUYET_TAT

  Danh mục loại khuyết tật

   

  30

  DM_LOP_DAO_TAO_BOI_DUONG

  Danh mục lớp đào tạo bồi dưỡng

   

  31

  DM_LOP_GHEP

  Danh mục lớp ghép

   

  32

  DM_LOP_HUONG_NGHIEP_DAY_NGHE

  Danh mục lớp hướng nghiệp dạy nghề

   

  33

  DM_LY_DO_THOI_HOC

  Danh mục lý do thôi học

   

  34

  DM_MIEN_GIAM_HOC_PHI

  Danh mục miễn giảm học phí

   

  35

  DM_MON_HOC

  Danh mục môn học

   

  36

  DM_MUC_DAT_CHUAN_QG_CLGD

  Danh mục đạt chuẩn quốc gia chất lượng tối thiểu

   

  37

  DM_NGOAI_NGU

  Danh mục ngoại ngữ

   

  38

  DM_NHOM_CAN_BO

  Danh mục nhóm cán bộ

   

  39

  DM_NHOM_CAP_HOC

  Danh mục nhóm cấp học

   

  40

  DM_PHAN_BAN

  Danh mục phân ban

   

  41

  DM_TIET_HOC

  Danh mục tiết học

   

  42

  DM_TOT_NGHIEP

  Danh mục tốt nghiệp

   

  43

  DM_TRANG_THAI_CAN_BO

  Danh mục trạng thái cán bộ

   

  44

  DM_TRANG_THAI_HOC_SINH

  Danh mục trạng thái học sinh

   

  45

  DM_TRINH_DO

  Danh mục trình độ

   

  46

  DM_TRINH_DO_CHUYEN_MON

  Danh mục trình độ chuyên môn

   

  47

  DM_TRINH_DO_DAO_TAO

  Danh mục trình độ đào tạo

   

  48

  DM_TRINH_DO_LLCT

  Danh mục trình độ lý luận chính trị

   

  49

  DM_TRINH_DO_NGOAI_NGU

  Danh mục trình độ ngoại ngữ

   

  50

  DM_TRINH_DO_QLGD

  Danh mục trình độ quản lý giáo dục

   

  51

  DM_TRINH_DO_QLNN

  Danh mục trình độ quản lý nhà nước

   

  52

  DM_TRINH_DO_TIN_HOC

  Danh mục trình độ tin học

   

  53

  DM_KIEU_LOP

  Danh mục kiểu lớp

   

  54

  DM_NHOM_TUOI_MN

  Danh mục nhóm tuổi mầm non

   

  55

  DM_KENH_TANG_TRUONG_CAN_NANG

  Danh mục cân tăng trưởng cân nặng

   

  56

  DM_NUOC

  Danh mục quốc tịch

  Tham chiếu TCVN 7217-3:2013

  57

  DM_TON_GIAO

  Danh mục tôn giáo

  Tham chiếu QĐ 121-TCTK/PPCĐ, QĐ 132/QĐ-TGCP

  58

  DM_NHOM_CHUYEN_NGANH

  Danh mục nhóm chuyên ngành

   

  59

  DM_HE_CHUYEN

  Danh mục hệ chuyên

   

  60

  DM_NGACH_CC

  Danh mục ngạch công chức

   

  61

  DM_MON_DAY_GV

  Danh mục môn dạy giáo viên

   

  62

  DM_BAC_LUONG

  Danh mục bậc lương

   

  63

  DM_BOI_DUONG_TX

  Danh mục bồi dưỡng thường xuyên

   

  64

  DM_CHUYEN_MON

  Danh mục chuyên môn

   

  65

  DM_KQ_CHUAN_NGHE_NGHIEP

  Danh mục chuẩn nghề nghiệp

   

  66

  DM_DG_VIEN_CHUC

  Danh mục đánh giá viên chức

   

  67

  DM_GIAO_VIEN_GIOI

  Danh mục giáo viên giỏi

   

  68

  DM_NHIEM_VU_KIEM_NHIEM

  Danh mục kiêm nhiệm

   

  69

  DM_KHEN_THUONG_GV

  Danh mục khen thưởng giáo viên

   

  70

  DM_KY_LUAT_GV

  Danh mục kỷ luật giáo viên

   

  71

  DM_CHUC_VU_DANG_VIEN

  Danh mục chức vụ đảng viên

   

  72

  DM_CHUC_VU_DOAN_VIEN

  Danh mục chức vụ đoàn viên

   

  73

  DM_GV_GIANG_DAY_VH

  Danh mục giáo viên giảng dạy văn hóa

   

  74

  DM_HINH_THUC_KHEN_THUONG

  Danh mục hình thức khen thưởng

   

  75

  DM_HINH_THUC_KY_LUAT

  Danh mục hình thức kỷ luật

   

  76

  DM_HINH_THUC_TUYEN_DUNG

  Danh mục hình thức tuyển dụng

   

  77

  DM_HOC_HAM

  Danh mục học hàm

   

  78

  DM_HOC_VAN_PHO_THONG

  Danh mục học vấn phổ thông

   

  79

  DM_HOC_VI

  Danh mục học vị

   

  80

  DM_KHEN_THUONG_NHAN_SU

  Danh mục khen thưởng nhân sự

   

  81

  DM_MOI_QUAN_HE

  Danh mục mối quan hệ

  Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

  82

  DM_NGANH_DAO_TAO

  Danh mục ngành đào tạo

   

  83

  DM_TIENG_DAN_TOC

  Danh mục tiếng dân tộc

   

  84

  DM_TINH_TRANG_HON_NHAN

  Danh mục tình trạng hôn nhân

  Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

  85

  DM_TRINH_DO_HANH_CHINH_NHA_NUOC

  Danh mục trình độ hành chính nhà nước

   

  86

  DM_VUNG

  Danh mục vùng

   

  87

  DM_HOC_BAN_TRU

  Danh mục học bán trú

   

  88

  DM_SO_BUOI_HOC_TREN_TUAN

  Danh mục số buổi học trên tuần

   

  89

  DM_TRUNG_TAM

  Danh mục trung tâm

   

  90

  DM_LOAI_TRUNG_TAM

  Danh mục loại trung tâm

   

  91

  DM_GIAI_DOAN_KQHT

  Danh mục giai đoạn kết quả học tập

   

   

  PHỤ LỤC 2:

  QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ DỮ LIỆU DÙNG CHO HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN NGÀNH VỀ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
  (Kèm theo Quyết định số   /BGDĐT-CNTT ngày   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  I. Quy định chung

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông này quy định kỹ thuật về trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, độ dài dữ liệu đối với các nhóm dữ liệu về trường học, giáo viên, lớp học, học sinh, kết quả học tập bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; quy định kỹ thuật về dữ liệu khen thưởng, thí sinh tự do, xét tốt nghiệp, kết quả thi lại, báo cáo quản lý chất lượng giáo dục (EQMS).

  2. Đối tượng áp dụng

  - Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

  - Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

  3. Giải thích từ ngữ

  - Cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông: là một cơ sở dữ liệu tập trung, tập hợp các cơ sở dữ liệu thành phần về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật.

  - Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông: là hệ thống công nghệ thông tin hoạt động trên môi trường mạng (tại địa chỉ: csdl.moet.gov.vn) để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý báo cáo dữ liệu của các sở giáo dục và đào tạo lên cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Hệ thống cơ sở dữ liệu gồm các phân hệ quản lý mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, và các phân hệ quản lý khác.

  - Có chương trình giáo dục cơ bản: Mục thông tin chỉ rõ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại hay không. Theo quy định trong Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 9 năm 2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục để thu thập thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Có chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay: Mục thông tin chỉ rõ trường có chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay hay không. Theo quy định trong Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 9 năm 2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục để thu thập thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  II. Quy định kỹ thuật về dữ liệu

  1. Quy định kỹ thuật về dữ liệu Trường mầm non

  Tên nhóm dữ liệu: Thông tin Trường mầm non

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  Cấp độ: Cấp 1

  TRMN.1.1

  Thông tin chung

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã trường

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Tên trường

  TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Mã nhóm cấp học

  MA_NHOM_CAP_HOC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã tỉnh

  MA_TINH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã huyện

  MA_HUYEN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã xã

  MA_XA

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

   

   

   

   

  Mã loại hình trường

  MA_LOAI_HINH_TRUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã đạt chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

  MA_DAT_CHUAN_DANH_GIA_CLGD

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã khu vực

  MA_KHU_VUC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Fax

  FAX

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Website

  WEBSITE

  Chuỗi ký tự

  String

  250

   

   

   

  Vị trí bản đồ

  VI_TRI_BAN_DO

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Tên hiệu trường

  HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Điện thoại hiệu trưởng

  DIEN_THOAI_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Email hiệu trưởng

  EMAIL_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Có chi bộ đảng

  IS_CO_CHI_BO_DANG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có phải là trường quốc tế

  IS_TRUONG_QUOC_TE

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh khuyết tật

  IS_HOC_SINH_KHUYET_TAT

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh bán trú

  IS_HOC_SINH_BAN_TRU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có thuộc vùng đặc biệt khó khăn

  IS_VUNG_DAC_BIET_KHO_KHAN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có dạy 2 buổi/ngày

  IS_2_BUOI_NGAY

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Diện tích

  DIEN_TICH

  Chuỗi ký tự

  String

  10

   

   

   

  Ngày tháng năm thành lập

  NAM_THANH_LAP

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/ BTTTT

   

   

  Có sử dụng máy vi tính phục vụ quản lý và giáo dục trẻ

  IS_SU_DUNG_MAY_TINH_DA Y_HOC

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Được kết nối Internet

  IS_KHAI_THAC_INTERNET_DAY_HOC

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có điện lưới

  IS_DIEN_LUOI

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có nguồn nước sạch

  IS_NGUON_NUOC_SACH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có công trình vệ sinh

  IS_CONG_TRINH_VE_SINH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay

  IS_CT_GDVS_DOI_TAY

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có chương trình giáo dục cơ bản

  IS_CHUONG_TRINH_GIAO_DUC_CO_BAN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Mã vùng

  MA_VUNG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Danh sách điểm trường

  DIEM_TRUONGS

  Tham chiếu TRMN.2.1

   

   

   

   

   

  Danh sách mã vùng khó khăn

  TRUONG_VUNG_KHO_KHANS

  Tham chiếu TRMN.2.2

   

   

   

  Cấp độ: Cấp 2

  TRMN.2.1

  Điểm trường

   

   

   

   

   

   

   

   

  M điểm trường

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Tên điểm trường

  TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Số điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Khoảng cách điểm trường chính

  KHOANG_CACH_DIEM_TRUONG_CHINH

  Số thập phân

  Decimal

  10

   

   

   

  Phương tiện có thể đi lại

  PHUONG_TIEN_CO_THE_DI_LAI

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Diện tích

  DIEN_TICH

  Số thập phân

  Decimal

  10

   

  TRMN.2.2

  Trường vùng khó khăn

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã vùng khó khăn

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

  2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu Trường tiểu học

  Tên nhóm dữ liệu: Thông tin Trường tiểu học

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  Cấp độ: Cấp 1

  TRC1.1.1

  Thông tin chung

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã trường

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Tên trường

  TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Mã nhóm cấp học

  MA_NHOM_CAP_HOC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã tỉnh

  MA_TINH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã huyện

  MA_HUYEN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã xã

  MA_XA

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Mã loại hình trường

  MA_LOAI_HINH_TRUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã loại trường

  MA_LOAI_TRUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã vùng khó khăn

  MA_VUNG_KHO_KHAN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã đạt chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

  MA_DAT_CHUAN_DANH_GIA_CLGD

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã khu vực

  MA_KHU_VUC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã dự án

  MA_DU_AN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Số điểm trường

  SO_DIEM_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  10

   

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Fax

  FAX

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Website

  WEBSITE

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Vị trí bản đồ

  VI_TRI_BAN_DO

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Tên hiệu trường

  HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Điện thoại hiệu trưởng

  DIEN_THOAI_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Email hiệu trưởng

  EMAIL_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Có chi bộ đảng

  IS_CO_CHI_BO_DANG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có phải là trường quốc tế

  IS_TRUONG_QUOC_TE

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh khuyết tật

  IS_HOC_SINH_KHUYET_TAT

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh bán trú

  IS_HOC_SINH_BAN_TRU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có kỹ năng sống

  IS_KY_NANG_SONG_GDXH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh nội trú

  IS_HOC_SINH_NOI_TRU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có thuộc vùng đặc biệt khó khăn

  IS_VUNG_DAC_BIET_KHO_KHAN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có đạt chất lượng tối thiểu

  IS_DAT_CHAT_LUONG_TOI_THIEU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có dạy 2 buổi/ngày

  IS_2_BUOI_NGAY

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Diện tích

  DIEN_TICH

  Chuỗi ký tự

  String

  10

   

   

   

  Ngày tháng năm thành lập

  NAM_THANH_LAP

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/ BTTTT

   

   

  Có sử dụng máy vi tính phục vụ quản lý và giáo dục trẻ

  IS_SU_DUNG_MAY_TINH_DAY_HOC

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Được kết nối Internet

  IS_KHAI_THAC_INTERNET_DAY_HOC

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có điện lưới

  IS_DIEN_LUOI

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có nguồn nước sạch

  IS_NGUON_NUOC_SACH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có công trình vệ sinh

  IS_CONG_TRINH_VE_SINH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay

  IS_CT_GDVS_DOI_TAY

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có chương trình giáo dục cơ bản

  IS_CHUONG_TRINH_GIAO_DUC_CO_BAN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có hạ tầng tiếp cận học sinh khuyết tật

  IS_CO_HA_TANG_TLHT_PHU_HOP_HSKT

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có bộ phận công tác tư vấn học đường

  IS_CONG_TAC_TU_VAN_HOC_DUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Mã vùng

  MA_VUNG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Danh sách điểm trường

  DIEM_TRUONGS

  Tham chiếu TRMN.2.1

   

   

   

   

   

  Danh sách mã vùng khó khăn

  TRUONG_VUNG_KHO_KHANS

  Tham chiếu TRMN.2.2

   

   

   

  3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu Trường trung học cơ sở

  Tên nhóm dữ liệu: Thông tin Trường trung học cơ sở

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Mô tả

  Đối tượng

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  Cấp độ: Cấp 1

  TRC2.1.1

  Thông tin chung

   

   

   

   

   

   

   

   

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Tên

  TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Mã nhóm cấp học

  MA_NHOM_CAP_HOC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã tỉnh

  MA_TINH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã huyện

  MA_HUYEN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã xã

  MA_XA

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Mã loại hình trường

  MA_LOAI_HINH_TRUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã loại trường

  MA_LOAI_TRUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã vùng khó khăn

  MA_VUNG_KHO_KHAN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã đạt chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

  MA_DAT_CHUAN_DANH_GIA_CLGD

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã khu vực

  MA_KHU_VUC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã dự án

  MA_DU_AN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Số điểm trường

  SO_DIEM_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  10

   

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Fax

  FAX

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Website

  WEBSITE

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Vị trí bản đồ

  VI_TRI_BAN_DO

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Tên hiệu trường

  HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Điện thoại hiệu trưởng

  DIEN_THOAI_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Email hiệu trưởng

  EMAIL_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Có chi bộ đảng

  IS_CO_CHI_BO_DANG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có phải là trường đạt chuẩn quốc tế

  IS_DAT_CHUAN_QG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có phải là trường quốc tế

  IS_TRUONG_QUOC_TE

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh khuyết tật

  IS_HOC_SINH_KHUYET_TAT

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh bán trú

  IS_HOC_SINH_BAN_TRU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có kỹ năng sống

  IS_KY_NANG_SONG_GDXH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh nội trú

  IS_HOC_SINH_NOI_TRU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có thuộc vùng đặc biệt khó khăn

  IS_VUNG_DAC_BIET_KHO_KHAN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có đạt chất lượng tối thiểu

  IS_DAT_CHAT_LUONG_TOI_THIEU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có dạy 2 buổi/ngày

  IS_2_BUOI_NGAY

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Diện tích

  DIEN_TICH

  Chuỗi ký tự

  String

  10

   

   

   

  Ngày tháng năm thành lập

  NAM_THANH_LAP

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/ BTTTT

   

   

  Vị trí bản đồ

  VI_TRI_BAN_DO

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Có sử dụng máy vi tính phục vụ quản lý và giáo dục trẻ

  IS_SU_DUNG_MAY_TINH_DA Y_HOC

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Được kết nối Internet

  IS_KHAI_THAC_INTERNET_DAY_HOC

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có điện lưới

  IS_DIEN_LUOI

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có nguồn nước sạch

  IS_NGUON_NUOC_SACH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có công trình vệ sinh

  IS_CONG_TRINH_VE_SINH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay

  IS_CT_GDVS_DOI_TAY

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có chương trình giáo dục cơ bản

  IS_CHUONG_TRINH_GIAO_DUC_CO_BAN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có hạ tầng tiếp cận học sinh khuyết tật

  IS_CO_HA_TANG_TLHT_PHU_HOP_HSKT

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có bộ phận công tác tư vấn học đường

  IS_CONG_TAC_TU_VAN_HOC_DUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Mã vùng

  MA_VUNG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Danh sách điểm trường

  DIEM_TRUONGS

  Tham chiếu TRMN.2.1

   

   

   

   

   

  Danh sách mã vùng khó khăn

  TRUONG_VUNG_KHO_KHANS

  Tham chiếu TRMN.2.2

   

   

   

  4. Quy định kỹ thuật về dữ liệu Trường trung học phổ thông

  Tên nhóm dữ liệu: Thông tin Trường trung học phổ thông

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  Cấp độ: Cấp 1

  TRC3.1.1

  Thông tin chung

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã trường

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Tên trường

  TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Mã nhóm cấp học

  MA_NHOM_CAP_HOC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã tỉnh

  MA_TINH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã huyện

  MA_HUYEN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã xã

  MA_XA

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Mã loại hình trường

  MA_LOAI_HINH_TRUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã loại trường

  MA_LOAI_TRUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã vùng khó khăn

  MA_VUNG_KHO_KHAN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã đạt chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

  MA_DAT_CHUAN_DANH_GIA_CLGD

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã khu vực

  MA_KHU_VUC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã dự án

  MA_DU_AN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Số điểm trường

  SO_DIEM_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  10

   

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Fax

  FAX

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Website

  WEBSITE

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Vị trí bản đồ

  VI_TRI_BAN_DO

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Tên hiệu trường

  HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Điện thoại hiệu trưởng

  DIEN_THOAI_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Email hiệu trưởng

  EMAIL_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Có chi bộ đảng

  IS_CO_CHI_BO_DANG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có phải là trường đạt chuẩn quốc tế

  IS_DAT_CHUAN_QG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có phải là trường quốc tế

  IS_TRUONG_QUOC_TE

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh khuyết tật

  IS_HOC_SINH_KHUYET_TAT

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh bán trú

  IS_HOC_SINH_BAN_TRU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có kỹ năng sống

  IS_KY_NANG_SONG_GDXH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có học sinh nội trú

  IS_HOC_SINH_NOI_TRU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có thuộc vùng đặc biệt khó khăn

  IS_VUNG_DAC_BIET_KHO_KHAN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có đạt chất lượng tối thiểu

  IS_DAT_CHAT_LUONG_TOI_THIEU

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có dạy 2 buổi/ngày

  IS_2_BUOI_NGAY

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Diện tích

  DIEN_TICH

  Chuỗi ký tự

  String

  10

   

   

   

  Ngày tháng năm thành lập

  NAM_THANH_LAP

  Chuỗi ký tự

  String

  10

   

   

   

  Có dạy nghề phổ thông

  IS_DAY_NGHE_PHO_THONG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có lớp không chuyên

  IS_CO_LOP_KHONG_CHUYEN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có kỹ năng sống

  IS_KY_NANG_SONG_GDXH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có sử dụng máy vi tính phục vụ quản lý và giáo dục trẻ

  IS_SU_DUNG_MAY_TINH_DA Y_HOC

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Được kết nối Internet

  IS_KHAI_THAC_INTERNET_DAY_HOC

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có điện lưới

  IS_DIEN_LUOI

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có nguồn nước sạch

  IS_NGUON_NUOC_SACH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có công trình vệ sinh

  IS_CONG_TRINH_VE_SINH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay

  IS_CT_GDVS_DOI_TAY

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có chương trình giáo dục cơ bản

  IS_CHUONG_TRINH_GIAO_DUC_CO_BAN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có hạ tầng tiếp cận học sinh khuyết tật

  IS_CO_HA_TANG_TLHT_PHU_HOP_HSKT

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có bộ phận công tác tư vấn học đường

  IS_CONG_TAC_TU_VAN_HOC_DUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Mã vùng

  MA_VUNG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Danh sách điểm trường

  DIEM_TRUONGS

  Tham chiếu TRMN.2.1

   

   

   

   

   

  Danh sách mã vùng khó khăn

  TRUONG_VUNG_KHO_KHANS

  Tham chiếu TRMN.2.2

   

   

   

  5. Quy định kỹ thuật về dữ liệu Trung tâm giáo dục thường xuyên

  Tên nhóm dữ liệu: Thông tin Trung tâm giáo dục thường xuyên

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  Cấp độ: Cấp 1

  TTX.1.1

  Thông tin chung

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã trung tâm

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Tên trung tâm

  TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Mã nhóm cấp học

  MA_NHOM_CAP_HOC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã tỉnh

  MA_TINH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã huyện

  MA_HUYEN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã xã

  MA_XA

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Mã loại hình trung tâm

  MA_LOAI_HINH_TRUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  M ãloại trung tâm

  MA_LOAI_TRUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã vùng khó khăn

  MA_VUNG_KHO_KHAN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã đạt chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

  MA_DAT_CHUAN_DANH_GIA_CLGD

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã khu vực

  MA_KHU_VUC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Fax

  FAX

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Website

  WEBSITE

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Tên hiệu trung tâm

  HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Điện thoại giám đốc

  DIEN_THOAI_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Email giám đốc

  EMAIL_HIEU_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Có chi bộ đảng

  IS_CO_CHI_BO_DANG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có dạy kỹ năng sống giáo dục xã hội

  IS_KY_NANG_SONG_GDXH

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Mã loại trung tâm

  MA_LOAI_TRUNG_TAM

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trung tâm

  MA_TRUNG_TAM

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Có là trung tâm giáo dục thường xuyên huyện

  IS_TT_GDTX_HUYEN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có là trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp

  IS_TT_GDTX_HUONG_NGHIEP

  Chuỗi ký tự

  String

   

   

   

   

  Có là trung tâm nhà văn hóa

  IS_TT_HTCD_KH_NHA_VAN_HOA

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có vốn đầu tư nước ngoài

  IS_TT_NN_CO_VON_NUOC_NGOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Mã vùng

  MA_VUNG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Danh sách điểm trường

  DIEM_TRUONGS

  Tham chiếu TRMN.2.1

   

   

   

   

   

  Danh sách mã vùng khó khăn

  TRUONG_VUNG_KHO_KHANS

  Tham chiếu TRMN.2.2

   

   

   

  6. Quy định kỹ thuật về dữ liệu Giáo viên mầm non

  Tên nhóm dữ liệu: Thông tin Giáo viên mầm non

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  Cấp độ: Cấp 1

  GVMN.1.

  1

  Thông tin

  chung

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã trường

  MA_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Họ tên

  HO_TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  250

  Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

   

   

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Ngày sinh

  NGAY_SINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/ BTTTT

   

   

  Mã giới tính

  MA_GIOI_TINH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trạng thái cán bộ

  MA_TRANG_THAI_CAN_BO

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Số chứng minh thư nhân dân

  SO_CMTND

  Chuỗi ký tự

  String

  20

  Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Số di động

  DI_DONG

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Mã dân tộc

  MA_DAN_TOC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã tôn giáo

  MA_TON_GIAO

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Quê quán

  QUE_QUAN

  Chuỗi ký tự

  String

  250

   

   

   

  Mã tỉnh

  MA_TINH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã huyện

  MA_HUYEN

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã xã

  MA_XA

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Là đảng viên

  IS_DANG_VIEN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Là đoàn viên

  IS_DOAN_VIEN

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Số sổ BHXH

  SO_SO_BHXH

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Mã nhóm cán bộ

  MA_NHOM_CAN_BO

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã loại cán bộ

  MA_LOAI_CAN_BO

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã hình thức hợp đồng

  MA_HINH_THUC_HOP_DONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Ngày tuyển dụng

  NGAY_TUYEN_DUNG

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Cơ quan tuyển dụng

  CO_QUAN_TUYEN_DUNG

  Chuỗi ký tự

  String

  250

   

   

   

  Nghề nghiệp khi được tuyển

  NGHE_NGHIEP_KHI_DUOC_TUYEN_DUNG

  Chuỗi ký tự

  String

  250

   

   

   

  Mã ngạch/hạng

  MA_NGACH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã số ngạch/hạng

  MA_SO_NGACH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã môn dạy

  MA_MON_DAY

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã môn kiêm nhiệm

  MA_MON_KIEM_NHIEM

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã tiếng dân tộc

  MA_TIENG_DAN_TOC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Số tiết thực dạy trên tuần

  SO_TIET_THUC_DAY_TUAN

  Số nguyên

  Integer

  20

   

   

   

  Số tiết thực kiêm nhiệm trên tuần

  SO_TIET_THUC_KIEM_NHIEM_TUAN

  Số nguyên

  Integer

  20

   

   

   

  Có được tập huấn kỹ năng sống

  IS_TAP_HUAN_KY_NANG_SONG

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có dạy lớp khuyết tật

  IS_DAY_LOP_KHUYET_TAT

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có dạy 1 buổi / ngày

  IS_DAY_1_BUOI

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có dạy 2 buổi/ ngày

  IS_DAY_2_BUOI

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Có chuyên trách đoàn đội

  IS_CHUYEN_TRACH_DOAN_DOI

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Phụ cấp thu hút

  PC_THU_HUT

  Số thập phân

  Decimal

  20

   

   

   

  Phụ cấp thâm niên

  PC_THAM_NIEN

  Số thập phân

  Decimal

  20

   

   

   

  Phụ cấp ưu đãi nghề

  PC_UD_NGHE

  Số thập phân

  Decimal

  20

   

   

   

  Mã bậc lương

  MA_BAC_LUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Phần trăm vượt khung

  PHAN_TRAM_VUOT_KHUNG

  Số thập phân

  Decimal

  10

   

   

   

  Hệ số lương

  HE_SO_LUONG

  Số thực

  Float

  10

   

   

   

  Ngày hưởng lương

  NGAY_HUONG_LUONG

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Mã bồi dưỡng thường xuyên

  MA_BOI_DUONG_TX

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trình độ chuyên môn

  MA_TRINH_DO_CHUYEN_MON

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trình độ lý luận chính trị

  MA_TRINH_DO_LLCT

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trình độ quản lý giáo dục

  MA_TRINH_DO_QLGD

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã ngoại ngữ

  MA_NGOAI_NGU

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trình độ ngoại ngữ

  MA_TRINH_DO_NGOAI_NGU

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Điểm ngoại ngữ

  DIEM_NGOAI_NGU

  Số thập phân

  Decimal

  10

   

   

   

  Mã trình độ tin học

  MA_TRINH_DO_TIN_HOC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã chuyên môn

  MA_CHUYEN_MON_1

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trình độ 1

  MA_TRINH_DO_1

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã chuyên môn 2

  MA_CHUYEN_MON_2

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trình độ 2

  MA_TRINH_DO_2

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã kết quả chu n nghề nghiệp

  MA_KET_QUA_CHUAN_NGHE_NGHIEP

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã đánh giá viên chức

  MA_DG_VIEN_CHUC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã giáo viên giỏi

  MA_GIAO_VIEN_GIOI

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Danh hiệu được phong tặng cao nhất

  DANH_HIEU_DUOC_PHONG_TANG_CAO_NHAT

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

   

   

  Được tuyển mới

  IS_TUYEN_MOI

  Chuỗi ký tự

  String

  1

   

   

   

  Ngày chuyển đến

  NGAY_CHUYEN_DEN

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Năm vào trường

  NAM_VAO_TRUONG

  Số nguyên

  Integer

  4

   

   

   

  Danh sách nhiệm vụ kiêm nhiệm

   NHIEM_VU_KIEM_NHIEMS

  Tham chiếu GVMN.2.1

   

   

   

   

   

  Danh sách quá trình lương

  NHAN_SU_QUA_TRINH_LUONGS

  Tham chiếu GVMN.2.2

   

   

   

   

   

  Danh sách quá trình đào tạo bồi dưỡng

  NHAN_SU_QUA_TRINH_DAO_TAO_BOI_DUONGS

  Tham chiếu GVMN.2.3

   

   

   

   

   

  Danh sách nhân sự quá trình ngoại ngữ

  NHAN_SU_QUA_TRINH_NGOAI_NGUS

  Tham chiếu GVMN.2.4

   

   

   

   

   

  Danh sách nhân sự khen thưởng

  NHAN_SU_KHEN_THUONGS

  Tham chiếu GVMN.2.5

   

   

   

   

   

  Danh sách nhân sự kỷ luật

  NHAN_SU_KY_LUATS

  Tham chiếu GVMN.2.6

   

   

   

  Cấp độ: Cấp 2

  GVMN.2.1

  Nhiệm vụ kiêm nhiệm

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã nhiệm vụ kiêm nhiệm

  MA

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

  GVMN.2.2

  Nhân sự quá trình lương

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngày tháng năm

  NGAY_THANG_NAM

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Mã ngạch/hạng

  MA_NGACH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã bậc lương

  MA_BAC_LUONG

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Hệ số lương

  HE_SO_LUONG

  Số thập phân

  Decimal

  10

   

   

   

  Phần trăm vượt khung

  PHAN_TRAM_VUOT_KHUNG

  Số thực

  Float

  10

   

  GVMN.2.3

  Nhân sự quá trình đào tạo bồi dưỡng

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tên trường

  TEN_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Mã nhóm chuyên ngành

  MA_NHOM_CHUYEN_NGANH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Từ ngày tháng năm

  TU_THANG_NAM

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Đến ngày tháng năm

  DEN_THANG_NAM

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Mã hình thức đào tạo

  MA_HINH_THUC_DAO_TAO

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã văn bản chứng chỉ

  MA_VB_CHUNG_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Tên văn bản chứng chỉ

  VAN_BAN_CHUNG_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  250

   

   

   

  Chuyên ngành đào tạo

  CHUYEN_NGANH_DAO_TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  250

   

  GVMN.2.4

  Nhân sự quá trình ngoại ngữ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã ngoại ngữ

  MA_NGOAI_NGU

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trình độ ngoại ngữ

  MA_TRINH_DO_NGOAI_NGU

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Điểm ngoại ngữ

  DIEM_NGOAI_NGU

  Số thập phân

  Decimal

  10

   

   

   

  Ngày cấp

  NGAY_CAP

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/ BTTTT

   

   

  Ghi chú

  GHI_CHU

  Chuỗi ký tự

  String

  200

   

  GVMN.2.5

  Nhân sự khen thưởng

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã khen thưởng giáo viên

  MA_KHEN_THUONG_GV

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Nội dung khen thưởng

  NOI_DUNG

  Chuỗi ký tự

  String

  250

   

   

   

  Cấp khen thưởng

  CAP_KHEN_THUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  100

   

   

   

  Ngày khen thưởng

  NGAY_KHEN_THUONG

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/ BTTTT

   

   

  Số quyết định

  SO_QUYET_DINH_KHEN_THUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  100

   

  GVMN.2.6

  Nhân sự kỷ luật

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã kỷ luật giáo viên

  MA_KY_LUAT_GV

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Cấp kỷ luật

  CAP_KY_LUAT

  Chuỗi ký tự

  String

  100

   

   

   

  Ngày kỷ luật

  NGAY_KY_LUAT

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/ BTTTT

   

   

  Số quyết định

  SO_QUYET_DINH_KY_LUAT

  Chuỗi ký tự

  String

  100

   

  7. Quy định kỹ thuật về dữ liệu Giáo viên tiểu học

  Tên nhóm dữ liệu: Thông tin Giáo viên tiểu học

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  Cấp độ: Cấp 1

  GVC1.1.1

  Thông tin chung

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã trường

  MA_TRUONG

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Họ tên

  HO_TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  250

  Tham chiếu QCVN 109:2017/ BTTTT

   

   

  Ngày sinh

  NGAY_SINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  Tham chiếu QCVN 102:2016/ BTTTT

   

   

  Mã giới tính

  MA_GIOI_TINH

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã trạng thái cán bộ

  MA_TRANG_THAI_CAN_BO

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Số chứng minh thư nhân dân

   SO_CMTND

   Chuỗi ký tự

   String

  20

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

  Số di động

  DI_DONG

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

  Mã dân tộc

  MA_DAN_TOC

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

  20

  DMDC

   

   

  Mã tôn giáo