logo

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá tỉnh Đồng Nai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 08/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
  Ngày ban hành: 17/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI

  ___________

  Số: 08/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  ________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 ca Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Giá;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật giá;

  Căn cứ Quyết định s 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

  Căn cứ Thông tư s 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 462/TTr-SGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Định mức kinh tế kthuật và đơn giá quy định tại Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân xác định chi phí và thanh, quyết toán tin trợ giá đi với các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  2. Định mức kinh tế kỹ thuật và các đơn giá kèm theo:

  a) Phụ lục I - Định mức kinh tế kthuật.

  b) Phụ lục II - Đơn giá chi phí cố định và chi phí biến đổi.

  c) Phụ lục III - Đơn giá một ca xe cho các tuyến không có trạm thu phí cầu đường.

  d) Phụ lục IV - Đơn giá một ca xe cho các tuyến có 01 trạm thu phí cầu đường.

  đ) Phụ lục V - Đơn giá một ca xe cho các tuyến có 02 trạm thu phí cầu đường.

  e) Phụ lục VI - Đơn giá chi phí cố định và chi phí biến đổi cho phương tiện có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm hoạt động từ năm 2015 trở vtrước.

  g) Phụ lục VII - Đơn giá một ca xe các tuyến cho phương tiện có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm hoạt động từ năm 2015 trở vtrước.

  Các đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác.

  Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về chính sách Nhà nước đối với các chi phí theo quy định và biến động vgiá nhiên liệu chính (du DO - 0,05S), nhiên liệu phụ (vật liệu bôi trơn, nhớt), vật tư (săm, lp, bình điện) được xử lý như sau:

  1. Về thay đổi chính sách của Nhà nước: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào mức thay đổi để tính toán, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

  2. Về giá nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư:

  a) Nếu tăng hoặc giảm dẫn đến tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tăng, giảm dưới 5% so với tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tại Quyết định này thì không tính trượt giá.

  b) Nếu tăng hoặc giảm dẫn đến tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tăng, giảm từ 5% đến dưới 10% so với tng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tại Quyết định này: Giao Sở Tài chính chủ trì, phi hợp với Sở Giao thông vận tải, S Kế hoạch và Đầu tư tính toán, quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

  c) Nếu tăng hoặc giảm dẫn đến tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tăng, giảm từ 10% trở lên so với tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tại Quyết định này: Giao Sở Tài chính chủ trì, phi hợp với SGiao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán, tổng hợp trình y ban nhân dân tỉnh quyết định.

  Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 và thay thế Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành định mức kinh tế kthuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đng Nai.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đu tư; Giám đc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Bộ Giao thông vận tải;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh;
  - Sở Tư pháp;
  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
  - Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, KTNS.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   

   
  Nguyễn Quốc Hùng

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

   

  STT

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm

  Xe có thi gian sử dụng từ 05 đến 10 năm

  Buýt lớn

  Buýt trung bình

  Buýt nhỏ

  Buýt ln

  Buýt trung bình

  Buýt nhỏ

  I

  Thời gian làm việc của nhân viên và phương tiện

  1

  Thời gian làm việc 01 ca xe

  Giờ/ngày

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  2

  Số ngày làm việc trong tháng (Tlđ)

  Ngày/tháng

  24

  24

  24

  24

  24

  24

  3

  Số ngày làm việc trong năm = (2) x 12

  Ngày/năm

  288

  288

  288

  288

  288

  288

  4

  Vận tốc xe chạy bình quân

  Km/h

  27

  31

  32

  27

  31

  32

  5

  Hệ số ca xe bình quân/ngày

  Ca xe/ngày

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  6

  Hành trình bình quân 1 ca xe

  Km/ca xe

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  7

  Số lao động lái xe

  Người/ca xe

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  8

  Số lao động bán vé

  Người/ca xe

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  9

  Hệ số vận doanh

   

  0,9

  0,9

  0,9

  0,9

  0,9

  0,9

  10

  Quãng đường lái xe và nhân viên bán vé làm việc 01 tháng (10) = (2) x (6)

  Km/người/tháng

  2.400

  2.400

  2.400

  2.400

  2.400

  2.400

  11

  Quãng đường 01 xe chạy 01 tháng (11) = (5) x (6) x (9) x 30

  Km/xe/tháng

  5.400

  5.400

  5.400

  5.400

  5.400

  5.400

  12

  Quãng đường 01 xe chy 01 năm (12) = (11) x 12

  Km/xe/năm

  64.800

  64.800

  64.800

  64.800

  64.800

  64.800

  II

  Nhiên liu

  1

  Nhiên liệu chính (Dầu DO-0,05S)

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Xe có sử dụng máy lạnh

  Lít/100km

  29,7

  20,5

  18,1

  30,6

  23,2

  19,7

  b

  Xe không sử dụng máy lạnh

  Lít/100km

  25,5

  17,4

  15,1

  27,2

  19,4

  15,7

  2

  Hệ số nhiên liệu phụ (dầu bôi trơn)

   

  1,05

  1,05

  1,05

  1,05

  1,05

  1,05

  III

  Vật tư

  1

  Săm lốp

  Km

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  2

  Bình điện

  Tháng

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  Km

  80.000

  70.000

  60.000

  80.000

  70.000

  60.000

  IV

  Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa

  1

  Khấu hao cơ bản

  %/năm

  10%

  10%

  10%

  10%

  10%

  10%

  2

  Bảo dưỡng sửa chữa phương tiện

  đồng/km

  2.478

  2.367

  1.842

  2.629

  2.522

  1.970

  V

  Nhân công

  1

  Lái xe

  Công/ca xe

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Cấp bậc lương

  3/4

  3/4

  3/4

  3/4

  3/4

  3/4

  Hệ số lương

  3,64

  3,44

  3,25

  3,64

  3,44

  3,25

  2

  Nhân viên bán vé

  Công/ca xe

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Cấp bậc lương

  3/5

  2/5

  2/5

  3/5

  2/5

  2/5

  Hệ số lương

  2,73

  2,33

  2,33

  2,73

  2,33

  2,33

  VI

  Chi phí quản lý =

  % (I+II+III+IV+V)

  %

  5%

  5%

  5%

  5%

  5%

  5%

  VII

  Chi phí khác =

  % (I+II+III+IV+V+VI)

  %

  2%

  2%

  2%

  2%

  2%

  2%

  VIII

  Li nhuận định mức =

  % (I+II+III+IV+V+VI+VII)

  %

  5%

  5%

  5%

  5%

  5%

  5%

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   

   
  Nguyễn Quốc Hùng

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC II

  ĐƠN GIÁ CHI PHÍ CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ BIẾN ĐỔI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

   

  STT

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Định mức

  Căn cứ xác định

  Xe buýt ln

  Xe buýt trung bình

  Xe buýt nhỏ

   

  I

  Các chi phí theo quy định

   

   

   

   

   

  1

  Mức lương cơ sở

  Đồng

  1.490.000

  1.490.000

  1.490.000

  Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019

  2

  Mức lương tối thiểu vùng

  Đồng

  4.420.000

  4.420.000

  4.420.000

  Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019

  3

  Hệ số điều chỉnh tăng thêm

   

  1,2

  1,2

  1,2

  Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019

  4

  Hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại

   

  0,4

  0,4

  0,4

  Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019

  5

  Bảo hiểm

   

   

   

   

   

  a

  Tỷ lệ mức trích đóng phí bảo hiểm cho người lao động

  %

  23,5

  23,5

  23,5

  Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngay 14/4/2017

  b

  Mức lương cơ sáp dụng tính mức lương đóng bảo hiểm

  Đồng/tháng

  1.490.000

  1.490.000

  1.490.000

  Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

  c

  Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm bắt buộc

  Đồng/tháng

  4.950.400

  4.950.400

  4.950.400

  Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

  d

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  Đồng/xe/năm

  2.007.500

  2.007.500

  2.007.500

  Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016

  6

  Ăn ca

   

   

   

   

   

  a

  Lái xe

  Đồng/người/ca

  25.000

  25.000

  25.000

  Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

  b

  Nhân viên bán vé

  Đồng/người/ca

  25.000

  25.000

  25.000

  Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

  7

  Phí bảo trì đường bộ

  Đồng/xe/tháng

  180.000

  180.000

  180.000

  Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

  8

  Phí đăng kiểm

  Đồng/xe/06 tháng

  350.000

  350.000

  350.000

  Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

  9

  Phí xuất bến

  Đồng/chỗ/chuyến

  200

  200

  200

  Quyến định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 5/9/2017

  II

  Các chi phí theo thị trường

   

   

   

   

   

  1

  Đơn giá nhiên liệu chính (dầu DO-0,05S)

  Đồng/lít

  16.330

  16.330

  16.330

  Giá dầu diesel ngày 31/8/2019

  2

  Đơn giá lốp nội

  Đồng/bộ

  5.692.299

  3.830.200

  3.212.520

  Casumina Radial:

  - Xe buýt lớn: 9.00R20

  - Xe buýt trung bình: 225/90R17.5

  - Xe buýt nhỏ: 7.50R16 14pr

  3

  Đơn giá bình điện

  Đồng/bình

  3.289.000

  2.195.600

  2.195.600

  c quy Đng Nai

  - Xe buýt lớn: N150

  - Xe buýt trung bình: N100

  - Xe buýt nhỏ: N100

  4

  Đơn giá phương tiện có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm

  Đồng/xe

  2.130.000.000

  1.590.000.000

  1.380.000.000

  Giá phương tiện đầu năm 2019 của xí nghip cơ khí ô tô An Lc

  5

  Đơn giá phương tiện có thời gian sử dụng dưới 05 năm

  Đồng/xe

  2.130.000.000

  1.590.000.000

  1.380.000.000

  Giá phương tiện đầu năm 2019 của xí nghiệp cơ khí ô tô An Lạc

  6

  Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera

  Đồng/xe/tháng

  248.000

  248.000

  248.000

   

  7

  Phí cầu đường

  Đng/xe/tháng/ trạm

  600.000

  600.000

  600.000

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   

   
  Nguyễn Quốc Hùng

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC III

  ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN KHÔNG CÓ TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định s 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

   

  Đơn vị: Đồng/km

  STT

  Danh mục

  Xe có thi gian sử dụng dưới 05 năm

  Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm

  Nhóm xe lớn

  Nhóm xe trung bình

  Nhóm xe nhỏ

  Nhóm xe lớn

  Nhóm xe trung bình

  Nhóm xe nhỏ

  1

  Nhân công

  9.040

  8.283

  8.044

  9.040

  8.283

  8.044

  a

  Lái xe

  5.094

  4.841

  4.602

  5.094

  4.841

  4.602

  b

  Nhân viên bán vé

  3.946

  3.442

  3.442

  3.946

  3.442

  3.442

  2

  Bảo hiểm

  1.047

  1.018

  990

  1.047

  1.018

  990

  a

  Bảo hiểm cho người lao động

  1.016

  987

  959

  1.016

  987

  959

  b

  Bảo hiểm TNDS

  31

  31

  31

  31

  31

  31

  3

  Ăn ca

  500

  500

  500

  500

  500

  500

  4

  Nhiên liệu

  5.093

  3.515

  3.104

  5.247

  3.978

  3.378

  5

  Vật tư

  765

  522

  459

  765

  522

  459

  a

  Săm lốp

  683

  460

  386

  683

  460

  386

  b

  Bình điện

  82

  63

  73

  82

  63

  73

  6

  Khấu hao, bảo dưỡng sa chữa

  5.765

  4.821

  3.972

  5.916

  4.976

  4.100

  a

  Khấu hao cơ bản

  3.287

  2.454

  2.130

  3.287

  2.454

  2.130

  b

  Bảo dưỡng sửa chữa

  2.478

  2.367

  1.842

  2.629

  2.522

  1.970

  7

  Một số chi phí khác

  792

  641

  522

  792

  641

  522

  a

  Phí bảo trì đường bộ

  33

  33

  33

  33

  33

  33

  b

  Phí đăng kiểm

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  c

  Phí xuất bến

  702

  551

  432

  702

  551

  432

  d

  Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera

  46

  46

  46

  46

  46

  46

  8

  Tổng (8= 1+2+ +7)

  23.001

  19.300

  17.589

  23.307

  19.918

  17.992

  9

  Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%)

  1.150

  965

  879

  1.165

  996

  900

  10

  Chi phí khác (10=(8+9) x 2%)

  483

  405

  369

  489

  418

  378

  11

  Lợi nhuận định mức

  (11 = (8+9+10) x 5%)

  1.232

  1.033

  942

  1.248

  1.067

  963

  I

  Đơn giá trên 01 km xe chạy

  (I=8+9+10+11)

  25.866,06

  21.703,46

  19.780,14

  26.209,40

  22.398,38

  20.232,60

  II

  Đơn giá 01 ca xe (Đồng/ca xe)

  (II = I x 100 km)

  2.586.606

  2.170.346

  1.978.014

  2.620.940

  2.239.838

  2.023.260

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   

   
  Nguyễn Quốc Hùng

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC IV

  ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN CÓ 01 TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

   

  Đơn vị: Đồng/km

  STT

  Danh mục

  Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm

  Xe có thời gian sử dụng t05 đến 10 năm

  Nhóm xe lớn

  Nhóm xe trung bình

  Nhóm xe nhỏ

  Nhóm xe ln

  Nhóm xe trung bình

  Nhóm xe nhỏ

  1

  Nhân công

  9.040

  8.283

  8.044

  9.040

  8.283

  8.044

  a

  Lái xe

  5.094

  4.841

  4.602

  5.094

  4.841

  4.602

  b

  Nhân viên bán vé

  3.946

  3.442

  3.442

  3.946

  3.442

  3.442

  2

  Bảo hiểm

  1.047

  1.018

  990

  1.047

  1.018

  990

  a

  Bảo hiểm cho người lao động

  1.016

  987

  959

  1.016

  987

  959

  b

  Bo hiểm TNDS

  31

  31

  31

  31

  31

  31

  3

  Ăn ca

  500

  500

  500

  500

  500

  500

  4

  Nhiên liệu

  5.093

  3.515

  3.104

  5.247

  3.978

  3.378

  5

  Vật tư

  765

  522

  459

  765

  522

  459

  a

  Săm lốp

  683

  460

  386

  683

  460

  386

  b

  Bình điện

  82

  63

  73

  82

  63

  73

  6

  Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa

  5.765

  4.821

  3.972

  5.916

  4.976

  4.100

  a

  Khu hao cơ bản

  3.287

  2.454

  2.130

  3.287

  2.454

  2.130

  b

  Bảo dưỡng sửa chữa

  2.478

  2.367

  1.842

  2.629

  2.522

  1.970

  7

  Một số chi phí khác

  903

  752

  633

  903

  752

  633

  a

  Phí bảo trì đường bộ

  33

  33

  33

  33

  33

  33

  b

  Phí đăng kiểm

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  c

  Phí xuất bến

  702

  551

  432

  702

  551

  432

  d

  Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera

  46

  46

  46

  46

  46

  46

  đ

  Phí cầu đường

  111

  111

  111

  111

  111

  111

  8

  Tng (8 = 1+2+ +7)

  23.112

  19.411

  17.700

  23.418

  20.029

  18.103

  9

  Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%)

  1.156

  971

  885

  1.171

  1.001

  905

  10

  Chi phí khác (10=(8+9) x 2%)

  485

  408

  372

  492

  421

  380

  11

  Lợi nhuận định mức

  (11 = (8+9+10) x 5%)

  1.238

  1.039

  948

  1.254

  1.073

  969

  I

  Đơn giá trên 01 km xe chạy

  (I=8+9+10+11)

  25.991,01

  21.828,41

  19.905,09

  26.334,35

  22.523,33

  20.357,55

  II

  Đơn giá 01 ca xe (Đồng/ca xe)

  (II = I x 100 km)

  2.599.101

  2.182.841

  1.990.509

  2.633.435

  2.252.333

  2.035.755

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   

   
  Nguyễn Quốc Hùng

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC V

  ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN CÓ 02 TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định s 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

   

  Đơn vị: Đồng/km

  STT

  Danh mục

  Xe có thi gian sử dụng dưới 05 năm

  Xe có thi gian sử dụng từ 05 đến 10 năm

  Nhóm xe lớn

  Nhóm xe trung bình

  Nhóm xe nhỏ

  Nhóm xe lớn

  Nhóm xe trung bình

  Nhóm xe nhỏ

  1

  Nhân công

  9.040

  8.283

  8.044

  9.040

  8.283

  8.044

  a

  Lái xe

  5.094

  4.841

  4.602

  5.094

  4.841

  4.602

  b

  Nhân viên bán vé

  3.946

  3.442

  3.442

  3.946

  3.442

  3.442

  2

  Bảo hiểm

  1.047

  1.018

  990

  1.047

  1.018

  990

  a

  Bảo hiểm cho người lao động

  1.016

  987

  959

  1.016

  987

  959

  b

  Bo hiểm TNDS

  31

  31

  31

  31

  31

  31

  3

  Ăn ca

  500

  500

  500

  500

  500

  500

  4

  Nhiên liệu

  5.093

  3.515

  3.104

  5.247

  3.978

  3.378

  5

  Vật tư

  765

  522

  459

  765

  522

  459

  a

  Săm lốp

  683

  460

  386

  683

  460

  386

  b

  Bình điện

  82

  63

  73

  82

  63

  73

  6

  Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa

  5.765

  4.821

  3.972

  5.916

  4.976

  4.100

  a

  Khấu hao cơ bản

  3.287

  2.454

  2.130

  3 287

  2454

  2.130

  b

  Bảo dưỡng sửa cha

  2.478

  2.367

  1.842

  2.629

  2.522

  1.970

  7

  Một số chi phí khác

  1.014

  863

  744

  1.014

  863

  744

  a

  Phí bảo trì đường bộ

  33

  33

  33

  33

  33

  33

  b

  Phí đăng kiểm

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  c

  Phí xuất bến

  702

  551

  432

  702

  551

  432

  d

  Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera

  46

  46

  46

  46

  46

  46

  đ

  Phí cấu đường

  222

  222

  222

  222

  222

  222

  8

  Tổng (8 = 1+2+ +7)

  23.223

  19.522

  17.812

  23.529

  20.140

  18.214

  9

  Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%)

  1.161

  976

  891

  1.176

  1.007

  911

  10

  Chi phí khác (10=(8+9) x 2%)

  488

  410

  374

  494

  423

  382

  11

  Lợi nhuận định mức

  (11 = (8+9+10) x 5%)

  1.244

  1.045

  954

  1.260

  1.078

  975

  I

  Đơn giá trên 01 km xe chạy

  (I=8+9+10+11)

  26.115,96

  21.953,36

  20.030,04

  26.459,30

  22.648,28

  20.482,50

  II

  Đơn giá 01 ca xe (Đồng/ca xe)

  (II = I x 100 km)

  2.611.596

  2.195.336

  2.003.004

  2.645.930

  2.264.828

  2.048.250

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   

   
  Nguyễn Quốc Hùng

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC VI

  ĐƠN GIÁ CHI PHÍ CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ BIẾN ĐỔI CHO PHƯƠNG TIỆN CÓ THỜI GIAN SỬ DỤNG TỪ 05 ĐẾN 10 NĂM HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

   

  STT

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Định mức

  Căn cứ xác định

  Xe buýt lớn

  Xe buýt trung bình

  Xe buýt nhỏ

   

  I

  Các chi phí theo quy định

   

   

   

   

   

  1

  Mức lương cơ sở

  Đồng

  1.490.000

  1.490.000

  1.490.000

  Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019

  2

  Mức lương tối thiểu vùng

  Đồng

  4.420.000

  4.420.000

  4.420.000

  Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019

  3

  Hệ số điều chnh tăng thêm

   

  1,2

  1,2

  1,2

  Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019

  4

  Hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại

   

  0,4

  0,4

  0,4

  Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019

  5

  Bảo hiểm

   

   

   

   

   

  a

  Tỷ lệ mức trích đóng phí bảo hiểm cho người lao động

  %

  23,5

  23,5

  23,5

  Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

  b

  Mức lương cơ sở áp dụng tính mức lương đóng bảo hiểm

  Đồng/tháng

  1.490.000

  1.490.000

  1.490.000

  Quyết định s 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

  c

  Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm bắt buộc

  Đồng/tháng

  4.950.400

  4.950.400

  4.950.400

  Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

  d

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  Đồng/xe/năm

  2.007.500

  2.007.500

  2.007.500

  Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016

  6

  Ăn ca

   

   

   

   

   

  a

  Lái xe

  Đồng/người/ca

  25.000

  25.000

  25.000

  Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

  b

  Nhân viên bán vé

  Đồng/người/ca

  25.000

  25.000

  25.000

  Quyết định s 2134/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

  7

  Phí bảo trì đường bộ

  Đồng/xe/tháng

  180.000

  180.000

  180.000

  Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

  8

  Phí đăng kiểm

  Đồng/xe/06 tháng

  350.000

  350.000

  350.000

  Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

  9

  Phí xuất bến

  Đồng/chỗ/chuyến

  200

  200

  200

  Quyến định s 31/2017/QĐ-UBND ngày 5/9/2017

  II

  Các chi phí theo thị trường

   

   

   

   

   

  1

  Đơn giá nhiên liệu chính (dầu DO-0,05S)

  Đồng/lít

  16.330

  16.330

  16.330

  Giá dầu diesel ngày 31/8/2019

  2

  Đơn giá lốp nội

  Đồng/ bộ

  4.485.000

  3.779.000

  2.161.000

  Caosumina và Caosu Đà Nng:

  - Xe buýt lớn: 8.25-20/18pr/x

  - Xe buýt trung bình: 7.50-20/16pr

  - Xe buýt buýt nhỏ: 7.00

  16/14pr/X

  3

  Đơn giá bình điện

  Đồng/ bình

  4.321.350

  3.289.000

  2.715.350

  c quy Đồng Nai

  - Xe buýt lớn: N200

  - Xe buýt trung bình: N150

  - Xe buýt buýt nhỏ: N120

  4

  Đơn giá phương tiện có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm

  Đồng/ xe

  600.000.000

  580.000.000

  430.000.000

   

  5

  Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera

  Đồng/xe/tháng

  248.000

  248.000

  248.000

   

  6

  Phí cầu đường

  Đồng/xe/tháng/ trạm

  600.000

  600.000

  600.000

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   

   
  Nguyễn Quốc Hùng

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC VII

  ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CÁC TUYẾN CHO PHƯƠNG TIỆN CÓ THỜI GIAN SỬ DỤNG TỪ 05 ĐẾN 10 NĂM HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

   

  Đơn vị: Đồng/km

  STT

  Danh mục

  Tuyến không có trạm thu phí cầu đưng

  Tuyến có 01 trạm thu phí cầu đường

  Nhóm xe lớn

  Nhóm xe trung bình

  Nhóm xe nhỏ

  Nhóm xe ln

  Nhóm xe trung bình

  Nhóm xe nhỏ

  1

  Nhân công

  9.040

  8.283

  8.044

  9.040

  8.283

  8.044

  a

  Lái xe

  5.094

  4.841

  4.602

  5.094

  4.841

  4.602

  b

  Nhân viên bán vé

  3.946

  3 442

  3.442

  3.946

  3.442

  3.442

  2

  Bảo hiểm

  1.047

  1.018

  990

  1.047

  1.018

  990

  a

  Bảo hiểm cho người lao động

  1.016

  987

  959

  1.016

  987

  959

  b

  Bảo hiểm TNDS

  31

  31

  31

  31

  31

  31

  3

  Ăn ca

  500

  500

  500

  500

  500

  500

  4

  Nhiên liệu

  5.247

  3.978

  3.378

  5.247

  3.978

  3.378

  5

  Vật tư

  646

  547

  350

  646

  547

  350

  a

  Săm lốp

  538

  453

  259

  538

  453

  259

  b

  Bình điện

  108

  94

  91

  108

  94

  91

  6

  Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa

  3.555

  3.417

  2.634

  3.555

  3.417

  2.634

  a

  Khấu hao cơ bản

  926

  895

  664

  926

  895

  664

  b

  Bảo dưỡng sa chữa

  2.629

  2522

  1.970

  2.629

  2.522

  1.970

  7

  Một số chi phí khác

  792

  641

  522

  903

  752

  633

  a

  Phí bảo trì đường bộ

  33

  33

  33

  33

  33

  33

  b

  Phí đăng kiểm

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  c

  Phí xuất bến

  702

  551

  432

  702

  551

  432

  d

  Phí duy trì thiết bị giám sát hành trình và camera

  46

  46

  46

  46

  46

  46

  đ

  Phí cầu đường

  -

  -

  -

  111

  111

  111

  8

  Tổng (8= 1+2+ +7)

  20.826

  18.384

  16.417

  20.938

  18.495

  16.528

  9

  Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%)

  1.041

  919

  821

  1.047

  925

  826

  10

  Chi phí khác (10=(8+9) x 2%)

  437

  386

  345

  440

  388

  347

  11

  Lợi nhuận định mức

  (11 = (8+9+10) x 5%)

  1.115

  984

  879

  1.121

  990

  885

  I

  Đơn giá trên 01 km xe chạy

  (I=8+9+10+11)

  23.420,32

  20.673,83

  18.461,54

  23.545,27

  20.798,78

  18.586,49

  II

  Đơn giá 01 ca xe (Đồng/ca xe)

  (II = I x 100 km)

  2.342.032

  2.067.383

  1.846.154

  2.354.527

  2.079.878

  1.858.649

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   

   
  Nguyễn Quốc Hùng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 20/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ
  Ban hành: 30/05/2014 Hiệu lực: 15/07/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
  Ban hành: 05/05/2015 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  Ban hành: 13/10/2016 Hiệu lực: 01/11/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 08/2020/QĐ-UBND đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá tỉnh Đồng Nai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Số hiệu: 08/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 17/03/2020
  Hiệu lực: 01/04/2020
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới