logo

Quyết định 313/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 313/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Hoàng Oanh
  Ngày ban hành: 20/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP

  --------------

  Số: 313/QĐ-BTP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

  ----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Quyết định số 3469/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên;

  Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

  Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020;

  Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như điều 3 (để thực hiện);

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng (để biết);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

  - Lưu: VT, Trường TCLTN.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Đặng Hoàng Oanh

   

   

   

  BỘ TƯ PHÁP

  --------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

   

   

   

  PHỤ LỤC

  CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN

  (Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  STT

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Sản phẩm chủ yếu

  Nguồn kinh phi

  Ghi chú

  Thời gian

  bắt đầu

  Thời gian hoàn thành

  I. CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

  Công tác tuyển sinh

  1

  Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2020

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  01/2020

  Kế hoạch

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  2

  Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020

  Trường

  TCLTN

  Các đơn vị thuộc địa bàn tuyển sinh

  Cả năm

  Chương trình triển khai

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  3

  Tổng kết công tác Tuyển sinh năm 2020 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

  Trường

  TCLTN

   

  Quý IV

  Báo cáo hồ sơ xin chỉ tiêu tuyển sinh

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  Công tác đào tạo, giảng dạy

  4

  Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉnh lý, bổ sung chương trình đào tạo

  Trường TCLTN

  Các đơn vị thuộc Bộ

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  6/2020

  Chương trình đào tạo

  Thường xuyên

   

  5

  Triển khai kế hoạch chương trình đào tạo; tổng hợp kết quả học tập, đào tạo cho học sinh các khóa

  Trường TCLTN

   

  Theo thời gian thực tế

   

  Kế hoạch đào tạo; chương trình đào tạo; phiếu kết quả học tập

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  6

  In bằng, bảng điểm tốt nghiệp cho học sinh Khóa 8

  Trường TCLTN

   

  Sau khi có kết quả tốt nghiệp

   

  Bảng điểm cá nhân & Bằng TN của học sinh

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  7

  Tổ chức nhập học cho học sinh khóa 10

  Trường

  TCLTN

   

  Theo kế hoạch đào tạo

   

  Kế hoạch, chương trình

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  8

  Triển khai chương trình bồi dưỡng và đi thực tế cho đội ngũ giáo viên (theo tiêu chuẩn chuyên môn và chức danh)

  Trường TCLTN

   

  Theo thời gian thực tế

   

  Kế hoạch chương trình bồi dưỡng; lập danh sách giáo viên

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  9

  Tổ chức bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh các lớp khóa 8

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  6/2020

  Tháng

  12/2020

  Bằng tốt nghiệp

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  10

  Triển khai các dịch vụ đào tạo

  Trường

  TCLTN

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  12/2020

  Kế hoạch đào tạo; báo cáo kết quả

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  11

  Mời giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác giảng dạy

  Trường

  TCLTN

  Tổ chức, cá nhân

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  12/2020

  Quy chế mời GV thỉnh giảng; Hồ sơ thanh quyết toán

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  Công tác liên kết đào tạo

  12

  Phối hợp với Học viện Tư pháp mở lớp đào tạo nghề Luật sư, Công chứng

  Trường

  TCLTN

  Các đơn vị liên kết đào tạo

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  04/2020

  Thông báo tuyển sinh, hồ sơ mở lớp

  Kinh phí HĐ liên kết đào tạo

   

  13

  Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp liên kết đối với các nghành đang thực hiện: Liên thông VB2 Luật, các lớp đào tạo nghề

  Trường

  TCLTN

  Các đơn vị liên kết đào tạo

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  12/2020

  Thông báo tuyển sinh, hồ sơ mở lớp

  Kinh phí HĐ liên kết đào tạo

   

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng

  14

  Phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh miền Bắc, trung du và miền núi phía Bắc để xây dựng kế hoạch cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật theo nhu cầu.

  Trường

  TCLTN

  Sở Tư pháp các tỉnh

  Theo thực tế

   

  Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật

  Thường xuyên

   

  15

  Lập Đề án đăng ký tham gia thực hiện hoạt động của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585 - Bộ Tư pháp)

  Trường

  TCLTN

  Đơn vị phụ trách thực hiện Chương trình 585

  Tháng

  03/2020

  Tháng

  12/2020

  Khảo sát, gửi thư mời và tổ chức lớp học

  Nguồn kinh phí chương trình 585.

   

  16

  Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn về kiến thức pháp luật theo yêu cầu của khách hàng, tập trung vào đối tượng là doanh nghiệp

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  03/2020

  Tháng

  11/2020

  Kế hoạch tổ chức lớp

  Nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp có nhu cầu

   

  II. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  17

  Tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các lớp theo kế hoạch đào tạo; tiếp nhận và xử lý khiếu nại của học sinh về kết quả thi

  Trường

  TCLTN

   

  Theo kế hoạch đào tạo

   

  Kết quả thi

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  18

  Tổ chức triển khai tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường năm 2020

  Trường

  TCLTN

   

  Cả năm

  Báo cáo kiểm định chất lượng

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  19

  Tổ chức hoạt động kiểm tra, quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên

  Trường

  TCLTN

   

  Hàng tháng

  Biên bản tổng hợp đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  20

  Tổ chức duyệt giáo án, đánh giá giờ giảng đối với các môn học theo chương trình đào tạo mới

  Trường

  TCLTN

   

  Theo Kế hoạch

  Quyết định phê duyệt giáo án, phân công giảng dạy

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  21

  Xây dựng, hoàn thiện các quy chế có liên quan

  Trường

  TCLTN

   

  Cả năm

  Quy chế

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  22

  Giải quyết các vấn đề có liên quan đến quy định thi, quy trình ra đề, in sao, bảo mật đề thi

  Trường

  TCLTN

   

  Cả năm

  Đảm bảo quy định

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  III. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU

  23

  Tiếp tục thực hiện các đề tài khoa học năm 2019

  Trường tcltN

   

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  03/2020

  Đề tài khoa học

  Thường

  xuyên

   

  24

  Hướng dẫn Đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2020

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  02/2020

  Tháng

  03/2020

  Đề xuất nhiệm vụ NCKH

  Thường

  xuyên

   

  25

  Theo dõi, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ NCKH đã được phê duyệt

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  04/2020

  Tháng

  12/2020

  Nhiệm vụ NCKH

  Thường

  xuyên

   

  26

  Tổ chức các cuộc Hội thảo/sinh hoạt chuyên đề khoa học (cấp Trường, cấp Khoa theo các môn học)

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  02/2020

  Tháng

  12/2020

  Kế hoạch tổ chức, nội dung các chuyên đề

  Thường

  xuyên

   

  27

  Biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng

  Trường

  TCLTN

  Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị đào tạo

  Cả năm

   

  Giáo trình, tài liệu

  Thường

  xuyên

   

  IV. CÔNG TÁC HỌC SINH

  28

  Xây dựng, kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế quản lý học sinh và giám sát việc thực hiện

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  03/2020

  Tháng

  05/2020

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  29

  Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; tổ chức triển khai chương trình công tác xã hội; các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn nghệ, thể thao thường xuyên, định kỳ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm (8/3, 26/3, 31/5, 20/11,...), các hoạt động hướng nghiệp

  Trường

  TCLTN

   

  Cả năm

  Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các chương trình công tác xã hội

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  30

  Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến học sinh như miễn giảm học phí,...

  Trường

  TCLTN

  Cục Kế hoạch - Tài chính

  Cả năm

  Các Quyết định

  Kinh phí không thường xuyên

   

  31

  Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Lãnh Đạo Trường, các Phòng, Khoa với học sinh

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  03/2020

  Tháng

  09/2020

  Kế hoạch, chương trình đối thoại

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  32

  Tổ chức thực hiện chương trình phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự với UBND xã Quyết Thắng, PA83

  Trường

  TCLTN

   

  Cả năm

   

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  33

  Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh khóa 10

  Trường

  TCLTN

   

  Đầu năm học

  Bài thu hoạch

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  34

  Triển khai Cuộc thi Viết “Tôi chọn nghề” và Cuộc thi Video clip “Giáo dục nghề nghiệp, thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai

  Trường

  TCLTN

   

  Đầu năm

  Bài thi và

  video

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  35

  Tổ chức thực hiện công tác y tế Trường học; triển khai công tác BHYT, làm thẻ bảo hiểm cho học sinh

  Trường

  TCLTN

   

  Theo thời gian nhập học

  Kế hoạch,

  Thẻ BHYT

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

  36

  Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thành lập Trường Cao đẳng

  Ban xây dựng Đề án

  Các đơn vị liên quan

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  2/2020

  Hồ sơ thành lập Trường Cao đẳng

  Thường

  xuyên

   

  37

  Bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường sau khi được phê duyệt

  Trường

  TCLTN

  Vụ tổ chức

  cán bộ

  Quý I/2020

  Quý

  II/2020

  Hồ sơ bổ nhiệm cán

  bộ

  Thường

  xuyên

   

  38

  Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm sau khi được phê duyệt

  Trường

  TCLTN

  Vụ tổ chức

  cán bộ

  Cả năm

  Kế hoạch triển khai thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện

  Thường

  xuyên

   

  39

  Tổ chức thực hiện Đề án tinh giản biên chế

  Trường tcltN

  Vụ tổ chức

  cán bộ

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  03/2020

  Kế hoạch,

  Đề án

  Thường

  xuyên

   

  40

  Thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp

  Trường TCLTN

  Vụ tổ chức

  cán bộ

  Cả năm

  Kế hoạch,

  Hồ sơ

  Thường

  xuyên

   

  41

  Thực hiện chế độ chính sách về BHYT, BHXH; thai sản, ốm đau cho công chức, viên chức

  Trường TCLTN

  BHXH thành phố Thái Nguyên

  Cả năm

  Kế hoạch,

  Tờ trình...

  Thường

  xuyên

   

  42

  Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

  Trường

  TCLTN

  Vụ tổ chức cán bộ

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  02/2020

  Kế hoạch

  Thường xuyên

   

  43

  Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho viên chức theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và của Trường

  Trường

  TCLTN

  Vụ tổ chức cán bộ

  Quý III/2020

  Quý

  IV/2020

  Kế hoạch, Chương trình tổ chức lớp

  Thường xuyên

   

  44

  Thực hiện công tác hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức đi học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

  Trường

  TCLTN

   

  Cả năm

  Kế hoạch

  Thường xuyên

   

  45

  Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm

  Trường

  TCLTN

  Vụ tổ chức cán bộ

  Cả năm

  Kế hoạch

  Thường xuyên

   

  46

  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động trong Trường

  Trường

  TCLTN

   

  Hàng tháng

  Hàng tháng

  Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

  Thường xuyên

   

  47

  Triển khai kê khai giờ giảng đối với giáo viên

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  7/2020

  Tháng

  8/2020

  Bảng tổng hợp kê khai giờ giảng

  Thường

  xuyên

   

  48

  Đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động

  Trường

  TCLTN

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Tháng

  10/2020

  Tháng

  11/2020

  Phiếu đánh giá, bổ sung lý lịch

  Thường

  xuyên

   

  49

  Cập nhật và quản lý hồ sơ viên chức, người lao động

  Trường tcltN

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Cả năm

  Hồ sơ

  Thường

  xuyên

   

  VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ

  50

  Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định, Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của giáo viên và các Quy chế khác của Trường theo tình hình thực tế

  Trường

  TCLTN

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  06/2020

  Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

  Thường

  xuyên

   

  VII. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  51

  Xây dựng Kế hoạch và phát động thi đua năm 2020

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  01/2020

  Kế hoạch

  Thường

  xuyên

   

  52

  Thực hiện các phong trào thi đua.

  Trường

  TCLTN

  Các đơn vị thuộc Khối thi đua

  Thường xuyên

   

  Báo cáo kết quả;

  Thường

  xuyên

   

  53

  Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét thi đua năm 2020

  Trường

  TCLTN

  Các đơn vị thuộc Khối thi đua

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2020

  Hồ sơ về công tác thi đua khen thưởng

  Thường

  xuyên

   

  VIII. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH - THƯ VIỆN

  54

  Xây dựng Lịch làm việc Lãnh đạo Trường; chuẩn bị nội dung các cuộc họp theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo; Xây dựng Thông báo kết luận của Lãnh đạo Trường tại các cuộc họp giao ban

  Trường

  TCLTN

   

  Thường xuyên

   

  Lịch làm việc của Lãnh đạo

   

   

  55

  Thực hiện công tác bình đẳng giới; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên

  Trường

  TCLTN

  Các đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

   

  Thường xuyên

   

  56

  Theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động trong Trường

  Trường

  TCLTN

   

  Thường xuyên

   

  Bảng chấm công

  Thường xuyên

   

  57

  Bổ sung các đầu sách mới phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập

  Trường

  TCLTN

   

  Quý II,

  III/2020

   

  Danh mục sách bổ sung

  Không thường xuyên

   

  58

  Thực hiện nghiệp vụ theo phần mềm thư viện mới được cấp; quản lý và phục vụ thư viện

  Trường

  TCLTN

   

  Quý I/2020

  Quý

  II/2020

  Kế hoạch

  Nguồn thu sự nghiệp

   

  59

  Xử lý văn bản đi đến của Trường

  Trường

  TCLTN

   

  Cả năm

   

  Thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IX. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ

  60

  Báo cáo công khai ngân sách nhà nước năm 2020

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  01/2020

  Báo cáo

  Quyết toán ngân sách nhà nước

  Thường xuyên

   

  61

  Tổ chức kê khai miễn giảm, thu, nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  01/2020

  31/3/2020

  Hồ sơ kê

  khai

   

   

  62

  Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

  Trường

  TCLTN

  Cục kế hoạch - Tài chính

  Tháng

  05/2020

  Tháng

  06/2020

  Báo cáo

  Quyết toán ngân sách nhà nước

  Thường xuyên

   

  63

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch mua sắm năm 2020

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  03/2020

  Tháng

  11/2020

  Tờ trình, Kế hoạch

  Không thường xuyên

   

  64

  Lập Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 2021

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  10/2020

  Tháng

  10/2020

  Dự toán thu chi

  Thường xuyên

   

  65

  Thanh quyết toán kinh phí giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng; các nhiệm vụ khoa học

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  1/2020

  Tháng

  12/2020

  Tờ trình,

  Không thường xuyên

   

  X. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

  66

  Hoàn thành công tác Dự án

  Trường

  TCLTN

  Cục Kế hoạch - Tài chính; các đơn vị có liên quan

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  12/2020

  Hồ sơ giải phóng mặt bằng.

  Hồ sơ giao đất.

  Hồ sơ thanh toán

  XDCB

   

  XI. CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  67

  Thực hiện các hợp đồng tư vấn

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  01/2020

  Tháng

  12/2020

  Hợp đồng tư vấn

  Nguồn của

  Trung tâm

  TVPL

   

  68

  Tiếp tục phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn theo phiếu yêu cầu của người có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động theo Kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

  Trường

  TCLTN

  Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

  Tháng

  04/2020

  Tháng

  11/2020

  Bài tuyên truyền, phiếu trợ giúp

  Nguồn của

  Trung tâm

  TVPL

   

  69

  Thực hiện tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho một số người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo chương trình liên kết giữa Ủy ban nhân dân cấp xã có nhu cầu và Trung tâm Tư vấn pháp luật.

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  4/2020

  Tháng

  11/2020

  Khảo sát, gửi thư mời và tổ chức lớp học

  Nguồn của

  Trung tâm

  TVPL

   

  70

  Tổ chức các hoạt động thực hành nghề luật cho giáo viên và học sinh trong toàn trường; tổ chức cho học sinh khóa 8 đi thực tế tại các phiên tòa xét xử, cơ quan thi hành án và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  5/2020

  Tháng

  11/2020

  Học sinh có một số kỹ năng tư vấn, xử lý tình huống thực tế; Báo cáo thu hoạch

  Nguồn của

  Trung tâm

  TVPL

   

  71

  Thực hiện việc trợ giúp pháp lý và tặng quà cho một số hộ gia đình khó khăn trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  4/2020

  Tháng

  11/2020

  Kế hoạch phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động

  Nguồn của Trung tâm TVPL và các nhà hảo tâm

   

  72

  Thực hiện tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo chương trình liên kết

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  4/2020

  Tháng

  11/2020

  Kế hoạch tuyên truyền

  Nguồn của

  Trung tâm

  TVPL

   

  73

  Tổ chức tuyển chọn học sinh khóa 9 thực hành nghề nghiệp tại Trung tâm tu vấn pháp luật

  Trường

  TCLTN

   

  Tháng

  4/2020

  Tháng

  11/2020

   

  Nguồn của

  Trung tâm

  TVPL

   

                     
   
   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 313/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 313/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 20/02/2020
  Hiệu lực: 20/02/2020
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đặng Hoàng Oanh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới