logo

Quyết định 501/QĐ-BGDĐT Quy định kỹ thuật về dữ liệu của ngành về giáo dục đại học

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 501/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Phúc
  Ngày ban hành: 21/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ---------------

  Số: 501/QĐ-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu
  ngành về giáo dục đại học

  ---------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nuớc;

  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học, bao gồm:

  - Phụ lục 1: Danh mục các bảng mã dùng chung dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học;

  - Phụ lục 2: Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

  Điều 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được áp dụng thống nhất trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học; bảo đảm việc kết nối, tích hợp dữ liệu về giáo dục đại học giữa các hệ thống thông tin liên quan với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

  Điều 3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được cập nhật, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ moet.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại địa chỉ e-ict.gov.vn.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, dự bị đại học, cao đẳng sư phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Văn phòng Chính phủ ;

  - Bộ Thông tin và Truyền thông;

  - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);

  - Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);

  - Các cơ sở giáo dục đại học, dự bị đại học; cao đẳng sư phạm;

  - Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

  - Lưu: VT, Cục CNTT(10b).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Phúc

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ---------------

   

   

   

  PHỤ LỤC 1:

  DANH MỤC CÁC BẢNG MÃ DÙNG CHUNG DÙNG CHO
  HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
  (Kèm theo Quyết định số 501/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  STT

  Ký hiệu bảng (Sheet)

  Tên danh mục

  Nguồn dữ liệu

  1

  DM_DAN_TOC

  Danh mục dân tộc

  http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=405&idmid=5&ItemID=1851

  2

  DM_TON_GIAO

  Danh mục tôn giáo

  Tham chiếu QĐ 121-TCTK/PPCĐ,

  QĐ 132/QĐ-TGCP

  3

  DM_NUOC

  Danh mục quốc tịch

   

  4

  DM_TINH

  Danh mục tỉnh/TP trực thuộc TW

  http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/

  5

  DM_HUYEN

  Danh mục quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh

  http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/

  6

  DM_XA

  Danh mục xã, phường, thị trấn

  http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/

  7

  DM_KHU_VUC

  Danh mục khu vực

   

  8

  DM_LOAI_HINH_TRUONG

  Danh mục loại hình trường

   

  9

  DM_LOAI_TRUONG

  Danh mục loại trường

   

  10

  DM_LOAI_VAN_BAN

  Danh mục loại văn bản

   

  11

  DM_LINH_VUC_VAN_BAN

  Danh mục Lĩnh vực văn bản

   

  12

  DM_CO_QUAN_BAN_HANH

  Danh mục cơ quan ban hành

   

  13

  DM_HINH_THUC_DAO_TAO

  Danh mục hình thức đào tạo

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT1

  14

  DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

  Danh mục loại hình đào tạo

   

  15

  DM_LOAI_HINH_CHUONG_TRINH

  Danh mục loại hình chương trình

   

  16

  DM_LOAI_CHUONG_TRINH_DAO_TAO

  Danh mục loại chương trình đào tạo

   

  17

  DM_KHOI_NGANH

  Danh mục khối ngành

   

  18

  DM_NHOM_NGANH

  Danh mục nhóm ngành

   

  19

  DM_NGANH

  Danh mục ngành

   

  20

  DM_KHUNG_NLUC_NNGU

  Danh mục khung năng lực ngoại ngữ

   

  21

  DM_CHUC_DANH_HOI_DONG

  Danh mục chức danh hội đồng

   

  22

  DM_CHUC_DANH_GIANG_VIEN

  Danh mục chức danh giảng viên

   

  23

  DM_CHUC_DANH_PHONG_BAN

  Danh mục chức danh phòng ban

   

  24

  DM_GIOI_TINH

  Danh mục giới tính

  Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

  25

  DM_NHOM_MAU

  Danh mục nhóm máu

   

  26

  DM_TINH_TRANG_SUC_KHOE

  Danh mục tình trạng sức khỏe

   

  27

  DM_HANG_THUONG_BINH

  Danh mục hạng thương binh

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  28

  DM_LOAI_KHUYET_TAT

  Danh mục loại khuyết tật

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  29

  DM_HINH_THUC_HOP_DONG

  Danh mục hình thức hợp đồng

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  30

  DM_HINH_THUC_TUYEN_DUNG

  Danh mục hình thức tuyển dụng

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  31

  DM_VI_TRI_VIEC_LAM

  Danh mục vị trí việc làm

   

  32

  DM_CHUC_VU

  Danh mục chức vụ

   

  33

  DM_TRINH_DO

  Danh mục trình độ

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  34

  DM_TRINH_DO_CHUYEN_MON

  Danh mục trình độ chuyên môn

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  35

  DM_TRINH_DO_DAO_TAO

  Danh mục trình độ đào tạo

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  36

  DM_TRINH_DO_LLCT

  Danh mục trình độ lý luận chính trị

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  37

  DM_TRINH_DO_QLNN

  Danh mục trình độ quản lý nhà nước

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  38

  DM_TRINH_DO_TIN_HOC

  Danh mục trình độ tin học

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  39

  DM_NGOAI_NGU

  Danh mục ngoại ngữ

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  40

  DM_HOC_HAM

  Danh mục học hàm

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  41

  DM_NGACH

  Danh mục mã ngạch/chức danh nghề nghiệp

  QĐ 78/2004/QĐ-BNV, TT 11/2014/TT-BNV, TTLT 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

  42

  DM_BAC_LUONG

  Danh mục bậc lương

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  43

  DM_KQ_CHUAN_NGHE_NGHIEP

  Danh mục chuẩn nghề nghiệp

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  44

  DM_HINH_THUC_KHEN_THUONG

  Danh mục hình thức khen thưởng

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  45

  DM_HINH_THUC_KY_LUAT

  Danh mục hình thức kỷ luật

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  46

  DM_DANH_GIA_CCVC

  Danh mục đánh giá công chức, viên chức

  QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

  47

  DM_LOAI_SACH

  Danh mục loại sách

   

  48

  DM_LOAI_GIAI_PHAP

  Danh mục giải pháp

   

  49

  DM_LINH_VUC_DE_TAI

  Danh mục lĩnh vực đề tài

   

  50

  DM_LOAI_DE_TAI_KHOA_HOC

  Danh mục loại đề tài khoa học

   

  51

  DM_CHUC_DANH_KHOA_HOC

  Danh mục chức danh khoa học

   

  52

  DM_VAI_TRO_TRONG_BAI_BAO

  Danh mục vai trò trong bài báo

   

  53

  DM_VAI_TRO_KHOA_HOC

  Danh mục vai trò khoa học

   

  54

  DM_TRANG_THAI_CAN_BO

  Danh mục trạng thái cán bộ

   

  55

  DM_TRANG_THAI_HOC_VIEN

  Danh mục trạng thái học viên

   

  56

  DM_TRANG_THAI_CHUONG_TRINH

  Danh mục trạng thái của chương trình đào tạo

   

  57

  DM_TOT_NGHIEP

  Danh mục loại tốt nghiệp

   

  58

  DM_HINH_THUC_SO_HUU

  Danh mục hình thức sở hữu

   

  59

  DM_TINH_TRANG_SO_HUU

  Danh mục tình trạng sở hữu

   

  60

  DM_LOAI_PHONG_THI_NGHIEM

  Danh mục loại phòng thí nghiệm

   

  61

  DM_TO_CHUC_KIEM_DINH

  Danh mục tổ chức kiểm định

   

  62

  DM_DAU_MOI_LIEN_HE

  Danh mục đầu mối liên hệ

   

   

   

  -----------------------------------------------

   1 Quyết định số 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/07/2019 ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

  -------------------------------------------------------------------------

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ---------------

   

   

   

  PHỤ LỤC 2:

  QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ DỮ LIỆU DÙNG CHO
  HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  (Kèm theo Quyết định số 501/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  I. Quy định chung

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định này quy định kỹ thuật về trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, độ dài dữ liệu đối với các nhóm dữ liệu về dữ liệu trường, hội đồng trường, ban giám hiệu, ngành/chương trình đào tạo, dữ liệu đội ngũ (cán bộ quản lý, giảng viên), dữ liệu học viên, dữ liệu về quản lý nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, phòng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, dữ liệu chung về tài chính và các dữ liệu khác.

  2. Đối tượng áp dụng

  - quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, dự bị đại học, cao đẳng sư phạm, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

  - Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

  II. Quy định kỹ thuật về dữ liệu giáo dục đại học

  1. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin cơ sở đào tạo

  1.1

  Tên nhóm dữ liệu: Thông tin cơ sở giáo dục đại học

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

   

  Cấp độ: Cấp 1

  TTT.1.1

  Thông tin chung

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ID

  ID

  Số nguyên

  Integer

  20

  X

   

   

   

  Mã đơn vị

  MA

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Tên đơn vị

  TEN_DON_VI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Tên tiếng anh

  TEN_TIENG_ANH

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Hình thức thành lập (Thành lập mới/Nâng cấp/Liên kết)

  HINH_THUC_THANH_LAP

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Loại hình trường

  LOAI_HINH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer

  ation

   

  X

  DM_LOAI_HINH_TRUONG

   

   

  Số quyết định chuyển đổi loại hình

  SO_QD_CHUYEN_DOI_LOAI_HINH

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

   

  Ngày ký quyết định chuyển đổi loại hình

  NGAY_QD_CHUYEN_DOI

  Ngày tháng

  Date

  10

   

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Tên Đại học mà cơ sở là đơn vị trực thuộc (nếu có)

  TEN_DON_VI_CHA

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Loại trường

  LOAI_TRUONG_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_LOAI_TRUONG

   

   

  Số điện thoại

  SO_DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Fax

  FAX

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Địa chỉ website

  WEBSITE

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  quan quản lý trực tiếp (Cơ quan chủ quản)

  DON_VI_CHU_QUAN

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Số quyết định thành lập

  SO_QD_THANH_LAP

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ký quyết định thành lập

  NGAY_QD_THANH_LAP

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Địa chỉ

  DIA _CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Tỉnh/Thành phố

  TINH_THANH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer ation

   

  X

  DM_TINH

   

   

  Quận/Huyện

  QUAN_HUYEN_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer ation

   

  X

  DM_HUYEN

   

   

  Xã/Phường

  XA_PHUONG_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer ation

   

  X

  DM_XA

   

   

  Đào tạo Dự bị đại học

  IS_DU_BI_DAI_HOC

  Đúng/Sai

  Boolean

  1

   

   

   

   

  Đào tạo GV trình độ trung cấp

  IS_GV_TRUNG_CAP

  Đúng/Sai

  Boolean

  1

   

   

   

   

  Đào tạo GV trình

  độ cao đẳng

  IS_GV_CAO_DANG

  Đúng/Sai

  Boolean

  1

   

   

   

   

  Đào tạo trình độ đại học

  IS_DAI_HOC

  Đúng/Sai

  Boolean

  1

   

   

   

   

  Đào tạo trình độ thạc sĩ

  IS_THAC_SI

  Đúng/Sai

  Boolean

  1

   

   

   

   

  Đào tạo trình độ

  tiến sĩ

  IS_TIEN_SI

  Đúng/Sai

  Boolean

  1

   

   

   

   

  Hoạt động không lợi nhuận

  IS_LOI_NHUAN

  Đúng/Sai

  Boolean

  1

   

   

   

   

  Số quyết định cấp phép hoạt động

  SO_QD_CAP_PHEP_HOAT_DONG

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

   

  Ngày được cấp phép hoạt động

  NGAY_DUOC_CAP_PHEP_HOAT_DONG

  Ngày tháng

  Date

  10

   

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Đào tạo theo tín chỉ

  IS_TIN_CHI

  Đúng/Sai

  Boolean

  1

   

   

   

   

  Năm bắt đầu đào tạo theo tín chỉ

  NAM_BAT_DAU_DAO_TAO_THEO_TIN_CHI

  Ngày tháng

  Date

  10

   

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Tổ chức kiểm định

  TO_CHUC_KIEM_DINH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer ation

   

   

  DM_TO_CHUC_KIEM_DINH

   

   

  Kết quả kiểm định

  KET_QUA_KIEM_DINH

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Ngày cấp chứng nhận kiểm định

  NGAY_CHUNG_NHAN_KIEM_ĐINH

  Ngày tháng

  Date

  10

   

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  Thời hạn kiểm

  định

  THOI_HAN_KIEM_DINH

  Ngày tháng

  Date

  10

   

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Mô tả, giới thiệu khác

  MO_TA

  Chuỗi ký tự

  String

  Max

   

   

   

  Cấp độ: Cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  TTT.2.1

  Lịch sử đổi tên trường

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu TTT.1.1

  Enumer ation

   

   

   

   

   

  Tên trường cũ

  TEN_TRUONG_CU

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Tên trường cũ tiếng anh

  TEN_TRUONG_CU_TIENG_ANH

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Số quyết định đổi tên

  SO_QD_DOI_TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

   

  Ngày ký quyết định đổi tên

  NGAY_QD_DOI_TEN

  Ngày tháng

  Date

  10

   

  QCVN 102:2016/BTTTT

  TTT.2.2

  Danh sách đầu mối liên hệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumer ation

   

  X

   

   

   

  Mã đầu mối liên hệ

  DAU_MOI_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer ation

   

  X

  DM_DAU_MOI_LIEN_HE

   

   

  Số điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  1.2

  Tên nhóm dữ liệu: Cổ đông góp vốn

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

   

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  CDGV.1.1

  Cổ đông góp vốn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumera

  tion

   

  X

   

   

   

  Tên cá nhân tổ chức góp vốn

  TEN_TO_CHUC_C_NHAN

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Mã giảng viên, nghiên cứu viên và người lao động (gọi tắt là Mã cán bộ)

  CAN_BO_ID

  Tham chiếu

  CBGV.1.1

  Enumera

  tion

   

   

  Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Cơ quan công tác

  CO_QUAN_CONG_TAC

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Tỷ lệ góp vốn

  TY_LE_GOP_VON

  Số thập phân

  Decimal

  (18.2)

  X

   

   

   

  Ghi chú

  GHI_CHU

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  1.3

  Tên nhóm dữ liệu: Hội đồng trường

   

  Mã Thông tin

  Phân cấp thông tin

  Kí hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng

  Anh

  HDT.1.1

  Hội đồng

  trường

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumera tion

   

  X

   

   

   

  Họ tên

  HO_TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

  QCVN

  109:2017/BTTTT

   

   

  Mã cán bộ

  CAN_BO_ID

  Tham chiếu

  CBGV.1.1

  Enumera tion

   

   

  Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

   

   

  Giới tính

  GIOI_TINH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_GIOI_TINH

   

   

  Ngày sinh

  NGAY_SINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Thẻ căn cước

  CMTND

  Chuỗi ký tự

  String

  12

  X

   

   

   

  Mã Quốc tịch

  QUOC_TICH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_NUOC

   

   

  Chức danh khoa

  học

  CHUC_DANH_KHOA_HOC_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_DANH_KHOA_HOC

   

   

  Trình độ được đào tạo

  TRINH_DO_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_TRINH_DO_DAO_TAO

   

   

  Chuyên môn được đào tạo

  CHUYEN_MON_DUOC_DAO_ TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Chức danh hội đồng

  CHUC_DANH_HOI_DONG_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_DANH_HOI_DONG

   

   

  Số quyết định

  SO_QUYET_DINH

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định

  NGAY_QUYET_DINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Nhiệm kỳ

  NHIEM_KY

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Thuộc tiểu ban

  THUOC_TIEU_BAN

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Cơ quan công tác

  CO_QUAN_CONG_TAC

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Chức vụ cơ quan công tác

  CHUC_VU_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_VU

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Nhiệm kỳ từ ngày

  NHIEM_KY_TU

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  Nhiệm kỳ đến ngày

  NHIEM_KY_DEN

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  1.4

  Tên nhóm dữ liệu: Hội đồng khoa học

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  HDKH.1.1

  Hội đồng khoa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumera tion

   

  X

   

   

   

  Họ tên

  HO_TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

  QCVN 109:2017/BTTTT

   

   

  Mã cán bộ

  CAN_BO_ID

  Tham chiếu

  CBGV.1.1

  Enumera tion

   

   

  Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

   

   

  Giới tính

  GIOI_TINH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_GIOI_TINH

   

   

  Ngày sinh

  NGAY_SINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

  CMTND

  Chuỗi ký tự

  String

  12

  X

   

   

   

  Mã Quốc tịch

  QUOC_TICH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_NUOC

   

   

  Chức danh nghề nghiệp

  CHUC_DANH_NGHE_NGHIEP_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_DANH_NG HE_NGHIEP

   

   

  Chức danh giảng viên

  CHUC_DANH_GIANG_VIEN_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_DANH_GIA NG_VIEN

   

   

  Trình độ được đào tạo

  TRINH_DO_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_TRINH_DO_DAO_ TAO

   

   

  Chuyên môn

  được đào tạo

  CHUYEN_MON_DUOC_DAO_TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Chức danh hội

  đồng

  CHUC_DANH_HOI_DONG_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_DANH_HOI _DONG

   

   

  Số quyết định

  SO_QUYET_DINH

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định

  NGAY_QUYET_DINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Cơ quan công

  tác

  CO_QUAN_CONG_TAC

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Chức vụ cơ quan công tác

  CHUC_VU_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_VU

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  1.5

  Tên nhóm dữ liệu: Ban kiểm soát

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  BKS.1.1

  Ban kiểm soát

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumera tion

   

  X

   

   

   

  Họ tên

  HO_TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

  QCVN 109:2017/BTTTT

   

   

  Mã cán bộ

  CAN_BO_ID

  Tham chiếu

  CBGV.1.1

  Enumera tion

   

   

  Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

   

   

  Giới tính

  GIOI_TINH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_GIOI_TINH

   

   

  Ngày sinh

  NGAY_SINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

  CMTND

  Chuỗi ký tự

  String

  12

  X

   

   

   

  Mã Quốc tịch

  QUOC_TICH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_NUOC

   

   

  Chức danh khoa

  học

  CHUC_DANH_KHOA_HOC_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_DANH_KHOA_HOC

   

   

  Trình độ được đào tạo

  TRINH_DO_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_TRINH_DO_DAO_TAO

   

   

  Chuyên môn

  được đào tạo

  CHUYEN_MON_DUOC_DAO_TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Chức danh trong phòng ban

  CHUC_DANH_TRONG_BAN_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_DANH_PHONG_BAN

   

   

  Số quyết định thành lập

  SO_QD_THANH_LAP

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định thành lập

  NGAY_QD_THANH_LAP

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Cơ quan công

  tác

  CO_QUAN_CONG_TAC

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Chức vụ cơ quan công tác

  CHUC_VU_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_CHUC_VU

   

   

  Địa chỉ

  DIA_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

   

  1.6

  Tên nhóm dữ liệu: Ban giám hiệu

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  BGH.1.1

  Ban giám hiệu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumer ation

   

  X

   

   

   

  Họ tên

  HO_TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

  QCVN 109:2017/BTTTT

   

   

  Mã cán bộ

  CAN_BO_ID

  Tham chiếu

  CBGV.1.1

   

   

   

  Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

   

   

  Giới tính

  GIOI_TINH_ID

  Số nguyên

  Integer

   

  X

  DM_GIOI_TINH

   

   

  Ngày sinh

  NGAY_SINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

  CMTND

  Chuỗi ký tự

  String

  12

  X

   

   

   

  Mã Quốc tịch

  QUOC_TICH_ID

  Số nguyên

   

   

  X

  DM_NUOC

   

   

  Chức danh khoa

  học

  CHUC_DANH_KHOA_HOC_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer ation

   

  X

  DM_CHUC_DANH_KH

  OA_HOC

   

   

  Trình độ được đào tạo

  TRINH_DO_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer ation

   

  X

  DM_TRINH_DO_DAO_ TAO

   

   

  Chuyên môn

  được đào tạo

  CHUYEN_MON_DUOC_DAO_TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Chức vụ cơ quan công tác

  CHUC_VU_ID

  Danh mục liệt

  Enumer ation

   

  X

  DM_CHUC_VU

   

   

  Số quyết định

  SO_QUYET_DINH

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định

  NGAY_QUYET_DINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  1.7

  Tên nhóm dữ liệu: Văn bản

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng

  Anh

  VB.1.1

  Văn bản

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumer ation

   

  X

   

   

   

  Tên văn bản

  TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  1000

  X

   

   

   

  Nội dung

  NOI_DUNG

  Chuỗi ký tự

  String

  Max

  X

   

   

   

  Tóm tắt

  TOM_TAT

  Chuỗi ký tự

  String

  500

  X

   

   

   

  Số ký hiệu

  SO_KY_HIEU

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Tệp đính kèm

  TEP_DINH_KEM

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Ngày ban hành

  NGAY_BAN_HANH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  Ngày hiệu lực

  NGAY_HIEU_LUC

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  Ngày hết hiệu lực

  NGAY_HET_HIEU_LUC

  Ngày tháng

  Date

  10

   

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Người ký

  NGUOI_KY

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Cơ quan ban hành

  CO_QUAN_BAN_HANH_ID

  Danh mục liệt

  Enumer ation

   

  X

  DM_CO_QUAN_BAN_

  HANH

   

   

  Loại văn bản

  LOAI_VAN_BAN_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer ation

   

  X

  DM_LOAI_VAN_BAN

   

   

  Lĩnh vực văn bản

  LINH_VUC_VAN_BAN_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumer ation

   

  X

  DM_LINH_VUC_VAN_

  BAN

   

   

   

  1.8

  Tên nhóm dữ liệu: Khóa/Đợt bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ l

  iệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng

  Anh

  BDTH.1.1

  Khóa/Đợt bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu TTT.1.1

  Enumer

  ation

   

  X

   

   

   

  Tên khóa bồi dưỡng, tập huấn

  TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  500

  X

   

   

   

  Đơn vị tổ chức

  DON_VI_TO_CHUC

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Địa điểm tổ chức

  DIA_DIEM_TO_CHUC

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Thời gian bắt

  đầu

  THOI_GIAN_BAT_DAU

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Thời gian kết thúc

  THOI_GIAN_KET_THUC

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Nguồn kinh phí

  NGUON_KINH_PHI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Chứng chỉ

  CHUNG_CHI

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin ngành đào tạo

   

   

  2.1

  Tên nhóm dữ liệu: Ngành đào tạo trường được cấp phép

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt

  buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng

  Anh

   

  Cấp độ: Cấp 1

  NDT.1.1

  Thông tin ngành đào tạo của đơn vị

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã ngành đào

  tạo

  NGANH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_NGANH

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumeration

   

  X

   

   

   

  Mã Trình độ đào tạo

  TRINH_DO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_TRINH_DO

   

   

  Số quyết định/văn bản cho phép mở ngành

  SO_QD_MO_NGANH

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép mở ngành

  NGAY_QD_MO_NGANH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  Số quyết định/văn bản cho phép đổi tên ngành

  SO_QD_DOI_TEN_NGANH

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép đổi tên ngành

  NGAY_QD_DOI_TEN_NGANH

  Ngày tháng

  Date

  10

   

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  Số quyết định/văn bản cho phép đào tạo từ xa

  SO_QD_DAO_TAO_TU_XA

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép đào tạo từ xa

  NGAY_QD_DAO_TAO_TU_XA

  Ngày tháng

  Date

  10

   

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  Hình thức đào tạo theo chuyên ngữ

  IS_CHUYEN_NGU

  Đúng/sai

  Boolean

  1

   

   

   

  Cấp độ: Cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  NDT.2.1

  Các loại hình đào tạo khác được cho phép mở ngành

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumeration

   

  X

   

   

   

  Mã ngành đào tạo

  NGANH_ID

  Danh muc liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_NGANH

   

   

  Loại hình đào tạo

  LOAI_HINH_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt

  Enumera tion

   

  X

  DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

   

   

  Số quyết định/văn bản cho phép

  SO_QD_PHE_DUYET

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép

  NGAY_QD_PHE_DUYET

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

  NDT.2.2

  Liên kết đào tạo (liên kết đào tạo VLVH/Đặt trạm ĐTTX/đào tạo thạc sĩ ngoài cơ sở)

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumera tion

   

  X

   

   

   

  Mã ngành đào tạo

  NGANH_ID

  Danh muc liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_NGANH

   

   

  Số quyết định/văn bản cho phép

  SO_QD_PHE_DUYET

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép

  NGAY_QD_PHE_DUYET

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN

  102:2016/BTTTT

   

   

  Địa điểm liên kết đào tạo

  DIA_DIEM

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin chương trình đào tạo

  3.1

  Tên nhóm dữ liệu: Chương trình đào tạo

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

   

  Cấp độ: Cấp 1

  CTDT.1.1

  Chương trình đào tạo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ID

  ID

  Số nguyên

  Integer

  20

  X

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumera tion

   

  X

   

   

   

  Mã ngành đào tạo

  NGANH_ID

  Danh muc liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_NGANH

   

   

  Tên chương trình

  TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Số quyết định/văn bản phê duyệt

  SO_QD_PHE_DUYET

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ban hành quyết định/văn bản phê duyệt

  NGAY_QD_PHE_DUYET

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Năm bắt đầu tuyển sinh

  NAM_TUYEN_SINH

  Số nguyên

  Integer

  4

  X

   

   

   

  Quy mô học viên đang theo học

  QUY_MO_HOC_VIEN_DANG_THEO_HOC

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Loại hình chương trình đào tạo

  LOAI_HINH_CTDT_ID

  Danh mục liệt

  Enumera tion

   

  X

  DM_LOAI_HINH_CHU ONG_TRINH

   

   

  Loại chương trình đào tạo

  LOAI_CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt

  Enumera tion

   

  X

  DM_LOAI_CHUONG_T RINH_DAO_TAO

   

   

  Loại hình đào tạo

  LOAI_HINH_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt

  Enumera tion

   

  X

  DM_LOAI_HINH_DAO

  _TAO

   

   

  Hình thức đào tạo

  HINH_THUC_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt

  Enumera tion

   

  X

  DM_HINH_THUC_DAO

  _TAO

   

   

  Phương thức đào tạo (khi là Hình thức đào tạo từ xa)

  PHUONG_THUC_DAO_TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  100

   

   

   

   

  Địa điểm đào tạo

  DIA_DIEM_DAO_TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Học chế đào tạo

  (niên chế/tín chỉ/kết hợp)

  HOC_CHE_DAO_TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Tổng số tín chỉ/đơn vị học trình

  TONG_SO_TIN_CHI

  Số nguyên

  Integer

  3

  X

   

   

   

  Mã khung năng lực ngoại ngữ

  KHUNG_NLUC_NNGU_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

   

  DM_KHUNG_NLUC_N

  NGU

   

   

  Tổ chức kiểm định

  TO_CHUC_KIEM_DINH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_TO_CHUC_KIEM_ DINH

   

   

  Kết quả kiểm định

  KET_QUA_KIEM_DINH

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Ngày cấp chứng nhận kiểm định

  NGAY_CHUNG_NHAN_KIEM_DINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Thời hạn kiểm định

  THOI_HAN_KIEM_DINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Chuẩn đầu ra

  CHUAN_DAU_RA

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

  Căn cứ theo Khung trình độ Quốc gia

  Việt Nam (VQF) tại QĐ số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Chính phủ

  CTDT.1.2

  Chương trình liên kết đào tạo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã chương trình đào tạo

  CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ID

  Tham chiếu

  CTDT.1.1

  Enumera tion

   

  X

   

   

   

  Tên chương trình bằng tiếng Anh

  TEN_TIENG_ANH

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Tên cơ sở đào tạo nước ngoài

  TEN_CO_SO_DAO_TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Quốc gia của trường nước ngoài đặt trụ sở chính

  QUOC_GIA_ID

  Danh mục liệt

  Enumera tion

   

  X

  DM_NUOC

   

   

  Đơn vị cấp bằng

  DON_VI_CAP_BANG

  Chuỗi ký tự

  String

  255

  X

   

   

   

  Cách thức xây

  dựng chương trình đào tạo

  CACH_THUC_XAY_DUNG

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

  1. 100% chương trình của CSGD đối tác nước ngoài

  2. Chương trình do 2 Bên cùng xây dựng (CSGD VN và nước ngoài cùng xây dựng)

  3. Khác

   

   

  Loại chương trình liên kết đào tạo

  LOAI_CHUONG_TRINH

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

  1. 100% tại Việt Nam

  2. Tại Việt Nam và tại nước ngoài

  (1+1; 2+2, 3+1)

  3. Mục khác

   

   

  Hình thức đào tạo

  HINH_THUC_DAO_TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

  1. Trực tiếp

  2. Trực tuyến (online)

  3. Trực tiếp kết hợp trực tuyến (blended)

   

   

  Trình độ ngoại ngữ đầu vào

  KHUNG_NLUC_NNGU_DAU_VAO_ID

  Danh mục liệt

  Enumera tion

   

   

  DM_KHUNG_NLUC_N

  NGU

   

   

  Các loại chứng chỉ được chấp thuận cho chương trình

  LOAI_CHUNG_CHI_DUOC_CHAP_THUAN

  Chuỗi ký tự

  String

  500

   

   

   

   

  Trạng thái của chương trình

  TRANG_THAI_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

  X

  DM_TRANG_THAI_CH UONG_TRINH

   

   

  Đơn vị thực hiện chương trình

  DON_VI_THUC_HIEN

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

  Khoa/Viện/Trường trực thuộc Đại học/Trường Đại học/Học viện trực tiếp thực hiện chương trình LKĐT

   

   

  Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm

  CHI_TIEU_HANG_NAM

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Website giới thiệu về chương trình

  WEBSITE_GIOI_THIEU

  Chuỗi ký tự

  String

  255

   

   

   

   

  Học phí cả khóa học cho năm tuyển sinh báo cáo

  HOC_PHI_KHOA_HOC

  Số nguyên

  Integer

  20

   

  Đơn vị: VNĐ

   

  Cấp độ: Cấp 2

   

   

   

   

   

   

  CTDT.2.1

  Gia hạn chương trình đào tạo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã chương trình đào tạo

  CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ID

  Tham chiếu

  CTDT.1.1

  Enumera

  tion

   

  X

   

   

   

  Số quyết định gia hạn

  SO_QD_GIA_HAN

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Ngày ban hành văn bản gia hạn

  NGAY_GIA_HAN

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Gia hạn lần thứ

  LAN_GIA_HAN

  Số nguyên

  Integer

  2

  X

   

  CTDT.2.2

  Ngôn ngữ giảng dạy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mã chương trình đào tạo

  CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ID

  Tham chiếu

  CTDT.1.1

  Enumera

  tion

   

  X

   

   

   

  Ngôn ngữ giảng

  dạy

  NGON_NGU_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumera tion

   

   

  DM_NGOAI_NGU

   

   

  4. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin tuyển sinh

  4.1

  Tên nhóm dữ liệu: Chỉ tiêu tuyển sinh

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  TTTS.1.1

  Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumeration

   

  X

   

   

   

  Loại hình đào tạo

  LOAI_HINH_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

   

   

  Mã ngành đào tạo

  NGANH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_NGANH

   

   

  Năm

  NAM

  Số nguyên

  Integer

  4

  X

   

   

   

  Chỉ tiêu

  CHI_TIEU

  Số nguyên

  Integer

  4

  X

   

  TTTS.1.2

  Chỉ tiêu tuyển sinh theo khối ngành

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị

  DON_VI_ID

  Tham chiếu

  TTT.1.1

  Enumeration

   

  X

   

   

   

  Loại hình đào tạo

  LOAI_HINH_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

   

   

  Khối ngành đào tạo

  KHOI_NGANH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_KHOI_NGANH

   

   

  Năm

  NAM

  Số nguyên

  Integer

  4

  X

   

   

   

  Chỉ tiêu

  CHI_TIEU

  Số nguyên

  Integer

  4

  X

   

   

   

  5. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin đội ngũ

  5.1

  Tên nhóm dữ liệu: Thông tin Viên chức lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên và người lao động

  Mã thông tin

  Phân cấp thông tin

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  Bắt buộc

  Mô tả

  Đối tượng thông tin

  Trường dữ

  liệu

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

   

  Cấp độ: Cấp 1

  CBGV.1.1

  Thông tin chung

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ID

  ID

  Số nguyên

  Integer

  20

  X

   

   

   

  Họ tên

  HO_TEN

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

  QCVN 109:2017/BTTTT

   

   

  Ngày sinh

  NGAY_SINH

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

  CMTND

  Chuỗi ký tự

  String

  12

  X

   

   

   

  Mã Quốc tịch

  QUOC_TICH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_NUOC

   

   

  Mã giới tính

  GIOI_TINH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_GIOI_TINH

   

   

  Ngày tuyển dụng/hợp đồng lao động

  NGAY_TUYEN_DUNG

  Ngày tháng

  Date

  10

  X

  QCVN 102:2016/BTTTT

   

   

  Mã hình thức

  hợp đồng

  HINH_THUC_HOP_DONG_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_HINH_THUC_HOP_DONG

   

   

  Mã học hàm

  HOC_HAM_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

   

  DM_HOC_HAM

   

   

  Trình độ được

  đào tạo

  TRINH_DO_DAO_TAO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_TRINH_DO_DAO_TAO

   

   

  Chuyên môn được đào tạo

  CHUYEN_MON_DUOC_DAO _TAO

  Chuỗi ký tự

  String

  100

   

   

   

   

  Bác sĩ chuyên khoa I, II/ Được sĩ chuyên khoa

  I, II

  BAC_SI_CK_DUOC_SI_CK

  Chuỗi ký tự

  String

  100

   

   

   

   

  Giảng dạy các môn chung

  IS_GIANG_DAY_CAC_MON_CHUNG

  Đúng/Sai

  Boolean

  1

   

   

   

   

  Số sổ bảo hiểm

  SO_BAO_HIEM

  Chuỗi ký tự

  String

  50

  X

   

   

   

  Mã Tỉnh/Thành phố nơi cư trú

  TINH_THANH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_TINH

   

   

  Mã Quận/Huyện nơi cư trú

  QUAN_HUYEN_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_HUYEN

   

   

  Mã Xã/phường nơi cư trú

  XA_PHUONG_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_XA

   

   

  Thôn xóm

  THON_XOM

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

   

  Email

  EMAIL

  Chuỗi ký tự

  String

  50

   

   

   

   

  Điện thoại

  DIEN_THOAI

  Chuỗi ký tự

  String

  20

   

   

   

   

  Mã dân tộc

  DAN_TOC_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_DAN_TOC

   

   

  Mã tôn giáo

  TON_GIAO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

   

  DM_TON_GIAO

   

   

  Mã vị trí làm việc

  VI_TRI _VIEC_LAM_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_VI_TRI_VIEC_LAM

   

   

  Mã trạng thái làm việc

  TRANG_THAI_CAN_BO_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_TRANG_THAI_CAN_BO

   

   

  Mã chức vụ

  CHUC_VU_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_CHUC_VU

   

   

  Mã ngạch/hạng công chức, viên chức

  NGACH_ID

  Danh mục liệt kê

  Enumeration

   

  X

  DM_NGACH

   

   

  Cơ quan công tác (GV thỉnh giảng)

  CO_QUAN_CONG_TAC

  Chuỗi ký tự

  String

  100