logo

Quyết định 2729/QĐ-BGTVT Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2729/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành: 19/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 •    BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 2729/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG ĐANG KHAI THÁC GIAI ĐOẠN 2018-2025

  ------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn c Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/06/2006 và Luật sa đi, bsung một sđiều của Lut Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014;

  Cán cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận ti;

  Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vn tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

  Xét văn bản số 3896/CHK-KHĐT ngày 26/9/2018 của Cục Hàng không Việt Nam quy hoạch và đầu xây dựng tại các cảng hàng không theo Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

  Theo đề nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số …./KHĐT ngày 06/12/2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

              Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác giai đoạn 2018-2025 như PHỤ LỤC kèm theo. Phạm vi, quy mô, công suất, Tổng mức đầu tư công trình được xác định chính xác tại bước dự án đầu tư.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  - Cục Hàng không Việt Nam ch trì, phối hợp, hướng dn các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức quản lý, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư; kịp thời lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm cơ sở đầu tư, đ xut những giải pháp cần thiết để thực hiện Kế hoạch, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định; định kỳ t chc kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu ;

  - Trong quá trình thực hiện kế hoạch, có nhu cu điều chnh, bsung kế hoạch, Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Môi trường, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng;
  - Các TCT: Cảng HKVN, QLB VN, HKVN;
  - TCT Trực thăng Việt Nam (VNH);
  - Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
  - Lưu: VT, Vụ KHĐT (05).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Đình Thọ

   

   

  PHỤ LỤC 1

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHKQT NỘI BÀI GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  +Cấp 4E.

  + Công suất nhà ga 30 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4F.

  + Công suất nhà ga 60 triệu khách/ năm

  Theo QĐ 590/QĐ-TTg, ngày 20/5/2008:

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E.

  + 02 đường CHC

  + Nhà ga HK: 20-25 triệu HK/năm

  + Nhà ga HH: 0,26 triệu-tấn HH/năm

  - Sau năm 2020: Cấp 4F

  + Xây dựng đường CHC số 3

  + Nhà ga HK: 50 triệu KK/năm (T3,T4 ở phía Nam)

  + Nhà ga hàng hóa 0,5 triệu tấn/năm.

  -Đường CHC 1A: Kích thước: 3200m X 45m,

  - Đường CHC 1B: Kích thước: 3800m X 45 m.

  - Nhà Ga hành khách: Công suất 21 triệu HK/năm (QT T2: 10 triệu HK/năm, QN T1+sảnh E: 11 triệu HK/năm);

  - Nhà ga hàng hóa: 02 nhà ga hàng hóa, tổng công suất đạt 0,5 triệu tấn/năm

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Nghiên cu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường CHC số 3

  50

  2020-2021

  Cải tạo, nâng cấp đường CHC 1B, các đường lăn nối, hệ thống trang thiết bị đồng bộ

  1,500

  2018-2020

  Cải tạo, nâng cấp đường CHC 1A, các đường lăn nối, hệ thng trang thiết bị đồng bộ

  850

  2018-2020

  Đầu tư hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường cất hạ cánh

  510

  2018-2020

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Mở rộng nhà ga hành khách T2 đạt công suất 15 triệu HK/năm

  3,000

  2018-2020

  Xây dựng nhà ga hành khách T3 công suất 10 triệu khách/năm kèm hệ thống sân đồ tàu bay trước nhà ga hành khách đng bộ

  4,900

  2020-2025

  Xây dựng nhà ga hàng hóa công suất dự kiến 200 nghìn tấn HH/năm kèm hệ thống sân đỗ tàu bay trước nhà ga hàng hóa đồng bộ

  400

  2025-2027

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quân lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  200

  2020-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng Hangar

  200

  2018-2025

  Xây dựng khu dịch vụ thương mại, nhà hàng, khách sạn

  300

  2020-2025

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  200

  2019-2025

  Xây dựng kho xăng dầu hàng không

  200

  2020-2025

  Tổng

  12,310

   

   

  PHỤ LỤC 2

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHKQT TÂN SƠN NHẤT GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 45 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 45 triệu khách/ năm

  Theo 1942/QĐ- BGTVT, ngày 31/8/2018:

  - Đến năm 2020 (định hưng 2030):

  + Cấp 4E

  + Đường CHC: Giữ nguyên 02 đường CHC hiện hữu và cải tạo nâng cấp duy trì khai thác

  + Nhà ga HK: 50 triệu HK/năm, (T1, T2 đạt 30 triệu hk/năm, xây dựng T3 phía Nam công suất 20 triệu HK/năm

  + Nhà ga hàng hóa: Công suất 0,8-1 triệu tấn HH/năm

  - 02 đường CHC kích thước 3.800m x 45m và 3.048m x 45m

  - Nhà Ga hành khách: Công suất 28 triệu HK/năm (QT T2: 13 triệu HK/năm, QN: 15 triệu HK/năm);

  - Nhà ga hàng hóa: tổng công suất đạt 0,55 triệu tấn HH/năm

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Cải tạo, nâng cấp đường CHC 25L/07R, các đường lăn nối, hệ thống trang thiết bị đồng bộ

  700

  2024-2026

  Cải tạo, nâng cấp đường CHC 25R/07L, các đường lăn nối, hệ thống trang thiết bị đồng bộ

  975

  2018-2020

  Xây dựng đường lăn song song và các đường lăn ni cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ

  1,538

  2018-2021

  Hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường cất hạ cánh

  490

  2018-2020

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Mở rộng nhà ga hành khách T1 (bao gồm khu vc phục vụ khách VIP)

  400

  2018-2019

  Xây dựng nhà ga hành khách T3

  7,350

  2018-2023

  Xây dựng nhà để xe ô tô trước ga hành khách quốc tế T2

  500

  2020-2025

  Cải tạo hệ thống thoát nước cảng hàng không (bao gồm trạm bơm cưỡng bức ở phía Bắc)

  340

  2018-2021

  Xây dựng nhà ga hàng hóa, khu xử lý logistics

  300

  2024-2026

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  100

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng Hangar và sân đỗ trước đồng bộ

  700

  2019-2023

  Xây dựng kho xăng dầu hàng không

  200

  2019-2023

  Xây dựng khu chế biến suất ăn hàng không

  200

  2019-2023

  Tng

  13,793

   

   

  PHỤ LỤC 3

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHKQT ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ shạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 13 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 28 triệu khách/ năm

  Theo 3066/QĐ- BGTVT ngày 26/8/2015:

  Đến năm 2020:

  + Cấp 4E.

  + Đường CHC: 02 đường CHC

  + Nhà ga HK: 11-13 triệu HK/năm (Cải tạo, mở rộng nhà ga hiện hữu công suất 9 triệu hk/năm. Xây mới nhà ga quốc tế công suất 2 - 4 triệu hk/năm);

  + Nhà ga HH: chưa XD

  Đến năm 2030: xây dựng đồng bộ các công trình: ga hàng hóa, hangar, suất ăn...

  + Đường CHC: 02 đường CHC kích thước 3.500x45m và 3.048x45m

  + Nhà ga HK: 8 triệu HK/năm (QN: 4 triu HK/năm, QT 4 triệu HK/năm)

  + Nhà ga HH: Nhà ga HH tm 12.000 tấn HH/năm

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Cải tạo, nâng cấp đường lăn C4, C5

  30

  2019-2020

  Cung cấp và lắp đặt Hệ thống ILS CAT I cho đầu 17R đường CHC 35L/17R và hệ thống đèn hiệu CAT I cho đường 35L/17R

  110

  2019-2020

  Cải tạo Đường CHC 35L-17R

  650

  2021-2022

  Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn nối

  530

  2020-2021

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Nâng cấp, cải tạo sân đỗ số 4 (04 vị trí đỗ code C)

  215

  2018-2019

  Xây dựng nhà ga hành khách công suất nhà ga đạt 10 triệu HK/năm cùng hệ thng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (sân đỗ ô tô, giao thông kết nối...)

  4,890

  2019-2023

  Xây dựng nhà ga hàng hóa cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

  350

  2018-2021

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi qun lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  120

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng khu văn phòng làm việc cho các hãng hàng không

  240

  2019-2021

  Tng

  7,135

   

   

  PHỤ LỤC 4

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHKQT CAM RANH GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 8 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 25 triệu khách/ năm

  Theo QĐ 1006/QĐ- TTg, ngày 14/07/2009:

  - Đến năm 2020:

  + Đường CHC: 02 đường CHC

  + Nhà ga HK: Công suất 5,5 triệu HK/năm.

  + Nhà ga HH: 0,1 triệu tấn HH/năm

  - Đến năm 2030:

  + 02 đường CHC

  + Nhà ga HK: Công suất 8 triệu HK/năm.

  + Nhà ga HH: 0,2 triệu tấn HH/năm

  + Đường CHC: 02 đường CHC kích thước 3048x45m

  + Nhà ga HK: Công sut 6,65 triệu HK/năm (nhà ga cũ: 2,65 triệu HK/năm, nhà ga mi 4 triệu HK/năm)

  + Nhà ga HH: Kho hàng hóa 2.500 tấn HH/năm

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Cải tạo, nâng cấp đường CHC số 1

  650

  2019-2021

  Cải tạo, nâng cấp đường lăn song song và đường lăn nối

  510

  2019-2021

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Mở rộng nhà ga hành khách T1 hoặc Xây dựng nhà ga hành khách T3 công suất 5 triệu khách/năm

  3500

  2019-2023

  Mở rộng sân đỗ máy bay

  200

  2019-2020

  Nâng cấp sân đỗ máy bay trước nhà ga quốc tế mới (04 vị trí code C)

  350

  2018-2019

  Xây dựng nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa công suất 200 nghìn tấn HH/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ

  300

  2018-2020

  Xây dựng nhà điều hành của Cảng

  70

  2018-2019

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  200

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng văn phòng các hãng hàng không, văn phòng làm việc

  400

  2019-2025

  Xây dựng khu thương mại, nhà hàng, khách sạn

  300

  2019-2025

  Xây dựng khu thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê

  200

  2019-2025

  Xây dựng trung tâm thương mại, hội nghị, đào tạo

  300

  2019-2025

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  100

  2019-2025

  Xây dựng khu dịch vụ bưu điện

  100

  2019-2025

  Xây dựng các công trình quảng cáo

  20

  2019-2025

  Tng

  7,200

   

   

  PHỤ LỤC 5

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHKQT CÁT BI GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 8 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 13 triệu khách/ năm

  Theo QĐ 1232/QĐ- TTg, ngày 07/9/2012

  - Đến năm 2015:

  + Cấp 4E.

  + Đường CHC: 01 đường CHC mới 3050x45m

  + Nhà ga HK: Công suất 4-5 triệu khách/ năm;

  + Nhà ga HH: trong nhà ga cũ (khi chuyển sang khai thác nhà ga mới)

  - Đến năm 2025:

  + Cấp 4E.

  + Đường CHC: 01 đường CHC 2050x45m

  + Nhà ga HK: 8 triệu HK/ năm;

  + Nhà ga HH: 0,1-0,25 triệu tấn HH/ năm

  + Đường CHC: 01 đường CHC mới kích thước 3050x45m đáp ứng máy bay code E

  + Nhà ga HK: 2 triệu HK/năm

  + Nhà ga hàng hóa: trong nhà ga cũ (khi  chuyển sang khai thác nhà ga mới)

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Sửa chữa, xây dựng đường lăn song song N và các đường lăn nối theo quy hoạch:

  - Giai đoạn 1: Sửa chữa, xây dựng đoạn từ đường lăn W3 đến đường lăn N1 dài 1.056m và các đường lăn nổi;

  - Giai đoạn 2: Sửa chữa, xây dựng đoạn từ đường lăn W4 đến đường lăn N7 dài 1470m và các đường lăn nối với đường CHC

  1,018 (GĐ1: 288 tỷ; GĐ2: 730 tỷ)

  GĐ1: 2018- 2019; GĐ2: 2020-2021

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cng hàng không

  Cải tạo sân đỗ trước nhà ga cũ (03 vị trí máy bay code C)

  150

  2018-2019

  Xây dựng nhà ga hành khách T2 công suất 5 triệu HK/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ

  2,500

  2018-2020

  Mở rộng sân đỗ máy bay (15 vị trí code C tương đương 9 vị trí code E) trưc nhà ga hành khách mới và trước nhà ga hàng hóa

  1,340

  2018-2020

  Xây dựng nhà ga hàng hóa công suất 250.000 tấn HH/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ

  390

  2018-2020

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  150

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng kho xăng du hàng không

  150

  2019-2021

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  300

  2019-2021

  Xây dựng Hangar và sân đỗ tàu bay trước Hanggar

  400

  2024-2026

  Xây dựng khu thương mại, dịch vụ, khách sạn quá cảnh

  200

  2019-2021

  Tổng

  6,598

   

   

  PHỤ LỤC 6

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHKQT PHÚ BÀI GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  + Công sut nhà ga 5 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 9 triệu khách/ năm

  Theo QĐ 1029/QĐ- Ttg, ngày 17/7/2009:

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E.

  + Đường CHC: 3048x45m

  +Nhà ga HK: 5 triệu HK/năm

  + Nhà ga HH: 0,1 triệu tn HH/năm

  - Đến năm 2030:

  +Cấp 4E. +Đường CHC: 01 đường CHC, kích thước 3048x45m

  +Nhà ga HK: 9 triệu HK/năm

  + Nhà ga HH: 0,2 triệu tấn HH/năm

  + Đường CHC: 2700x45m

  +Nhà ga HK: 1,5 triệu HK/năm

  + Nhà ga HH: bố trí khai thác trong nhà ga HK

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Cải tạo, nâng cấp, kéo dài đường đường CHC hiện hữu (kéo dài đường CHC từ 2.700m lên 3.048m)

  1,000

  2019-2021

  Nâng cấp, xây dựng đường lăn song song và các đường lăn nối đồng bộ

  630

  2019-2021

  Hệ thống ILS/DME CAT 1 đầu 27

  45

  2019-2021

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Xây dựng nhà ga hành khách công suất 5 triệu HK/năm và kết cấu hạ tầng đồng bộ (sân đỗ ô tô, giao thông kết ni...)

  2,700

  2018-2021

  Xây dựng sân đỗ máy bay (thêm 8 vị trí đỗ code C,E)

  510

  2018-2021

  Xây dựng nhà ga hàng hóa

  300

  2024-2026

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  160

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng khu chế biến suất ăn hàng không

  150

  2019-2021

  Xây dựng Hangar và sân đỗ tàu bay trước Hangar

  200

  2019-2021

  Xây dựng khu thương mại, dịch vụ

  300

  2019-2021

  Xây dựng khu khách sạn quá cảnh

  140

  2019-2021

  Xây dựng khu đại diện các hãng hàng không

  200

  2019-2021

  Tổng

  6,335

   

   

  PHỤ LỤC 7

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK CHU LAI GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 5 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4F

  + Công suất nhà ga 5 triệu khách/ năm

  Theo QĐ 543/QĐ- TTg ngày 13/5/2008:

  - Đến năm 2015:

  + Cấp 4F.

  + Đường CHC: xây dựng đường CHC số 2, KT: 4000x60m

  + Nhà ga HH: 2,248 triệu HK/năm.

  + Nhà ga HH: 1,5 triệu tẩn/năm

  - Đến năm 2025:

  + Cấp 4F.

  + Đường CHC: xây dựng thêm đường CHC 3800x50m

  + Nhà ga HK: 4,1 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: 5 triệu tấn/năm.

  + Đường CHC: 3048 X 45m

  + Nhà ga HK: 1,2-1,5 triệu HK/năm.

  - Nhà ga HH: bố trí khai thác trong nhà ga HK

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Nâng cấp, kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu thành đường lăn song song và hệ thống thiết bị đồng bộ

  850

  2019-2022

  Xây dựng đường cất hạ cánh CHC mới và các đường lăn nối và hệ thống thiết bị đồng bộ

  2.300

  2019-2022

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Xây dựng nhà ga hành khách T2 công sut 5 triệu HK/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ (sân đỗ ô tô, giao thông kết nối...)

  2.700

  2019-2022

  Xây dựng sân đỗ máy bay

  390

  2019-2022

  Xây dựng nhà ga hàng hóa và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

  350

  2023-2026

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  300

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng bãi tập kết trang thiết bị mặt đất

  200

  2019-2025

  Xây dựng khu thương mại

  150

  2019-2025

  Xây dựng khu đại diện các hãng hàng không

  200

  2019-2025

  Xây dựng khu văn phòng cho thuê

  200

  2019-2025

  Xây dựng trung tâm huấn luyện khẩn nguy, cứu ha, cứu nạn

  100

  2019-2025

  Xây dựng khu chế biến suất ăn hàng không

  400

  2019-2025

  Xây dựng các công trình qung cáo

  20

  2019-2025

  Xây dựng Hangar

  400

  2019-2025

  Tổng

  8.560

   

   

  PHỤ LỤC 8

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHKQT PHÚ QUỐC GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 4 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 10 triệu khách/ năm

  Theo QĐ 1608/QĐ- TTg, ngày 10/11/2008:

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  + Đường CHC: 01 đường CHC 3000x45 m

  + Nhà ga HK: 2,65 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: 14 nghìn tấn HH/năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E.

  + Nhà ga HK: 7 triệu HK/ năm;

  + Nhà ga HH: 27,6 nghìn tấn HH/năm

  + Đường CHC: 01 đường CHC 3000x45 m

  + Nhà ga HK: 4 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: 20.000 tấn HH/năm.

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Nâng cấp đường CHC

  650

  2020-2022

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Xây dựng nhà ga hành khách T2, công suất 6 triệu HK/năm và các công trình phụ trợ (sân đỗ ô tô, sân đỗ tàu bay trước nhà ga, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với nhà ga...)

  2950

  2019-2022

  Xây dựng nhà điều hành của Cảng

  70

  2018-2019

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  180

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  300

  2019-2025

  Xây hangar hàng không và sân đỗ trước hangar

  200

  2020-2022

  Xây dựng khu dịch vụ, khách sạn quá cảnh

  500

  2019-2022

  Xây dựng khu thương mại dịch vụ

  500

  2019-2022

  Tổng

  5.350

   

   

  PHỤ LỤC 9

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHKQT VINH GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMDT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4D

  + Công suất nhà ga 3 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 8 triệu khách/ năm

  Theo QĐ 347/QĐ- BGTVT ngày 29/1/2015

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E.

  + Đường CHC: 01 đường CHC hiện hữu

  + Nhà ga HK: 2,5 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: bố trí khai thác trong nhà ga HK

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E.

  + Đường CHC: xây dựng mới đường CHC 3000x45m

  + Nhà ga HK: 7 triệu HK/ năm;

  + Nhà ga HH: 22 nghìn tấn HH/năm

  + Đường CHC: 01 đường CHC 2400x45m

  + Nhà ga HK: 2 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: bố trí khai thác trong nhà ga HK cũ

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Cải tạo, nâng cấp đường CHC hiện hữu

  400

  2024-2026

  Xây dựng đường CHC 3000x45m, đường lăn song song, hệ thống thiết bị đồng bộ

  1700

  2024-2026

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cng hàng không

  Cải tạo, mở rộng gân đỗ máy bay (Cải tạo 02 vị trí đỗ hiện hữu, mở rộng thêm 02 vị trí đỗ máy bay, nâng tng công suất sân đđạt 9 vị trí)

  300

  2017-2019

  Xây dựng, lắp đặt cầu ống lồng, cầu thang cuốn

  116

  2018-2019

  Xây dựng nhà ga hành khách công suất 5 triệu HK/năm và kết cấu hạ tng đồng bộ (sân đỗ ô tô, giao thông kết nối...)

  2.500

  2018-2021

  Xây dựng sân đỗ máy bay trước nhà ga HK mới (7 code E, 2 code C)

  1.000

  2018-2021

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  260

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng văn phòng các hãng hàng không

  70

  2019-2021

  Xây dựng khu thương mại dịch vụ

  100

  2021-2025

  Xây dựng kho xăng dầu hàng không

  70

  2019-2021

  Xây hangar hàng không và sân đỗ trước hangar

  400

  2024-2026

  Xây dựng khu kiểm định trang thiết bị mặt đất

  100

  2024-2026

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  50

  2024-2026

  Tổng

  7.066

   

   

  PHỤ LỤC 10

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHKQT CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  +Công suất nhà ga 3 triệu khách /năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 3 triệu khách/ năm

  Theo 2717/QĐ- BGTVT, ngày 12/12/2006:

  - Đến 2015:

  + Cấp 4E.

  + Đường CHC: 3000x45m

  + Nhà ga HK: 2 triệu HK/ năm;

  + Nhà ga HH: bố trí khai thác trong nhà ga HK

  - Đến 2025:

  + Cấp 4E.

  + Đường CHC: giữ nguyên đường CHC 3000x45m

  + Nhà ga HK: 2 triệu HK/ năm;

  + Nhà ga HH: xây dựng sau năm 2025

  + Đường CHC: 3000x45m

  + Nhà ga MK: 3 triệu HK/ năm;

  + Nhà ga HH: chưa có nhà ga hàng hóa riêng

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Nâng cấp, cải tạo đường CHC, đường lăn

  660

  2020-2022

  San gạt dải bảo hiểm khu bay

  51

  2018-2021

  Xây dựng đường lăn song song và đường lăn nối theo quy hoạch

  1.200

  2024-2026

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Mở rộng sân đỗ tàu bay (2 vị trí code E)

  360

  2018

  Mở rộng sân đỗ ô tô (đáp ứng 176 vị trí cho các loại xe)

  80

  2018

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  50

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng kho xăng dầu hàng không

  50

  2019-2025

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  50

  2019-2025

  Xây dựng nhà ga hàng hóa

  50

  2024-2026

  Tổng

  2.551

   

   

  PHỤ LỤC 11

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  -Đến năm 2020:

  + Cấp 3C

  + Công suất nhà ga 0,3 triệu khách/năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 3C

  + Công suất nhà ga 2 triệu khách/ năm

  Theo 2501/QĐ- BGTVT, ngày 28/8/2017:

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 3C.

  + Đường CHC: 1830m x 30m

  + Nhà ga HK: 0,3 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: bố trí khai thác trong nhà ga KH

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 3C.

  + Đường CHC: 2400x45m

  + Nhà ga HK: 2 triệu HK/năm

  + Nhà ga HH: 10.000 tấn/năm

  + Đường CHC: 1830m x 30m

  + Nhà ga HK: 0,3 triệu HK/năm;

  +Nhà ga HH: bố trí khai thác trong nhà ga KH

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Đầu tư khu bay (xây dựng đường CHC dài 2400x45m, đường lăn nối vào sân đỗ; xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ trong khu bay, hệ thống thiết bị đồng.bộ với đường CHC...)

  2.500

  2021-2023

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cng hàng không

  Mrộng sân đỗ tàu bay (03 vị trí code C,D)

  100

  2024-2026

  Xây dựng nhà ga hành khách công suất đạt 2 triệu HK/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ

  800

  2024-2026

  Xây dựng nhà ga hàng hóa và hạng mục công trình hạ tầng đồng bộ

  50

  2025-2027

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  100

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây hangar hàng không và sân đỗ trước hangar

  70

  2025-2027

  Xây dựng khu thương mại, dịch vụ

  150

  2025-2027

  Xây dựng kho xăng dầu hàng không

  40

  2025-2027

  Khu chế biến suất ăn hàng không

  40

  2025-2027

  Tổng

  3.850

   

   

  PHỤ LỤC 12

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK ĐỒNG HỚI GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ shạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cp 4C

  + Công suất nhà ga 2 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4C

  + Công suất nhà ga 3 triệu khách/ năm

  Theo 1491/QĐ- BGTVT, ngày 11/7/2018:

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4C

  + Đường CHC: 2400x45m,

  + Nhà ga HK: 0,5 triệu HK/năm (300 HK/g.c.đ)

  + Nhà ga HH: chưa có nhà ga HH riêng

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4C.

  + Nhà ga HK: 3 triệu HK/năm.

  + Nhà ga HH: 50-100 nghìn tấn/năm

  + Đường CHC: 2400x45m,

  + Nhà ga HK: 0,5 triệu HK/năm

  + Nhà ga HH: chưa có nhà ga HH riêng

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Xây dựng đường lăn song song, hệ thống các đường lăn nối đồng bộ

  800

  2024-2026

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Xây dựng nhà ga hành khách công suất đạt 3 triệu HK/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ

  1.500

  2019-2021

  Mở rộng sân đỗ tàu bay đồng bộ với nhà ga

  300

  2019-2021

  Xây dựng nhà ga hàng hóa

  100

  2024-2026

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  70

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng hangar

  100

  2024-2026

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  70

  2024-2026

  Xây dựng kho xăng dầu hàng không

  50

  2024-2026

  Khu văn phòng các hãng hàng không

  100

  2024-2026

  Khu đào tạo huấn luyện hàng không

  100

  2024-2026

  Khu dịch vụ, văn phòng cho thuê

  150

  2024-2026

  Tổng

  3.340

   

   

  PHỤ LỤC 13

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK PLEIKU GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ shạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4C

  + Công suất nhà ga 2 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4D

  + Công suất nhà ga 4 triệu khách/ năm

  Theo 3186/QĐ- BGTVT, ngày 04/11/2010:

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4C;

  + Đường CHC: 3000x45m

  + Nhà ga HK: 323HK/Giờ cao điểm (0,6 triệu HK/năm);

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  + Đến năm 2030:

  + Cấp 4C;

  + Nhà ga HK: 500HK/giờ cao điểm (1 triệu HK/năm)

  + Đường CHC: 2400x45m

  + Nhà ga HK: 600.000 HK/năm.

  + Nhà ga HH: chưa có nhà ga HH riêng, b trí khai thác trong nhà ga KH

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Kéo dài đường CHC

  500

  2025-2027

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Xây dựng nhà ga hành khách đạt công suất 4 triệu HK/năm

  2.500

  2025-2026

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  150

  2018-2026

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng kho xăng dầu hàng không

  50

  2019-2025

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  50

  2024-2025

  Tổng

  3.250

   

   

  PHỤ LỤC 14

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK PHÙ CÁT GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4C

  + Công suất nhà ga 2 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cp 4E

  + Công suất nhà ga 7 triệu khách/ năm

  Theo 353/QĐ- BGTVT ngày 01/2/2016:

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4C;

  + Đường CHC: 01 CHC 3048x45m

  + Nhà ga KH: 1,2-1,5 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  - Đến năm 2030:

  + Cp 4C;

  + Nhà ga HK: 4 triệu khách/ năm;

  + Nhà ga HH: 50.000 tấn HH/năm

  + Đường CHC: 01 CHC 3048x45m

  + Nhà ga KH: 1,2 triệu/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Ci tạo đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ

  900

  2020-2022

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Xây dựng nhà ga hành khách 5 triệu HK/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ

  2.700

  2025-2027

  Xây dựng nhà ga hàng hóa

  50

  2025-2027

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  150

  2018-2026

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng kho xăng dầu hàng không

  50

  2018-2020

  Xây dựng khu văn phòng, dịch vụ

  50

  2022-2025

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  50

  2022-2025

  Tổng

  3.950

   

   

  PHỤ LỤC 15

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK TUY HÒA GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4C

  + Công suất nhà ga 0,6 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4D

  + Công suất nhà ga 3 triệu khách/ năm

  Theo 4123/QĐ-BGTVT, ngày 27/12/2007:

  - Đến năm 2015:

  + Cấp 4C;

  + Đường CHC: 01 đường CHC 3048x45,75m

  + Nhà ga HK: 100 ngàn HK/năm.

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  - Đến năm 2025:

  + Cấp 4C;

  + Đường CHC: 01 đường CHC 3048x45,75m

  + Nhà ga HK: 300 ngàn HK/năm;

  +Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  + Cấp 4C;

  + Đường CHC: 01 đường CHC 2900x45m

  + Nhà ga HK: 0,6 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Cải tạo, nâng cấp, kéo dài đường CHC, hệ thống sân đường khu bay

  300

  2019-2025

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Mrộng sân đô máy bay

  80

  2019-2020

  Xây dựng nhà ga hành khách công suất đạt 3 triệu HK/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ

  1.500

  2020-2025

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV;

  Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  60

  2018-2026

  Tổng

  1.940

   

   

  PHỤ LỤC 16

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK BUÔN MA THUỘT GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ shạ tầng chính

  Danh mục đần tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4D

  + Công suất nhà ga 2 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4D

  + Công suất nhà ga 5 triệu khách/ năm

  Theo 978/QĐ BGTVT, ngày 28/04/2006:

  -Đến năm 2015:

  + Cấp 4C;

  + Đường CHC: 3000x45m + Nhà ga HK: 300 ngàn HK/năm; + Nhà ga HH: chưa xđ nhà ga HH riêng

  - Đến năm 2025:'

  + Cấp 4C;

  + Đường CHC: 3000x45m + Nhà ga HK: 800 ngàn HK/năm; + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  + Đường CHC: 3000x45m + Nhà ga HK: 2 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân đường khu bay (đường CHC, hệ thống đường lăn)

  500

  2020-2022

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cng hàng không

  Cải tạo, sắp xếp quy trình nhà ga hành khách đạt 2 triệu khách/ năm

  50

  2019-2021

  Mở rộng sân đỗ máy bay (02 vị trí máy bay code C)

  100

  2019-2021

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  60

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  20

  2022-2025

  Tổng

  730

   

   

  PHỤ LỤC 17

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK LIÊN KHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

   

  - Đến năm 2020: cấp 4D. Công suất nhà ga 4 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030: cấp 4E. Công suất nhà ga 7 triệu khách/ năm

  Theo 1375/QĐ BGTVT, ngày 27/06/2006:

  - Đến năm 2015:

  + Cấp 4D;

  + Đường CHC: 3250x45m

  + Nhà ga HK: 1 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  - Đến năm 2025:

  + Cấp 4D;

  + Đường CHC 3250x45m

  + Nhà ga HK: 2,6 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: diện tích nhà ga HH 1000m2

  + Đường CHC: 3250x45m

  + Nhà ga HK: 2 triệu HK/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Cải tạo hệ thống sân đường khu bay (đường CHC, hệ thống đường lăn), trang thiết bị đồng bộ

  810

  2018-2021

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Xây dựng nhà ga hành khách 05 triệu khách/ năm

  2700

  2020-2023

  Mở rộng sân đỗ tàu bay (05 vị trí máy bay code C)

  195

  2017-2019

  Xây dựng cầu ống lồng nhà ga hành khách hiện hữu

  55

  2018

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  50

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng khu thương mại dịch vụ

  50

  2022-2025

  Tổng

  3.860

   

   

  PHỤ LỤC 18

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK CÔN ĐẢO GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ sở hạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

  - Đến năm 2020: Cấp 3C. Công suất: 0,5 triệu HK/năm

  - Đến năm 2030: Cấp 4C. Công suất: 2 triệu HK/ năm

  Theo 1060/QĐ BGTVT, ngày 15/05/2006:

  - Đến năm 2015:

  + Cấp 3C;

  + Đường CHC: 1830x30m

  + Nhà ga HK; 300 ngàn HK/năm

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  - Đến năm 2025:

  + Cấp 3C;

  + Đường CHC:

  + Nhà ga HK: 500 ngàn HK/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  + Đường CHC: 1830x30m

  + Nhà ga HK: 300 nghìn HK/năm

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn

  1.500

  2020-2022

  Hệ thng đèn hiệu đưng CHC

  100

  2020-2022

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Xây dựng nhà ga hành khách 2 triệu HK/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ

  800

  2019-2021

  Mở rộng sân đỗ tàu bay (08 vị trí)

  400

  2019-2021

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  60

  2018-2025

  Các hạng mục công trình khác

  Xây dựng kho xăng dầu hàng không

  60

  2019-2025

  Xây dựng khu chế biến suất ăn

  50

  2019-2025

  Khu thương mại dịch vụ

  50

  2019-2025

  Tổng

  3.020

   

   

  PHỤ LỤC 19

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHK THỌ XUÂN GIAI ĐOẠN 2018-2025
  (Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018)

   

  Quy hoạch CHK

  Hiện trạng cơ shạ tầng chính

  Danh mục đầu tư xây dựng

  Dự kiến TMĐT (tỷ đồng)

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Quyết định 236/QĐ- TTg

  Quy hoạch chi tiết CHK

   

   

   

   

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 1,5 triệu khách/ năm

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E

  + Công suất nhà ga 5 triệu khách/ năm

  Theo 116/QĐ-BGTVT ngày 11/01/2013

  - Đến năm 2020:

  + Cấp 4E;

  + Đường CHC: 3200x50m

  + Nhà ga HK: 330 nghìn HK/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  - Đến năm 2030:

  + Cấp 4E;

  + Đường CHC: 3200x50m

  + Nhà ga HK: 980 nghìn HK/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  + Đường CHC: 3200x50m

  + Nhà ga HK: 1,2 HK/năm;

  + Nhà ga HH: chưa xd nhà ga HH riêng

  Các hạng mục công trình thuộc khu bay

  Các hạng mục công trình thiết yếu tại cảng hàng không

  Xây dựng nhà ga hành khách 2 triệu HK/năm và kết cấu hạ tầng đồng bộ

  800

  2025-2027

  Mở rộng sân đtàu bay

  100

  2020-2025

  Các dự án nhóm C thuộc phạm vi quản lý khai thác của ACV; Các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và trách nhiệm của người khai thác cảng theo quy định của pháp luật

  56

  2018-2025

  Tổng

  956

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam của Quốc hội, số 61/2014/QH13
  Ban hành: 21/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Ban hành: 23/02/2018 Hiệu lực: 23/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 1006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
  Ban hành: 14/07/2009 Hiệu lực: 14/07/2009 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 1029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
  Ban hành: 17/07/2009 Hiệu lực: 17/07/2009 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025
  Ban hành: 07/09/2012 Hiệu lực: 07/09/2012 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 347/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030
  Ban hành: 29/01/2015 Hiệu lực: 29/01/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 353/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Ban hành: 01/02/2016 Hiệu lực: 01/02/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 2501/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Ban hành: 28/08/2017 Hiệu lực: 28/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 1942/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Ban hành: 31/08/2018 Hiệu lực: 31/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2729/QĐ-BGTVT Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 2729/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 19/12/2018
  Hiệu lực: 19/12/2018
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Đình Thọ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (7)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới