logo

Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 333/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 333/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành: 02/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 333/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC
   TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM
   
   
  Ngày 19 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Hội Cựu giáo chức Việt Nam và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận:
  1. Hội Cựu giáo chức Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người trước đây là nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tất cả các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục - đào tạo. Được thành lập ngày 09 tháng 4 năm 2004, đến nay, Hội đã phát triển rộng khắp tại 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 462 huyện, 6.851 xã phường, 42 trường đại học. Trong thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn (các hội viên đều có tuổi cao, kinh phí hoạt động hạn hẹp), được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa như: đoàn kết, giúp đỡ nhau giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho hội viên; đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất góp phần xây dựng chính sách phát triển giáo dục đất nước; tích cực hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, nêu tấm gương sáng của người thầy để con cháu, học sinh noi theo.
  Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thời gian qua và mong muốn Hội tiếp tục hoạt động tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo, góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương.
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quan tâm để Hội có điều kiện hoạt động tốt hơn, thiết thực, hiệu quả hơn; có cơ chế thích hợp để lắng nghe được nhiều hơn các ý kiến đóng góp của Hội cho ngành giáo dục.
  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn ngành phối hợp với Hội thực hiện tốt “4 cùng”: Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; cùng bàn giải pháp đổi mới; cùng tổ chức một số hoạt động; cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu.
  4. Các kiến nghị của Hội:
  a) Về trợ cấp một lần cho nhà giáo chuyển sang làm cán bộ quản lý giáo dục: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đánh giá tổng thể vấn đề này; đề xuất, bổ sung vào Đề án cải cách chính sách tiền lương của Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) vào năm 2018.
  b) Về chế độ cho giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu tổng thể, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  c) Về chế độ, chính sách đối với nhà giáo là người có công: Người có công với cách mạng, trong đó có các nhà giáo đang được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định hiện hành. Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách đồng bộ để gia đình người có công, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.
  d) Về quan tâm phát triển giáo dục: Nhà nước đã dành 20% tổng chi ngân sách hàng năm cho giáo dục và đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút thêm nguồn lực, nhất là ở những vùng có điều kiện; đồng thời tiếp tục giữ ổn định tổng mức đầu tư của Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo. Trong thời gian tới, việc coi giáo dục là quốc sách hàng đầu sẽ tiếp tục được triển khai cụ thể hơn, quyết liệt hơn, đẩy nhanh việc đổi mới căn bản, toàn diện, hội nhập quốc tế của giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Cựu giáo chức Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ: GDĐT, KHĐT, TC, NV, LĐTBXH;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Hội Cựu giáo chức Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TCCV, TH;
  - Lưu: VT, KGVX (3). ĐND.
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Văn Tùng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 333/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 333/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 02/08/2017
  Hiệu lực: 02/08/2017
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới