logo

Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: 353&354-03/2019
  Số hiệu: 38/2018/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: 22/03/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Quân
  Ngày ban hành: 28/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/02/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  Số: 38/2018/TT-BLĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

   

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

   

  Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật Quản , sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, đnh mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

  Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, bao gồm: Trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

  Điều 3. Diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  Diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm diện tích các loại công trình như sau:

  a) Phòng học lý thuyết các môn khoa học cơ bn, môn kỹ thuật cơ sở, các môn chuyên môn, vẽ kthuật;

  b) Giảng đường;

  c) Phòng chuẩn bị giảng dạy;

  d) Phòng hội đồng;

  đ) Phòng nghỉ cho nhà giáo;

  e) Thư viện;

  g) Hội trường (trên 100 chngồi);

  h) Ký túc xá;

  i) Nhà ăn (bếp ăn);

  k) Khu rèn luyện thể chất, thể dục thể thao;

  l) Diện tích các phòng, khu chức năng phục vụ thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm của từng ngành, nghề đào tạo.

  Điều 4. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức

  1. Các tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này được áp dụng căn cứ vào các nguyên tc quy định tại Điều 4 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

  2. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, bố trí sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp căn cquy mô đào tạo, ngành, nghề đào tạo, tính chất công việc của chức danh, nhu cầu sử dụng, khả năng của ngân sách nhà nước, quỹ nhà đất hiện có và mức độ tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập để quyết định cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

  Điều 5. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các công trình sự nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

  2. Nội dung tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các phòng, khu chức năng phục vụ thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm của từng ngành, nghề đào tạo được áp dụng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đtổ chức đào tạo cho từng ngành, nghề theo các trình độ đào tạo.

  3. Các diện tích quy định chi tiết tại Thông tư này là diện tích tối đa và tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật.

  Điều 6. Xử lý chuyển tiếp

  1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc đầu tư ngân sách thuê công trình sự nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không xác định lại diện tích theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này.

  2. Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp phù hợp với quy định tại Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức đã ban hành.

  Điều 7. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.

  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này

  3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Tòa án Nhân dân tối cao;
  -
  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan Trung ương c
  a các đoàn thể;
  - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các t
  nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Ủy ban Trung
  ương Mặt trận Tquốc Việt Nam;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Công báo;
  - C
  ng TTĐT Chính phủ;
  - Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
  - Lưu: VT, TCGDNN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Quân

   

   

  PHỤ LỤC

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
  (Kèm theo Thông tư s 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các phòng học lý thuyết các môn khoa học cơ bản, môn kthuật cơ sở, các môn chuyên môn, vẽ kỹ thuật; phòng chuẩn bị giảng dạy; phòng hội đồng; phòng nghỉ cho nhà giáo ở mỗi tầng của khu nhà học được quy định chi tiết như sau:

  STT

  Tên phòng

  Đơn vị tính

  Diện tích ti đa

  Ghi chú

  1

  Phòng học lý thuyết các môn khoa học cơ bản, môn kthuật cơ sở, các môn chuyên môn, vẽ kỹ thuật

  (m2/phòng)

  60

  Tối thiểu 48 m2/phòng

  2

  Phòng chuẩn bị giảng dạy

  (m2/giáo viên)

  1,5

  Tối thiểu 1,2m2/giáo viên

  3

  Phòng hội đồng

  (m2/phòng)

  45

  Tối thiểu 18 m2

  4

  Phòng nghỉ cho nhà giáo

  (m2/phòng)

  30

  Tối thiểu 18m2/phòng

  2. Giảng đường

  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các giảng đường căn cứ vào số lượng chỗ ngồi trong giảng đường. Diện tích một chỗ ngồi trong giảng đường tối đa là 1,3m2/ch ngồi (tối thiểu 1m2/chỗ ngồi).

  3. Thư viện

  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các phòng trong thư viện như sau

  STT

  Tên phòng

  Đơn v tính

  Diện tích ti đa

  Ghi chú

  1

  Phòng đọc điện tử (dùng máy tính)

  (m2/chỗ)

  3,5

   

  2

  Phòng đọc của cán bộ, giáo viên

  (m2/ch)

  2,4

  Tối thiểu 2m2/chỗ

  3

  Phòng đọc của người học

  (m2/chỗ)

  2,0

   

  4

  Kho sách

  (m2/1000 đơn vị sách)

  2,5

   

  4. Hội trường (trên 100 chỗ ngồi)

  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các phòng trong hội trường được quy định chi tiết như sau

  STT

  Tên phòng

  Đơn vị tính

  Diện tích ti đa

  Ghi chú

  1

  Phòng khán giả

  (m2/chỗ)

  0,8

   

  2

  Sân khấu

  (m2/chỗ)

  0,25

  Tối thiểu 0,2m2/chỗ

  3

  Kho (dụng cụ) sân khấu

  (m2/phòng)

  15

  Tối thiểu 12 m2/phòng

  4

  Kho thiết bị dụng cụ

  (m2/chỗ)

  0,25

   

  5

  Phòng truyền thanh, hình ảnh

  (m2/phòng)

  18

  Tối thiểu 15 m2/phòng

  6

  Sảnh, hành lang kết hợp chỗ nghỉ

  (m2/chỗ)

  0,25

  Tối thiểu 0,2m2/chỗ

  7

  Phòng diễn viên, phòng thay đồ

  (m2/phòng)

  36

  Tối thiểu 24m2/phòng

  8

  Khu vệ sinh

  (m2/phòng)

  8

  Tối thiểu 2 m2/phòng

  5. Ký túc xá

  5.1. Mỗi phòng trong ký túc xá bố trí không quá 8 người; tối đa không quá 40m2/phòng (tiêu chuẩn diện tích tối thiểu là 4,0m2/người).

  5.2. Khu vệ sinh trong mỗi phòng ký túc xá: 8m2/phòng.

  6. Nhà ăn (bếp ăn)

  Tiêu chun, định mức sử dụng diện tích các khu vực trong nhà ăn được quy định chi tiết như sau:

  STT

  Các khu vực trong nhà ăn (bếp ăn)

  Đơn vị tính

  Diện tích ti đa

  Ghi chú

  1

  Khu vực gia công và kho

  (m2/ch)

  1,2

  Tối thiểu 0,8m2/chỗ

  2

  Khu vực ăn và giải khát

  (m2/chỗ)

  1,4

  Tối thiểu 0,8m2/chỗ

  3

  Khu vực hành chính

  (m2/ch)

  0,8

  Tối thiểu 0,2 m2/ch

  4

  Khu vực phục vụ

  (m2/chỗ)

  1,3

  Tối thiểu 0,5 m2/ch

  7. Khu rèn luyện thể chất, thể dục thể thao

  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích khu đất rèn luyện thể chất, thể dục thể thao được tính 2m2/người học./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc hội, số 74/2014/QH13
  Ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14
  Ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
  Ban hành: 27/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14
  Ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Nghị định 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
  Ban hành: 27/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 38/2018/TT-BLĐTBXH
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 28/12/2018
  Hiệu lực: 10/02/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: 22/03/2019
  Số công báo: 353&354-03/2019
  Người ký: Lê Quân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới