logo

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Hải Phòng về giá tối đa với dịch vụ sử dụng Phà Bính

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 06/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành: 15/08/2017 Hết hiệu lực: 15/08/2020
  Áp dụng: 25/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHHẢI PHÒNG
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 06/2017/QĐ-UBND

  Hải Phòng, ngày 15 tháng 08 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ BÍNH

  ___________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 1/7/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013;

  Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; s 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Liên Sở: Giao thông vận tải - Tài chính tại Tờ trình số 72/TTr-LS ngày 25/7/2017; Báo cáo thẩm định số 31/BCTĐ-STP ngày 24/7/2017 của Sở Tư pháp.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng Phà Bính do Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng quản lý như sau:

  ĐVT: VNĐồng

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơn vị tính

  Mức giá tối đa

  1

  Hành khách đi bộ

  đồng/lượt

  4.000

  2

  Hành khách đi xe đạp

  đồng/lượt

  5.000

  3

  Hành khách đi bộ có quang gánh

  đồng/lượt

  5.000

  4

  Hành khách đi xe máy, xe xích lô, xe đạp thồ có hàng

  đồng/lượt

  7.000

  (Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng)

  Điều 2. Tổ chức thực hiện:

  1. Giao Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng:

  a) Thực hiện giá dịch vụ theo quy định tại Quyết định này và các quy định khác về giá dịch vụ tại các Nghị định của Chính phủ: số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  b) Có trách nhiệm quyết định giá cụ thể, thông báo công khai cho các tổ chức cá nhân được biết, đồng thời thực hiện thông báo, báo cáo sử dụng vé với Cục Thuế thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

  c) Báo cáo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính kịp thời xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh giá dịch vụ tối đa khi các yếu tố hình thành giá trong nước, giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống.

  d) Thực hiện miễn, giảm giá dịch vụ cho các đối tượng sử dụng dịch vụ phà theo quy định hiện hành.

  2. Giao các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính và Cục Thuế thành phố hướng dẫn Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng thực hiện theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2017.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

   

  Nơi nhận:
  - Chính phủ;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tr
  a VBQPPL);
  - TT HĐND TP;
  - Đoàn ĐBQH Hải Phòng;
  - CT, các PCT UBND TP;
  - Như Điều 4;

  - Sở Tư pháp;
  - Cổng Thông tin điện tử TP;
  - Công báo thành phố;
  - Báo Hải Phòng;
  - Đài PT&TH Hải Phòng;
  - CPVP
  ;
  - Các phòng CV;
  - CV: TC, GT;
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH


   

   

   

   

     Nguyễn Văn Tùng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới