logo

Quyết định 3816/QĐ-BGDĐT Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3816/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Phúc
  Ngày ban hành: 16/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  -------------

  Số: 3816/QĐ-BGDĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ

  bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020

  -------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ biên bản các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ bảo vệ môi trường;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (danh mục nhiệm vụ kèm theo)

  Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường (nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ tập huấn) theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ;

  - Lưu: VT, KHCNMT.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Văn Phúc

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ----------

  DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020

  (kèm theo Quyết định số 3816/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2019)

   

  TT

  Tên

  nhiệm vụ

  Căn cứ pháp lý

  Định hướng mục tiêu

  Dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật

  Thời

  gian

  thực

  hiện

  Tổng kinh phí dự kiến

  (tr. đồng)

  I

  Xây dựng, hoàn thiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các cấp học và trình độ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới

   

   

   

  1

  Tài liệu bồi dưỡng nhận thức và thay thế thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông

  sang các chất liệu thân thiện với môi trường cho sinh viên các trường đại học.

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  - Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

  - Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

  Biên soạn được tài liệu được bồi dưỡng nhận thức và thay thế thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông sang các chất liệu thân thiện với môi trường cho sinh viên các trường Đại học

  - Báo cáo thực trạng thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông sang các chất liệu thân thiện với môi trường của sinh viên các trường Đại học trên 01 miền, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bộ tài liệu bồi dưỡng nhận thức và thay thế thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông sang các chất liệu thân thiện với môi trường cho sinh viên các trường Đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Báo cáo thử nghiệm tài liệu bồi dưỡng nhận thức và thay thế thói quen sử dụng các sản phẩm từ chất liệu nhựa, ni lông sang các chất liệu thân thiện với môi trường cho sinh viên các trường Đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

  2020

  500

  2

  Tài liệu giáo dục BVMT thông qua hoạt động STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  - Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

  - Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

  Biên soạn được tài liệu giáo dục BVMT thông qua hoạt động STEM trong           Chương

  trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh tiểu học

  - Bộ tài liệu giáo dục BVMT thông qua hoạt động STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp.

  - Báo cáo thử nghiệm về bộ tài liệu giáo dục BVMT thông qua hoạt động STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua. .

  - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

  2020

  500

  3

  Sổ tay phổ biến các điều ước quốc tế về BVMT cho sinh viên các trường đại học.

  - Quyết định 120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày

  3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  Biên soạn được sổ tay phổ biến các điều ước quốc tế về BVMT cho sinh viên các trường đại học.

  - Báo cáo thực trạng về nhận thức các điều ước quốc tế về BVMT của sinh viên các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Sổ tay phổ biến các điều ước quốc tế về BVMT cho sinh viên các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho sinh viên các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Báo cáo thử nghiệm về việc sử dụng sổ tay phổ biến các điều ước quốc tế về BVMT cho sinh viên tại 01-02 trường đại học, trong đó có vùng đồng bằng Sông Cửu long, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho sinh viên các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

  2020

  300

   

  4

  Tài liệu giáo dục văn hóa sinh thái cho giáo viên trung học cơ sở

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/ 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  - Thông        tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

  - Thông         tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

  Biên soạn được tài liệu giáo dục văn hóa sinh thái cho giáo viên trung học cơ sở

  - Bộ tài liệu giáo dục văn hóa sinh thái cho học sinh trung học cơ sở, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho giáo viên các trường trung học cơ sở.

  - Báo cáo thử nghiệm tài liệu giáo dục văn hóa sinh thái cho giáo viên trung học cơ sở thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua.

  - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

  2020

  500

  5

  Sổ tay giáo dục về chất thải rắn cho hoc sinh tiểu học

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/ 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  -Thông  tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

  - Thông  tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

  Xây dựng được sổ tay giáo dục về chất thải rắn cho học sinh THCS

  - Báo cáo thực trạng nhận thức, kĩ năng và thái độ về chất thải rắn của học sinh TH tại 01 khu vực địa lý, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho giáo viên, học sinh các trường trung học cơ sở.

  - Sổ tay giáo dục về chất thải rắn cho học sinh TH được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho giáo viên, học sinh các trường trung học cơ sở.

  - Báo cáo thử nghiệm về sổ tay giáo dục về chất thải rắn cho học sinh TH, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho giáo viên các trường TH.

  - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được gửi đến các cơ sở giáo dục làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập.

  2020

  300

  6

  Tài liệu và bài giảng giáo dục BVMT trên đài truyên hình (VTV7) cho sinh viên, học sinh

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  - Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

  - Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

  Biên soạn được tài liệu và bài giảng giáo dục BVMT trên đài truyền hình (VTV7) cho sinh viên, học sinh

  - Tài liệu và bài giảng giáo dục BVMT trên đài truyền hình Việt Nam (VTV7), được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho đài truyền hình VTV7 .

  - Kịch bản bài giảng giáo dục BVMT trên đài truyền hình Việt Nam (VTV7), được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp .

  - Phần mềm ứng dụng phổ biến kiến thức (App) giáo dục BVMT trên điện thoại thông minh được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp.

  - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được quảng bá trên đài truyền hình VTV7.

  2020

  800

  II

  Xây dựng và phát triển phương thức tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, các giải pháp, biện pháp thúc đẩy hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục

   

   

   

  7

  Xây dựng quy

  trình hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt

  động giáo dục

  môi trường trong nhà trường phổ thông

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/ 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  Đề xuất được quy trình hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông

  - Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

  - Bộ công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường.

  - Hướng dẫn quy trình đánh giá đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các văn bản báo cáo hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường .

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và phục vụ cho công tác quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  2020-

  2021

  1.600

  8

  Đánh giá thực

  trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lí chất thải rắn tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kĩ thuật công nghệ trực thuộc Bộ giáo và Đào tạo

  - Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13.

  - Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải và phể liệu.

  - Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

  - Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  Đánh giá thực trạng và đề xuất được giải pháp tăng cường quản lí chất thải tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kĩ thuật công nghệ trực thuộc Bộ GD&ĐT

  - Báo cáo về thực trạng quản lí chất thải tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kĩ thuật công nghệ trực thuộc Bộ giáo và Đào tạo, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ và các đơn vị liên quan.

  - Báo cáo giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất thải rắn tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kỹ thuật công nghệ trực thuộc Bộ GD&ĐT, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và dự kiến sử dụng trong các báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ và các đơn vị liên quan.

  - Tài liệu hướng dẫn về quy trình quản lí chất thải tại các phòng thí nghiệm của các trường đại học khối kĩ thuật công nghệ trực thuộc Bộ giáo và Đào tạo, được Hội đồng thẳm định thông qua và dự kiến sử dụng trong các trường đại học khối kỹ thuật công nghệ

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ.

  2020-

  2021

  1.200

   

  9

  Dự báo và xác định nhu cầu phát triển các chuyên ngành đào tạo về môi trường trong bối cảnh xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  - Luật BVMT

  - Chiến lược BVMT quốc gia giai đoạn 2011-2020

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT

  Đánh giá được thực trạng và xác định nhu cầu phát triển các chuyên ngành đào tạo về môi trường trong bối cảnh xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  - Báo cáo về thực trạng và nhu cầu trong tương lai đối với việc phát triển các chuyên ngành đào tạo về môi trường trong bối cảnh xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và sử dụng trong các báo cáo và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021- 2025 .

  - Báo cáo về dự báo các chuyên ngành đào tạo về môi trường trong bối cảnh xã hội của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và sử dụng trong các báo cáo và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoan 2021- 2025.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ.

  2020-

  2021

  1.200

   

  10

  Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục.

  - Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT

  - Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT

  - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

  - Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc quản lý tổng hợp chất thải rắn (CTR) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  Đánh giá được thực trạng và đề xuất được giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục.

  - Báo cáo về về thực trạng thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và sử dụng trong các báo cáo và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021- 2025.

  - Tài liệu hướng dẫn về thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý hiệu quả chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục đại học, được Hội đồng thẩm định tài liệu thông qua và được cung cấp cho các cơ sở giáo dục.

  - Báo cáo thử nghiệm triển khai hướng dẫn về thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý hiệu quả chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy tại các cơ sở giáo dục đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và sử dụng trong các báo cáo và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2025.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ.

  2020-

  2021

  1.200

  III

  Tăng cường xây dựng các mô hình tiên tiến, điển hình về bảo vệ môi trường, tập trung vào việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong các cơ sở giáo dục

   

   

   

  11

  Xây dựng mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông

  - Luật BVMT.

  - Chi thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/ 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  Xây dựng được mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông

  - Bộ số liệu về hiện trạng nguồn phát sinh và công tác quản lí chất thải trong trường trung học phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bộ tiêu chí đánh giá mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bộ công cụ đánh giá mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường trung học cơ sở.

  - Mô hình và đánh giá thử nghiệm mô hình trường học không rác thải cho cấp học trung học phổ thông ( tài liệu, Video....).

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được phổ biến đến một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2020

  800

  12

  Xây

  dựng mô hình tự quản sổng xanh trong các khu ký túc xá của các trường đại học

  - Luật BVMT.

  - Quyết định 1393/QĐ-TTg

  ngày 12/9/2012 về phát triển xanh.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương ttình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  Xây dựng được mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các các trường đại học

  - Báo cáo về hiện trạng tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bộ tiêu chí đánh giá mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bộ công cụ đánh giá mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các trường đại học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường đại học.

  - Mô hình và đánh giá thử nghiệm mô hình tự quản sống xanh trong các khu ký túc xá của các trường đại học (tài liệu, Video....) được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường đai học.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được phổ biến đến một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2020

  800

  13

  Xây

  dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học

  - Luật BVMT.

  - Chi thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  Xây dựng được mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học

  - Báo cáo về hiện trạng giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bộ tiêu chí đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường tiểu học.

  - Mô hình và đánh giá thử nghiệm mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp Tiểu học (tài liệu, Video....), được phổ biến cho các trường tiểu học.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và được phổ biến đến một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2020

  800

  14

  Xây dựng mô hình giáo dục

  BVMT trong nhà trường cấp trung học cơ sở

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  Xây dựng được mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung hoc cơ sở

  - Báo cáo đánh giá thực trạng về dục BVMT trong nhà trường cấp trung hoc cơ sở hiện nay, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bộ tiêu chí đánh giá mô hình mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung hoc cơ sở, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác đánh giá, quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung hoc cơ sở, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được sử dụng cho các báo cáo và công tác đánh giá, quản lý về môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung học cơ sở, được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường trung học cơ sở

  - Mô hình và đánh giá thử nghiệm mô hình mô hình giáo dục BVMT trong nhà trường cấp trung học cơ sở (tài liệu, Video....), được Hội đồng nghiệm thu thông qua và được cung cấp cho các trường trung học cơ sở.

  - Sản phẩm của nhiệm vụ được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và cung cấp cho các cơ quan quản lý, các trường trung học cơ sở.

  2020

  800

  B

  CÁC NHIỆM VỤ TẬP HUẤN

  15

  Tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán cấp tiểu học về thiết kế và tổ chức dạy học tình huống giáo dục BVMT

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  - Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

  - Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

  Nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán cấp tiểu học về thiết kế và tổ chức dạy học tình huống giáo dục bảo vệ môi trường

  - 01 tài liệu tập huấn nâng cao năng lực giáo viên cốt cán cấp tiểu học về thiết kế và tổ chức dạy học tình huông giáo dục bảo vệ môi trường kèm 01 tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động tập huấn (phù hợp với vùng miền, theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể) được Hội đồng thẩm định tài liệu của Bộ GD&ĐT thông qua.

  - Các bài soạn mẫu minh họa sử dụng tình huống giáo dục BVMT trong các môn học ở Tiểu học: Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Mỹ thuật, Âm nhạc (1 tiết/môn) và CD quay 04 bài giảng.

  - 01 Báo cáo kết quả xây dựng và thử nghiệm tài liệu.

  - 01 Báo cáo kết quả tập huấn (2 miền).

  - Các CD về bài giảng tập huấn và video clip quay lại các hình ảnh tập huấn tại các địa điểm tập huấn

  - Sản phẩm của các nhiệm vụ tập huấn được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ, website Bộ GDĐT hoặc được gửi đến các trường trực thuộc Bộ để làm tài liệu trong giảng dạy và học tập.

  2020

  1.000

  2

  Tập huấn nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm về kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giảm thiểu rác thải nhựa

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT.

  - Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

  Nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm về kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giảm thiểu rác thải nhựa

  - 01 tài liệu tập huấn kèm 01 tài liệu hướng dẫn tập huấn nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm về kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giảm thiểu rác thải nhựa (phù hợp với vùng miền) được Hội đồng thẩm định tài liệu của Bộ GD&ĐT thông qua.

  - Báo cáo kết quả xây dựng và thử nghiệm chương trình tập huấn; báo cáo kết quả tập huấn (bao gồm các minh chứng kèm theo: video đáp ứng được về nội dung và hình thức tập huấn; bài giảng; tranh ảnh.

  - Báo cáo đánh giá kết quả tập huấn).

  - Báo cáo tổng kết.

  - Sản phàm của các nhiệm vụ tập huấn được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ, website Bộ GDĐT hoặc được gửi đến các trường trực thuộc Bộ để làm tài liệu trong giảng dạy và học tập.

  2020

  1.000

  3

  Tập huấn phổ biến các cam kết của Việt Nam về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho sinh viên khối ngành kinh tế - luật

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

  - Nghị quyết Trung ương số 24- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT

  Trang bị cho sinh viên những kiến thức về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết và kỹ năng vận dụng sau khi tốt nghiệp

  - 01 tài liệu tập huấn phổ biến các cam két của Việt Nam về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho sinh viên khối ngành kinh tế - luật kèm 01 tài liệu hướng dẫn tập huấn (phù hợp với vùng miền) được Hội đồng thẩm định tài liệu của Bộ GDĐT thông qua.

  - 01 Báo cáo kết quả xây dựng và thử nghiệm tài liệu tập huấn.

  - 01 Báo cáo kết quả tập huấn.

  - 01 CD về tài liệu tập huấn và các video quay lại hình ảnh tập huấn tại các địa điểm tập huấn.

  - 01 báo cáo tổng kết.

  - Sản phẩm của các nhiệm vụ tập huấn được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ, website Bộ GDĐT hoặc được gửi đến các trường trực thuộc Bộ để làm tài liệu trong giảng dạy và học tập.

  2020

  1.000

  4

  Tập huấn nâng cao nhận thức cho sinh viên sư phạm và giáo viên trung học phổ thông vùng ven biển về giảm thiểu thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa.

  - Luật BVMT.

  - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 3/8/2016.

  - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014.

  - Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án rác thải, túi ni lông.

  - Nghị quyết Trung ương số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biển đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

  - Chương trình phối hợp số 01/CTrTH-BTNMT-BGDĐT.

  - Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình tổng thể GDPT 2018.

  Nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm và giáo viên THPT vùng ven biển về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa.

  - 01 Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm và giáo viên THPT vùng ven biển về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa kèm hướng dẫn tổ chức hoạt động tập huấn và 01 tài liệu hướng dẫn (phù hợp với vùng miền) được Hội đồng thẩm định tài liệu của Bộ GD0ĐT thông qua.

  - Các bài soạn mẫu minh họa và CD quay bài giảng.

  - 01 Báo cáo kết quả xây dựng và thử nghiệm tài liệu.

  - 01 Báo cáo kết quả tập huấn.

  - Các CD về bài giảng tập huấn và video clip quay lại các hình ảnh tập huấn tại các địa điểm tập huấn.

  - Sản phẩm của các nhiệm vụ tập huấn được công bố trên website của đơn vị chủ trì nhiệm vụ, website Bộ GDĐT hoặc được gửi đến các trường trực thuộc Bộ để làm tài liệu trong giảng dạy và học tập.

  2020

  1.000

                 
   
   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 11/04/2016 Hiệu lực: 27/05/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
  Ban hành: 01/09/2016 Hiệu lực: 15/10/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 69/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực: 25/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
  Ban hành: 25/09/2012 Hiệu lực: 25/09/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  Ban hành: 18/03/2013 Hiệu lực: 18/03/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020
  Ban hành: 11/04/2013 Hiệu lực: 11/04/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
  Ban hành: 23/01/2014 Hiệu lực: 23/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
  Ban hành: 06/08/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị định 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất thải và phế liệu
  Ban hành: 24/04/2015 Hiệu lực: 15/06/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại
  Ban hành: 30/06/2015 Hiệu lực: 01/09/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
  Ban hành: 31/08/2016 Hiệu lực: 31/08/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  Ban hành: 18/11/2016 Hiệu lực: 01/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
  Ban hành: 22/12/2017 Hiệu lực: 06/02/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
  Ban hành: 07/05/2018 Hiệu lực: 07/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
  Ban hành: 26/12/2018 Hiệu lực: 15/02/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Công văn 4728/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020
  Ban hành: 16/10/2019 Hiệu lực: 16/10/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3816/QĐ-BGDĐT Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 3816/QĐ-BGDĐT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 16/10/2019
  Hiệu lực: 16/10/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (13)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới