logo

Quyết định 1148/QĐ-TTg giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1148/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 30/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ____________

  Số: 1148/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

  ______________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2018/NĐ-CP);

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Giao Cục Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý các tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

  1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải quy định tại Điều 1 Quyết định này. Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được lập thành Biên bản theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 43/2018/NĐ-CP.

  2. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm quản lý, khai thác các tài sản được giao theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2018/NĐ-CP và quy định của pháp luật liên quan; thực hiện mở sổ sách kế toán, hạch toán tài sản theo đúng quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, QHĐP;

  - Lưu: VT, CN (2)THH.

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

  Trịnh Đình Dũng

   

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI CẢNG CÁI LÂN

  (Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  TT

  Tên tài sản

  Đơn vị tính

   

  Thời gian đưa vào sử

  dụng

  Tình trạng tài sản

  Nguyên giá tài sản (đồng)

  Giá trị hao mòn đến 31/12/2019 (đồng)

  Giá trị còn lại

  (đồng)

  Ghi chú

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

  1,322,600,523,789

  716,879,038,857

  605,721,484,932

   

  1

  Cầu cảng số 5, 6, 7

  Cầu

  3

  2003

  Đang sử dụng

  151,879,382,726

  48,601,402,472

  103,277,980,254

  Gồm: Cầu số 5 dài 220m; cầu số 6 dài 220m; cầu số 7 dài 220m

  2

  Văn phòng điều hành container B130

  m2

  910

  2003

  Đang sử dụng

  10,443,376,719

  6,683,761,100

  3,759,615,619

  Kích thước: 39,6m (dài) x 23m (rộng) = 910m2, 6 tầng cao 26,7m

  3

  Trung tâm dịch vụ hỗ trợ cảng B050

  m2

  2,048

  2007

  Đang sử dụng

  15,032,772,814

  7,215,730,951

  7,817,041,863

  Kích thước: 94,8m (dài) x 21,6m (rộng) = 2048m2 cao 15m

  4

  Tòa nhà điều hành bãi hàng đa chức năng B040

  m2

  370

  2007

  Đang sử dụng

  5,663,005,479

  2,718,242,630

  2,944,762,849

  Kích thước: 32,4m (dài) x 11,4m (rộng) = 370m2 cao 2 tầng

  5

  Cổng cho container B140

  Cái

  1

  2003

  Đang sử dụng

  6,159,337,150

  6,159,337,150

  0

   

  6

  Cổng chính B020

  Cái

  1

  2003

  Đang sử dụng

  3,196,229,820

  3,196,229,820

  0

   

  7

  Kho chuyển tải B090

  m2

  4,621

  2003

  Đang sử dụng

  12,614,125,426

  8,073,040,273

  4,541,085,153

  Kích thước: 114,42m (dài) x 32m (rộng) = 4.621m2 cao 15,7m

  8

  Trạm đóng hàng container B180

  m2

  4,621

  2003

  Đang sử dụng

  13,457,102,563

  8,612,545,640

  4,844,556,923

  Kích thước: 114,42m (dài) x 32m (rộng) = 4.621 m2 cao 15,7m

  9

  Bãi đường

  m2

  280,526

  2003

  Đang sử dụng

  235,375,992,246

  150,640,635,037

  84,735,357,209

   

  10

  Nhà đậu phương tiện B160

  m2

  778

  2003

  Đang sử dụng

  2,479,172,099

  2,479,172,099

  0

  Kích thước: 36m (dài) x 21,6m (rộng) =778m2 cao 10m

  11

  Xưởng bảo dưỡng sửa chữa B110

  m2

  1,728

  2003

  Đang sử dụng

  13,562,664,553

  8,680,105,314

  4,882,559,239

  Kích thước: 54m (dài) x 32m (rộng) =1.728m2 cao 16,55m

  12

  Trạm điện số 1 B070

  Trạm

  1

  2003

  Đang sử dụng

  1,446,387,857

  1,446,387,857

  0

   

  13

  Trạm điện số 2 B120

  Trạm

  1

  2003

  Đang sử dụng

  1,601,517,640

  1,601,517,640

  0

   

  14

  Cột điện chiếu sáng B200

  Cái

  24

  2003

  Đang sử dụng

  1,238,466,664

  1,238,466,664

  0

  24 cột cao 30 m

  15

  Hệ thống điện

  Hệ thống

  1

  2003

  Đang sử dụng

  61,327,215,947

  61,327,215,947

  0

   

  16

  Trạm cấp nước B060

  Trạm

  1

  2003

  Đang sử dụng

  2,563,044,373

  2,563,044,373

  0

   

  17

  Trạm bơm B065

  Trạm

  1

  2003

  Đang sử đụng

  222,949,242

  222,949,242

   

   

  18

  Hệ thống cơ khí

  Hệ thống

  1

  2003

  Đang sử đụng

  1,164,882,744

  1,164,882,744

  0

   

  19

  Hệ thống xử lý nước thải

  Hệ thống

  1

  2003

  Đang sử dụng

  29,445,398,645

  29,445,398,645

  0

  Gồm: Hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hệ thống xử lý nước trong cảng

  20

  Trạm cân xe ở cổng chính B080

  Trạm

  1

  2003

  Đang sử dụng

  1,147,584,032

  1,147,584,032

  0

   

  21

  Trạm nhiên liệu B170

  Trạm

  1

  2003

  Đang sử dụng

  717,116,900

  717,116,900

  0

   

  22

  Hạng mục

  1

  2003

  Đang sử dụng

  16,075,721,547

  16,075,721,547

  0

   

  23

  Tòa nhà hành chính B010

  m2

  3,608

  2007

  Đang sử dụng

  28,969,758,527

  13,905,484,093

  15,064,274,434

  Nhà 5 tầng

  24

  Tòa nhà hải quan, bảo vệ, an ninh B030

  m2

  436

  2007

  Đang sử dụng

  3,565,015,403

  1,711,207,393

  1,853,808,010

  Nhà 2 tầng

  25

  Luồng Hòn Gai - Cái Lân

  km

  31.8

  2003

  Đang sử dụng

  547,059,475,560

  175,059,032,179

  372,000,443,381

  Chiều dài 31,8 km (Gồm đoạn Hòn Bài - Hòn Một dài 17,5 km; đoạn Hòn Một - Cảng Xăng dầu B12 dài 12 km; đoạn Cảng xăng dầu B12 - vũng quay cầu 5 cảng Cái Lân dài 1,5 km; đoạn Vũng quay cầu 5 - cầu 1 cảng Cái Lân dài 0,8 km)

  26

  Hê thống xử lý nước thải tàu

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

  Trạm xử lý nước thải

  Trạm

  1

  2007

  Đang sử dụng

  40,988,095,964

  40,988,095,964

  0

   

  -

  Tàu Cái Lân 06

  Cái

  1

  2007

  Đang sử dụng

  50874482802

  50874482802

  0

   

  -

  Tàu Cái Lân 08

  Cái

  1

  2007

  Đang sử dụng

  49,292,439,683

  49,292,439,683

  0

   

  -

  Sà lan thu gom nước thải

  Cái

  1

  2007

  Đang sử dụng

  12,568,494,036

  12,568,494,036

  0

   

  -

  Xe téc

  Cái

  1

  2007

  Đang sử dụng

  2,469,314,627

  2,469,314,627

  0

   

   

   

  Phụ lục II

   DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TNG HÀNG HẢI CẢNG CÁI MÉP

  (Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  TT

  Tên tài sản

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Năm đưa vào sử dụng

  Tình trạng tài sản

  Nguyên giá tài sản (đồng)

  Giá trị hao mòn đến 31/12/2019 (đồng)

  Giá trị còn lại

  (đồng)

  Ghi chú

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

  5,017,895,037,779

  1,612,991374,469

  3,404,903,663310

   

  1

  Bến container và cầu dẫn

  Bến

  2

  2013

  Đang sử dụng

  1,541,231,797,680

  184,947,815,722

  1,356,283,981,959

  2 Bến tàu container dạng xa bờ BTCT: dài 600m, rộng55m

  - 3 Cầu dẫn BTCT: 02 cầu rộng 20m dài 115m và 01 cầu rộng 40m dài 115m

  Bao gồm cả: Hạng mục công trình bến, khu vực kẻ gầm bến, tường chắn, kết cấu kè bảo vệ

  2

  Ray cần cẩu

  m

  1186

  2013

  Đang sử dụng

  25,356,461,503

  15,213,876,902

  10,142,584,601

  02 ray. Chiều dài mỗi ray 593m

  3

  Hệ thống bãi

  m2

  271,372.90

  2013

  Đang sử dụng

  1,480,411,666,446

  355,298,799,947

  1,125,112,866,499

  Bãi 1:109.165,01 m2 kết cấu khối bê tông tự liên kết loại A

  Bãi 2:58.621,61 m2 kết cấu khối bê tông tự liên kết loại B

  Bãi 3: 99.802,58 m2 bê tông nhựa hạt mịn

  Bãi 4: 3.783,70 m2 kết cấu bê tông cét thép

  Bao gồm: Công tác đất, công tác xử lý nền đất yếu, kết cấu mặt bãi.

  4

  Hệ thống thoát nước mưa

  Hệ thống

  1

  2013

  Đang sử dụng

  64,661,976,757

  38,797,186,054

  25,864,790,703

  Rãnh chữ U và nắp đậy rộng 400 - 800mm. Mương hở nắp rộng 2,1m.

  5

  Các công trình khác

  Hạng mục

  1

  2013

  Đang sử dụng

  22,355,190,828

  8,946,547369

  13,408,643,458

  - Hàng rào: 781,47m loại A, 618,86m loại B, 114m loại C

  - Cổng bảo vệ: 3 cổng trượt, 6 cổng xếp, 2 công lưới tự động

  - Bó Vỉa: 11.132,97m BTCT

  Bao gồm: Hàng rào bảo vệ, cổng bảo vệ, bó vỉa, hệ thống báo hiệu giao thông

  6

  Hạng mục cảnh quan

  Hạng mục

  1

  2013

  Đang sử dụng

  13,152,466,114

  5,263,616,939

  7,888,849,175

  Hệ thống vườn hoa, cây xanh

  7

  Nhà điều hành cảng (chi nhánh VP điều hành cảng)

  m2

  1,063.07

  2013

  Đang sử dụng

  28,054,137,087

  6,732,992,901

  21,321,144,186

  Nhà 2 tầng, diện tích sàn 1063,07m2, diện tích xây dựng 667,03m2

  8

  Nhà bảo vệ (nhà kiểm soát an ninh)

  m2

  267.14

  2013

  Đang sử dụng

  8,003,754,878

  3,203,102,702

  4,800,652,176

  Nhà 01 tầng BTCT, diện tích sàn 267,14m2, diện tích xây dựng 447,15m2

  9

  Nhà khai thác (Nhà vận hành cảng)

  m2

  1,552.74

  2013

  Đang sử dụng

  37,352,270,092

  8,964,544,822

  28,387,725,270

  Nhà 4 tầng BTCT, diện tích sàn 1552,74m2, diện tích xây dựng 770,25m2

  10

  Nhà phục vụ hoạt động của cảng

  m2

  1,394.68

  2013

  Đang sử dụng

  36,800,590,245

  8,832,141,659

  27,968,448,586

  Nhà 02 tầng BTCT, diện tích sàn 1394,68m2, diện tích xây dựng 1320,50m2

  11

  Nhà kho C.F.S

  Kho

  1

  2013

  Đang sử dụng

  199,428,231,644

  47,862,775,595

  151,565,456,049

  Nhà 01 tầng khung thép tiền chế

  12

  Xưởng bảo dưỡng

  m2

  6,375

  2013

  Đang sử dụng

  83,311,881,502

  49,987,128,901

  33,324,752,601

  Nhà 01 tầng khung thép - bê tông tiền chế, diện tích 6.375 m2

  13

  Cổng Container

  Cổng

  1

  2013

  Đang sử dụng

  38,658,272,501

  15,471,040,655

  23,187,231,846

  Nhà khung thép bê tông, diện tích xây dựng 2911,46m2

  14

  Trạm biến áp

  m2

  542.96

  2013

  Đang sử dụng

  12,753,391,841

  7,652,035,105

  5,101,356,736

  Nhà khung thép, mái tôn, diện tích 542,96m2, diện tích xây dựng 557,11 m2

  15

  Trạm nhiên liệu (trạm xăng)

  Trạm

  1

  2013

  Đang sử dụng

  3,687,447,331

  2,212,468,399

  1,474,978,933

  Nhà 1 tầng, diện tích sàn 16m2, diện tích xây dựng 85m2

  16

  Các công trình khác

  Hạng mục

  1

  2013

  Đang sử dụng

  2,883,312,119

  1,729,987,271

  1,153,324,848

  - 5 gara để xe kết cấu thép, mái che lợp tôn, loại 17m (3 cái), loại 32m (2 cái)

  - 4 nhà bảo vệ BTCT

  Bao gồm: Trạm an ninh, hệ thống garage.

  17

  Hệ thống điện

  Hệ thống

  1

  2013

  Đang sử dụng

  197,603,021,018

  118,561,812,611

  79,041,208,407

  01 trạm biến áp BTCT, diện tích xây dựng 473,05m2

  Bao gồm: Trạm biến thể, ga xép, hệ thống điện khác

  18

  Cần cẩu liên bờ

  Cái

  4

  2013

  Đang sử dụng

  777,492,034,389

  466,495,220,633

  310,996,813,756

  - Nhà sản xuất: Liên danh IHI-MES, Nhật Bản

  -Tải trọng danh định: 50T dưới đầu chụp

  - Tải trọng nâng: không dưới 68,0 tấn

  - Tầm với: Không dưới 51,0m

  - Độ cao nâng: Không dưới 40,0m

  - Linh kiện, phụ kiện thay thế: 01 bộ.

  19

  Cẩu bánh lốp

  Cái

  15

  2013

  Đang sử dụng

  439,973,822,964

  263,984,293,779

  175,989,529,186

  - Nhà sản xuất: Liên danh IHI-MES, Nhật Bản

  - Công suất: 40,6T

  20

  Hệ thống máy tính

  Hệ thống

  1

  2013

  Đang sử dụng

  4,723,310,840

  2,833,986,504

  1,889,324,336

  Dung lượng bộ nhớ của máy chủ: tối thiểu 2GB (ECC)

   

   

   

  Phụ lục III

  DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI CẢNG THỊ VẢI

  (Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  TT

  Tên tài sản

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Năm đưa vào sử dụng

  Tình trạng tài sản

  Nguyên giá tài sản (đồng)

  Giá trị hao mòn đến 31/12/2019 (đồng)

  Giá trị còn lại

  (đồng)

  Ghi chú

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

  3,173,071,052,448

  811,910,520,484

  2,361,160,531,964

   

  1

  Bến hàng tổng hợp và cầu dẫn

  Bến

  2

  2013

  Đang sử dụng

  1,313,402,501,517

  157,608,300,182

  1,155,794,201,335

  - 2 Bến hàng tổng hợp: dài 600m, rộng 40m trên hệ móng cọc BTCT và cọc thép

  - 9 Cầu dẫn: BTCT, mỗi cầu dài 20m, rộng 20m Bao gồm cả công tác nạo vét, tường cừ, kết cấu kè bảo vệ

  2

  Ray cần trục

  m

  1,186

  2013

  Đang sử dụng

  39,362,813,641

  23,617,688,185

  15,745,125,457

  02 ray, chiều dài mỗi ray 593m

  3

  Hệ thống bãi

  m2

  222,720.52

  2013

  Đang sử dụng

  1,002,368,643,558

  240,568,474,454

  761,800,169,104

  Bãi 1: 48.489,80 m2 kết cấu khối bê tông tự liên kết loại A

  Bãi 2: 41.708,52 m2 kết cấu khối bê tông tự liên kết loại B

  Bãi 3: 117.082,44 m2 bê tông nhựa hạt mịn loại A

  Bãi 4: 12.481,06 m2 bê tông nhựa hạt mịn loại B

  Bãi 5: 2.958,70m2 bê tông cốt thép

  Bao gồm: Công tác làm đất, công tác cải tạo đất, kết cấu sân bãi

  4

  Hệ thống thoát nước mưa

  Hệ thống

  1

  2013

  Đang sử dụng

  64,292,458,124

  38,575,474,874

  25,716,983,250

  Rãnh chữ U và nắp đậy rộng 400mm. Mương hở nắp rộng 1,6m, cống thoát nước D=800mm

  5

  Các công trình khác

  Hạng mục

  1

  2013

  Đang sử dụng

  9,894,886,538

  3,959,933,592

  5,934,952,945

  - Hàng rào: 677,09m loại A, 348m loại B

  - Cổng bảo vệ: 1 cổng trượt, 2 cổng mở

  - Bó Vỉa: 7.170,73m BTCT

  Bao gồm: Hàng rào bảo vệ, cổng bảo vệ, lắp đặt khối bó vỉa cho lề đường, hệ thống báo hiệu giao thông

  6

  Các hạng mục cảnh quan

  Hạng mục

  1

  2013

  Đang sử dụng

  184,094,157

  73,674,482

  110,419,675

  Hệ thống vườn hoa, cây xanh

  7

  Nhà kho

  m2

  4,464.64

  2013

  Đang sử dụng

  66,535,532,622

  15,968,527,829

  50,567,004,792

  Diện tích xây dựng 4464,64m2, 1 tầng.

  8

  Trạm xăng

  Trạm

  1

  2013

  Đang sử dụng

  8,026,153,190

  4,815,691,914

  3,210,461,276

  Diện tích xây dựng 43,8m2 và bố trí 2 thùng đựng nhiên liêu; 2 máy bơm nhiên liêu

  9

  Văn phòng chi nhánh ban quản lý

  m2

  667.03

  2013

  Đang sử dụng

  45,362,622,796

  10,887,029,471

  34,475,593,325

  Quy mô nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 667,03m2

  10

  Nhà bảo vệ

  m2

  363.15

  2013

  Đang sử dụng

  11,452,419,390

  4,583,258,240

  6,869,161,150

  Quy mô nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 363,15m2

  11

  Nhà khai thác (nhà điều hành cảng)

  m2

  753.75

  2013

  Đang sử dụng

  64,061,477,693

  15,374,754,646

  48,686,723,046

  Quy mô nhà 3 tầng, diện tích xây dựng 753,75m2

  12

  Toà nhà phục vụ hoạt động cảng

  m2

  852.86

  2013

  Đang sử dụng

  56,295,126,541

  13,510,830,370

  42,784,296,171

  Quy mô nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 852,86m2

  13

  Xưởng bảo dưỡng

  m2

  1,053.57

  2013

  Đang sử dụng

  48,524,925,613

  19,419,675,230

  29,105,250,383

  Diện tích xây dựng 1053,57m2, 1 tầng.

  14

  Cổng bảo vệ

  Cổng

  1

  2013

  Đang sử dụng

  15,201,357,494

  6,083,583,269

  9,117,774,225

  Diện tích xây dựng 1010,97m2 và bố trí 01 trạm cân xe

  15

  Trạm biến áp

  Trạm

  1

  2013

  Đang sử dụng

  12,578,158,512

  7,546,895,107

  5,031,263,405

  Diện tích xây dựng 473,05m 2,1 tầng

  16

  Các công trình khác

  Hạng mục

  1

  2013

  Đang sử dụng

  1,617,949,854

  970,769,913

  647,179,942

  Bao gồm: Trạm an ninh, hệ thống điện

  17

  Công trình tiện ích

  Hạng mục

  1

  2013

  Đang sử dụng

  74,367,407,458

  44,620,444,475

  29,746,962,983

  Nhà bơm với bể chứa nước diện tích xây dựng 237,39m2, 1 tầng

  Bao gồm: Hệ thống cung cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước

  18

  Công trình điện (Hệ thống điện bến cảng tổng hợp)

  Hệ thống

  1

  2013

  Đang sử dụng

  95,070,872,162

  57,042,523,297

  38,028,348,865

  Bao gồm: Ga xép, trạm biến áp, công tác bên ngoài của khu vực bến cảng tổng hợp

  19

  Đường dẫn

  Hạng mục

  1

  2013

  Đang sử dụng

  29,934,075,977

  17,960,445,586

  11,973,630,391

  Mặt đường 4.486,39m2 bê tông nhựa hạt mịn, cống thoát nước D-800mm, dài 307,5m

  20

  Cần cẩu liền bờ IHI

  Cái

  2

  2013

  Đang sử dụng

  209,814,264,772

  125,888,558,863

  83,925,705,909

  - Nhà sản xuất: Liên danh IHI-MES, Nhật Bản

  - Công suất dưới dầm nâng hàng: 40T

  - Các phụ kiện nâng: cần, gàu ngoạm và đầu chụp

  21

  Hệ thống máy tính

  Hệ thống

  1

  2013

  Đang sử dụng

  4,723,310,840

  2,833,986,504

  1,889,324,336

  Dung lượng bộ nhớ của máy chủ: tối thiểu 2GB (ECC)

   

   

  Phụ lục IV

  DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI LUỒNG VŨNG TÀU - THỊ VẢI

  (Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  TT

  Tên tài sản

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Năm đưa vào sử dụng

  Tình trạng tài sản

  Nguyên giá tài sản (đồng)

  Giá trị hao mòn đến 31/12/2019 (đồng)

  Giá trị còn lại

  (đồng)

  Ghi chú

  1

  Luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải

  Km

  54

  2012

  Đang sử dụng

  2,102,730,494,685

  294,382,269,256

  1,808,348,225,429

  Chiều dài 54 km (gồm đoạn P0 - Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép dài 30,6 km; đoạn Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép - Bến cảng tổng hợp Thị Vải dài 7,5 km; đoạn Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA) - Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam dài 2,8 km; đoạn Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam – Bến cảng Vedan Phước Thái dài 9,6 km; đoạn Bến cảng Vedan Phước Thái lên phía thương lưu 3,5 km)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
  Ban hành: 12/03/2018 Hiệu lực: 12/03/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới