logo

Quyết định 6547/QĐ-UBND Hà Nội công bố thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6547/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành: 03/12/2018 Hết hiệu lực: 14/04/2020
  Áp dụng: 03/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Số: 6547/QĐ-UBND

  Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

  _____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 5059/TTr-SGDĐT ngày 16/11/2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục 66 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 05 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Xã. (Có danh mục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Bãi bỏ 26 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 14 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội. (Có danh mục các thủ tục hành chính đính kèm).

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
  - VPUBTP: CVP, PVP L.T.Lực; Các phòng: NC, TKBT, TH, KSTTHC;
  - Trung tâm Tin học công báo TP;
  - Cổng Giao tiếp điện tử HN;
  - Lưu: VT, SGDĐT, KSTTHC.(Quỳnh).

  CHỦ TỊCH

   

   

   
  Nguyễn Đức Chung

   

   

  DANH MỤC

  CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

   

  A. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (66 thủ tục)

  TT

  Tên TTHC

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  VBQPPL quy định

  1

  Phê duyệt liên kết giáo dục.

  35 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2

  Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

  10 ngày làm việc (Đối với trường hợp điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thời hạn 30 ngày làm việc)

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  3

  Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  4

  Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  5

  Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  30 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  6

  Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

  10 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  7

  Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông khác có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  45 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  8

  Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  9

  Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phthông có vốn đầu tư nước ngoài ti Việt Nam

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  10

  Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông khác có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  30 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  11

  Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  12

  Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  13

  Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  14

  Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  15

  Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  16

  Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  17

  Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  18

  Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  19

  Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  20

  Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  21

  Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  22

  Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  23

  Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  24

  Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  25

  Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định s46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  26

  Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  27

  Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  28

  Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  29

  Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

  12 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  30

  Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

  35 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Hà Nội - Số 18-20 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  31

  Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

  25 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa SGiáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  32

  Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  33

  Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

  35 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa của Sở Ni vụ Hà Nội-S18-20 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  34

  Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

  35 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Hà Nội - Số 18-20 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  35

  Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  36

  Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  37

  Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  38

  Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

  10 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  39

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

  10 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  40

  Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

  10 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  41

  Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  42

  Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  43

  Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  44

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  45

  Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vn du học

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  46

  Đ nghđược kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  47

  Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư s 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  48

  Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sng và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

  05 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23 A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư s 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  49

  Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư s 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  50

  Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục Mầm non

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư s 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  51

  Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  52

  Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  53

  Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  54

  Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  55

  Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012; Quyết đnh số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  56

  Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  57

  Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư s 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  58

  Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

  Báo cáo số liệu trước 30/12 hàng năm

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư s 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  59

  Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

  Chuyển đến 02 ngày; Chuyển đi 01 ngày làm việc

  + Chuyển trong thành phố: Thực hiện tại các trường THPT theo lịch thông báo hàng năm.

  + Chuyển ngoài thành phố: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Quyết đnh số 51/2002/QĐ-BGDDT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  60

  Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

  02 ngày làm việc

  + Trong thành phố: Thực hiện tại các trường THPT theo lịch thông báo hàng năm.

  + Ngoài thành phố: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDDT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  61

  Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

  Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GDĐT

  Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia

  Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  62

  Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

  Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GDĐT

  Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia

  Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  63

  Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

  15 ngày làm việc

  Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia

  Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  64

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

  01 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư s 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  65

  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

  05 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư s 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  66

  Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Thông tư s 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013; Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  B. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (30 thủ tục)

  TT

  Tên TTHC

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  VBQPPL quy định

  1

  Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2

  Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  3

  Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  4

  Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  5

  Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  6

  Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

  45 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  7

  Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  8

  Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  9

  Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

  03 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  10

  Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  11

  Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  12

  Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  13

  Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  14

  Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  15

  Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  16

  Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  17

  Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  18

  Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  19

  Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

  25 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định s46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  20

  Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  21

  Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  22

  Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

  20 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  23

  Giải thể trường mẫu giáo, trường mm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

  10 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  24

  Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  25

  Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

  10 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 22/12/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  26

  Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cp xã

  15 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Thông tư s 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  27

  Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

  40 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  28

  Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

  02 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  29

  Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

  65 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  30

  Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 05 tuổi

  63 ngày làm việc

  Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

  Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  C. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (5 thủ tục)

  TT

  Tên TTHC

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  VBQPPL quy định

  1

  Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

  20 ngày làm việc

  UBND cấp phường/xã

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2

  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  15 ngày làm việc

  UBND cấp phường/xã

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  3

  Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

  15 ngày làm việc

  UBND cấp phường/xã

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  4

  Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  15 ngày làm việc

  UBND cấp phường/xã

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  5

  Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

  10 ngày làm việc

  UBND cấp phường/xã

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

  I. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TT

  Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

  1

  Thủ tục 1 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  2

  Thủ tục 2 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  3

  Thủ tục 3 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Giải thể trường trung học phổ thông;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  4

  Thủ tục 4 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp;

  Quyết định 8102/QĐ-UBND

  5

  Thủ tục 5 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp;

  Quyết định 8102/QĐ-UBND

  6

  Thủ tục 6 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Giải thể trường trung cấp;

  Quyết định 8102/QĐ-UBND

  7

  Thủ tục 7 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (Trong đó có cấp trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  8

  Thủ tục 8 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Chia tách, sáp nhập, hợp nhất trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp THPT) có vốn đầu tư nước ngoài;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  9

  Thủ tục 9 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (Trong đó có cấp học THPT) có vốn đầu tư nước ngoài;

  Nghị đnh 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  10

  Thủ tục 10 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Thành lập Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  11

  Thủ tục 11 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  12

  Thủ tục 12 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Giải thể Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  13

  Thủ tục 13 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo bi dưỡng chuyên ngành ngắn hạn thuộc các trung tâm có chức năng đào tạo;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  14

  Thủ tục 25 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp lại các loại giấy chứng nhận cho học sinh do sở giáo dục và đào tạo cấp;

  Thông tư 04/2014/TT-BGD&ĐT

  15

  Thủ tục 26 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường mm non, tiu học, trung học cơ sở, trung học phthông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

  Thông tư 25/2014/TT-BGD&ĐT

  16

  Thủ tục 28 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  17

  Thủ tục 29 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

  Thông tư 04/2014/TT-BGD&ĐT

  18

  Thủ tục 30 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Công nhận trường mầm non, trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

  Thông tư 47/2012/TT-BGD&ĐT

  19

  Thủ tục 31 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện;

  Thông tư số 07/2016/TT-BGD&ĐT

  20

  Thủ tục 32 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường THPT;

  Thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT

  21

  Thủ tục 33 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục cho các trường THPT công lập, tư thục; THPT chuyên (Đối với các trường mới thành lập, chuyển đổi địa điểm hoặc các trường hoạt động giáo dục trở lại).

  Thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT

  22

  Thủ tục 34 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường ph thông;

  Nghị đnh 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  23

  Thủ tục 35 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cho phép hoạt động Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập;

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

  24

  Thủ tục 38 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài; Các Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  25

  Thủ tục 39 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  26

  Thủ tục 40 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập; Trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

  Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

  II. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  TT

  Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

  1

  Thủ tục 01 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Thành lập nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2

  Thủ tục 02 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

  Nghị định s46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  3

  Thủ tục 03 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  4

  Thủ tục 04 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  5

  Thủ tục 05 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Thành lập trường tiểu học (tư thục);

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  6

  Thủ tục 06 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học (tư thục);

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  7

  Thủ tục 07 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Sáp nhập chia tách trường tiểu học (tư thục);

  Nghị định s46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  8

  Thủ tục 10 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Thành lập trường Trung học cơ sở (tư thục);

  Nghị định s46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  9

  Thủ tục 11 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở (tư thục);

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  10

  Thủ tục 12 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở (tư thục);

  Nghị định s46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  11

  Thủ tục 14 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Chuyển trường và tiếp nhận học sinh Trung học cơ sở;

  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  12

  Thủ tục 15 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Công nhận xã phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ;

  Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  13

  Thủ tục 19 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường cấp Trung học cơ sở;

  Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  14

  Thủ tục 20 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

  Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp Trung học cơ sở;

  Thông tư s07/2016/TT-BGDĐT; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 1510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 14/04/2020 Hiệu lực: 14/04/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  07
  Quyết định 6139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GIáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 07/11/2016 Hiệu lực: 07/11/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 6547/QĐ-UBND Hà Nội công bố thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 6547/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/12/2018
  Hiệu lực: 03/12/2018
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày hết hiệu lực: 14/04/2020
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới