logo

Quyết định 4687/QĐ-UBND đào tạo công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính TPHCM

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4687/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận
  Ngày ban hành: 18/09/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/09/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHHỒ CHÍ MINH
  -------
  Số: 4687/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2015

   
  QUYẾT ĐỊNH
  --------------
  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Thành ủy về xây dựng nội dung đào tạo về công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1367/STTTT-CNTT ngày 09 tháng 9 năm 2015,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thường trực Thành ủy;
  - TTUB: CT, các PCT
  - Ban Tổ chức Thành ủy;
  - Ban Tuyên giáo Thành ủy;
  - VPUB: Các PVP;
  - Các Phòng CV, TTCB;
  - Lưu: VT, (VX/Nh) XP.
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ
  CHỦ TỊCH
  Hứa Ngọc Thuận

   
  KẾ HOẠCH
  ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CỦA HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành ph)
   
  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Thành ủy về nội dung xây dựng chương trình đào tạo về công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của Học viện.
  Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
  - Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò quan trọng của công nghệ thông tin.
  - Giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm được kiến thức cơ bản về chính phủ điện tử và xây dựng chính phủ điện tử.
  - Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.
  - Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ là một trong các giải pháp nhằm đạt mục tiêu của cải cách hành chính, nhằm đến tính hiệu quả, chất lượng trong cách thức hoạt động, điều hành của bộ máy quản lý hành chính nhà nước.
  Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
  1. Nội dung đào tạo:
  a) Phần 1: Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh (8 tiết)
  - Chuyên đề: Định hướng Chiến lược phát triển công nghệ thông tin Việt Nam và các Chương trình, Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Nội dung bao gồm:
  + Hiện trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam;
  + Định hướng phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2020;
  + Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;
  + Các Chương trình, Kế hoạch về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Mục đích: Giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm được định hướng Chiến lược phát triển công nghệ thông tin Việt Nam cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức và có thể phục vụ công tác xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho đơn vị.
  - Chuyên đề: Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
  Nội dung bao gồm: Tổng quan về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
  Mục đích: Giúp cán bộ, công chức, viên chức có kiến thức cơ bản về công tác quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
  - Chuyên đề: Lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
  Nội dung bao gồm: Các bước xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
  Mục đích: giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt được kinh nghiệm xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng và các bước xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước để có thể áp dụng xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho đơn vị.
  - Chuyên đề: Chính phủ điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh và các hệ thống thành phố đã triển khai.
  Nội dung bao gồm:
  + Giới thiệu về Chính quyền điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh;
  + Giới thiệu khái niệm chính phủ điện tử, lợi ích của chính phủ điện tử và khung kiến trúc chính quyền điện tử các cấp;
  + Tổng quát về các hệ thống dùng chung trong kiến trúc chính phủ điện tử Thành phố Hồ Chí Minh;
  + Giới thiệu về Văn phòng điện tử.
  Mục đích: Giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm được các kiến thức cơ bản về chính phủ điện tử, nhận thức được vai trò, lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng chính phủ điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam; Giới thiệu Mô hình và các thành phần của Chính phủ điện tử Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phần liên quan, các hệ thống công vụ dùng chung.
  - Chuyên đề Thực hành:
  Nội dung bao gồm: hướng dẫn sử dụng một số ứng dụng dùng chung thông dụng:
  + Hướng dẫn sử dụng email công vụ (https://mail.tphcm.gov.vn).
  + Hướng dẫn sử dụng lịch công tác, thư mời họp, quản lý văn bản - chỉ đạo điều hành, hội nghị truyền hình trực tuyến.
  + Giải đáp thắc mắc.
  Phần 2: An toàn và bảo mật thông tin (4 tiết)
  - Chuyên đề: Các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
  Nội dung bao gồm: Phổ biến các quy định, hướng dẫn về an toàn, an ninh thông tin đã được ban hành của Trung ương, địa phương và Sở Thông tin và Truyền thông:
  + Phổ biến các quy định.
  + Ví dụ cụ thể.
  - Chuyên đề: Các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
  Nội dung bao gồm: Phổ biến, chọn lọc các quy định, hướng dẫn về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc sử dụng các thiết bị điện tử (máy tính, USB,...)
  - Chuyên đề: Các nội dung cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng cuối khi sử dụng thiết bị điện tử: máy tính, điện thoại, kết nối mạng.
  Nội dung bao gồm: Đưa ra các nội dung cơ bản, thường xuyên thực hiện mà Cán bộ, công chức, viên chức phải nắm vững trong việc sử dụng các thiết bị điện tử, thiết bị mạng, kết nối mạng.
  Mục đích: Giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin và nắm được kiến thức cơ bản về việc quản lý an toàn bảo mật thông tin trong công việc cá nhân và tại đơn vị. Các vấn đề cơ bản trong công tác lập chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước: bảo vệ thông tin, tài sản và con người trong hệ thống thông tin nhằm bảo đảm cho các hệ thống thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy. An toàn thông tin bao hàm các nội dung bảo vệ và bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng.
  2. Thời gian đào tạo:1 ngày lý thuyết, 1 buổi thực hành (1,5 ngày)
  IV. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Chủ trì: Học viện Cán bộ Thành phố.
  2. Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.
  3. Giảng dạy và hướng dẫn thực hành: Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông.
  4. Thời gian tổ chức: từ tháng 10 năm 2015.
  5. Địa điểm: Học viện Cán bộ Thành phố.
  6. Kinh phí thực hiện:
  - Về kinh phí cho nhân sự giảng dạy: Học viện Cán bộ Thành phố đưa vào kinh phí chung của chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của Học viện;
  - Về kinh phí thuê máy chủ để triển khai các ứng dụng phục vụ giảng dạy thực hành: Chấp thuận cho Sở Thông tin và Truyền thông ghi vốn kinh phí thuê máy chủ để triển khai các ứng dụng phục vụ giảng dạy thực hành hàng năm trong nguồn kinh phí sự nghiệp thông tin truyền thông được giao cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý;
  - Về kinh phí sử dụng phòng máy thực hành tại Học viện Cán bộ Thành phố: Giao Sở Tài chính bố trí kinh phí và hướng dẫn Học viện Cán bộ Thành phố thực hiện quyết toán đúng quy định.
  7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:
  - Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc tổ chức bồi dưỡng công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.
  - Giao Học viện Cán bộ Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh chương trình và tổ chức đào tạo nội dung về công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, chuẩn bị địa điểm và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phục vụ công tác giảng dạy;
  - Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố xây dựng nội dung đào tạo và cập nhật bổ sung thay đổi (nếu có), xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ giảng dạy thực hành và các cơ sở hạ tầng khác phục vụ cho việc giảng dạy, bảo trì và nâng cấp chương trình./.
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4687/QĐ-UBND đào tạo công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính TPHCM

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu: 4687/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 18/09/2015
  Hiệu lực: 18/09/2015
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Hứa Ngọc Thuận
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới