logo

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND hoạt động xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tỉnh Sơn La

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 50/2018/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cầm Ngọc Minh
  Ngày ban hành: 04/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH SƠN LA

  -------

  Số: 50/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

  --------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

  Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2013/TTr-SGTVT ngày 26 tháng 11 năm 2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện thí đim đối với xe chở người bốn bánh có gắn đng cơ hoạt động trên các tuyến đường cho phép.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ (b/c);
  - Thường tr
  c tỉnh ủy (b/c);
  - Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
  - Ch
  tịch UBND tỉnh;
  - Các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh;
  - Vụ pháp ch
  ế, Bộ Giao thông vận tải;
  - Cục kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - Các sở, ban, ngành của tỉnh;
  - Trung tâm thông tin tỉnh Sơn La;
  - Lưu: VT, KT(Quý), 50b.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Cầm Ngọc Minh

   

   

  QUY ĐỊNH

  PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

   

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định Quy định phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với xe chở người bn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và sử dụng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La,

   

  Chương II

  PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ

   

  Điều 3. Phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động của xe chở người bn bánh có gắn động cơ

  1. Khu vực nội thành thành phố Sơn La

  a) Tuyến 1: Khu đô thị Vincom - Đường Giảng Lắc - Đường Nguyễn Lương Bằng: (khách sạn Sơn La) - Đường Điện Biên (Quốc lộ 6 khong 150m) - Đường Tô Hiệu (Khách sạn Mường Thanh, Trung tâm văn hóa tỉnh) - Đường Lê Thái Tông: (qua UBND thành phố Sơn La) - Văn bia Quế Lâm Ngự chế (Đền Vua Lê Thái Tông) và ngược lại.

  b) Tuyến 2: Khu hồ sanh (Khách sạn Mường Thanh) - Đường Tô Hiệu (Trung tâm văn hóa tỉnh) - Đường Xuân Thủy (Khách sạn Công Đoàn) - Đường két nước - Đường Điện Biên (Quốc lộ 6 khoảng 200m) - Đường Khau Cả (Khu nhà ngục Sơn La) - Đường Nguyễn Văn Linh - Điểm du lịch suối nước nóng Bản Mòng (xã Hua La) và ngược lại

  2. Khu vực nội huyện Mộc Châu:

  a) Tuyến 1: Nhà văn hóa huyện Mộc Châu - Đường Phan Đình Giót - bản Tự Nhiên - Bản Áng 2, xã Đông Sang - Rừng thông Bản Áng và ngược lại.

  b) Tuyến 2: Nhà văn hóa huyện Mộc Châu - Đường Nguyễn Hoài Xuân - (qua Tiểu khu 5, Tiểu khu 1, Thị trấn Mộc Châu) - Bản Tự Nhiên - Bản Áng 2, xã Đông Sang - Rừng thông Bản Áng và ngược lại

  Điều 4. Thời gian hoạt động

  Thời gian hoạt động từ 06 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút hàng ngày.

   

  Chương III

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 5. Sở Giao thông vận tải

  1. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung của quy định này.

  2. Chỉ đạo lực lượng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, người điều khiển phương tiện theo quy định của Pháp luật.

  3. Chỉ đạo việc kiểm tra an toàn kỹ thuật, mỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia hoạt động trong phạm vi hạn chế.

  4. Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, xử lý các vi phạm; đề xuất, tổ chức thực hiện các biện pháp để quản lý hoạt động nhằm hạn chế tai nạn giao thông, giám sát thực hiện Quy định này.

  5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh tuyến đường, thời gian hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ phù hợp với phát triển giao thông của tỉnh.

  4. Tiếp nhận bản kê khai giá cước; hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh trong việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước theo quy định.

  5. Định kỳ sau 06 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo. Định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thí điểm về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 6. Công an tỉnh

  1. Tổ chức, hướng dẫn đăng ký cấp và thu hi Giy chứng nhận đăng ký, biển số xe chở người bốn bánh có gắn động cơ theo đúng quy định.

  2. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của Pháp luật và tại Quy định này.

  Điều 7. Sở Tài chính

  Phối hợp vi các ngành có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phí, giá theo quy định của Pháp luật.

  Điều 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  1. Thông tin đến các đơn vị lữ hành về loại hình hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và khuyến cáo du khách không yêu cầu xe đi ngoài phạm vi các tuyến đường được phép hoạt động.

  2. Mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lái xe của các đơn vị được phép thí điểm kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. Các quy định liên quan về tập huấn và cấp Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch cho lái xe thực hiện theo Điều 16 Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 05 tháng 5 năm 2015.

  Điều 9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

  1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan đề xuất tuyến đường, nơi dừng và đỗ xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tại địa phương.

  2. Tổ chức quản lý các tuyến đường hoạt động, điểm dừng, đỗ xe, thời gian hoạt động bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; Thông tin, đề xuất với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của đơn vị tham gia thí điểm, người điều khiển xe khi tham gia giao thông trong phạm vi địa giới quản lý theo quy định.

  Điều 10. Đơn vị hoạt động thí điểm kinh doanh vận tải khách bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

  1. Duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn của phương tiện theo quy định và điều kiện đối với người điều khiển xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

  2. Đảm bảo phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động của xe điện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quy định này khi phương tiện tham gia giao thông.

  3. Thực hiện kê khai giá cước, phát hành vé theo quy định và niêm yết giá cước trên xe tại vị trí dễ quan sát.

  4. Xây dựng nội quy hoạt động, trang bị đồng phục và thẻ tên cho lái xe; tổ chức triển khai đến lái xe của đơn vị thực hiện Quy định này.

  5. Định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo tình hình hoạt động, đảm bảo an toàn giao thông về Sở Giao thông vận tải để đánh giá, rút kinh nghiệm.

  Điều 11. Xử lý vi phạm

  Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về lĩnh vực giao thông vận tải bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của Pháp luật.

  Điều 12. Điều khoản thi hành

  Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 86/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế
  Ban hành: 31/12/2014 Hiệu lực: 15/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch
  Ban hành: 25/05/2015 Hiệu lực: 15/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 50/2018/QĐ-UBND hoạt động xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tỉnh Sơn La

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
  Số hiệu: 50/2018/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 04/12/2018
  Hiệu lực: 15/12/2018
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Cầm Ngọc Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới