logo

Quyết định 6223/QĐ-BCT Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 6223/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 11/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  Số: 6223/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA, NGHỀ CÔNG NGHỆ CÁN KÉO KIM LOẠI GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

  -------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

  Xét Tờ trình số 185/TTr-TCĐLK ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên về xin phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 cho nghề Điện công nghiệp, cấp độ quốc gia;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Công nghệ, cán kéo kim loại giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020” với các nội dung chủ yếu sau:

  1. Tên dự án: Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Công nghệ cán, kéo kim loại giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

  2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên.

  3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên.

  4. Mục tiêu đầu tư:

  4.1. Mục tiêu tổng quát:

  - Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý đào tạo nghề Công nghệ cán, kéo kim loại; tạo điều kiện tốt nhất để giảng viên và sinh viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực hành để nâng cao trình độ và tay nghề, thích ứng được sự phát triển mạnh mẽ của Ngành.

  - Xây dựng mô hình đào tạo nghề Công nghệ cán, kéo kim loại từ hiệu quả, theo chuẩn quốc gia và quốc tế để các cơ sở đào tạo khác có thể học tập, góp phần thống nhất mô hình đào tạo nghề Công nghệ cán, kéo kim loại trên toàn quốc.

  4.2. Mục tiêu cụ thể:

  - Chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy theo tiêu chuẩn đào tạo Công nghệ cán, kéo kim loại quốc gia.

  - Xây dựng và hoàn thiện công cụ đào tạo, hướng dẫn trực quan và toàn diện trong việc học tập và giảng dạy nghề Công nghệ cán, kéo kim loại tại Trường với chi phí hợp lý, hiệu quả cao;

  - Cập nhật các công cụ đào tạo mới, hiện đại trên thế giới và áp dụng tại Trường để giảng viên và sinh viên có thể giảng dạy và học tập thuận lợi, đạt được kết quả tốt nhất.

  5. Nội dung và quy mô đầu tư:

  - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đào tạo dạy nghề ở trong nước và nước ngoài; tập trung vào kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học và quản lý;

  - Đầu tư cơ sở vật chất: xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp một số phòng thực hành, thí nghiệm, phòng học... đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định;

  - Đầu tư các thiết bị dạy nghề, thực hành nghề, thí nghiệm, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia.

  6. Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên; địa chỉ: phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  7. Thiết kế sơ bộ:

  7.1. Giải pháp thiết kế sơ bộ cần tuân thủ: Phần cải tạo, nâng cấp, xây mới các phòng học thực hành phải đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật, mỹ thuật, tính năng tác dụng..., hiệu quả và kinh tế.

  7.2. Giải pháp thiết kế sơ bộ cho phép chủ đầu tư được thay đổi trong bước thiết kế tiếp theo.

  8. Thiết bị chính, phụ đầu tư dạy nghề trang bị:

  - Các phòng học chuyên môn hóa: mô hình thiết bị, mô hình lò cao, mô hình máy xúc, mô hình lọc bụi…;

  - Các phòng thí nghiệm;

  - Các phòng thực hành;

  Các thiết bị chính, phụ phải dựa trên danh mục thiết bị dạy nghề theo quy định; các thiết bị đầu tư phải đảm bảo công nghệ tiên tiến hiện nay và đảm bảo các thông số kỹ thuật...

  9. Tổng mức đầu tư của Dự án:

  9.1. Tổng mức đầu tư: 30.670.000.000 đồng (ba mươi tỷ,sáu trăm bảy mươi triệu đồng). Trong đó:

  a) Phần đầu tư cơ sở vật chất: cải tạo, sửa chữa và xây dựng xưởng mới: 8.148.000.000 đồng.

  b) Phần đầu tư trang thiết bị dạy và học: 21.749.000.000 đồng.

  c) Đào tạo, bồi dưỡng: 773.000.000 đồng.

  9.2. Cấu trúc nguồn vốn đầu tư:

  - Từ Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020: 28.170.000.000 đồng.

  - Từ nguồn vốn thu sự nghiệp của Nhà trường, các nguồn vốn hợp pháp khác: 2.500.000.000 đồng.

  10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

  11. Thời gian thực hiện dự án: 2014-2015 và định hướng đến năm 2020.

  Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên có trách nhiệm triển khai thực hiện các giai đoạn của Dự án theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Phát triển nguồn nhân lực, Kế hoạch, Tài chính và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Lao động thương binh và xã hội;
  - Tổng cục Dạy nghề;
  - Kho bạc Nhà nước Trung ương;
  - Kho bạc Nhà nước TP Thái Nguyên;
  - Lưu: VT, PTNNL(TN).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới