logo

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Bình Dương phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 10/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Liêm
  Ngày ban hành: 22/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH DƯƠNG
  -------

  Số: 10/2019/-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Bình Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP ĐƯỜNG, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG, VẠT GÓC GIAO LỘ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT VÀ ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC-TÂN VẠN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

  ---------------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

  Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1764/TTr-SXD ngày 15 tháng 5 năm 2019.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương.

  Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 và thay thế Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 16/09/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương./.

   

  Nơi nhận:
  - VP Chính phủ;
  - Bộ Xây dựng;
  - Cục KT
  VBQPPL-B Tư pháp;
  - TT.TU, TT.HĐND (b/c);
  - UBMTTQVN; Đoàn ĐBQH;
  - Như Điều 2;
  - Sở Tư pháp (CSDL quốc gia về PL);

  - TT công báo, Website tỉnh;
  - LĐVP, Km, CV, TH;
  - Lưu VT
  .

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Trần Thanh Liêm

   

   

  QUY ĐỊNH

  VỀ PHÂN CẤP ĐƯỜNG, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG, VẠT GÓC GIAO LỘ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT VÀ ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương)

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

  Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, lập dự án đầu tư, lập quy hoạch, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng do các quy định trong quyết định này.

  Điều 2. Quy định chung

  1. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa đphân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

  2. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất. Tại quy định này, chỉ giới xây dựng là quy định ti thiu.

  3. Vạt góc giao lộ: là phần cắt vát của công trình hoặc hàng rào khuôn viên khu đất để không che khuất nhằm đảm bảo tầm nhìn an toàn giao thông tối thiểu.

  4. Khoảng lùi: là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

  a) Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ chỉ áp dụng đối với các công trình có chiều cao dưới 19m, còn các công trình có chiu cao trên 19m thì áp dụng khoảng lùi xây dựng theo quy định tại Bảng 2.5 - Điểm 2.8.5 - Khoản 2.8 - Chương II của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD.

  b) Trường hợp khoảng lùi xây dựng áp dụng theo quy định tại Khoản 7, Điều 2 của Quy định này mà nhỏ hơn khoảng lùi xây dựng theo quy định tại Điều 3 của quy định này thì áp dụng theo Điều 3 của Quy định này.

  c) Trường hợp quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng của khu vực hoặc quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố Thủ Dầu Một được duyệt không khớp nhau thì áp dụng theo Quy định tại Điều 3 của Quy định này.

  5. Phân cấp đường trong quy định này bao gồm các cấp đường như sau:

  a) Đường trục chính đô thị (Đường trục chính ĐT): 4 làn xe 2 chiều (chiều rộng 1 làn xe 3,75m).

  b) Đường trục đô thị (Đường trục ĐT): 4 làn xe 2 chiều (chiều rộng 1 làn xe 3,75m).

  c) Đường liên khu vực (Đường liên KV): 4 làn xe 2 chiều (chiều rộng 1 làn xe 3,75m).

  d) Đường chính khu vực (Đường chính KV): 4 làn xe 2 chiều (chiều rộng 1 làn xe 3,5m).

  e) Đường khu vực (Đường KV): 2 làn xe 2 chiều (chiều rộng 1 làn xe 3,5m).

  g) Đường phân khu vực (Đường phân KV): 2 làn xe 2 chiều (chiều rộng 1 làn xe 3,5m).

  6. Quy định vạt góc giao lộ: Để đảm bảo tầm nhìn an toàn khi lưu thông trên đường phố, tại các ngả đường giao nhau, các công trình phải được ct vát theo quy định của quy hoạch khu vực. Căn cứ vào tốc độ xe quy định trên đường và quy chuẩn xây dựng đường bộ, tầm nhìn tối thiểu phải đảm bảo ≥ 20m. Trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ hoặc việc xây dựng công trình theo chỉ giới xây dựng, mặc dù đã có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu về tầm nhìn tối thiểu thì mặt tiền ngôi nhà cũng cần được cắt vát để đảm bảo tầm nhìn tối thiểu. Việc cắt vát cụ thể mặt tin ngôi nhà tại các giao lộ sẽ được xác định cụ thể theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

  7. Việc áp dụng chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng vạt góc giao lộ để quản lý xây dựng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

  a) Theo quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị được duyệt.

  b) Theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt.

  c) Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD.

  Điều 3. Bảng quy định về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

  Stt

  Tên đường

  Hướng tuyến

  Cấp đường

  CGĐĐ (m)

  CGXD(m)

  Từ

  Đến

   

  trái

  phải

  trái

  phải

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  1

  ĐL Bình Dương

  Suối Cát, ranh Thuận An

  Ranh Tân Định, Bến Cát

  Trục chính ĐT

  18

  18

  21

  21

  2

  Huỳnh Văn Lũy

   

   

  Trục chính ĐT

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  ĐL Bình Dương

  Phạm Ngọc Thạch

   

  12

  12

  15

  15

   

  - Đoạn B

  Phạm Ngọc Thạch

  Tạo lực 6

   

  19

  19

  22

  22

   

  - Đon C

  Tạo lực 6

  Ranh Khu liên hợp

   

  19,25

  19,25

  22,25

  22,25

  3

  Cách mạng tháng tám

  ĐL Bình Dương

  Ranh Thuận An

  Đường KV

  9

  9

  11

  11

  4

  Nguyễn Văn Thành (ĐT741)

  ĐL Bình Dương

  Ranh Hòa Lợi

  Trục chính ĐT

  27

  27

  30

  30

  5

  Nguyễn Chí Thanh

  ĐL Bình Dương

  Cu ông Cộ

  Trục chính ĐT

  15

  15

  18

  18

  6

  Phạm Ngọc Thạch

  ĐL Bình Dương

  Huỳnh Văn Lũy

  Trục chính ĐT

  25,75

  25,75

  25,75

  25,75

  7

  Đường vào TTHC

  Phạm Ngọc Thạch

  Tạo lực 6

  Trục chính ĐT

  25,75

  25,75

  25,75

  25,75

  8

  Bs Yersin

   

   

  Đường KV

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  ĐL Bình Dương

  Âu Cơ

   

  12

  12

  12

  12

   

  - Đoạn B

  Âu Cơ

  CMTT

   

  9

  9

  9

  9

  9

  Phú Lợi

  ĐL Bình Dương

  Ranh Thuận An

  Trục chính ĐT

  16

  16

  19

  19

  10

  30 tháng 4

  Phú Lợi

  Nguyễn Tri Phương

  Đường KV

  11

  11

  14

  14

  11

  Huỳnh Văn Cù

  Cầu Phú Cường

  ĐL Bình Dương

  Đường KV

  13

  13

  16

  16

  12

  Lê Chí Dân

   

   

  Đường KV

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  ĐL Bình Dương

  Phan Đăng Lưu

   

  15

  15

  18

  18

   

  - Đoạn B

  Phan Đăng Lưu

  Hồ Văn Cống

   

  14,25

  14,25

  17,25

  17,25

  13

  Bùi Ngọc Thu

  HVăn Cống

  ĐL Bình Dương

  Đường KV

  11

  11

  11

  11

  14

  Trn Ngọc Lên

  ĐL Bình Dương

  Huỳnh Văn Lũy

  Đường KV

  15

  15

  18

  18

  15

  Phan Đăng Lưu (Hương lộ 18)

   

   

  Đường phân KV

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  ĐL Bình Dương

  Nguyễn Chí Thanh

   

  8,5

  8,5

  12,5

  12,5

   

  - Đoạn B

  Nguyễn Chí Thanh

  Huỳnh Thị Hiếu

   

  9,5

  9,5

  12,5

  12,5

  16

  Nguyễn Văn Cừ (Hương lộ 16)

  Lê Chí Dân

  Huỳnh Văn Cù

  Đường phân KV

  16

  16

  19

  19

  17

  Lê Hng Phong

   

   

  Đường KV

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  Huỳnh Văn Lũy

  ĐL Bình Dương

   

  11

  11

  14

  14

   

  - Đoạn B

  ĐL Bình Dương

  Võ Minh Đức

   

  9

  9

  11

  11

  18

  Trần Văn Ơn

  Phú Lợi

  ĐL Bình Dương

  Đường phân KV

  13,5

  13,5

  16,5

  16,5

  19

  Nguyễn Tri Phương

   

   

  Đường phân KV

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  Võ Minh Đức

  Cầu Thủ Ngữ

   

  11

  11

  14

  14

   

  - Đoạn B

  Cu Thủ Ngữ

  Đoàn Trần Nghiệp

   

  14

  8

  Không XD

  11

  20

  Lý Thường Kiệt

   

   

  Đường phân KV

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  Đoàn Trần Nghiệp

  Văn Công Khai

   

  6

  6

  6

  6

   

  - Đoạn B

  Văn Công Khai

  CMTT

   

  8

  8

  9

  9

  21

  Hùng Vương

  Đoàn Trần Nghiệp

  CMTT

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  22

  Bạch Đằng

   

   

  Đường phân KV

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  Trường công binh

  Miu tử trận

   

  7

  7

  -

  8,5

   

  - Đoạn B

  Miễu tử trận

  Cầu ông Kiểm

   

  7

  7

  8,5

  8,5

   

  - Đoạn C

  Cầu ông Kiểm

  Đinh Bộ Lĩnh

   

  12

  12

  16

  -

   

  - Đoạn D

  Đinh Bộ Lĩnh

  Đoàn Trần Nghiệp

   

  8

  8

  8,5

  8,5

  23

  Ngô Quyn

  Phạm Ngũ Lão

  Bạch Đng

  Đường phân KV

  8

  8

  10

  10

  24

  Nguyễn Văn Tiết

  Miu tử trận

  ĐL Bình Dương

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  25

  Phạm Ngũ Lão

  Bs.Yersin

  ĐL Bình Dương

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  26

  Thích Quảng Đức

  30-4

  CMTT

  Đường phân KV

  8,5

  8,5

  12

  12

  27

  Ngô Gia Tự

  ĐL Bình Dương

  CMTT

  Đường phân KV

  15

  15

  15

  15

  28

  Nguyễn Thị Minh Khai

  Phú Lợi

  Suối Cát

  Đường KV

  14

  14

  18

  18

  29

  Tạo lực 6

  ĐL Bình Dương

  Huỳnh Văn Lũy

  Đường trục ĐT

  23,3

  23,3

  26,3

  26,3

  30

  Nguyễn Văn Trỗi (Phạm Ngũ Lão nối dài)

  ĐL Bình Dương

  Huỳnh Văn Lũy

  Đường phân KV

  9,5

  9,5

  12,5

  12,5

  31

  An Mỹ - Phú Mỹ

  Huỳnh Văn Lũy

  Trường tiểu học An Mỹ

  Đường phân KV

  14

  14

  18

  18

  32

  Đường nối An Mỹ - Phú Mỹ

  An Mỹ - Phú Mỹ

  Huỳnh Văn Lũy

  Đường phân KV

  14

  14

  18

  18

  33

  Đồng Cây Viết

  Huỳnh Văn Lũy

  Đường Liên khu 1-8, Phú Mỹ

  Đường phân KV

  9,5

  9,5

  12,5

  12,5

  34

  Lò chén

  CMTT

  Bàu Bàng

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  35

  Bàu Bàng

  Nguyễn Tri Phương

  CMTT

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  36

  Trần Bình Trọng

  Đường CMTT

  ĐL Bình Dương

  Đường phân KV

  7

  7

  10

  10

  37

  Bùi Quốc Khánh

   

   

  Đường phân KV

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  Lò Chén

  30/4

   

  7

  7

  7

  7

   

  - Đoạn B

  Ngã 3 cây sò đo

  Nguyễn Tri Phương

   

  7

  7

  7

  7

  38

  Bùi Văn Bình

  Phú Lợi

  Mỹ Phước-Tân Vạn

  Đường phân KV

  9,5

  9,5

  12,5

  12,5

  39

  Trần Phú

  Thích Quảng Đức

  Đường 30/4

  Đường phân KV

  9

  9

  9

  9

  40

  Huỳnh Thị Hiếu

  Nguyễn Chí Thanh

  Đình Tân An (Rạch Bến Chành)

  Đường phân KV

  16

  16

  16

  16

  41

  Nguyễn Đức Thuận

  ĐL Bình Dương

  Phạm Ngọc Thạch

  Đường phân KV

  11

  11

  14

  14

  42

  1 tháng 12

  Phú Lợi

  Nhà tù Phú Lợi

  Đường phân KV

  7

  7

  10

  10

  43

  Nguyễn Hữu Cảnh (Lê Hồng Phong- 30/4)

  Lê Hồng Phong

  Đường 30/4

  Đường phân KV

  8,5

  8,5

  12,5

  12,5

  44

  Lào Cai (CMTT- Nguyễn Tri Phương)

  CMTT

  Nguyễn Tri Phương

  Đường phân KV

  9,5

  9,5

  12,5

  12,5

  45

  Nguyễn Bình (Kho K8 -Huỳnh Văn Lũy)

  Kho K8, Hoàng Hoa Thám

  Huỳnh Văn Lũy

  Đường phân KV

  9,5

  9,5

  12,5

  12,5

  46

  Nguyn Văn Bé (LK 11-12 Phú Cường)

  Huỳnh Văn Cù

  Bạch Đằng

  Đường phân KV

  7

  7

  10

  10

  47

  Chùa Hội Khánh

  Đường Yersin

  Hãng nước đá Hồng Đức

  Đường phân KV

  11

  11

  16

  16

  48

  Huỳnh Thị Chấu

  Bùi Ngọc Thu

  Phan Đăng Lưu

  Đường phân KV

  8,5

  8,5

  11,5

  11,5

  49

  Nguyễn Thái Bình

  Phú Lợi

  KDC ARECO

  Đường phân KV

  9

  9

  12

  12

  50

  Truông Bồng Bông

  Nguyễn Văn Thành

  Nghĩa trang

  Đường phân KV

  9,5

  9,5

  12,5

  12,5

  51

  Phan Đình Giót

  CMTT

  Thích Quảng Đức

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  52

  Ngô Chí Quốc

  Nguyễn Văn Tiết

  Ngô Quyn

  Đường phân KV

  6

  6

  6

  6

  53

  Võ Thành Long (Bến Bắc)

  Bs Yersin

  Thích Qung Đức

  Đường phân KV

  6

  6

  6

  6

  54

  Hoàng Hoa Thám

  Giao lộ ĐL Bình Dương

  ĐL Bình Dương

  Đường phân KV

  6,5

  6,5

  7

  7

  55

  H Văn Cống (Hương lộ 17)

  ĐL Bình Dương

  Phan Đăng Lưu

  Đường phân KV

  7

  7

  10

  10

  56

  Lê Thị Trung

  Phú Lợi

  Huỳnh Văn Lũy

  Đường phân KV

  7

  7

  10

  10

  57

  Huỳnh Văn Nghệ

  Phú Lợi

  Huỳnh Văn Lũy

  Đường phân KV

  10

  10

  13

  13

  58

  Ngô Văn Trị

  Phú Lợi

  Đoàn Thị Liên

  Đường phân KV

  6,5

  6,5

  10

  10

  59

  Trịnh Hoài Đức

  Lê Hồng Phong

  Khu tập thCông ty cấp thoát nước

  Đường phân KV

  6,5

  6,5

  10

  10

  60

  Nguyễn Văn Lên

  Đoàn Thị Liên

  Huỳnh Văn Lũy

  Đường phân KV

  6,5

  6,5

  10

  10

  61

  Đoàn Thị Liên

  Đường cấp phối

  Lê Hồng Phong

  Đường phân KV

  6,5

  6,5

  10

  10

  62

  Nguyễn Văn Lộng

  ĐL Bình Dương

  Huỳnh Văn Cù

  Đường phân KV

  9,5

  9,5

  12,5

  12,5

  63

  Hoàng Văn Thụ

  Thích Quảng Đức

  Trn Phú

  Đường phân KV

  15

  15

  15

  15

  64

  Nguyn Đình Chiu

  Võ Thành Long

  Trần Hưng Đạo

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  65

  Quang Trung

  CMTT

  Lê Lợi

  Đường phân KV

  13

  13

  13

  13

  66

  Trần Hưng Đạo

  CMTT

  Lê Lợi

  Đường phân KV

  10

  12

  10

  12

  67

  Nguyễn Du

  CMTT

  Bs.Yersin

  Đường phân KV

  11

  11

  không XD

  11

  68

  Võ Minh Đức

  Đường 30/4

  Lê Hồng Phong

  Đường phân KV

  11

  11

  14

  14

  69

  Phan Bội Châu (Đường cảng Bà Lụa)

  Võ Minh Đức

  Cảng Bà Lụa

  Đường phân KV

  11

  11

  14

  14

  70

  Đinh Bộ Lĩnh

  Bạch Đằng

  Trần Hưng Đạo

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  71

  Điu Ong

  Bạch Đng

  Ngô Tùng Châu

  Đường phân KV

  5

  5

  5

  5

  72

  Bà Triệu

  Trừ Văn Thố

  Hùng Vương

  Đường phân KV

  5

  5

  5

  5

  73

  Nguyễn Thái Học

  Lê Lợi

  Bạch Đng

  Đường phân KV

  5,5

  6,5

  5,5

  6,5

  74

  Đoàn Trần Nghiệp

  Hùng Vương

  Bạch Đng

  Đường phân KV

  6,5

  5,5

  6,5

  5,5

  75

  Lê Lợi

  Nguyễn Thái Học

  Quang Trung

  Đường phân KV

  6

  6

  6

  6

  76

  Ngô Tùng Châu

  Đinh Bộ Lĩnh

  Nguyễn Thái Học

  Đường phân KV

  5

  5

  5

  5

  77

  Trừ Văn Thố

   

   

  Đường phân KV

   

   

   

   

   

  - Đoạn A

  Đinh Bộ Lĩnh

  Nguyễn Thái Học

   

  5

  5

  5

  5

   

  - Đoạn B

  Đoàn Trần Nghiệp

  Văn Công Khai

   

  5

  5

  5

  5

  78

  Hai Bà Trưng

  Đoàn Trn Nghiệp

  Văn Công Khai

  Đường phân KV

  6

  6

  6

  6

  79

  Văn Công Khai

  Bàu Bàng

  Hùng Vương

  Đường phân KV

  7

  7

  9

  9

  80

  Nguyễn Trãi

  Hùng Vương

  CMTT

  Đường phân KV

  5

  5

  5

  5

  81

  Lê Văn Tám (Đường nhánh phụ)

  Nguyễn Trãi

  Thầy giáo Chương

  Đường phân KV

  5

  5

  5

  5

  82

  Thầy giáo Chương

  Hùng Vương

  CMTT

  Đường phân KV

  5

  5

  5

  5

  83

  Nguyễn An Ninh

  CMTT

  Lý Thường Kiệt

  Đường phân KV

  5

  5

  5

  5

  84

  Lạc Long Quân

  Nguyễn Văn Tiết

  Nhà chung giáo phận Phú Cường

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  85

  Tú Xương (Đường ngang ni dài)

  CMTT

  Nguyễn Văn Tiết

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  86

  Âu Cơ

  Đường Yersin

  Nguyễn Văn Hỗn

  Đường phân KV

  11

  11

  11

  11

  Nguyn Văn Hỗn

  Đường D1 (dự án nâng cấp mở rộng khu Thành ủy)

  Đường phân KV

  9

  9-9,5

  9

  9-9,5

  87

  Nguyễn Văn Hỗn (Đường nhánh Âu Cơ)

  Bs.Yersin

  Âu Cơ

  Đường phân KV

  6

  6

  6

  6

  88

  Đường Lò Lu

  HVăn Cống

  Lê Chí Dân

  Đường phân KV

  9,5

  9,5

  12,5

  12,5

  89

  Lê Văn Tách

  Hồ Văn Cống

  Cu xây

  Đường phân KV

  8,5

  8,5

  11,5

  11,5

  90

  Lý Tự Trọng

  Nguyễn Tri Phương

  Phan Bội Châu

  Đường phân KV

  7,5

  7,5

  10,5

  10,5

  91

  Xóm Guốc

  Phan Bội Châu

  Lý Tự Trọng

  Đường phân KV

  7,5

  7,5

  10,5

  10,5

  92

  Đường vào TTHC phường Hiệp An

  Phan Đăng Lưu

  Lê Chí Dân

  Đường phân KV

  11

  11

  14

  14

  93

  Trần Tử Bình

  Lý Thường Kiệt

  CMTT

  Đường phân KV

  7

  7

  7

  7

  94

  Hoàng Hoa Thám 2

  Khu dân cư K8

  Nguyễn Văn Trỗi

  Đường phân KV

  8

  8

  11

  11

  95

  Mạc Đĩnh Chi

  Lê Chí Dân

  Huỳnh Thị Hiếu

   

  9,5

  9,5

  11,5

  11,5

  96

  Đường vào UBND phường Tân An

  Huỳnh Thị Hiếu

  UBND phường Tân An

   

  9,5

  9,5

  11,5

  11,5

  97

  Tô Vĩnh Diện

  Nguyễn Văn Trỗi

  Nguyễn Văn Trỗi

   

  8

  8

  11

  11

  98

  Phạm Thị Tân

  Hoàng Hoa Thám (ngã 4 Thành Đội)

  Huỳnh Văn Lũy

   

  8,5

  8,5

  11,5

  11,5

  99

  Ngô Thị Lan

  Nguyễn Tri Phương

  Sông Sài Gòn

   

  7

  7

  10

  10

  100

  Đường từ ĐL Bình Dương đến Trần Ngọc Lên

  ĐL Bình Dương

  Trần Ngọc Lên

   

  9,5

  9,5

  11,5

  11,5

  101

  Liên phường Hiệp Thành - Phú Lợi

  Nguyễn Bình

  Nguyễn Văn Trỗi

   

  7

  7

  10

  10

  Điều 4. Đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi qua thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An là đường trục chính đô thị, có lộ giới là 64m; chỉ giới đường đỏ 32 m. Đối với công trình có chiều cao < 28 m, chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ. Đối với công trình có chiều cao ≥ 28 m, chỉ giới xây dựng là 38m. (khoảng lùi tối thiểu 6 m).

  Điều 5. Các trường hợp áp dụng và quy định chuyển tiếp

  1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận):

  a) Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đối với các khu vực chưa thực hiện quy hoạch chi tiết, chưa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thì việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo nguyên trạng sử dụng khu đất hoặc Giy chứng nhận đã cấp (trong ranh đất hiện trạng hoặc trong giới hạn của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai). Trong đó có thể hiện rõ chỉ giới đường đỏ, vạt góc giao lộ (nếu có). Việc thhiện chỉ giới xây dựng thực hiện theo quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

  b) Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đối với các khu vực đã triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết, triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thì thực hiện cấp Giấy chứng nhận sẽ trừ đi phần diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các nội dung còn lại thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

  2. Xử lý các trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong thời gian Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 16/09/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Mt, tỉnh Bình Dương có hiu lực cho đến khi được thay thế bởi Quy định này.

  a) Đối với các trường hợp đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đối với các khu vực chưa thực hiện quy hoạch chi tiết, chưa thực hiện bi thường giải phóng mặt bằng mà đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận khi các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có yêu cầu điều chỉnh lại Giấy chứng nhận thì thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

  b) Đối với các trường hợp đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đối với các khu vực đã triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết, triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận mà đã thực hiện cấp Giy chứng nhận khi các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có yêu cầu điều chỉnh lại Giy chứng nhận thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

  3. Quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng:

  a) Khi thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một; điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường thuộc thành phố Thủ Du Một, lập mới và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực, lập thiết kế đô thị, lập phương án tổng mặt bằng theo dự án đầu tư xây dựng,... phải cập nhật và thực hiện xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cấp đường, vạt góc giao lộ theo quy định này.

  b) Đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế, ... đã có từ trước khi ban hành Quyết định này, nếu trường hợp sửa chữa nhỏ, cải tạo chống xuống cấp, không thay đi diện tích và cấp công trình thì việc cấp Giấy phép xây dựng không áp dụng việc xác định vạt góc giao lộ theo quy định này.

  c) Các trường hợp còn lại, việc cấp Giấy phép xây dựng được thực hiện về chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ theo quy định này.

  Điều 6. Tổ chức thực hiện

  1. Cơ quan quản lý đường bộ theo phân cấp chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND thị xã Thuận An, UBND thị xã Dĩ An, UBND thị xã Bến Cát có trách nhiệm xem xét nếu việc vạt góc giao lộ của các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương vẫn còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông thì phải có bin báo hạn chế tốc độ để người tham gia giao thông được biết.

  2. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị có văn bản phản ánh về Sở Xây dựng để tng hp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"
  Ban hành: 03/04/2008 Hiệu lực: 03/04/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 01/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về " Các công trình hạ tầng kỹ thuật "
  Ban hành: 01/02/2016 Hiệu lực: 01/05/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  Ban hành: 16/09/2014 Hiệu lực: 26/09/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Bình Dương phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
  Số hiệu: 10/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 22/05/2019
  Hiệu lực: 01/06/2019
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Thanh Liêm
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới