logo

Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT Danh mục thủ tục hành chính thuộc sự quản lý của Bộ GDĐT có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2752/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Mạnh Hùng
  Ngày ban hành: 16/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính

  Tóm tắt văn bản

   

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  --------
  Số: 2752/QĐ-BGDĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

                                                                               
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ---------------------
  BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   
  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
  Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
  Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 60 thủ tục hành chính có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:
  - Lĩnh vực Giáo dục Đại học: 11 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục I);
  - Lĩnh vực Pháp chế: 04 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục II);
  - Lĩnh vực Hợp tác Quốc tế: 19 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục III);
  - Lĩnh vực Tổ chức Cán bộ: 11 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục IV);
  - Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng: 07 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục V);
  - Lĩnh vực Giáo dục Mầm non: 04 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục VI);
  - Lĩnh vực Công tác chính trị, Học sinh - Sinh viên: 02 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục VII);
  - Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc: 01 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục VIII);
  - Lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng - An ninh: 01 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục IX).
  Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện:
  - Niêm yết danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên trang thông tin điện tử (nếu có).
  - Bổ sung phương thức giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích (nếu có) khi sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.
  - Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong việc xác định cụ thể số lượng, dịch vụ công ích sẽ cung cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; kết nối thông tin (nếu có).
  - Hàng năm, căn cứ trên các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định này và các thủ tục hành chính mới được công bố, sửa đổi, bổ sung để thực hiện rà soát đồng thời kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
  - Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Các đơn vị thuộc CQ Bộ;
  - Bộ Thông tin truyền thông;
  - Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
  - Như điều 4;
  - Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Lưu: VT, VP.
  KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  Phạm Mạnh Hùng

   
  PHỤ LỤC I
  DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Có thể thực hiện được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực giáo dục Cao Đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và Liên kết đào tạo
  (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGDĐT ngày          /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   

  STT
  Tên TTHC
  Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  1
  Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  2
  Cho phép phân hiêu trường đại học hoạt động đào tạo
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  3
  Cho phép trường đại học, phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo trở lại
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  4
  Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  5
  Đăng ký bổ sung họat động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  6
  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  7
  Đăng ký thực hiện liên kết đào tạo
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  8
  Cho phép mở ngành hoăc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  9
  Cho phép mở ngành hoăc chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  10
  Mơ nganh đào tạo trình độ đai hoc, trình độ cao đăng
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử
  11
  Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
  Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

   
  Danh mục gồm có 11 thủ tục hành chính.
   
  PHỤ LỤC II
  DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Có thể thực hiện được việc tiếp nhận, trả kết quả qua hệ thống bưu chính công ích lĩnh vực Pháp chế
  (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGDĐT ngày          /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   

  STT
  Tên TTHC
  Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  1
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
  Bưu chính/ trực tiếp
  2
  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
  Bưu chính/ trực tiếp
  3
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
  Bưu chính/ trực tiếp
  4
  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
  Bưu chính/ trực tiếp

   
  Danh mục gồm có 04 thủ tục hành chính.
   
  PHỤ LỤC III
  DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Có thể thực hiện được việc tiếp nhận, trả kết quả qua hệ thống bưu chính công ích lĩnh vực Hợp tác Quốc tế
  (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày         /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   

  STT
  Tên TTHC
  Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  1
  Tuyển sinh đi học ở nước ngoài bằng học bổng Hiệp định và các học bổng khác
  Bưu chính
  2
  Tuyển sinh đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
  Bưu chính
  3
  Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài
  Bưu chính
  4
  Cử lưu học sinh đi học diện lấy bằng
  Bưu chính
  5
  Gia hạn học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học
  Bưu chính
  6
  Tiếp nhận lưu học sinh về nước
  Bưu chính
  7
  Chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam
  Bưu chính
  8
  Tuyển chọn chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài
  Bưu chính
  9
  Cử chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài
  Bưu chính
  10
  Gia hạn đối với chuyên gia giáo dục làm việc tại nước ngoài
  Bưu chính
  11
  Tiếp nhận chuyên gia giáo dục về nước
  Bưu chính
  12
  Cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh
  Bưu chính
  13
  Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
  Bưu chính
  14
  Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài
  Bưu chính
  15
  Gia hạn Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài
  Bưu chính
  16
  Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam
  Bưu chính
  17
  Quyết định cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
  Bưu chính
  18
  Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục ở nước ngoài tại Việt Nam
  Bưu chính
  19
  Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo giáo dục quốc tế
  Bưu chính

   
  Danh mục gồm có 19 thủ tục hành chính.
   
  PHỤ LỤC IV
  DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Có thể thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua hệ thống bưu chính công ích lĩnh vực Tổ chức cán bộ
  (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày         /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   

  STT
  Tên TTHC
  Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  1
  Thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục
  Bưu chính
  2
  Sáp nhập, chia tách trường đại học
  Bưu chính
  3
  Giải thể trường đại học
  Bưu chính
  4
  Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục
  Bưu chính
  5
  Giải thể phân hiệu của trường đại học
  Bưu chính
  6
  Thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập, cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục
  Bưu chính
  7
  Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng sư phạm
  Bưu chính
  8
  Giải thể trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
  Bưu chính
  9
  Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục
  Bưu chính
  10
  Giải thể phân hiệu trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)
  Bưu chính
  11
  Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc Bộ
  Bưu chính

   
  Danh mục có 11 thủ tục hành chính.
  PHỤ LỤC V
  DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Có thể thực hiện được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Thi đua khen thưởng
  (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày         /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   

  TT
  Tên TTHC
  Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  1.
  Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng NGND, NGƯT
  Bưu chính
  2.
  Hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Bộ
  Bưu chính
  3.
  Hồ sơ khen thưởng cấp Bộ đối với các trưởng đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ
  Bưu chính
  4.
  Hồ sơ khen thưởng cấp Bộ các cơ sở giáo dục địa phương
  Bưu chính
  5.
  Hồ sơ khen thưởng cấp Bộ đối với các cơ sở giáo dục thuộc Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương
  Bưu chính
  6.
  Các hồ sơ khen thưởng khác
  Bưu chính
  7.
  Điển hình tiên tiến, gương đổi mới sáng tạo, các phong trào thi đua do Bộ phát động
  Bưu chính

   
  Danh mục có 07 thủ tục hành chính.
   
  PHỤ LỤC VI
  DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Có thể thực hiện được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Giáo dục Mầm non
  (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày         /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   

  STT
  Tên TTHC
  Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  1
  Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  Bưu chính
  2
  Thủ tục để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
  Bưu chính
  3
  Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
  Bưu chính
  4
  Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
  Bưu chính

   
  Danh mục gồm có 04 thủ tục hành chính.
   
  PHỤ LỤC VII
  DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Có thể thực hiện được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Công tác chính trị, Học sinh - Sinh viên
  (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày         /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   

  TT
  Tên TTHC
  Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  1.
  TTHC xét, cấp học bổng chính sách đối với các học sinh, sinh viên
  Bưu chính
  2.
  TTHC xét, cấp tiền ăn, tiền ở và gạo cho các học sinh học bán trú tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
  Bưu chính

   
  Danh mục gồm có 02 thủ tục hành chính.
   
  PHỤ LỤC VIII
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Có thể thực hiện được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Giáo dục Dân tộc
  (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày         /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   

  TT
  Tên TTHC
  Văn bản QPPL
  Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  1.
  Chấp thuận việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
  Quyết định số 3669/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Bưu chính

   
  Danh mục có 01 thủ tục hành chính.
   
  PHỤ LỤC IX
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Có thể thực hiện được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng - An ninh
  (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày         /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   

  TT
  Tên TTHC
  Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  1.
  Duyệt, cấp phát chứng chỉ giáo dục Quốc phòng và An ninh
  Bưu chính

   
  Danh mục có 01 thủ tục hành chính.
   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
  Ban hành: 19/10/2016 Hiệu lực: 16/12/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 69/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực: 25/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT Danh mục thủ tục hành chính thuộc sự quản lý của Bộ GDĐT có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 2752/QĐ-BGDĐT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 16/08/2017
  Hiệu lực: 16/08/2017
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Mạnh Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới