logo

Quyết định 753/QĐ-UBDT tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Lào”

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 753/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Thị Hạnh
  Ngày ban hành: 16/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
 • ỦY BAN DÂN TỘC

  -------------------

  Số: 753/QĐ-UBDT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục,
  củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên
  tuyến biên giới Việt Nam - Lào” tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

  --------------------

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

   

  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBDT, ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Văn phòng Ủy ban;

  Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBDT ngày 23/01/2019 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2019;

  Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBDT ngày 27/02/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào” tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch; phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch được phê duyệt.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);

  - Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Website UBDT;

  - Lưu: VT, Vụ TT(5).

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

  Hoàng Thị Hạnh

   

   

  ỦY BAN DÂN TỘC

  -------------------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục, củng cố, tăng cường tình
  hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số dọc theo tuyến biên giới
  Việt Nam - Lào” tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 753 /QĐ-UBDT, ngày 16/10/2019
  của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Tăng cường, vun đắp tình hữu nghị truyền thống của nhân dân các dân tộc dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào; Xây dựng, củng cố niềm tin bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

  - Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào vùng biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam - Lào.

  - Giúp đồng bào các dân tộc vùng biên giới nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh bác bỏ những những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ hữu nghị ba nước Việt - Lào.

  - Tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng biên giới hữu nghị, phát triển; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn địa bàn cụ thể;

  II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

  1. Ban Tổ chức gồm: Ủy ban Dân tộc (Vụ Tuyên truyền), Ban Dân tộc tỉnh, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành liên quan.

  2. Chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Các văn bản pháp luật về biên giới Quốc gia; trách nhiệm giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Lào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

  Chuyên đề 2: Tổng quan về quan hệ Việt Nam - Lào; Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân tộc gắn với bảo vệ an ninh biên giới.

  Chuyên đề 3: Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tôn giáo nhằm gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới.

  Chuyên đề 4: Phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới.

  3. Thời gian, địa điểm:

  - Thời gian: 02 ngày trong tháng 11/2019

  - Địa điểm tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  (Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thống nhất lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể).

  4. Thành phần: Tối đa 210 đại biểu (trong đó có từ 170-190 đại biểu là người không hưởng lương của 2 huyện A Lưới và Nam Đông) gồm:

  - Cán bộ làm công tác dân tộc, tuyên truyền ở địa phương; các sở, ngành có liên quan; cán bộ xã, thôn bản và bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn.

  - Bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản; Bí thư chi đoàn thanh niên; phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh; người có uy tín;

  - Phóng viên của một số cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.

  5. Báo cáo viên:

  - Ủy ban Dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh; Bộ đội Biên phòng.

  III. KINH PHÍ

  Chi từ nguồn dự toán giao thực hiện nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền cho các dân tộc thiểu số dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đúng quy định.

  2. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán kinh phí.

  3. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí đúng quy định và bố trí phương tiện phục vụ Đoàn công tác.

  (Mọi thông tin xin liên hệ với đồng chí Đỗ Văn Đại, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc, ĐT: 0913276632; Email: dovandai@cema.gov.vn).

   

  ỦY BAN DÂN TỘC

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới