logo

Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ học nghề cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3952/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đình Xứng
  Ngày ban hành: 08/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH
  THANH HÓA
  -------
  Số: 3952/2015/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  --------------
  Thanh Hóa, ngày 08 tháng 10 năm 2015

   
  QUYẾT ĐỊNH
   CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH THANH HÓA
  --------------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 5/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;
  Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;
  Xét đề nghị của liên ngành: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tại Tờ trình số 1870/TTrLN-SLĐTBXH-STC ngày 29/7/2015,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  a) Phạm vi áp dụng: Quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ học nghề đối với người khuyết tật học nghề tại các cơ sdạy nghề trên địa bàn tỉnh.
  b) Đối tượng áp dụng:
  - Người khuyết tật đủ 14 tuổi đến dưới 60 tuổi (đi với nam), dưới 55 tuổi (đối vi nữ) có nhu cầu học nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề cần học;
  - Các cơ sở dạy nghề đã được cấp có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề” theo quy định, tham gia dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
  2. Mức chi phí đào tạo nghề
  Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho một học viên là người khuyết tật/khóa học nghề theo từng nhóm nghề như sau:

  TT
  Nghề đào tạo
  Thời gian đào tạo/khóa học (tháng)
  Mức chi phí đào tạo ngưi/khóa học (đồng)
  1
  Nhóm 1
  04
  4.500.000
  2
  Nhóm 2
  03
  3.500.000
  3
  Nhóm 3
  03
  3.000.000

  (Chi tiết từng nhóm nghề có phụ lục 1, 2, 3, 4 kèm theo)
   
  3. Mức ngân sách hỗ trợ cho người khuyết tật tham gia học nghề
  a) Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề:
  - Mức hỗ trợ: Chi phí đào tạo nghề tối đa cho một học viên là người khuyết tật/khóa học nghề bằng mức chi phí đào tạo nghề được quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định này.
  - Nội dung chi hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính, BLao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
  - Đi với những nghề có chi phí đào tạo thực tế ln hơn mức hỗ trợ tối đa ở trên, các cơ sở dạy nghề chủ động xây dựng phương án huy động các nguồn hợp pháp khác để bù chi phí.
  b) Mức hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại trong thời gian học nghề:
  Người khuyết tật thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại trong thời gian học nghề theo mức quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.
  4. Nguồn kinh phí thực hiện.
  Nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề, chương trình, đề án liên quan khác của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và ngân sách địa phương.
  1. SLao động, Thương binh và Xã hội:
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá nhu cầu học nghề của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phân bchỉ tiêu và kinh phí đào tạo nghề cho các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức đào tạo nghề cho người khuyết tật, trình duyệt theo quy định;
  - Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sdạy nghề được giao nhiệm vụ dạy nghề cho người khuyết tật trong việc lựa chọn ngành nghề, nội dung và phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực và hiệu quả;
  - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; định kỳ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai, thực hiện.
  2. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện đào tạo nghề cho người khuyết tật tnh Thanh Hóa theo kế hoạch và chỉ tiêu đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương, các cơ sđào tạo nghề quản lý và sử dụng kinh phí, đảm bảo đúng mục đích, phát huy hiệu quả tích cực và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.
  3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phi hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh tiếp cận giáo dục.
  4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình tích cực tham gia tổ chức triển khai, thực hiện công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật tỉnh.
  5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
  - Tổng hợp nhu cầu học nghề của người khuyết tật, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho người khuyết tật theo từng nghề, báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho người khuyết tật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn quản lý.
  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3 Quyết định;
  -
  Các bộ: LĐTB&XH, Tài chính; Tư pháp (để báo cáo);
  -
  TT Tnh ủy, HĐND tnh (để báo cáo);
  -
  Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  -
  CVP, PCVP UBND tỉnh;
  -
  Lưu: VT, VX.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đình Xứng

   
  PHỤ LỤC 1
  CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
  (Kèm theo Quyết định số 3952/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của UBND tnh Thanh Hóa)
   

  TT
  Nghề đào tạo
  Thi gian đào tạo/khóa học (tháng)
  Mc chi phí đào to người/khóa hc (đng)
  I
  Nhóm 1:
   
   
  1
  Sửa chữa, lắp ráp máy tính
  04
  4.500.000
  2
  May công nghiệp
  04
  4.500.000
  3
  Điện tử dân dụng
  04
  4.500.000
  4
  Điện dân dụng
  04
  4.500.000
  5
  Mộc dân dụng
  04
  4.500.000
  6
  Mộc mỹ nghệ
  04
  4.500.000
  II
  Nhóm 2:
   
   
  1
  Tin học văn phòng
  03
  3.500.000
  2
  Chế tác đá trang sức
  03
  3.500.000
  3
  Tranh đá quý
  03
  3.500.000
  4
  Thêu ren, đính cườm
  03
  3.500.000
  5
  Đan lát thủ công
  03
  3.500.000
  6
  Đan vá lưới kéo
  03
  3.500.000
  7
  Mây tre đan
  03
  3.500.000
  8
  Mây giang xiên
  03
  3.500.000
  9
  Dt chiếu
  03
  3.500.000
  10
  Dt th cm
  03
  3.500.000
  11
  Trồng hoa, cây cảnh
  03
  3.500.000
  12
  Trng nm
  03
  3.500.000
  13
  Trồng cây lương thực, thực phẩm
  03
  3.500.000
  14
  Trồng cây ăn quả
  03
  3.500.000
  15
  Chăn nuôi gia súc, gia cầm
  03
  3.500.000
  16
  Nuôi trồng thủy sản
  03
  3.500.000
  III
  Nhóm 3:
   
   
  1
  Sản xuất tăm, đũa tre, chổi đót
  03
  3.000.000
  2
  Tầm quất cổ truyền
  03
  3.000.000

   
  PHỤ LỤC 2
  DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ DẠY NGHỀ NHÓM 1
  (Kèm theo Quyết định số 3952/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của UBND tnh Thanh Hóa)
   
  Thời gian đào tạo/khóa học: 04 tháng
  Tổng sgiờ: 640 giờ, trong đó lý thuyết: 128 giờ, thực hành: 512 giờ.

  TT
  Nội dung chi
  Đơn vị tính
  Số lượng
  Đơn giá (1.000 đng)
  Thành tiền (1.000 đồng)
  Ghi chú
   
  Tổng chi phí bình quân 01 lp (20 học viên)
   
   
   
  90.006
   
   
  Chi phí bình quân 01 học viên
   
   
   
  4.503
   
  1
  Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng và cấp chứng chnghề
   
   
   
  3.300
   
  1.1
  Tuyển sinh
  Người
  20
  50
  1.000
   
  1.2
  Khai giảng, bế giảng
  Lần
  2
  1.000
  2.000
   
  1.3
  Chứng chỉ
  Cái
  20
  15
  300
   
  2
  Chi mua tài liệu, giáo trình, học liệu học nghề
  Người
  20
  50
  1.000
   
  3
  Thù lao giáo viên, người dạy nghề
   
   
   
  33.920
   
  3.1
  Lý thuyết
  Giờ
  128
  65
  8.320
   
  3.2
  Thực hành
  Giờ
  512
  50
  25.600
   
  4
  Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề
  Người
  20
  1.500
  30.000
   
  5
  Khấu hao TCSĐ phục vụ lp học
   
   
   
  12.000
   
  6
  Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị dạy ngh(đối với trường hợp dạy nghề lưu động)
  Lần
  2
  1.500
  3.000
   
  7
  Chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình (nếu có)
   
   
   
  2.500
   
  8
  Chi công tác quản lý lp học (không quá 5% tng số kinh phí cho lp đào tạo)
   
   
   
  4.286
   

  Ghi chú: Mức chi phí đào tạo nghề nói trên là mức tối đa cho một khóa đào tạo nghề thời gian 04 tháng.
   
  PHỤ LỤC 3
  DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ DẠY NGHỀ NHÓM 2
  (Kèm theo Quyết định số 3952/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của UBND tnh Thanh Hóa)
   
  Thời gian đào tạo/khóa học: 03 tháng
  Tổng sgiờ: 480 giờ, trong đó lý thuyết: 96 giờ, thực hành: 384 giờ.

  TT
  Nội dung chi
  Đơn vị tính
  Số lượng
  Đơn giá (1.000 đ)
  Thành tiền (1.000 đ)
  Ghi chú
   
  Tng chi phí bình quân 01 lớp (20 học viên)
   
   
   
  70.602
   
   
  Chi phí bình quân 01 học viên
   
   
   
  3.530
   
  1
  Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng và cấp chứng chỉ nghề
   
   
   
  3.300
   
  1.1
  Tuyển sinh
  Người
  20
  50
  1.000
   
  1.2
  Khai giảng, bế giảng
  Lần
  2
  1.000
  2.000
   
  1.3
  Chứng chỉ
  Cái
  20
  15
  300
   
  2
  Chi mua tài liệu, giáo trình, học liệu học nghề
  Người
  20
  50
  1.000
   
  3
  Thù lao giáo viên, ngưi dạy nghề
   
   
   
  25.440
   
  3.1
  Lý thuyết
  Giờ
  96
  65
  6.240
   
  3.2
  Thực hành
  Giờ
  384
  50
  19.200
   
  4
  Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề
  Người
  20
  1.000
  20.000
   
  5
  Khấu hao TCSĐ phục vụ lớp học
   
   
   
  12.000
   
  6
  Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị dạy nghề (đối với trường hợp dạy nghề lưu động)
  Lần
  02
  1.500
  3.000
   
  7
  Chnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình (nếu có)
   
   
   
  2.500
   
  8
  Chi công tác quản lý lớp học (không quá 5% tng số kinh phí cho lớp đào tạo)
   
   
   
  3.362
   

  Ghi chú:Mức chi phí đào tạo nghề nói trên là mức ti đa cho một khóa đào tạo nghề thời gian 03 tháng.
   
  PHỤ LỤC 4
  DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ DẠY NGHỀ NHÓM 2
  (Kèm theo Quyết định số 3952/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của UBND tnh Thanh Hóa)
   
  Thời gian đào tạo/khóa học: 03 tháng
  Tổng sgiờ: 480 giờ, trong đó lý thuyết: 96 giờ, thực hành: 384 giờ.

  TT
  Nội dung chi
  Đơn vị tính
  Số lượng
  Đơn giá (1.000 đ)
  Thành tiền (1.000 đ)
  Ghi chú
   
  Tng chi phí bình quân 01 lớp (20 học viên)
   
   
   
  59.052
   
   
  Chi phí bình quân 01 học viên
   
   
   
  2.953
   
  1
  Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng và cấp chứng chỉ nghề
   
   
   
  3.000
   
  1.1
  Tuyển sinh
  Người
  20
  50
  1.000
   
  1.2
  Khai giảng, bế giảng
  Lần
  02
  1.000
  2.000
   
  1.3
  Chứng chỉ
   
   
   
   
   
  2
  Chi mua tài liệu, giáo trình, học liệu học nghề
  Người
  20
  50
  1.000
   
  3
  Thù lao giáo viên, ngưi dạy nghề
   
   
   
  25.440
   
  3.1
  Lý thuyết
  Giờ
  96
  65
  6.240
   
  3.2
  Thực hành
  Giờ
  384
  50
  19.200
   
  4
  Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề
  Người
  20
  800
  16.000
   
  5
  Khấu hao TCSĐ phục vụ lớp học
   
   
   
  8.000
   
  6
  Chnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình (nếu có)
   
   
   
  2.500
   
  7
  Chi công tác quản lý lớp học (không quá 5% tổng số kinh phí cho lớp đào tạo)
   
   
   
  2.812
   

  Ghi chú:Mức chi phí đào tạo nghề nói trên là mức ti đa cho một khóa đào tạo nghề thời gian 03 tháng.
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
  Ban hành: 27/11/2009 Hiệu lực: 27/11/2009 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
  Ban hành: 05/08/2012 Hiệu lực: 05/08/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư liên tịch 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định và quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
  Ban hành: 26/04/2013 Hiệu lực: 10/06/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
  Ban hành: 30/07/2010 Hiệu lực: 15/08/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3952/2015/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ học nghề cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  Số hiệu: 3952/2015/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 08/10/2015
  Hiệu lực: 18/10/2015
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Đình Xứng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới