logo

Quyết định 2914/QĐ-BGTVT KQ đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2914/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường
  Ngày ban hành: 01/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  --------
  Số: 2914/QĐ-BGTVT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
   NĂM 2013 CỦA CÁC CỤC, TỔNG CỤC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  --------------------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
   
   
  Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
  Căn cứ Quyết định số 1889/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2013 của của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
  Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 04/7/2014 của Tổ thẩm định kết quả tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Giao thông vận tải,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Giao thông vận tải;
  Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
  Điều 2. Căn cứ kết quả đánh giá tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được đánh giá xếp hạng có giải pháp kịp thời để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị mình.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành; Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng;
  - Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - Website Bộ GTVT;
  - Lưu VT, TTCNTT.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Hồng Trường

   
   
  PHỤ LỤC
  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2013
  CỦA CÁC CỤC, TỔNG CỤC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  (Kèm theo Quyết định số 2914/QĐ-BGTVT ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
   
  Bảng 1: Kết quả đánh giá theo nhóm tiêu chí Hạ tầng kỹ thuật CNTT (tối đa 50 điểm)

  STT
  Tên đơn vị
  Điểm tự đánh giá của đơn vị
  Điểm đánh giá thực tế tại đơn vị
  Điểm đánh giá của Tổ thẩm định
  Xếp hạng
  1
  Cục Hàng không Việt Nam
  40
  50
  50
  1
  2
  Cục Hàng hải Việt Nam
  36
  50
  50
  1
  3
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  50
  43
  43
  3
  4
  Cục Đăng kiểm Việt Nam
  45
  43
  43
  3
  5
  Cục Đường sắt Việt Nam
  18,5
  42
  42
  5
  6
  Cục Y tế GTVT
  36
  41
  41
  6
  7
  Cục Đường thủy nội địa VN
  50
  40
  40
  7
  8
  Cục QLXD&CLCT GT
  40,5
  33
  33
  8

   
  Bảng 2: Kết quả đánh giá theo nhóm tiêu chí Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan (tối đa 140 điểm)
   

  STT
  Tên đơn vị
  Điểm tự đánh giá của đơn vị
  Điểm đánh giá thực tế tại đơn vị
  Điểm đánh giá của Tổ thẩm định
  Xếp hạng
  1
  Cục Hàng hải Việt Nam
  96
  109
  109
  1
  2
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  85
  101
  101
  2
  3
  Cục Hàng không Việt Nam
  130
  97
  97
  3
  4
  Cục Đường sắt Việt Nam
  84
  81,5
  81,5
  4
  5
  Cục Đăng kiểm Việt Nam
  135
  77,5
  77,5
  5
  6
  Cục Y tế GTVT
  50,5
  65,5
  65,5
  6
  7
  Cục QLXD&CLCT GT
  150
  67
  64
  7
  8
  Cục Đường thủy nội địa VN
  60
  42
  42
  8

   
  Bảng 3: Kết quả đánh giá theo nhóm tiêu chí Trang/Cổng thông tin điện tử (tối đa 140 điểm)
   

  STT
  Tên đơn vị
  Điểm tự đánh giá của đơn vị
  Điểm đánh giá thực tế tại đơn vị
  Điểm đánh giá của Tổ thẩm định
  Xếp hạng
  1
  Cục Hàng hải Việt Nam
  140
  128
  128
  1
  2
  Cục Hàng không Việt Nam
  130
  122
  122
  2
  3
  Cục Đường sắt Việt Nam
  62,8
  108
  108
  3
  4
  Cục Đăng kiểm Việt Nam
  100
  102
  102
  4
  5
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  75
  96,5
  96,5
  5
  6
  Cục QLXD&CLCT GT
  120
  93,5
  93,5
  6
  7
  Cục Y tế GTVT
  110
  91
  91
  7
  8
  Cục Đường thủy nội địa VN
  100
  85
  85
  8

   
  Bảng 4: Kết quả đánh giá theo nhóm tiêu chí Dịch vụ công trực tuyến (tối đa 100 điểm)
   

  STT
  Tên đơn vị
  Điểm tự đánh giá của đơn vị
  Điểm đánh giá thực tế tại đơn vị
  Điểm đánh giá của Tổ thẩm định
  Xếp hạng
  1
  Cục Hàng hải Việt Nam
  80
  80
  80
  1
  2
  Cục Hàng không Việt Nam
  60
  30
  30
  2
  3
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  20
  20
  20
  3
  4
  Cục Đường thủy nội địa VN
  0
  20
  0
  Không XH
  5
  Cục Đường sắt Việt Nam
  20
  20
  0
  Không XH
  6
  Cục Đăng kiểm Việt Nam
  20
  20
  0
  Không XH
  7
  Cục QLXD&CLCT GT
  0
  0
  0
  Không XH
  8
  Cục Y tế GTVT
  0
  0
  0
  Không XH

  Ghi chú: Không tính điểm và xếp hạng tiêu chí Dịch vị công trực tuyến đối với các Cục: ĐTNĐVN, ĐSVN, ĐKVN, QLXD&CLCTGT và Y tế GTVT theo quy định tại Quyết định số 503/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2013 của Bộ GTVT về Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.
   
  Bảng 5: Kết quả đánh giá theo nhóm tiêu chí Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin (tối đa 50 điểm)
   

  STT
  Tên đơn vị
  Điểm tự đánh giá của đơn vị
  Điểm đánh giá thực tế tại đơn vị
  Điểm đánh giá của Tổ thẩm định
  Xếp hạng
  1
  Cục Hàng hải Việt Nam
  47
  39,5
  39,5
  1
  2
  Cục Hàng không Việt Nam
  25
  39
  39
  2
  3
  Cục Đường sắt Việt Nam
  12,5
  32,5
  32,5
  3
  4
  Cục Y tế GTVT
  36
  29,5
  29,5
  4
  5
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  30
  28,5
  28,5
  5
  6
  Cục QLXD&CLCT GT
  12,5
  20
  20
  6
  7
  Cục Đăng kiểm Việt Nam
  35
  16
  16
  7
  8
  Cục Đường thủy nội địa VN
  0
  3
  3
  8

   
  Bảng 6: Kết quả đánh giá theo nhóm tiêu chí Các quy định cho ứng dụng CNTT (tối đa 50 điểm)
   

  STT
  Tên đơn vị
  Điểm tự đánh giá của đơn vị
  Điểm đánh giá thực tế tại đơn vị
  Điểm đánh giá của Tổ thẩm định
  Xếp hạng
  1
  Cục Đường sắt Việt Nam
  16,58
  45,5
  45,5
  1
  2
  Cục Hàng không Việt Nam
  25
  36,5
  36,5
  2
  3
  Cục Hàng hải Việt Nam
  9
  36,5
  36,5
  2
  4
  Cục Y tế GTVT
  41
  32
  32
  4
  5
  Cục QLXD&CLCT GT
  40,5
  18,5
  18,5
  5
  6
  Cục Đường thủy nội địa VN
  0
  14
  14
  6
  7
  Cục Đăng kiểm Việt Nam
  30
  14
  14
  6
  8
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  25
  9,5
  9,5
  8

   
  Bảng 7: Kết quả đánh giá theo nhóm tiêu chí Nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT (tối đa 25 điểm)
   

  STT
  Tên đơn vị
  Điểm tự đánh giá của đơn vị
  Điểm đánh giá thực tế tại đơn vị
  Điểm đánh giá của Tổ thẩm định
  Xếp hạng
  1
  Cục Đường thủy nội địa VN
  15
  24
  24
  1
  2
  Cục Hàng hải Việt Nam
  25
  23,5
  23,5
  2
  3
  Cục Đường sắt Việt Nam
  11,26
  23
  23
  3
  4
  Cục Hàng không Việt Nam
  20
  21
  21
  4
  5
  Cục Đăng kiểm Việt Nam
  20
  21
  21
  4
  6
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  13
  18
  18
  6
  7
  Cục Y tế GTVT
  12,5
  16
  16
  7
  8
  Cục QLXD&CLCT GT
  20
  12
  12
  8

   
  Bảng 8: Kết quả đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị (tối đa 555 và 455 điểm - đối với các đơn vị không phải tham gia đánh giá dịch vụ công trực tuyến)
   

  STT
  Tên đơn vị
  Điểm tự đánh giá của đơn vị
  Điểm đánh giá thực tế tại đơn vị
  Điểm đánh giá của Tổ thẩm định
  Điểm tổng thể tối đa
  1
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  298
  316,5
  316,5
  555
  2
  Cục Hàng không Việt Nam
  440
  395,5
  395,5
  555
  3
  Cục Hàng hải Việt Nam
  433
  466,5
  466,5
  555
  4
  Cục Đường thủy nội địa VN
  225
  228
  208
  455
  5
  Cục Đường sắt Việt Nam
  225,64
  352,5
  320,5
  455
  6
  Cục Đăng kiểm Việt Nam
  385
  293,5
  273,5
  455
  7
  Cục QLXD&CLCT GT
  383,5
  244
  244
  455
  8
  Cục Y tế GTVT
  286
  275
  275
  455

   
  ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG TỔNG THỂ
   

  STT
  Tên đơn vị
  Kết quả đánh giá của Tổ thẩm định
  Xếp hạng
  Xếp loại
  Điểm đánh giá của Tổ thẩm định / Điểm tổng thể tối đa
  Kết quả
   
   
  1
  Cục Hàng hải Việt Nam
  466,5/555
  0,84
  1
  Tốt
  2
  Cục Hàng không Việt Nam
  395,5/555
  0,71
  2
  Khá
  3
  Cục Đường sắt Việt Nam
  320,5/455
  0,70
  3
  Khá
  4
  Cục Y tế GTVT
  275/455
  0,61
  4
  T.Bình
  5
  Cục Đăng kiểm Việt Nam
  273,5/455
  0,60
  5
  T.Bình
  6
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
  316,5/555
  0,57
  6
  T.Bình
  7
  Cục QLXD&CLCT GT
  244/455
  0,54
  7
  T.Bình
  8
  Cục Đường thủy nội địa VN
  208/455
  0,46
  8
  Yếu

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới