logo

Quyết định 183/QĐ-BGTVT công bố đường thủy nội địa quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 183/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Nhật
  Ngày ban hành: 25/01/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/01/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 183/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  CÔNG BỐ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA

  -------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đưng thủy nội địa ngày 17/6/2014;

  Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 29/6/2016 của Bộ Giao thông vn tải quy định về qun lý đường thy nội địa;

  Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ Giao thông vận ti vviệc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tng thể giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hưng đến năm 2030;

  Căn cứ Quyết định s 4360/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2015 của B Giao thông vn tải vviệc phê duyệt điều chnh, bsung một snội dung chi tiết Quy hoạch tổng thể giao thông vận ti đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

  Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BGTVT ngày 03/01/2017 của Bộ Giao thông vn tải phê duyệt Kế hoạch triển khai Hiệp định v tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân Việt Nam - Trung Quốc;

  Xét đề nghỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại văn bn s 2084/UBND-XD ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tnh Qung Ninh tại văn bn s 3832/UBND-GT2 ngày 01/7/2016 và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại các văn bản số 82/CĐTNĐ-QLHT ngày 17/01/2019;

  Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Kết cu hạ tầng giao thông,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công b đưng thủy nội địa quốc gia h Lai Châu, Vạn Tâm - Bắc Luân (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

  Điều 2. Cc Đường thủy nội đa Việt Nam có trách nhiệm:

  - Tổ chức thực hiện công tác qun lý, bo trì; qun lý nhàớc tại các cảng, bến thủy nội địa; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính vàc nội dung liên quan khác trong lĩnh vực đường thủy nội địa trên tuyến đưng thủy nội đa quốc gia tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật đảm bo thông suốt, liên tục an toàn và hiệu quả;

  - Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đối với các tuyến đường thủy nội địa nêu trên;

  - Cập nhập, bổ sung các tuyến trên vào danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định để phục vụ việc quản lý, khai thác và sử dụng;

  - Hoàn chỉnh thủ tục cập nhập, bổ sung tuyến đường thy nội địa quốc gia Vạn Tâm - Bắc Luân vào quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Quảng Ninh, Lai Châu và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - UBND tỉnh Qu
  ng Ninh;
  - UBND tỉnh Lai Châu;
  - Cổng TTĐT Bộ GTVT;
  - Lưu: VT, KCHT (5).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Nhật

   

  DANH MỤC

  ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA
  (Kèm theo Quyết định số 183/QĐ ngày 25/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải)

   

  Stt

  Tên đường thủy nội địa

  Chiều dài tuyến (km)

  Phạm vi

  Cấp kỹ thuật

  Điểm đầu

  Điểm cuối

   

  1

  Hồ Lai Châu (bao gồm đoạn luồng từ km 40+000 đến trung tâm huyện Mường Tè)

  91

  Chân đập thủy điện Lai Châu

  Trung tâm huyện Mường Tè

  III

  2

  Vạn Tâm - Bắc Luân

  18

  Vạn Tâm (đảo Vĩnh Thực)

  Cửa sông Bắc Luân

  I

   

   

   

   

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới