logo

Quyết định 3592/QĐ-BNN-TC tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3592/QĐ-BNN-TC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quốc Doanh
  Ngày ban hành: 17/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 3592/QĐ-BNN-TC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ

  -----------------------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn c Nghị đnh số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

  Căn cứ Quyết định s 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mc sử dụng máy móc, thiết bị;

  Xét đnghị ca Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bc Bộ tại Tờ trình số 42/TTr-CĐNN ngày 10/6/2019 về việc phê duyệt định mức máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ giáo dục, đào tạo và hồ sơ kèm theo;

  Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Tài chính,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.

  (Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

  Điều 2. Đơn vị căn cứ vào dự toán ngân sách và điều kiện thực tế để trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng đúng định mức và quy định của Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng đã được ban hành.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ  trưởng Vụ Tài chính Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  -
  Lưu VT, TC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Lê Quốc Doanh

   

   

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

  (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNN-TC ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  STT

  MÁY MÓC THIẾT BỊ

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC

  MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

   

  Đơn vị tính

  Số lượng

   

  I

  CHĂN NUÔI - THÚ Y

   

   

  Phục vụ công tác đào tạo

   

  1

  Nghề Thú y

   

   

   

   

   

  Ẩm kế

  Chiếc

  6

   

   

  Bể ổn nhiệt

  Chiếc

  1

   

  Bình tam giác

  Bộ

  3

   

  Bộ cân

  Bộ

  1

   

  Bộ dụng cụ khám bệnh

  Bộ

  6

   

  Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. vi sinh

  Bộ

  3

   

  Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

  Bộ

  3

   

  Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

  Bộ

  3

   

  Bộ dụng cụ sản khoa

  Bộ

  2

   

  Bộ gieo tinh nhân tạo trâu. Bò

  Bộ

  1

   

  Bộ kìm cho lợn

  Bộ

  3

   

  Bộ kìm cho trâu. bò

  Bộ

  3

   

  Bộ micropipet

  Bộ

  1

   

  Bộ thước

  Bộ

  6

   

  Buồng cấy sinh học cấp 2

  Bộ

  2

   

  Buret chuẩn độ

  Bộ

  1

   

  Giá nhảy

  Chiếc

  1

   

  Kính hiển vi kết nối camera

  Bộ

  3

   

  Máy ấp trứng gà. vịt

  Chiếc

  1

   

  Máy cất nước

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu

  Bộ

  1

   

  Máy dập mẫu

  Bộ

  1

   

  Máy đếm khuẩn lạc

  Bộ

  1

   

  Máy đếm tế bào huyết học

  Bộ

  1

   

  Máy đo ẩm độ

  Bộ

  1

   

  Máy đo BOD

  Bộ

  1

   

  Máy đo COD

  Bộ

  1

   

  Máy đo chất rắn lơ lửng

  Bộ

  1

   

  Máy đo điện tâm đồ

  Bộ

  2

   

  Máy đo độ dày mỡ lưng

  Chiếc

  1

   

  Máy đo độ đục

  Bộ

  1

   

  Máy đo khí H2S trong không khí

  Bộ

  1

   

  Máy đo khí NH3 trong không khí

  Bộ

  1

   

  Máy đo mật độ tinh trùng

  Bộ

  1

   

  Máy đo pH

  Bộ

  1

   

  Máy đo tổng số chất rắn hòa tan

  Bộ

  1

   

  Máy khuấy từ gia nhiệt

  Chiếc

  1

   

  Máy lắc ống nghiệm

  Chiếc

  1

   

  Máy ly tâm

  Bộ

  1

   

  Máy nghiền thực liệu

  Chiếc

  1

   

  Máy phân tích nước tiểu

  Bộ

  1

   

  Máy phun thuốc sát trùng

  Bộ

  1

   

  Máy siêu âm

  Bộ

  1

   

  Máy trộn thức ăn

  Chiếc

  1

   

  Máy vi tính

  Bộ

  19

   

  Mô hình bộ xương chó (hoặc mèo)

  Bộ

  1

   

  Mô hình bộ xương gà (hoặc vịt)

  Bộ

  1

   

  Mô hình bộ xương trâu (hoặc bò)

  Bộ

  1

   

  Mô hình bảo quản thịt sau khi giết mổ

  Bộ

  1

   

  Mô hình bộ xương lợn

  Bộ

  1

   

  Mô hình cắt bổ hầm ủ biogas

  Chiếc

  1

   

  Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo)

  Bộ

  1

   

  Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt)

  Bộ

  1

   

  Mô hình cơ quan nội tạng lợn

  Bộ

  1

   

  Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò)

  Bộ

  1

   

  Mô hình chế biến sữa đóng hộp

  Chiếc

  1

   

  Mô hình chuồng ép dê cừu

  Chiếc

  1

   

  Mô hình chuồng ép trâu (hoặc bò)

  Chiếc

  1

   

  Mô hình chuồng lợn con sau cai sữa

  Chiếc

  1

   

  Mô hình chuồng lợn đực giống

  Chiếc

  1

   

  Mô hình chuồng nái nuôi con

  Chiếc

  1

   

  Mô hình chuồng nuôi cút

  Chiếc

  1

   

  Mô hình chuồng nuôi gà khép kín

  Bộ

  1

   

  Mô hình chuồng nuôi lợn khép kín

  Bộ

  1

   

  Mô hình chuồng nuôi ngan ngỗng

  Chiếc

  1

   

  Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc (chó. mèo)

  Chiếc

  1

   

  Mô hình đóng gói các sản phẩm

  Chiếc

  1

   

  Mô hình máng uống dùng cho dê. cừu. thỏ

  Chiếc

  1

   

  Mô hình máng uống dùng cho trâu bò

  Chiếc

  1

   

  Mô hình túi ủ Biogas

  Chiếc

  1

   

  Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi

  Chiếc

  1

   

  Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

  Bộ

  1

   

  Ống đong

  Bộ

  3

   

  Pipette

  Bộ

  3

   

  Phần mềm tổ hợp khẩu phần

  Bộ

  2

   

  Phần mềm xử lý thống kê

  Bộ

  2

   

  Quang phổ kế

  Bộ

  1

   

  Tủ ấm

  Chiếc

  1

   

  Tủ ấm CO2

  Chiếc

  1

   

  Tủ bảo ôn

  Chiếc

  1

   

  Tủ bảo quản môi trường

  Chiếc

  1

   

  Tủ đông

  Chiếc

  1

   

  Tủ đựng hóa chất

  Chiếc

  1

   

  Tủ hút khí độc

  Bộ

  1

   

  Tủ lạnh

  Chiếc

  1

   

  Tủ lạnh âm sâu

  Chiếc

  1

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  1

   

  Tủ ủ BOD

  Chiếc

  1

   

  Thiết bị hỗ trợ hút dịch (pipette aid)

  Chiếc

  1

   

  2

  Nghề Chăn nuôi

   

   

   

   

   

  Bàn mổ đại gia súc

  Chiếc

  1

   

   

  Bàn mổ tiểu gia súc

  Chiếc

  3

   

  Bình tam giác

  Bộ

  6

   

  Bộ cân

  Bộ

  1

   

  Bộ dụng cụ khám bệnh

  Bộ

  1

   

  Bộ dụng cụ ngoại khoa

  Bộ

  3

   

  Bộ dụng cụ sản khoa

  Bộ

  3

   

  Bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo trâu. bò

  Bộ

  2

   

  Bộ đồ mổ đại gia súc

  Bộ

  2

   

  Bộ đồ mổ tiểu gia súc

  Bộ

  2

   

  Bộ kìm

  Bộ

  2

   

  Bộ khung xương

  Bộ

  1

   

  Bộ phun thuốc khử trùng

  Bộ

  1

   

  Bộ tiêu bản giun. sán

  Bộ

  1

   

  Bộ thước

  Bộ

  1

   

  Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

  Bộ

  1

   

  Giá cố định đại gia súc

  Chiếc

  3

   

  Giá cố định tiểu gia súc

  Bộ

  3

   

  Giá nhảy lợn

  Chiếc

  1

   

  Giá nhảy trâu bò

  Chiếc

  1

   

  Hệ thống làm mát

  Chiếc

  1

   

  Kính hiển vi quang học đa năng

  Chiếc

  6

   

  Máy ấp trứng

  Chiếc

  1

   

  Máy bốc hơi nước

  Chiếc

  1

   

  Máy cất nước hai lần

  Chiếc

  1

   

  Máy chẩn đoán có thai

  Chiếc

  1

   

  Máy chẩn đoán viêm vú

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu

  Bộ

  1

   

  Máy đếm khuẩn lạc

  Chiếc

  1

   

  Máy điện tâm đồ

  Chiếc

  1

   

  Máy định danh vi khuẩn

  Chiếc

  1

   

  Máy đo ẩm độ

  Chiếc

  1

   

  Máy đo dung tích phổi

  Chiếc

  1

   

  Máy đo điện trở âm đạo

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ dai của thịt

  Chiếc

  1

   

  Máy đo độ dày mỡ lưng

  Chiếc

  2

   

  Máy đo pH

  Chiếc

  1

   

  Máy ép chân tầng

  Chiếc

  1

   

  Máy ép viên thức ăn

  Chiếc

  1

   

  Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

  Chiếc

  1

   

  Máy lấy mẫu vi khuẩn trong không khí

  Chiếc

  1

   

  Máy lọc nước

  Chiếc

  1

   

  Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

  Chiếc

  1

   

  Máy phân tích chất béo

  Chiếc

  1

   

  Máy phân tích chất khoáng

  Chiếc

  1

   

  Máy phân tích đạm

  Chiếc

  1

   

  Máy phân tích nước

  Bộ

  1

   

  Máy phân tích sữa

  Chiếc

  1

   

  Máy phân tích thức ăn

  Chiếc

  1

   

  Máy phân tích xơ

  Chiếc

  1

   

  Máy quay ly tâm

  Chiếc

  1

   

  Máy siêu âm

  Chiếc

  1

   

  Máy thái thức ăn xanh

  Chiếc

  1

   

  Máy trộn thức ăn

  Chiếc

  1

   

  Máy ủ lắc ổn nhiệt

  Chiếc

  1

   

  Máy vắt sữa

  Chiếc

  1

   

  Máy vi tính

  Bộ

  19

   

  Máy xác định hàm lượng khí thải chuồng nuôi

  Chiếc

  2

   

  Mô hình cấu tạo tế bào

  Bộ

  1

   

  Mô hình chuồng, lồng nuôi

  Bộ

  1

   

  Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng gà

  Bộ

  1

   

  Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng lợn

  Bộ

  1

   

  Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng trâu (bò)

  Bộ

  1

   

  Mô hình giải phẫu gà

  Bộ

  1

   

  Mô hình giải phẫu lợn

  Bộ

  1

   

  Mô hình giải phẫu trâu (bò)

  Bộ

  1

   

  Mô hình kho lạnh

  Chiếc

  1

   

  Nồi hấp tiệt trùng

  Chiếc

  1

   

  Pipet

  Bộ

  6

   

  Phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn

  Chiếc

  1

   

  Tủ ấm

  Chiếc

  1

   

  Tủ cấy vi sinh

  Chiếc

  1

   

  Tủ lạnh sâu

  Chiếc

  1

   

  Tủ lạnh thường

  Chiếc

  1

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  1

   

  Tủ xông sát trùng trứng

  Chiếc

  1

   

  Thiết bị phân tích trứng

  Chiếc

  1

   

  II

  KHOA TRỒNG TRỌT

   

   

  Phục vụ công tác đào tạo

   

  1

  Ngành Công nghệ sinh học

   

   

   

   

   

  Bảng di động

  Chiếc

  1

   

   

  Bể ổn nhiệt

  Chiếc

  2

   

  Bể rửa siêu âm

  Chiếc

  1

   

  Bể tuần hoàn nhiệt lạnh

  Chiếc

  1

   

  Bếp phân hủy mẫu

  Chiếc

  2

   

  Bộ bình đựng hóa chất

  Bộ

  6

   

  Bộ bình đựng ni tơ lỏng

  Bộ

  2

   

  Bộ bình nuôi cấy

  Bộ

  6

   

  Bộ bình tam giác

  Bộ

  6

   

  Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm. ánh sáng

  Bộ

  6

   

  Bộ chưng cất

  Bộ

  1

   

  Bộ dụng cụ đào hố trồng cây

  Bộ

  9

   

  Bộ dụng cụ đo diện tích lá

  Bộ

  2

   

  Bộ dụng cụ làm tiêu bản

  Bộ

  6

   

  Bộ dụng cụ nuôi cấy

  Bộ

  6

   

  Bộ dụng cụ trồng cây trong dung dịch

  Bộ

  6

   

  Bộ iso các phần mềm sinh học

  Bộ

  4

   

  Bộ lưu điện

  Chiếc

  2

   

  Máy vi tính

  Bộ

  32

   

  Máy vi tính

  Bộ

   

  Bộ Micropipet

  Bộ

  9

   

  Bộ pipet

  Bộ

  6

   

  Bộ phá mẫu

  Bộ

  1

   

  Bộ thước

  Bộ

  6

   

  Cân kỹ thuật

  chiếc

  6

   

  Cân phân tích

  Chiếc

  6

   

  Chai DO (Dissolved oxygen)

  Bộ

  2

   

  Dụng cụ lấy mẫu nước

  Bộ

  3

   

  Giàn nuôi cấy

  Chiếc

  9

   

  Hệ thống bể sinh học kỵ khí UASB

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống lắng

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống lên men

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống lọc với lớp hạt

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống phun sương

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống tưới

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống thông gió

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống thử Fe và Mn bằng phương pháp làm thoáng cưỡng bức

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống thực hành chế biến nước tinh khiết

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống thực hành chế biến thức ăn chăn nuôi

  Hệ thống

  1

   

  Kính hiển vi kỹ thuật số

  Chiếc

  3

   

  Kính hiển vi quang học

  Chiếc

  9

   

  Kính hiển vi soi nổi

  Chiếc

  9

   

  Kính hiển vi sử dụng nguồn phát điện tử

  Chiếc

  1

   

  Khúc xạ kế

  Bộ

  1

   

  Lò hấp

  Chiếc

  1

   

  Lò vi sóng

  Chiếc

  1

   

  Máy ảnh

  Chiếc

  2

   

  Máy cắt cỏ

  Chiếc

  2

   

  Máy cất nước 2 lần

  Chiếc

  1

   

  Máy cất nước khử ion

  Chiếc

  1

   

  Máy cất nước một lần

  Chiếc

  1

   

  Máy cô quay chân không

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu (projector)

  Chiếc

  1

   

  Máy chụp ảnh gel điện di

  Chiếc

  1

   

  Máy đếm khuẩn lạc tự động

  Chiếc

  1

   

  Máy định vị GPRS

  Chiếc

  3

   

  Máy đo PH.ORP. độ mặn tại hiện trường

  Chiếc

  6

   

  Máy đóng bịch nấm

  Chiếc

  1

   

  Máy khuấy từ gia nhiệt

  Chiếc

  1

   

  Máy lắc ngang ổn định nhiệt

  Chiếc

  2

   

  Máy lắc Voltex

  Chiếc

  1

   

  Máy ly tâm lạnh

  Chiếc

  4

   

  Máy ly tâm mini

  Chiếc

  1

   

  Máy ly tâm tốc độ cao

  Chiếc

  1

   

  Máy ly tâm thường

  Chiếc

  1

   

  Máy nghiền mẫu khô

  Chiếc

  1

   

  Máy nhân gen

  Chiếc

  1

   

  Máy PCR

  Chiếc

  1

   

  Máy pha loãng

  Chiếc

  1

   

  Máy quang phổ hấp thụ (UVIS)

  Chiếc

  1

   

  Máy xác định nồng độ DNA

  Chiếc

  1

   

  Máy xay mẫu rắn

  Chiếc

  1

   

  Nồi hấp tiệt trùng

  Chiếc

  3

   

  Nồi hấp vô trùng loại to

  Chiếc

  1

   

  Nhiệt ẩm kế

  Chiếc

  2

   

  Phần mềm điều khiển hệ thống

  Bộ

  1

   

  Tủ ấm

  Chiếc

  1

   

  Tủ âm sâu

  Chiếc

  3

   

  Tủ ấm vi sinh

  Chiếc

  1

   

  Tủ cấy vô trùng

  Chiếc

  2

   

  Tủ đựng hóa chất (có hệ thống hút khí độc)

  Chiếc

  1

   

  Tủ hút khí độc

  Chiếc

  1

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  1

   

  Tủ sinh trưởng thực vật

  Chiếc

  1

   

  Tủ thao tác PCR

  Chiếc

  1

   

  Thiết bị điện di đứng

  Bộ

  2

   

  Thiết bị điện di ngang

  Bộ

  1

   

  Thiết bị đóng gói chân không

  Bộ

  1

   

  2

  Nghề Lâm sinh

   

   

   

   

   

  Ẩm kế

  Chiếc

  3

   

   

  Bàn ghế vẽ bản đồ

  Bộ

  6

   

  Bàn thực hành

  Chiếc

  6

   

  Bể xử lý nguyên liệu

  Chiếc

  2

   

  Bộ đại phẫu gia súc

  Bộ

  1

   

  Bộ tiểu phẫu gia súc

  Chiếc

  1

   

  Cân kỹ thuật

  Chiếc

  3

   

  Cân phân tích

  Chiếc

  3

   

  Cưa máy

  Chiếc

  3

   

  Dàn cày chảo

  Chiếc

  1

   

  Dàn cày lưỡi

  Chiếc

  1

   

  Dàn cày phay

  Chiếc

  1

   

  Dụng cụ chữa cháy

  Bộ

  2

   

  Dụng cụ đóng bầu

  Bộ

  3

   

  Dụng cụ ghép cây

  Bộ

  18

   

  Dụng cụ làm tiêu bản thực vật

  Bộ

  3

   

  Dụng cụ sửa chữa cơ khí

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ thụ tinh nhân tạo

  Bộ

  3

   

  Dụng cụ thú y

  Bộ

  9

   

  Dụng cụ vào mẫu và cấy chuyền

  Bộ

  9

   

  Dụng cụ vẽ bản đồ

  Bộ

  18

   

  Dụng cụ xử lý hạt giống

  Bộ

  6

   

  Giàn nuôi

  Chiếc

  6

   

  Hệ thống tưới nước

  Bộ

  1

   

  Kính hiển vi quang học

  Bộ

  2

   

  Khoan phẫu diện

  Chiếc

  3

   

  Lò hấp

  Chiếc

  2

   

  Lò sấy

  Chiếc

  2

   

  Máy ảnh

  Chiếc

  2

   

  Máy ấp trứng cho gia cầm

  Chiếc

  1

   

  Máy băm rơm

  Chiếc

  2

   

  Máy bơm nước

  Bộ

  2

   

  Máy cắt cỏ

  Chiếc

  6

   

  Máy cắt thực bì

  Chiếc

  3

   

  Máy cất nước 1 lần

  Chiếc

  2

   

  Máy cất nước 2 lần

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu

  Bộ

  1

   

  Máy đếm hạt tự động

  Chiếc

  2

   

  Máy định vị (GPS cầm tay)

  Chiếc

  6

   

  Máy đo ánh sáng

  Chiếc

  3

   

  Máy đo bụi không khí

  Bộ

  3

   

  Máy đo cao bằng laze

  Chiếc

  3

   

  Máy đo cao đa năng

  Chiếc

  3

   

  Máy đo cường độ quang hợp

  Chiếc

  3

   

  Máy đo diện tích lá cây

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ ẩm đất

  Chiếc

  2

   

  Máy đo độ chặt đất

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ dẫn

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ dốc

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ đục

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ mặn

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ tán che

  Chiếc

  3

   

  Máy đo gió

  Chiếc

  3

   

  Máy đo pH

  Chiếc

  3

   

  Máy đóng bầu

  Chiếc

  2

   

  Máy đóng bịch

  Chiếc

  2

   

  Máy gieo hạt

  Chiếc

  1

   

  Máy kiểm tra độ ẩm

  Chiếc

  2

   

  Máy kinh vĩ

  Bộ

  3

   

  Máy khoan hố

  Chiếc

  6

   

  Máy khuấy từ

  Chiếc

  2

   

  Máy làm sạch hạt

  Chiếc

  1

   

  Máy lắc ngang

  Chiếc

  2

   

  Máy lọc nước

  Chiếc

  1

   

  Máy nghiền đất

  Chiếc

  2

   

  Máy phát dọn thực bì

  Chiếc

  4

   

  Máy phun thuốc

  Chiếc

  3

   

  Máy quang phổ hấp thụ (UVIS)

  Chiếc

  1

   

  Máy rửa dụng cụ

  Chiếc

  1

   

  Máy scan

  Chiếc

  1

   

  Máy so màu quang phổ

  Chiếc

  2

   

  Máy tách hạt

  Chiếc

  2

   

  Máy tạo độ ẩm

  Chiếc

  3

   

  Máy toàn đạc điện tử

  Bộ

  1

   

  Máy thái thức ăn cho gia súc

  Chiếc

  1

   

  Máy thu hoạch

  Chiếc

  2

   

  Máy trộn hỗn hợp

  Chiếc

  2

   

  Máy trộn thức ăn

  Chiếc

  2

   

  Máy vi tính

  Bộ

  18

   

  Máy xới đất cầm tay

  Chiếc

  1

   

  Nồi hấp cách thủy

  Chiếc

  2

   

  Phần mềm GIS

  Bộ

  1

   

  Phần mềm báo cháy rừng

  Bộ

  1

   

  Tiêu bản cây rừng

  Bộ

  100

   

  Tủ ấm CO2

  Chiếc

  1

   

  Tủ bảo ôn

  Chiếc

  1

   

  Tủ bảo quản mẫu

  Chiếc

  1

   

  Tủ cấy

  Chiếc

  3

   

  Tủ cấy giống nấm

  Chiếc

  3

   

  Tủ lạnh sâu

  Chiếc

  1

   

  Tủ môi trường

  Chiếc

  1

   

  Tủ nảy mầm

  Chiếc

  2

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  2

   

  Thiết bị định hình cây

  Chiếc

  9

   

  Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

  Chiếc

  3

   

  Thiết bị lọc không khí

  Chiếc

  1

   

  3

  Ngành Bảo vệ thực vật

   

   

   

   

   

  Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

  Chiếc

  1

   

   

  Block gia nhiệt

  Chiếc

  3

   

  Bộ bình tam giác

  Bộ

  6

   

  Bộ buret (loại 10 - 100 ml)

  Bộ

  6

   

  Bộ các thiết bị xử lý thuốc BVTV

  Bộ

  6

   

  Bộ cân

  Bộ

  3

   

  Bộ cốc đong

  Bộ

  6

   

  Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại

  Bộ

  6

   

  Bộ dụng cụ bơm dung môi tự động

  Bộ

  3

   

  Bộ dụng cụ chữa cháy

  Bộ

  1

   

  Bộ dụng cụ làm đất

  Bộ

  6

   

  Bộ dụng cụ làm tiêu bản

  Bộ

  6

   

  Bộ dụng cụ phòng độc

  Bộ

  6

   

  Bộ dụng cụ vệ sinh vườn

  Bộ

  6

   

  Bộ đĩa petri

  Bộ

  6

   

  Máy vi tính

  Bộ

  31

   

  Máy vi tính

  Bộ

   

  Bộ mẫu tiêu bản nhện có ích

  Bộ

  1

   

  Bộ mẫu tiêu bản vi sinh vật có ích

  Bộ

  1

   

  Bộ Micropipet

  Bộ

  3

   

  Bộ pipet bầu

  Bộ

  3

   

  Bộ pipet thẳng

  Bộ

  3

   

  Bộ quang phổ UV-VIS

  Bộ

  6

   

  Bộ tiêu bản mẫu bệnh hại

  Bộ

  3

   

  Bộ tiêu bản mẫu các loại nhện hại

  Bộ

  3

   

  Bộ tiêu bản mẫu dịch hại

  Bộ

  3

   

  Bộ tiêu bản mẫu sâu hại

  Bộ

  3

   

  Cân kỹ thuật

  Chiếc

  3

   

  Cân phân tích

  Chiếc

  3

   

  Dụng cụ lấy mẫu nước

  Chiếc

  6

   

  Hệ thống cất quay chân không có ổn nhiệt

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống sắc kí khí

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống sắc ký lỏng

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống xét nghiệm Elisa

  Hệ thống

  1

   

  Kính hiển vi điện tử

  Chiếc

  3

   

  Kính hiển vi soi nổi

  Chiếc

  6

   

  Máy bơm nước

  Chiếc

  1

   

  Máy cày

  Chiếc

  1

   

  Máy cắt cỏ

  Chiếc

  2

   

  Máy cất nước hai lần

  Chiếc

  1

   

  Máy cất nước một lần

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu

  Bộ

  1

   

  Máy chụp ảnh

  Chiếc

  1

   

  Máy đếm khuẩn lạc

  Chiếc

  1

   

  Máy đo BOD

  Chiếc

  1

   

  Máy đo COD

  Chiếc

  1

   

  Máy đo nồng độ nitrate bỏ túi

  Chiếc

  5

   

  Máy đo pH cầm tay

  Chiếc

  3

   

  Máy khuấy từ gia nhiệt

  Chiếc

  1

   

  Máy lắc ống nghiệm

  Chiếc

  1

   

  Máy ly tâm tốc độ cao

  Chiếc

  1

   

  Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm

  Chiếc

  1

   

  Máy sấy

  Chiếc

  1

   

  Máy trộn vortex

  Chiếc

  1

   

  Máy xay mẫu rắn

  Chiếc

  1

   

  Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave)

  Chiếc

  1

   

  Tủ ấm

  Chiếc

  1

   

  Tủ âm sâu

  Chiếc

  1

   

  Tủ bảo quản dung dịch chuẩn

  Chiếc

  1

   

  Tủ cấy vô trùng

  Chiếc

  1

   

  Tủ hút an toàn

  Chiếc

  1

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  1

   

  Thiết bị đồng nhất mẫu

  Chiếc

  1

   

  4

  Ngành Trồng trọt

   

   

   

   

   

  Ẩm kế đất

  Chiếc

  1

   

   

  Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

  Chiếc

  1

   

  Bộ bình đựng hóa chất

  Bộ

  6

   

  Bộ bình đựng tiêu bản

  Chiếc

  18

   

  Bộ bình tam giác

  Bộ

  6

   

  Bộ Buret

  Bộ

  6

   

  Bộ cân

  Bộ

  3

   

  Bộ dụng cụ đựng. vận chuyển nguyên vật liệu

  Bộ

  6

   

  Bộ dụng cụ làm tiêu bản. nuôi cấy

  Bộ

  6

   

  Bộ Pipet thẳng

  Bộ

  6

   

  Bộ thước đo

  Bộ

  6

   

  Cân phân tích

  Chiếc

  3

   

  Dụng cụ bảo quản nông sản

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ điều tra sâu. bệnh hại

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ lai. chiết. ghép

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ làm đất

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ sửa chữa nông cụ

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ ươm. gieo hạt giống và chăm sóc cây

  Bộ

  6

   

  Hệ thống dàn che

  Bộ

  1

   

  Hệ thống mạng LAN

  Bộ

  1

   

  Hệ thống tưới nhỏ giọt

  Bộ

  1

   

  Hệ thống tưới phun mưa

  Bộ

  1

   

  Hệ thống tưới trực tiếp

  Bộ

  1

   

  Hệ thống tưới phun mù

  Hệ thống

  1

   

  Hệ thống cung cấp khí nóng

  Hệ thống

  1

   

  Máy ly tâm thường

  Chiếc

  1

   

  Kính hiển vi điện tử

  Chiếc

  6

   

  Kính hiển vi quang học

  Chiếc

  6

   

  Kính hiển vi soi nổi

  Chiếc

  6

   

  Máy bơm nước

  Chiếc

  3

   

  Máy cắt cỏ

  Chiếc

  3

   

  Máy cất nước hai lần

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu (Projector)

  Bộ

  1

   

  Máy chụp ảnh

  Chiếc

  1

   

  Máy đo độ ẩm hạt

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ Brix

  Chiếc

  3

   

  Máy đo pH cầm tay

  Chiếc

  3

   

  Máy khấy từ gia nhiệt

  Chiếc

  1

   

  Máy kinh vĩ

  Chiếc

  01

   

  Máy khoan đất

  Chiếc

  3

   

  Máy khuấy từ

  Chiếc

  1

   

  Máy làm đất đa năng

  Chiếc

  1

   

  Máy phun tầng cao

  Chiếc

  3

   

  Máy phun thuốc

  Chiếc

  3

   

  Máy vi tính

  Bộ

  19

   

  Máy tạo xương mù

  Chiếc

  1

   

  Máy đồng hóa mẫu

  Chiếc

  1

   

  Nồi hấp tiệt trùng

  Chiếc

  1

   

  Tủ ấm

  Chiếc

  1

   

  Tủ âm sâu

  Chiếc

  1

   

  Tủ cấy vi sinh

  Chiếc

  1

   

  Tủ hút khí độc

  Chiếc

  1

   

  Tủ mát

  Chiếc

  1

   

  Tủ sấy vô trùng

  Chiếc

  1

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  1

   

  Tủ đựng hóa chất

  Chiếc

  1

   

  5

  Ngành Khuyến nông, khuyến lâm

   

   

   

   

   

  Ẩm kế đất

  Chiếc

  1

   

   

  Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

  Chiếc

  1

   

  Bộ bình đựng hóa chất

  Bộ

  6

   

  Bộ bình đựng tiêu bản

  Chiếc

  18

   

  Bộ Bình tam giác

  Bộ

  6

   

  Bộ Buret

  Bộ

  6

   

  Bộ Micropipet

  Bộ

  6

   

  Bộ Pipet thẳng

  Bộ

  6

   

  Bộ thước đo

  Bộ

  6

   

  Cân kỹ thuật

  Chiếc

  3

   

  Cân phân tích

  Chiếc

  3

   

  Dụng cụ bảo quản nông sản

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ lai chiết ghép

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ làm đất

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ sửa chữa nông cụ

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ ươm. gieo hạt giống và chăm sóc cây

  Bộ

  6

   

  Hệ thống dàn che

  Bộ

  1

   

  Hệ thống mạng LAN

  Bộ

  1

   

  Hệ thống tưới nhỏ giọt

  Bộ

  1

   

  Hệ thống tưới phun mưa

  Bộ

  1

   

  Hệ thống tưới trực tiếp

  Bộ

  1

   

  Kính hiển vi điện tử

  Chiếc

  6

   

  Kính hiển vi quang học

  Chiếc

  6

   

  Kính hiển vi soi nổi

  Chiếc

  6

   

  Máy cất nước hai lần

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu (Projector)

  Bộ

  1

   

  Máy chụp ảnh

  Chiếc

  1

   

  Máy đo độ Brix

  Chiếc

  3

   

  Máy đo pH cầm tay

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ mặn

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ dẫn

  Chiếc

  3

   

  Máy kinh vĩ

  Chiếc

  1

   

  Máy khoan đất

  Chiếc

  3

   

  Máy khuấy từ

  Chiếc

  1

   

  Máy làm đất đa năng

  Chiếc

  1

   

  Máy phun tầng cao

  Chiếc

  3

   

  Máy phun thuốc

  Chiếc

  3

   

  Máy vi tính

  Bộ

  19

   

  Nồi hấp tiệt trùng

  Chiếc

  1

   

  Tủ ấm

  Chiếc

  1

   

  Tủ âm sâu

  Chiếc

  1

   

  Tủ cấy vi sinh

  Chiếc

  1

   

  Tủ hút khí độc

  Chiếc

  1

   

  Tủ mát

  Chiếc

  1

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  1

   

  6

  Ngành Sinh vật cảnh - làm vườn

   

   

   

   

   

  Ẩm kế

  Chiếc

  3

   

   

  Bể xử lý nguyên liệu

  Chiếc

  2

   

  Cân kỹ thuật

  Chiếc

  3

   

  Cân phân tích

  Chiếc

  3

   

  Cưa máy

  Chiếc

  3

   

  Dàn cày chảo

  Chiếc

  1

   

  Dàn cày lưỡi

  Chiếc

  1

   

  Dàn cày phay

  Chiếc

  1

   

  Dụng cụ chữa cháy

  Bộ

  2

   

  Dụng cụ đóng bầu

  Bộ

  3

   

  Dụng cụ ghép cây

  Bộ

  18

   

  Dụng cụ làm tiêu bản thực vật

  Bộ

  3

   

  Dụng cụ sửa chữa cơ khí

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ vẽ bản đồ

  Bộ

  18

   

  Dụng cụ xử lý hạt giống

  Bộ

  6

   

  Giàn nuôi

  Chiếc

  6

   

  Hệ thống tưới nước

  Bộ

  1

   

  Kính hiển vi quang học

  Bộ

  2

   

  Kính hiển vi soi nổi

  Chiếc

  1

   

  Khoan phẫu diện

  Chiếc

  3

   

  Lò hấp

  Chiếc

  2

   

  Lò sấy

  Chiếc

  2

   

  Máy ảnh

  Chiếc

  2

   

  Máy băm rơm

  Chiếc

  2

   

  Máy cắt cỏ

  Chiếc

  6

   

  Máy cắt thực bì

  Chiếc

  3

   

  Máy cất nước 1 lần

  Chiếc

  2

   

  Máy cất nước 2 lần

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu

  Bộ

  1

   

  Máy đếm hạt tự động

  Chiếc

  2

   

  Máy định vị (GPRS cầm tay)

  Chiếc

  6

   

  Máy đo ánh sáng

  Chiếc

  3

   

  Máy đo bụi không khí

  Bộ

  3

   

  Máy đo cao bằng laze

  Chiếc

  3

   

  Máy đo cao đa năng

  Chiếc

  3

   

  Máy đo cường độ quang hợp

  Chiếc

  3

   

  Máy đo diện tích lá cây

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ ẩm đất

  Chiếc

  2

   

  Máy đo độ chặt đất

  Chiếc

  3

   

  Máy đo độ đục

  Chiếc

  3

   

  Máy đo gió

  Chiếc

  3

   

  Máy đo pH để bàn

  Chiếc

  3

   

  Máy đóng bầu

  Chiếc

  2

   

  Máy đóng bịch

  Chiếc

  2

   

  Máy gieo hạt

  Chiếc

  1

   

  Máy kiểm tra độ ẩm

  Chiếc

  2

   

  Máy kinh vĩ

  Bộ

  3

   

  Máy khoan hố

  Chiếc

  6

   

  Máy khuấy từ

  Chiếc

  2

   

  Máy làm sạch hạt

  Chiếc

  1

   

  Máy lắc ngang

  Chiếc

  2

   

  Máy lọc nước

  Chiếc

  1

   

  Máy nghiền đất

  Chiếc

  2

   

  Máy phát dọn thực bì

  Chiếc

  4

   

  Máy phun thuốc

  Chiếc

  3

   

  Máy rửa dụng cụ

  Chiếc

  1

   

  Máy scan

  Chiếc

  1

   

  Máy so màu quang phổ

  Chiếc

  2

   

  Máy tách hạt

  Chiếc

  2

   

  Máy tạo độ ẩm

  Chiếc

  3

   

  Máy toàn đạc điện tử

  Bộ

  1

   

  Máy thu hoạch

  Chiếc

  2

   

  Máy trộn hỗn hợp

  Chiếc

  2

   

  Máy vi tính

  Bộ

  18

   

  Máy xới đất cầm tay

  Chiếc

  6

   

  Máy nghiền than. thực liệu

  Chiếc

  1

   

  Máy trộn. ép viên

  Chiếc

  1

   

  Băng tải cao su

  Bộ

  1

   

  Sàng thực liệu

  Bộ

  1

   

  Nồi hấp

  Chiếc

  2

   

  Phần mềm GIS

  Bộ

  1

   

  Phần mềm báo cháy rừng

  Bộ

  1

   

  Tiêu bản cây rừng

  Bộ

  100

   

  Tủ bảo ôn

  Chiếc

  1

   

  Tủ bảo quản

  Chiếc

  2

   

  Tủ bảo quản mẫu

  Chiếc

  1

   

  Tủ cấy

  Chiếc

  3

   

  Tủ cấy giống nấm

  Chiếc

  3

   

  Tủ đựng dụng cụ

  Chiếc

  1

   

  Tủ lạnh sâu

  Chiếc

  1

   

  Tủ môi trường

  Chiếc

  1

   

  Tủ nảy mầm

  Chiếc

  2

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  2

   

  Tủ trưng bày

  Chiếc

  1

   

  Thiết bị định hình cây

  Chiếc

  9

   

  Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

  Chiếc

  3

   

  Thiết bị lọc không khí

  Chiếc

  1

   

  III

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   

   

  Phục vụ công tác đào tạo

   

  1

  Ngành Công nghệ thông tin

   

   

   

   

   

  Bo cắm chân linh kiện (test board)

  Chiếc

  6

   

   

  Bộ dụng cụ sửa chữa máy tính

  Bộ

  19

   

  Bộ đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in kim

  Bộ

  6

   

  Bộ đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in laser

  Bộ

  6

   

  Bộ đào tạo các vấn đề về cáp và đấu nối trong mạng máy tính

  Bộ

  6

   

  Bộ đạo tạo sửa chữa bộ lưu điện UPS

  Bộ

  6

   

  Bộ đào tạo sửa chữa máy tính

  Bộ

  18

   

  Bộ đào tạo sửa chữa nguồn máy tính

  Bộ

  6

   

  Bộ đào tạo sửa chữa ổ đĩa BLUE-RAY

  Bộ

  6

   

  Bộ đào tạo sửa chữa ổ đĩa BLUE-RAY-RW

  Bộ

  6

   

  Bộ đào tạo sửa chữa ổ đĩa DVD-ROM

  Bộ

  6

   

  Bộ đào tạo về khắc phục sự cố máy tính xách tay

  Bộ

  9

   

  Bộ đồ nghề điện tử cầm tay

  Bộ

  6

   

  Bộ gõ tiếng Việt

  Bộ

  1

   

  Bộ nạp, nâng cấp Bios đa năng

  Bộ

  1

   

  Bộ nguồn

  Bộ

  1

   

  Bộ nguồn đa năng sửa chữa Laptop

  Bộ

  9

   

  Bộ nguồn máy tính

  Bộ

  18

   

  Bộ thiết bị bảo trì và khắc phục sự cố màn hình

  Bộ

  6

   

  Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố máy quét

  Bộ

  6

   

  Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa cứng

  Bộ

  6

   

  Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa DVD-RW

  Bộ

  6

   

  Bộ thiết bị khò. hàn

  Bộ

  9

   

  Bộ thực hành điện tử cơ bản

  Bộ

  6

   

  Bộ thực hành kỹ thuật xung số

  Bộ

  6

   

  Các linh kiện máy tính

  Bộ

  19

   

  Card test main

  Bộ

  19

   

  CPU laptop

  Bộ

  19

   

  Đồng hồ vạn năng (chỉ thị kim)

  Bộ

  9

   

  Đồng hồ vạn năng (chỉ thị số)

  Bộ

  9

   

  Hệ điều hành

  Bộ

  1

   

  Hệ điều hành Linux

  Bộ

  1

   

  Hệ điều hành Windows Server

  Bộ

  1

   

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Bộ

  1

   

  Hệ thống đường mạng LAN

  Hệ thống

  1

   

  Máy ảnh kỹ thuật số

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu (Projector)

  Bộ

  1

   

  Máy chiếu vật thể

  Bộ

  1

   

  Máy chủ

  Bộ

  3

   

  Máy dao động ký

  Bộ

  3

   

  Máy đo hiện sóng

  Chiếc

  2

   

  Máy fax

  Chiếc

  2

   

  Máy in kim

  Chiếc

  3

   

  Máy in màu

  Chiếc

  3

   

  Máy phát xung

  Chiếc

  3

   

  Máy quay phim/chụp ảnh

  Chiếc

  1

   

  Máy quét

  Chiếc

  1

   

  Máy sao chụp tài liệu

  Chiếc

  1

   

  Máy tính xách tay

  Bộ

  6

   

  Máy vi tính

  Bộ

  30

   

  Mô hình cắt bổ cơ cấu đo

  Bộ

  1

   

  Mô hình dàn trải máy tính xách tay

  Bộ

  1

   

  Môi trường lập trình .Net Framework

  Bộ

  1

   

  Phần mềm 3Dmax

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Autocad

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Capture

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Corel Draw

  Bộ

  1

   

  Phần mềm diệt virus

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Flash

  Bộ

  1

   

  Phần mềm ghi âm

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Goldwave

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Lab ảo

  Bộ

  1

   

  Phần mềm lập trình Assembly

  Bộ

  1

   

  Phần mềm lập trình C

  Bộ

  1

   

  Phần mềm lập trình Pascal

  Bộ

  1

   

  Phần mềm lập trình Web

  Bộ

  1

   

  Phần mềm mã hóa thông tin

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Microsoft Access

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Mindjet Manager

  Bộ

  1

   

  Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Photoshop

  Bộ

  1

   

  Phần mềm quản lý văn bản

  Bộ

  1

   

  Phần mềm sao lưu phục hồi hệ thống

  Bộ

  1

   

  Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

  Bộ

  1

   

  Phần mềm SolidWork

  Bộ

  1

   

  Phần mềm tạo máy tính ảo

  Bộ

  1

   

  Phần mềm tin học văn phòng

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Typing Master

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Ulead Video Studio

  Bộ

  1

   

  Phần mềm ứng dụng

  Bộ

  1

   

  Phần mềm văn phòng của Microsoft

  Bộ

  1

   

  Phần mềm VideoStudio Movie Wizad

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Violet

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Visio

  Bộ

  1

   

  Phương tiện phòng cháy. chữa cháy

  Bộ

  1

   

  Trình duyệt internet

  Bộ

  1

   

  Trình điều khiển (driver)

  Bộ

  1

   

  Trình điều khiển thiết bị

  Bộ

  1

   

  2

  Ngành Ứng dụng phần mềm

   

   

   

   

  Bộ gõ Tiếng Việt

  Bộ

  1

   

  Hệ điều hành

  Bộ

  1

   

  Hệ điều hành server

  Bộ

  1

   

  Hệ điều hành Windows server

  Bộ

  1

   

  Hệ điều hành Linux

  Bộ

  1

   

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

  Bộ

  1

   

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

  Bộ

  1

   

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL

  Bộ

  1

   

  Hợp ngữ Assembly

  Bộ

  1

   

  Phần mềm giả lập firewall

  Bộ

  1

   

  Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án

  Bộ

  1

   

  Phần mềm hỗ trợ phân tích hệ thống thông tin

  Bộ

  1

   

  Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

  Bộ

  1

   

  Phần mềm kế toán

  Bộ

  1

   

  Phần mềm tạo báo cáo

  Bộ

  1

   

  Phần mềm lập trình

  Bộ

  1

   

  Phần mềm lập trình trên thiết bị di động

  Bộ

  1

   

  Phần mềm máy ảo

  Bộ

  1

   

  Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng

  Bộ

  1

   

  Phần mềm quản lý lớp học

  Bộ

  1

   

  Phần mềm quản trị Mail server

  Bộ

  1

   

  Phần mềm quản trị Web server

  Bộ

  1

   

  Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

  Bộ

  1

   

  Phần mềm soạn thảo và biên dịch mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

  Bộ

  1

   

  Phần mềm thiết kế âm thanh

  Bộ

  1

   

  Phần mềm thiết kế đồ họa

  Bộ

  1

   

  Phần mềm thiết kế hình ảnh

  Bộ

  1

   

  Phần mềm thiết kế video

  Bộ

  1

   

  Phần mềm trình diễn phim. âm thanh

  Bộ

  1

   

  Phần mềm từ điển Anh – Việt

  Bộ

  1

   

  Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở

  Bộ

  1

   

  Phần mềm văn phòng

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Vbulletin

  Bộ

  1

   

  Phần mềm Visual Studio.NET

  Bộ

  1

   

  Phần mềm WordPress

  Bộ

  1

   

  Phần mềm xử lý ảnh

  Bộ

  1

   

  Phần mềm diệt virus máy tính

  Bộ

  1

   

  Bộ chuyển tiếp Repeater

  Bộ

  1

   

  Camera quan sát

  Chiếc

  1

   

  Đồng hồ vạn năng

  Chiếc

  1

   

  Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard)

  Chiếc

  9

   

  Máy ảnh

  Chiếc

  1

   

  Máy chiếu (Projector)

  Bộ

  1

   

  Máy in màu

  Chiếc

  1

   

  Máy fax

  Chiếc

  1

   

  Máy photocopy

  Chiếc

  1

   

  Máy quay phim

  Chiếc

  1

   

  Máy quét ảnh

  Chiếc

  1

   

  Máy chủ server

  Bộ

  1

   

  Máy vi tính

  Bộ

  30

   

  Mô hình dàn trải máy vi tính

  Bộ

  2

   

  Thiết bị chuyển mạch

  Chiếc

  4

   

  Hệ thống mạng LAN

  Bộ

  1

   

  Dụng cụ điện cầm tay

  Bộ

  19

   

  Linh kiện máy tính

  Bộ

  19

   

  IV

  KHOA QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

   

  Phục vụ công tác đào tạo

   

  1

  Nghề Điện dân dụng

   

   

   

   

   

  Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

  Bộ

  3

   

   

  Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện

  Bộ

  1

   

  Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện

  Bộ

  1

   

  Máy nén

  Chiếc

  3

   

  Tủ lạnh

  Chiếc

  3

   

  Máy điều hòa nhiệt độ 2 phần tử

  Chiếc

  1

   

  Động cơ điện vạn năng

  Chiếc

  3

   

  Máy khoan cầm tay

  Chiếc

  3

   

  Máy mài cầm tay

  Chiếc

  3

   

  Máy hút bụi

  Chiếc

  3

   

  Máy phát điện

  Chiếc

  3

   

  Máy quấn dây

  Chiếc

  9

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  2

   

  Crônha

  Chiếc

  3

   

  Động cơ điện 1 pha

  Chiếc

  3

   

  Động cơ điện 3 pha

  Chiếc

  3

   

  Máy hút chân không

  Chiếc

  3

   

  Máy nén khí có bình chứa

  Chiếc

  1

   

  Máy mài hai đá

  Chiếc

  2

   

  Máy khoan bàn

  Chiếc

  2

   

  Máy biến áp 1 pha

  Chiếc

  6

   

  Máy biến áp 3 pha

  Chiếc

  6

   

  Mô hình động cơ 1 pha

  Bộ

  1

   

  Mô hình động cơ 3 pha

  Bộ

  1

   

  Mô hình điều khiển tốc độ động cơ

  Bộ

  1

   

  Máy phát điện xoay chiều 1 pha.

  Chiếc

  1

   

  Máy phát điện xoay chiều 3 pha

  Chiếc

  1

   

  Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

  Chiếc

  6

   

  Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn

  Chiếc

  3

   

  Bàn thực hành quấn dây máy điện

  Chiếc

  9

   

  Bộ thực hành điện 1 chiều

  Bộ

  2

   

  Bộ thực hành điện xoay chiều

  Bộ

  2

   

  Bộ thực hành điện tử cơ bản

  Bộ

  6

   

  Bộ thí nghiệm máy biến áp 1 pha

  Bộ

  3

   

  Bộ thí nghiệm máy biến áp 3 pha

  Bộ

  3

   

  Bộ thí nghiệm động cơ 1 pha

  Bộ

  3

   

  Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha

  Bộ

  3

   

  Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha

  Bộ

  3

   

  Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha

  Bộ

  3

   

  Bộ thí nghiệm máy phát điện 1 chiều

  Bộ

  3

   

  Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện.

  Bộ

  3

   

  Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn

  Bộ

  1

   

  Bộ thí nghiệm bảo vệ rơ le

  Bộ

  3

   

  Bàn thực hành điều khiển động cơ

  Bộ

  3

   

  Bộ thực hành kỹ thuật xung

  Bộ

  3

   

  Bộ thực hành kỹ thuật số

  Bộ

  3

   

  Bàn thực hành cảm biến

  Bộ

  3

   

  Êtô song hành

  Chiếc

  9

   

  Bộ hàn hơi O2 – C2H2

  Bộ

  3

   

  Bàn thực hành đa năng

  Bộ

  6

   

  Bộ điều khiển tốc độ động cơ

  Bộ

  3

   

  Tủ phân phối điện 1 pha

  Chiếc

  6

   

  Tủ phân phối điện 3 pha

  Chiếc

  6

   

  Khí cụ điện

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ đo lường điện

  Bộ

  6

   

  Bộ lập trình LOGO

  Bộ

  6

   

  Bộ lập trình EASY

  Bộ

  6

   

  Bộ lập trình ZEN

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ cầm tay nghề điện

  Bộ

  9

   

  Dụng cụ cơ khí cầm tay

  Bộ

  9

   

  Dụng cụ đo cơ khí

  Bộ

  9

   

  Dụng cụ cầm tay nghề nguội

  Bộ

  18

   

  Bàn ren. ta rô các loại

  Bộ

  6

   

  Dụng cụ lấy dấu

  Bộ

  6

   

  Khối V

  Chiếc

  6

   

  Khối D

  Chiếc

  6

   

  Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây. cáp

  Bộ

  1

   

  Cabin lắp đặt điện chiếu sáng

  Bộ

  6

   

  Bảng mô hình các mối nối dây cáp

  Bộ

  1

   

  Bộ đồ nghề gia công ống SP

  Bộ

  6

   

  Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

  Bộ

  6

   

  Bộ nong. loe các loại

  Bộ

  3

   

  Máy thu hồi ga

  Chiếc

  3

   

  Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hòa không khí

  Bộ

  3

   

  Bộ đèn

  Bộ

  3

   

  Bàn thực hành PLC

  Bộ

  9

   

  Bàn thực hành điện tử công suất

  Bộ

  6

   

  Mối ghép cơ khí

  Bộ

  1

   

  Các khối hình học cơ bản

  Bộ

  3

   

  Mẫu vật liệu điện

  Bộ

  2

   

  Linh kiện thực hành điện tử công suất

  Bộ

  6

   

  Mô hình thực hành lắp ráp mạch điện

  Bộ

  1

   

  Mô hình thực hành khí nén

  Bộ

  3

   

  Mô hình thực hành điện khí nén

  Bộ

  3

   

  Mô hình máy phát điện một chiều

  Bộ

  1

   

  Mô hình chống sét

  Bộ

  1

   

  Mô hình mạch điện các máy công cụ

  Bộ

  1

   

  Mô hình mạch khống chế các lò điện

  Bộ

  1

   

  Mô hình mạch khống chế các máy sản xuất

  Bộ

  1

   

  Mô hình dàn trải ấm điện

  Bộ

  3

   

  Mô hình dàn trải máy giặt

  Bộ

  3

   

  Mô hình máy phát động cơ

  Bộ

  3

   

  Mô hình điều khiển động cơ Servo

  Bộ

  3

   

  Mô hình điều khiển băng tải

  Bộ

  1

   

  Mô hình điều khiển thang máy

  Bộ

  1

   

  Mô hình lò nhiệt

  Bộ

  1

   

  Mô hình bình trộn

  Bộ

  1

   

  Mô hình điều khiển đèn giao thông

  Bộ

  1

   

  Phần mềm lập trình PLC

  Bộ

  1

   

  Máy vi tính

  Bộ

  19

   

  Máy chiếu

  Bộ

  1

   

  2

  Nghề Điện công nghiệp

   

   

   

   

   

  Dụng cụ phòng cháy. chữa cháy

  Bộ

  6

   

   

  Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện

  Bộ

  1

   

  Bộ mẫu thiết bị chống sét

  Bộ

  1

   

  Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

  Bộ

  6

   

  Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

  Bộ

  6

   

  Mô hình các khối hình học cơ bản

  Bộ

  2

   

  Mô hình điều khiển tốc độ động cơ

  Bộ

  1

   

  Mối ghép cơ khí

  Bộ

  1

   

  Mô hình các cơ cấu truyền động

  Bộ

  1

   

  Bộ mẫu vật liệu dẫn điện

  Bộ

  1

   

  Bộ mẫu vật liệu dẫn từ

  Bộ

  1

   

  Bộ mẫu vật liệu cách điện

  Bộ

  1

   

  Khí cụ điện hạ áp

  Bộ

  6

   

  Động cơ điện 1 pha

  Chiếc

  6

   

  Động cơ điện 3 pha

  Chiếc

  6

   

  Tủ sấy

  Chiếc

  1

   

  Bộ thực hành điện tử cơ bản

  Bộ

  6

   

  Bo cắm chân linh kiện

  Chiếc

  18

   

  Máy đo hiện sóng

  Chiếc

  3

   

  Máy phát xung

  Chiếc

  1

   

  Máy mài hai đá

  Chiếc

  2

   

  Máy khoan bàn

  Chiếc

  2

   

  Bộ mẫu vật thật

  Bộ

  1

   

  Tủ đựng dụng cụ

  Chiếc

  1

   

  Máy hàn

  Chiếc

  6

   

  Cabin hàn

  Chiếc

  6

   

  Hệ thống hút khói hàn

  Bộ

  1