logo

Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: 353&354-04/2020
  Số hiệu: 07/2020/TT-BGDĐT Ngày đăng công báo: 14/04/2020
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Phúc
  Ngày ban hành: 20/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  _______

  Số: 07/2020/TT-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

  Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

   

                     

  THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  ___________________

   

  Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

  Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng ngày 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học;

  Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học;

  Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hoạt động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khoá XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

  Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 ngày 02 tháng 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

  2. Thông tư này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học; các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; các trường cao đẳng được phép đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục); các tổ chức và cá nhân có liên quan.”

  2. Bổ sung khoản 3 và 4 Điều 3 như sau:

  “3. Những ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Du lịch và nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học gồm: Du lịch (mã ngành 7810101); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành 7810103); Quản trị khách sạn (mã ngành 7810201); Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (mã ngành 7810202) và các mã ngành đào tạo trong nhóm ngành Du lịch và nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện hành để đáp ứng nhu cầu về nhân lực du lịch.

  4. Nhóm ngành đào tạo trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học gồm: Khoa học máy tính (mã ngành 7480101); Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (mã ngành 7480102); Kỹ thuật phần mềm (mã ngành 7480103; Kỹ thuật máy tính (mã ngành 7480106); Hệ thống thông tin (mã ngành 7480104); Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405); Công nghệ kỹ thuật máy tính (mã ngành 7480108); Công nghệ thông tin (mã ngành 7480201); An toàn thông tin (mã ngành 7480202); và các mã ngành đào tạo trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện hành để đáp ứng nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin.”

  3. Điều 4 sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 4. Giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng

  1. Giảng viên cơ hữu trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh được quy định như sau:

  a) Giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục công lập là viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức hoặc người lao động của các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Giáo dục Đại học (ban bành năm 2012, được sửa đổi bổ sung năm 2018, sau đây gọi là Luật Giáo dục đại học), được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 tháng 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

  b) Giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục tư thục là người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật lao động, không là công chức hoặc viên chức nhà nước; do cơ sở giáo dục trả lương và chi trả các khoản khác thuộc chế độ, chính sách đối với người lao động theo các quy định hiện hành.

  c) Các giảng viên được xác định cơ hữu khi không đang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác.

  2. Giảng viên thỉnh giảng trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên trừ các ngành đào tạo ưu tiên, có ký hợp đồng thỉnh giảng theo quy định về chế độ giảng viên thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục và các quy định hiện hành liên quan khác, được cơ sở giáo dục trả lương, thù lao theo hợp đồng thỉnh giảng; trừ đối với giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu về nhân lực Du lịch/ Công nghệ thông tin.

  3. Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng quy đổi trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh là giảng viên có chức danh hoặc trình độ khác nhau của cơ sở giáo dục được quy đổi theo hệ số như sau:

  Chức danh/ Trình độ

  Hệ số giảng viên cơ hữu

  Hệ số giảng viên thỉnh giảng

  Cơ sở giáo dục đại học

  Trường cao đẳng ngành giáo viên mầm non

  Các ngành trừ các ngành đào tạo ưu tiên

  Các ngành đào tạo ưu tiên

  - Giảng viên có trình độ đại học

  0,3

  1,0

  0,0

  0,2

  - Giảng viên có trình độ thạc sĩ

  1,0

  1,5

  0,2

  0,5

  - Giảng viên có trình độ tiến sĩ

  2,0

  2,0

  0,4

  1,0

  - Giảng viên có chức danh phó giáo sư

  3,0

  3,0

  0,6

  1,5

  - Giảng viên có chức danh giáo sư

  5,0

  5,0

  1,0

  2,5

   

  a) Đối với khối ngành nghệ thuật, giảng viên là nghệ sĩ nhân dân có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ tiến sĩ; giảng viên là nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

  b) Đối với khối ngành sức khỏe, giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ tiến sĩ; giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

  4. Cơ sở giáo dục triển khai áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên các ngành trình độ đại học thuộc nhóm ngành Du lịch và nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng được ký hợp đồng giảng viên thỉnh giảng đối với các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý (sau đây gọi tắt là chuyên gia) để tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Du lịch. Các chuyên gia phải có bằng tốt nghiệp từ trình độ thạc sỹ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành tham gia đào tạo hoặc tốt nghiệp đại học cùng ngành hoặc ngành gần với ngành tham gia đào tạo đồng thời có từ 3 năm kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp về lĩnh vực Du lịch trong doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trở lên.

  5. Cơ sở giáo dục triển khai áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên các ngành trình độ đại học lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin được ký hợp đồng giảng viên thỉnh giảng với các chuyên gia để tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin. Các chuyên gia phải có bằng tốt nghiệp từ trình độ thạc sỹ trở lên cùng ngành với ngành tham gia đào tạo hoặc tốt nghiệp đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo đồng thời có từ 5 năm kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp về lĩnh vực Công nghệ thông tin của doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trở lên.”

  4. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  a) Điểm c khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “c) Các khối ngành khác: tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi, trừ các ngành quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 5.”

  b) Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 5 như sau:

  “d) Đối với các ngành đào tạo ưu tiên thuộc nhóm ngành Du lịch và nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng/ Máy tính và Công nghệ Thông tin: tính tối đa bằng 40% tổng giảng viên cơ hữu quy đổi.”

  5. Điểm a khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “a) Sinh viên chính quy trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh gồm: sinh viên đại học theo hình thức chính quy, sinh viên cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo hình thức chính quy, sinh viên liên thông theo hình thức chính quy (bao gồm liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học; liên thông từ trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên), không bao gồm sinh viên cử tuyển chính quy”

  6. Điều 7 sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 7. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy

  1. Cơ sở giáo dục xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy theo quy định của Thông tư này, công bố công khai và chịu trách nhiệm giải trình về chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các tiêu chí xác định chỉ tiêu, chất lượng đào tạo và cam kết chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.

  2. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy hàng năm được xác định không vượt quá tổng quy mô đào tạo chính quy xác định trên cơ sở năng lực của từng khối ngành, đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Điều 6 của Thông tư này trừ đi tổng quy mô sinh viên chính quy đang đào tạo tại cơ sở giáo dục và cộng thêm số sinh viên dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh.

  3. Đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu được xác định cho ngành đó nằm trong năng lực đào tạo của khối ngành tương ứng và không vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành theo quy định.

  4. Đối với ngành đào tạo có chương trình đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành; tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này của năm trước liền kề đạt từ 90% trở lên; trong 5 năm trước liền kề năm tuyển sinh, cơ sở đào tạo không vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh; có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường, hội đồng đại học (sau đây gọi là hội đồng trường) thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này, phải công bố công khai trong đề án tuyển sinh và chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

  5. Đối với cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại khoản 2, Điều 32 của Luật Giáo dục đại học về điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học; tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm trước liền kề đạt từ 90% trở lên; trong 5 năm trước liền kề năm tuyển sinh, không vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh; có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này, trong đó ngành đào tạo chưa có chương trình được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành chỉ được tăng chỉ tiêu không quá 10% so với năm trước liền kề và ngành đào tạo có chương trình đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành được xác định chỉ tiêu theo quy định tại khoản 4 Điều này; phải công bố công khai trong đề án tuyển sinh và chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

  Nếu không đảm bảo quy định nêu trên thì cơ sở giáo dục đại học không được tăng chỉ tiêu so với năm trước liền kề, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này và các ngành đào tạo ưu tiên thuộc nhóm ngành Du lịch và nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng/ Máy tính và Công nghệ Thông tin.

  6. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đại học chính quy nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trong đó chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học được xác định theo quy định hiện hành về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.”

  7. Điều 8 sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 8. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học

  1. Các căn cứ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy:

  a) Nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo trình độ, ngành đào tạo của địa phương.

  b) Điều kiện đảm bảo chất lượng và năng lực các ngành đào tạo giáo viên của cơ sở giáo dục theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

  c) Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên hình thức đào tạo chính quy theo quy định tại Khoản 2, 3, 6 Điều 7 của Thông tư này.

  2. Căn cứ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học:

  Chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học của mỗi trình độ đào tạo được xác định không vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy của trình độ tương ứng.

  3. Các cơ sở giáo dục có ngành đào tạo giáo viên tự xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương và năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành và trình độ đào tạo cho cơ sở giáo dục có ngành đào tạo giáo viên.

  4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định giao chỉ tiêu đào tạo đối với một số trường hợp đặc biệt.”

  8. Khoản 1, Điều 9 sửa đổi, bổ sung như sau:

  “1. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học được quy định như sau.

  a) Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học bao gồm đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo đại học liên thông vừa làm vừa học (bao gồm liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học; đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên) và được xác định không quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của cơ sở giáo dục;

  b) Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, trong đó chỉ tiêu liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học được xác định theo quy định hiện hành về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.”

  9. Bổ sung Khoản 4 và 5 Điều 12 như sau:

  "4. Các cơ sở giáo dục triển khai đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Du lịch/ Công nghệ thông tin áp dụng theo cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học chỉ được thực hiện từ khóa tuyển sinh thứ hai kể từ khi mở ngành đào tạo, đồng thời phải xây dựng và đăng tải công bố công khai thông tin triển khai áp dụng cơ chế ưu tiên đào tạo trong Đề án tuyển sinh của cơ sở giáo dục và các minh chứng đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của trường và trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

  5. Thủ trưởng cơ sở giáo dục, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giải trình trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và xã hội về việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục theo đúng quy định hiện hành.

  10. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  Điều 13. Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm

  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc xác định chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục theo quy định của Pháp luật.

  2. Cơ sở giáo dục vi phạm quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Chủ tịch Hội đồng trường, Thủ trưởng cơ sở giáo dục và Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh có xảy ra sai phạm về xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh và cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

  Điều 2.

  1. Thay đổi cụm từ “trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên” thành từ “trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” tại các Điều 6.

  2. Thay thế Phụ lục 01 các mẫu báo cáo bằng Phụ lục 01 Các mẫu báo cáo kèm theo Thông tư này.

  Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020.

  Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc sở giáo dục - khoa học và công nghệ; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo viên mầm non chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;

  - Ban Tuyên giáo TƯ;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

  - Công báo;

  - Như Điều 4;

  - Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;

  - Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT;

  - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Phúc

   

   

   

  PHỤ LỤC 1: CÁC MẪU BÁO CÁO

  (Kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  Mẫu số 01: Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh.

  Mẫu số 02: Báo cáo cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

  Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu.

  Mẫu số 04: Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh.

   

  Mẫu số 01: Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu

  ________________________________________________________________

   

  Cơ quan chủ quản (nếu có)

  Trường .........

  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

                                                                                                       

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM ...

   

  Lưu ý: Chỉ tiêu viết tắt “CT”; Thực hiện chỉ tiêu viết tắt “TH”

  STT

  Trình độ/ ngành đào tạo

  Tình hình thực hiện chỉ tiêu theo khối ngành

  Tổng cộng

  Tỷ lệ

  %

  Khối l

  Khối II

  Khối III

  Khối IV

  Khối V

  Khối VI

  Khối VII

  CT

  TH

  CT

  TH

  CT

  TH

  CT

  TH

  CT

  TH

  CT

  TH

  CT

  TH

  CT

  TH

  1

  Sau đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Tiến sĩ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Thạc sĩ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đại học chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.2

  Liên thông từ trung cấp lên đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.3

  Liên thông từ cao đẳng lên đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.3.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.4

  Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.4.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đại học vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.1

  Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.1.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.2

  Liên thông từ trung cấp lên đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.2.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.3

  Liên thông từ cao đẳng lên đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.3.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.4

  Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.4.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Từ xa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Cao đẳng chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.1.1

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.1.2

  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.1.3

  Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.2

  Cao đẳng vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.2.1

  Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.2.2

  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.2.3

  Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  …., ngày … tháng … năm 20…

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu số 02: Báo cáo cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu năm ...

   

  Cơ quan chủ quản (nếu có)

  Trường ............

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

   

   

  CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM ….

   

  1. Danh sách ngành đào tạo

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  Số văn bản cho phép mở ngành

  Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành

  Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất)

  Ngày tháng năm ban hành Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất)

  Trường tự chủ QĐ hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép

  Năm bắt đầu đào tạo

  Năm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh

  Ưu tiên đào tạo nhân lực Du lịch/ công nghệ thông tin

  Năm bắt đầu thực hiện ưu tiên đào tạo nhân lực Du lịch/ công nghệ thông tin

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Cột (11) và (12) chỉ báo cáo đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Du lịch và nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng và các ngành đào tạo trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học.

  2. Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đến 31/12/.... (giảng viên)

  2.1. Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu:

   

  TT

  Họ và tên

  Ngày,

  tháng, năm sinh

  Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu

  Quốc tịch

  Giới tính

  Năm

  tuyển dụng/ ký hợp đồng

  Thời hạn hợp đồng

  Chức danh khoa học

  Trình độ

  Chuyên

  môn được đào tạo

  Giảng dạy môn chung

  Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh

  Cao đẳng

  Đại học

  Thạc sĩ

  Tiến sĩ

  Tên ngành

  Tên ngành

  Tên ngành

  Tên ngành

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2. Danh sách đội ngũ giảng viên thỉnh giảng:

  TT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu

  Quốc tịch

  Giới tính

  Năm tuyển dụng/ ký hợp đồng

  Thời hạn hợp đồng

  Chức danh khoa học

  Trình độ

  Chuyên môn được đào tạo

  Giảng dạy môn chung

  Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh Đại học

  Thâm niên công tác (bắt buộc với các ngành ưu tiên mà trường đăng ký đào tạo)

  Tên doanh nghiệp (bắt buộc với các ngành ưu tiên mà trường đăng ký đào tạo)

  Mã ngành

  Tên ngành

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lưu ý: Cột (15) và (16) chỉ báo cáo đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Du lịch và nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng và các ngành đào tạo trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học.

  3. Công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng:

  3.1. Cơ sở giáo dục được công nhận kiểm định chất lượng:

  Số quyết định

  Ngày quyết định

  Tổ chức công nhận

   

   

   

   

  3.2. Chương trình đào tạo được công nhận kiểm định chất lượng:

  TT

  Tên ngành đào tạo có chương trình đào tạo được công nhận kiểm định

  Mã ngành đào tạo

  Số QĐ công nhận kiểm định chất lượng

  Ngày QĐ công nhận kiểm định chất lượng

  Tên tổ chức công nhận kiểm định

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  4. Hội đồng trường/ Hội đồng đại học

  4.1. Quyết định thành lập

  Số quyết định

  Ngày quyết định

  Đơn vị ký ban hành quyết định

   

   

   

   

  4.2. Danh sách thành viên Hội đồng trường

  STT

  Họ và tên

  Học hàm, học vị

  Giới tính

  Chức vụ trong HĐ trường (chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên)

  Cơ quan công tác

  Chức vụ nơi cơ quan công tác

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   
   

  5. Các văn bản triển khai thực hiện quyền tự chủ: văn bản theo quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 32 Luật Giáo dục Đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

  STT

  Nội dung văn bản

  QĐ ban hành

  Ngày QĐ ban hành

  Cơ quan ban hành quyết định

  1

  Quy chế tổ chức và hoạt động

   

   

   

  2

  Quy chế tài chính

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất)

  Nhóm ngành

  Chỉ tiêu Tuyển sinh

  Số SV trúng tuyển nhập học

  Số SV tốt nghiệp

  Trong đó tỷ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất đã khảo sát so với năm tuyển sinh

  ĐH

  CĐSP

  ĐH

  CĐSP

  ĐH

  CĐSP

  ĐH

  CĐSP

  Khối ngành/Nhóm ngành

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khối ngành II

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khối ngành III

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khối ngành IV

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khối ngành V

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khối ngành VI

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khối ngành VII

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

  Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm ...

   

  quan chủ quản (nếu có)

  Trường ……

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM .....

   

  1. Quy mô đào tạo hệ chính quy đến ngày 31/12/... (Người học)

  STT

  Theo phương thức, trình độ đào tạo

  Quy mô theo khối ngành đào tạo

  Tổng

  Khối ngành I

  Khối ngành II

  Khối ngành III

  Khối ngành IV

  Khối ngành V

  Khối ngành VI

  Khối ngành VII

  I.

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Sau đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Tiến sĩ

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Thạc sĩ

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.

  Các ngành đào tạo trừ ngành đào tạo ưu tiên

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.2

  Các ngành đào tạo ưu tiên

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.2

  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.3

  Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Liên thông từ trung cấp lên đại học vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Liên thông từ cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đào tạo vừa học vừa làm đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Cao đẳng ngành giáo dục mầm non

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đào tạo vừa học vừa làm đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng

   

   

   

   

   

   

   

   

  III.

  Đào tạo từ xa

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  2. Dự kiến người học tốt nghiệp/ hoặc không tiếp tục theo học tại trường năm ... (Người)

  STT

  Theo phương thức, trình độ đào tạo

  Dự kiến người học tốt nghiệp theo khối ngành đào tạo

  Tổng

  Khối ngành I

  Khối ngành II

  Khối ngành III

  Khối ngành IV

  Khối ngành V

  Khối ngành VI

  Khối ngành VII

  I.

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Sau đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Tiến sĩ

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Thạc sĩ

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1

  Các ngành đào tạo trừ ngành đào tạo ưu tiên

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.2

  Các ngành đào tạo ưu tiên

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Cao đẳng ngành giáo dục mầm non

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.2

  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.3

  Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đại học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Liên thông từ trung cấp lên đại học vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Liên thông từ cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Cao đẳng ngành giáo dục mầm non

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đào tạo vừa học vừa làm đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng

   

   

   

   

   

   

   

   

  III.

  Đào tạo từ xa

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng theo khối ngành đến ngày 31/12/...

  3.1. Giảng viên cơ hữu theo khối ngành các trình độ từ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (Người)

  STT

  Khối ngành

  Giáo sư. Tiến sĩ/ Giáo sư. Tiến sĩ khoa học

  Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ Phó Giáo sư. Tiến sĩ khoa học

  Tiến sĩ/

  Tiến sĩ khoa học

  Thạc sĩ

  Đại học

  Tổng cộng

  I

  Giảng viên cơ hữu ngành tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ

  1

  Khối ngành I

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  2

  Khối ngành II

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  3

  Khối ngành III

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  4

  Khối ngành IV

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  5

  Khối ngành V

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

  6

  Khối ngành VI

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  7

  Khối ngành VII

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng giảng dạy tiến sĩ

   

   

   

   

   

   

  II

  Giảng viên cơ hữu ngành tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ

   

  1

  Khối ngành I

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  2

  Khối ngành II

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  3

  Khối ngành III

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  4

  Khối ngành IV

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  5

  Khối ngành V

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

  6

  Khối ngành VI

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  7

  Khối ngành VII

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng giảng dạy Thạc sĩ

   

   

   

   

   

   

  III

  Giảng viên cơ hữu ngành tham gia giảng dạy trình độ ĐH, CĐSP

   

  1

  Khối ngành I

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  2

  Khối ngành II

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  3

  Khối ngành III

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  4

  Khối ngành IV

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  5

  Khối ngành V

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

  6

  Khối ngành VI

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  7

  Khối ngành VII

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số giảng viên giảng dạy đại học, CĐSP

   

   

   

   

   

   

   

  3.2. Giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy trình độ đại học theo khối ngành (Người)

  STT

  Khối ngành

  GS.TS/ GS.TSKH

  PGS.TS/ PGS.TSKH

  TS.TSKH

  Thạc sĩ

  Đại học đối với ngành đào tạo ưu tiên

  Tổng cộng

  1

  Khối ngành I

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Ngành....

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2

  Khối ngành II

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  3

  Khối ngành III

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  4

  Khối ngành IV

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  5

  Khối ngành V

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

  6

  Khối ngành VI

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

  7

  Khối ngành VII

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Không điền vào ô có dấu X

  3.3. Giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy trình độ đại học các môn học chung

  Giáo sư. Tiến sĩ/ Giáo sư. Tiến sĩ khoa học

  Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ Phó Giáo sư. Tiến sĩ khoa học

  Tiến sĩ/ Tiến sĩ khoa học

  Thạc sĩ

  Đại học

  Tổng giảng viên quy đổi

   

   

   

   

   

   

   

  1.6. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/....

  TT

  Loại phòng

  Số lượng

  Diện tích sàn xây dựng (m2)

  1

  Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu

   

   

  1.1.

  Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

   

   

  1.2.

  Phòng học từ 100 - 200 chỗ

   

   

  1.3.

  Phòng học từ 50 - 100 chỗ

   

   

  1.4.

  Số phòng học dưới 50 chỗ

   

   

  1.5

  Số phòng học đa phương tiện

   

   

  1.6

  Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu

   

   

  2.

  Thư viện, trung tâm học liệu

   

   

  3.

  Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

   

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu số 04: Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm

   

  Cơ quan chủ quản (nếu có)

  Trường .....

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

   

   

   

  ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYN SINH NĂM.....

   

  STT

  Loại chỉ tiêu

  Khối ngành đào tạo

  Khối ngành I

  Khối ngành II

  Khối ngành III

  Khối ngành IV

  Khối ngành V

  Khối ngành VI

  Khối ngành VII

  I.

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Sau đại học

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Tiến sĩ

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Thạc sĩ

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Ngành ....

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Đại học

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Chính quy

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1

  Các ngành đào tạo trừ ngành đào tạo ưu tiên

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.1

  Ngành...

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.1.2

  Các ngành đào tạo ưu tiên

  X

  X

   

  X

   

  X

   

  2.1.2.1

  Ngành...

  X

  X

   

  X

   

  X

   

  2.2

  Liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.1

  Ngành....

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.3

  Liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy

   

   

   

   

   

   

   

  2.3.1

  Ngành....

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.4

  Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

   

   

   

   

   

   

   

  2.4.1

  Ngành....

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  3

  Cao đẳng ngành giáo dục mầm non

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  3.1

  Chính quy

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  3.2

  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  3.3

  Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  II

  Vừa làm vừa học

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  1

  Đại học

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Ngành...

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Liên thông từ trung cấp lên đại học vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Ngành....

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  1.3

  Liên thông từ cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.1

  Ngành....

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  1.4

  Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

   

   

   

   

   

   

   

  1.4.1

  Ngành...

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2

  Cao đẳng ngành giáo dục mầm non

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.1

  Vừa làm vừa học

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.2

  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng Vừa làm vừa học

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.3

  Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  III.

  Đào tạo từ xa

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành....

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  Ghi chú: Không điền vào ô có dấu X

   

   

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giáo dục đại học của Quốc hội, số 08/2012/QH13
  Ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
  Ban hành: 24/10/2013 Hiệu lực: 10/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
  Ban hành: 15/04/2015 Hiệu lực: 15/04/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 69/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực: 25/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
  Ban hành: 06/10/2017 Hiệu lực: 06/10/2017