logo

Thông báo 538/QLCL-QLVBCC các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý chất lượng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 538/QLCL-QLVBCC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Văn Trinh
  Ngày ban hành: 20/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 20/5/2019, Cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông báo 538/QLCL-QLVBCC về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

  8 trường đủ điều kiện triển khai thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ.

  Trong đó 4 trường ở cuối là 4 trường mới được bổ sung thêm từ Thông báo này.

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  -------

  Số: 538/QLCL-QLVBCC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

   

   

  THÔNG BÁO

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM VÀ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   

  Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

  Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Cục Quản lý chất lượng (QLCL) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:

  1. Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ (tại thời điểm 15/5/2019):

  a) Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

  b) Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông);

  c) Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  2. Mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Cục QLCL không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để b/c);

  - Các đơn vị thuộc Bộ (để ph/h);
  - Website Bộ GDĐT;
  - Lưu VT, QLCL.

  CỤC TRƯỞNG
  Mai Văn Trinh

   

   

  DANH SÁCH

  CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM; CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ RA ĐỀ THI NGOẠI NGỮ, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT NGOẠI NGỮ
  (Đính kèm Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng)

   

  A. CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (Tiếng Anh)

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  1

  Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

  2

  Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  3

  Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế

  4

  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  5

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  6

  Trường Đại học Hà Nội

  7

  Đại học Thái Nguyên

  8

  Trường Đại học Cần Thơ

  B. CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  1.

  Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

  2.

  Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

  3.

  Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội

  4.

  Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  5.

  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  6.

  Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  7.

  Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên

  8.

  Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên

  9.

  Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

  10.

  Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

  11.

  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

  12.

  Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

  13.

  Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng

  14.

  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

  15.

  Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

  16.

  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

  17.

  Trường Đại học Trà Vinh

  18.

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  19.

  Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

  20.

  Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  21.

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

  22.

  Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu nghị

  23.

  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  24.

  Viện Đại học Mở Hà Nội

  25.

  Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

  26.

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  27.

  Trường Đại học Cần Thơ

  28.

  Trường Đại học Vinh

  29.

  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  30.

  Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  31.

  Trường Đại học Hòa Bình

  32.

  Trường Đại học Lạc Hồng

  33.

  Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

  34.

  Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

  35.

  Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

  36.

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

  37.

  Trường Đại học Tiền Giang

  38.

  Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

  39.

  Trường Đại học Tây Bắc

  40.

  Trường Đại học Nội vụ

  41.

  Trường Đại học Tây Nguyên

  42.

  Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

  43.

  Trường Đại học Nha Trang

  44.

  Học viện An ninh nhân dân

  45.

  Học viện Cảnh sát nhân dân

  46.

  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  47.

  Trường Đại học An Giang

  48.

  Trường Đại học Thủ Dầu Một

  49.

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

  50.

  Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  51.

  Trường Đại học Thái Bình

  52.

  Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

  53.

  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

  54.

  Trường Đại học Nam Cần Thơ

  55.

  Trường Đại học Hoa Lư

  56.

  Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

  57.

  Trường Đại học Hùng Vương

  58.

  Trường Đại học Phan Thiết

  59.

  Trường Đại học Trưng Vương

  60.

  Trường Đại học Hà Tĩnh

  61.

  Trường Đại học Thành Đông

  62.

  Trường Đại học Tài chính Marketing

  63.

  Trường Đại học Thái Bình Dương

  64.

  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

  65.

  Trường Đại học Sài Gòn

  66.

  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  67.

  Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông)

  68.

  Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  69.

  Trường Đại học Bạc Liêu

  70.

  Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu Đồng Nai)

  71.

  Trường Đại học Đông Đô

  72.

  Trường Đại học Kiên Giang

  73.

  Trường Đại học Phạm Văn Đồng

  74.

  Trường Đại học An ninh nhân dân

  75.

  Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  76.

  Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

  77.

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

  78.

  Trường Đại học Thủy lợi

  79.

  Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

  80.

  Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

  81.

  Trường Đại học Duy Tân

  82.

  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

  83.

  Trường Đại học Tân Trào

  84.

  Trường Đại học Buôn Ma Thuột

  85.

  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

  86.

  Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

  87.

  Trường Đại học Phú Yên

  88.

  Trường Đại học Tây Đô

  89.

  Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

  90.

  Trường Đại học Quy Nhơn

  91.

  Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

  92.

  Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

  93.

  Học viện Quản lý Giáo dục

  94.

  Trường Đại học Thông tin liên lạc

  95.

  Trường Đại học Nông lâm Huế

  96.

  Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2)

  97.

  Trường Đại học Cửu Long

  98.

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  99.

  Trường Đại học Đại Nam

  100.

  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  101.

  Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

  102.

  Trường Đại học Đồng Nai

  103.

  Trường Đại học Thương mại

  104.

  Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

  105.

  Trường Đại học Công nghiệp Vinh

  106.

  Trường Đại học Công đoàn

  107.

  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  108.

  Trường Đại học Khánh Hòa

  109.

  Học viện Ngân hàng

  110.

  Trường Đại học Lâm nghiệp

  111.

  Trường Đại học Hạ Long

  112.

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

  1 13.

  Trường Đại học Đồng Tháp

  1 14.

  Học viện Tài chính

  1 15.

  Trường Đại học Y Dược Thái Bình

  116.

  Trường Đại học Đà Lạt

  117.

  Học viện Kĩ thuật Quân sự

  118.

  Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

  119.

  Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

  120.

  Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa

  121.

  Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

  122.

  Trường Đại học Văn Hiến

  123.

  Trường Đại học Hải Phòng

  124.

  Trường Đại học Bình Dương

  125.

  Trường Đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

  126.

  Trường Đại học Luật Hà Nội

  127.

  Trường Đại học Hồng Đức

  128.

  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

  129.

  Trường Đại học Nguyễn Trãi

  130.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

  131.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

  132.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

  133.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

  134.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình

  135.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

  136.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

  137.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang

  138.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh

  139.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận

  140.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước

  141.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu

  142.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên

  143.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ

  144.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau

  145.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu

  146.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

  147.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

  148.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

  149.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

  150.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

  151.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

  152.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

  153.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

  154.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai

  155.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

  156.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

  157.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông

  158.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

  159.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình

  160.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

  161.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

  162.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

  163.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

  164.

  Sở Giáo dục và Đào tạo ĐakLak

  165.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang

  166.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

  167.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

  168.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

  169.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai

  170.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên

  171.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương

  172.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

  173.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

  174.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La

  175.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

  176.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

  C. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ RA ĐỀ THI NGOẠI NGỮ; BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT NGOẠI NGỮ

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  1

  Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

  2

  Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế

  3

  Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

  4

  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  5

  Đại học Thái Nguyên

   

   

  MẪU CHỨNG CHỈ

  (Đính kèm Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng)

   

  MẪU CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

   

  Mặt trước

   

  Mặt sau

   

  MẪU CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

  (Theo Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016)

  Mặt trước

   

  Mặt sau

   

  Mặt trước

   

  Mặt sau

   

  MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ RA ĐỀ THI NGOẠI NGỮ, CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT NGOẠI NGỮ

  Mặt trước

   

  Mặt sau

   

  MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT NGOẠI NGỮ

  Mặt trước

   

  Mặt sau

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 538/QLCL-QLVBCC các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý chất lượng
  Số hiệu: 538/QLCL-QLVBCC
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 20/05/2019
  Hiệu lực: 20/05/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Mai Văn Trinh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới