logo

Quyết định 542/QĐ-BGTVT bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 542/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành: 03/04/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  ____________

  Số: 542/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  ______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội);

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (GTVT);

  Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

  Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

  Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018, Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019, Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 2288, Quyết định số 3848, Quyết định số 135, Quyết định số 2548, Quyết định số 189, Quyết định số 2318, Quyết định số 317, Quyết định số 1888, Quyết định số 667, Quyết định số 1725);

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tờ trình số 03/TTr-TCĐBVN ngày 08/01/2020 và các văn bản trình bổ sung: Văn bản số 174/TCĐBVN-VT ngày 10/01/2020, Văn bản số 1316/TCĐBVN-VT ngày 09/3/2020, Văn bản số 1585/TCĐBVN-VT ngày 18/3/2020),

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ một số tuyến tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2288, Quyết định số 3848, Quyết định số 135, Quyết định số 2548, Quyết định số 189, Quyết định số 2318, Quyết định số 317, Quyết định số 1888, Quyết định số 667, Quyết định số 1725 với các nội dung chủ yếu sau:

  1. Sửa đổi một số tuyến đang khai thác tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 1725, Quyết định số 667, Quyết định số 1888, Quyết định số 317, Quyết định số 2318, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2A của Quyết định số 2288 theo Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định này (137 tuyến);

  2. Bổ sung danh mục tuyến đang khai thác vào Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 1725, Quyết định số 667, Quyết định số 1888, Quyết định số 317, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2A của Quyết định số 2288 theo Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định này (không có tuyến điều chỉnh);

  3. Sửa đổi một số tuyến mới tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Quyết định số 1725, Quyết định số 667, Quyết định số 1888, Quyết định số 317, Quyết định số 2318, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2B của Quyết định số 2288 theo Phụ lục 3 ban hành kèm Quyết định này (08 tuyến);

  4. Bổ sung danh mục tuyến mới vào Phụ lục 4 của Quyết định số 1725, Quyết định số 667, Quyết định số 1888, Quyết định số 317, Quyết định số 2318, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2B của Quyết định số 2288 theo Phụ lục 4 ban hành kèm Quyết định này (426 tuyến);

  5. Các tuyến loại bỏ khỏi Phụ lục 5 của Quyết định số 1725, Quyết định số 667, Quyết định số 1888, Quyết định số 317, Quyết định số 2318, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2A và Phụ lục 2B của Quyết định số 2288 theo Phụ lục 5 ban hành kèm Quyết định này (145 tuyến);

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Bộ Công an;
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
  - Các Thứ trưởng;
  - Cổng TTĐT Bộ GTVT;
  - Lưu VT, V.Tải (Phong 5b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG


   
  Lê Đình Thọ

   

   

   

  PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1725/QĐ-BGTVT, 667/QĐ-BGTVT, 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ-BGTVT, 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548/QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
  (Gửi kèm theo Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT toàn quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách cđịnh liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi)

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng QH (xe xuất bến / tháng)

  Phân loại tuyến QH

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

   

   

   

   

  1

  1112.1816.A

  Cao Bằng

  Lạng Sơn

  Cao Bằng

  Phía Bắc Lạng Sơn

  BX Cao Bằng - QL3 (hướng đi trung tâm hội nghị tnh) - Ngã tư Ngọc Xuân - rẽ đi Đường Pác Bó - Ngã tư Sông Bằng - Đường 3.10 (QL34B) - đi theo hướng QL34B hướng đi Lạng Sơn - QL4A - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  120

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  48

  1214.1612.A

  Lạng Sơn

  Qung Ninh

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Móng Cái

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL4B - Ngã ba Yên Than - Tiên Yên - QL18 - BX Móng Cái

  160

  420

  Tuyến đang khai thác

   

  49

  1214.1611.A

  Lạng Sơn

  Qung Ninh

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Bãi Cháy

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL4B - Ngã ba Yên Than - Tiên Yên - QL18 - BX Bãi Cháy

  190

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  52

  1214.1621.A

  Lạng Sơn

  Qung Ninh

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Tiên Yên

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL4B - Ngã ba Yên Than - Tiên Yên - QL18 - BX Tiên Yên

  100

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  58

  1217.1611.A

  Lạng Sơn

  Thái Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm TP Thái Bình

  BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL39 - QL5 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  240

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  60

  1217.1622.A

  Lạng Sơn

  Thái Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Tiền Hải

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL5 - QL39 - ĐT 458 - QL37B - BX Tiền Hải

  250

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  62

  1218.1611.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Nam Định

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Nam Định

  235

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  64

  1218.1613.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hải Hậu

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL21 - BX Hi Hậu

  260

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  65

  1218.1614.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bc Lạng Sơn

  Giao Thủy

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Giao Thủy

  290

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  66

  1218.1617.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Quỹ Nhất

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL21 - Đại Lộ Thiên Trường - QL10 - Đ. Lê Đức Thọ - TL490C - QL21B - BX Quỹ Nhất

  300

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  67

  1218.1618.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bc Lạng Sơn

  Nghĩa Hưng

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Nghĩa Hưng

  290

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  69

  1218.1622.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trực Ninh

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Trực Ninh

  255

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  70

  1218.1623.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Xuân Trường

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Xuân Trường

  285

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  83

  1220.1616.A

  Lạng Sơn

  Thái Nguyên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm TP Thái Nguyên

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL37 - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

  170

  660

  Tuyến đang khai thác

   

  85

  1220.1612.A

  Lạng Sơn

  Thái Nguyên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Đại T

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - Bắc Ninh - QL3 - Ngã 3 viện Lao - QL3 tuyến tránh TP Thái Nguyên - QL37 - BX Đại Từ

  195

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  86

  1220.1613.A

  Lạng Sơn

  Thái Nguyên

  Phía Bc Lạng Sơn

  Đình Cả

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL1B - BX Đình Cả

  130

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  87

  1220.1614.A

  Lạng Sơn

  Thái Nguyên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Phổ Yên

  BX PhYên - QL3 - QL3 đoạn Đường tránh Thành phố Thái Nguyên - QL1B - TT Đình Cả - ĐT265 - Bình Long - Hu Lũng - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  190

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  94

  1228.1601.A

  Lạng Sơn

  Hòa Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung Tâm Hòa Bình

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - Cu Thanh trì - Đường Vành đai 3 trên cao (Đoạn cầu Thanh Trì - Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Trung tâm Hòa Bình <A>

  230

  120

  Tuyến đang khai thác

  Điều chnh theo phần luồng giao thông ca Hà Nội

  125

  1234.1611.A

  Lạng Sơn

  Hi Dương

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hải Dương

  BX Hi Dương - Đường Quán Thánh - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  220

  330

  Tuyến đang khai thác

   

  126

  1234.1612.A

  Lạng Sơn

  Hải Dương

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hải Tân

  BX Hải Tân - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  220

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  127

  1234.1613.A

  Lạng Sơn

  Hải Dương

  Phía Bc Lạng Sơn

  Ninh Giang

  BX Ninh Giang - QL37 - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  250

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  278

  1422.1414.A

  Quảng Ninh

  Tuyên Quang

  Cẩm Phả

  Sơn Dương

  <A> BX Sơn Dương - QL2C - QL18 - BX Cẩm Ph

  290

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  322

  1434.1319.A

  Hải Dương

  Qung Ninh

  Thanh Hà

  Cái Rồng

  BX Thanh Hà - Đường tnh 390B - QL5 - QL37 - QL18 - BX Cái Rồng

  150

  360

  Tuyến đang khai thác

  VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  502

  1629.1512.A

  Hải Phòng

  Hà Nội

  Vĩnh Bảo

  Gia Lâm

  BX Vĩnh Bảo - QL10 - QL5 - BX Gia Lâm <A>

  140

  120

  Tuyến đang khai thác

  VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  502

  1629.1512.E

  Hải Phòng

  Hà Nội

  Vĩnh Bảo

  Gia Lâm

  BX Vĩnh Bo - QL10 - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - BX Gia Lâm <E>

  140

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  533

  6194.2114.A

  Bình Dương

  Bạc Liêu

  Phú Chánh

  Phước Long

  BX Phước Long - Quản Lộ Phụng Hiệp - Đường Cao tốc Trung Lương - QL1A - Ngã tư Bình Phước - QL13 - BX Phú Chánh

  280

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  637

  1722.1115.A

  Thái Bình

  Tuyên Quang

  Trung tâm TP Thái Bình

  Hàm Yên

  <A> BX Hàm Yên - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh trì - Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1 - QL10 - BX Trung tâm TP Thái Bình

  <B> BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL39 - QL5 - QL3 mới - QL37 - QL2 - BX Hàm Yên

  286

  90

  Tuyến đang khai thác

  Điều chnh theo phân luồng giao thông ca Hà Nội

  691

  1729.1311.A

  Thái Bình

  Hà Nội

  Bồng Tiên

  Giáp Bát

  BX Bồng Tiên - ĐT220B - QL10 - QL21 - QL1A - Pháp Vân Cầu Giẽ - Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

  100

  210

  Tuyến đang khai thác

  VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  696

  1729.1511.A

  Thái Bình

  Hà Nội

  Thái Thụy

  Giáp Bát

  BX Thái Thụy - QL39 - QL10 - Đ. Long Hưng - Đ. Trần Thái Tông - Đ. Hùng Vương - QL21 - QL1 - CT. Pháp Vân Cầu Giẽ - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

  123

  420

  Tuyến đang khai thác

  VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  720

  1729.1811.A

  Thái Bình

  Hà Nội

  Kiến Xương

  Giáp Bát

  BX Kiến Xương - ĐT458 - Lý Thường Kiệt - Trần Thái Tông - Hùng Vương - QL10 - QL21 - QL1 - Pháp Vân Cầu Giẽ - BX Giáp Bát

  121

  690

  Tuyến đang khai thác

  VB số 2080/BGTVT-VT ngày 10/3/2020 của Bộ GTVT

  733

  1729.2211.A

  Thái Bình

  Hà Nội

  Tiền Hi

  Giáp Bát

  BX Tiền Hải - QL37B - ĐT458 -QL10 - QL21 - QL1 - CT. Pháp Vân Cầu Giẽ - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

  130

  780

  Tuyến đang khai thác

  VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  764

  1218.1624.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Ý Yên

  BX Phía Bc Lạng Sơn - QL1A - Cu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A - QL21 - QL37B - Thị trấn Gôi - QL10 - QL38B - BX Ý Yên

  251

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  765

  1218.1627.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Phía Nam TP Nam Định

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Phía Nam TP Nam Định

  235

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  876

  1829.2611.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Phía Nam TP Nam Định

  Giáp Bát

  BX Phía Nam TP Nam Định - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc (Ninh Bình - Cầu Giẽ - Pháp Vân) - Đường Giải Phóng - BX Giáp Bát

  86

  480

  Tuyến đang khai thác

  VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

  883

  1829.1411.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Giao Thủy

  Giáp Bát

  BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

  151

  1170

  Tuyến đang khai thác

  VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

  888

  1829.1511.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Thịnh Long

  Giáp Bát

  BX Thịnh Long - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc (Ninh Bình Cầu Gi- Pháp Vân) - Đường Giải Phóng - BX Giáp Bát

  160

  570

  Tuyến đang khai thác

  VB 11430/BGTVT-VT ngày 29/11/2019 của Bộ GTVT

  895

  1829.1811.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Nghĩa Hưng

  Giáp Bát

  BX Nghĩa Hưng - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Gi - Pháp Vân - Đ. Gii Phóng - BX Giáp Bát

  125

  360

  Tuyến đang khai thác

  VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

  904

  1829.2211.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Trực Ninh

  Giáp Bát

  BX Trực Ninh - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

  118

  750

  Tuyến đang khai thác

  VB 11430/BGTVT- VT ngày 29/11/2019 của Bộ GTVT

  908

  1829.2311.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Xuân Trường

  Giáp Bát

  BX Trường Xuân - Thị trấn Xuân Trường - TL489 - Cầu Lạc Quần - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

  120

  630

  Tuyến đang khai thác

  VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

  913

  1829.2411.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Ý Yên

  Giáp Bát

  BX Ý Yên - ĐT485 (Đ.57 cũ) - Phố Cà - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

  87

  780

  Tuyến đang khai thác

  VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

  920

  1829.1111.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Nam Định

  Giáp Bát

  BX Nam Định - Đường BOT - QL21 - Cao tốc (Cầu Giẽ Ninh Bình) - Pháp Vân - Đường Giải Phóng - BX Giáp Bát

  91

  1860

  Tuyến đang khai thác

  VB số 2080/BGTVT-VT ngày 10/3/2020 của Bộ GTVT

  1054

  1622.2312.A

  Hải Phòng

  Tuyên Quang

  Thương Lý

  Chiêm Hóa

  BX Thượng Lý - QL5 - QL1 - QL3 - QL37 - QL2 - QL3B - BX Chiêm Hóa

  330

  150

  Tuyến đang khai thác

  VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  1237

  2124.1112.A

  Yên Bái

  Lào Cai

  Yên Bái

  Trung tâm Lào Cai

  BX Yên Bái - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Bình Minh - BX Trung tâm Lào Cai

  150

  1440

  Tuyến đang khai thác

   

  1243

  2124.1312.B

  Yên Bái

  Lào Cai

  Nghĩa Lộ

  Trung tâm Lào Cai

  BX Nghĩa Lộ - QL32 - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Bình Minh - BX Trung tâm Lào Cai

  215

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  1245

  2125.1111.A

  Yên Bái

  Lai Châu

  Yên Bái

  Lai Châu

  <A> BX Yên Bái - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC 18 - QL4D - Sa Pa - BX Lai Châu;

  <B> BX Yên Bái - TL163 - Mậu A - Nút giao IC 14 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC 16 - QL279 - QL32 - BX Lai Châu

  240

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  1248

  2124.1612.A

  Yên Bái

  Lào Cai

  Nước Mát

  Trung tâm Lào Cai

  BX Nước Mát - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Bình Minh - BX Trung tâm Lào Cai

  150

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  1293

  2190.1213.A

  Yên Bái

  Hà Nam

  Lục Yên

  Hòa Mạc

  <A> BX Lục Yên - TL171 - QL70 - QL2 - Bc Thăng Long Nội Bài -Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Cầu vượt Đường 5 - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường dân Cu Thanh Trì - Cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Vực Vòng - BX Hòa Mạc;

  <B> BX Lục Yên - TL170(Đông Hồ) - QL2 - Phù Ninh - Nút giao IC 8 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Bắc Thăng Long Nội Bài - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Cầu vượt Đường 5 - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường dẫn cầu Thanh Trì - Cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Vực Vòng - BX Hòa Mạc;

  <C> BX Lục Yên - TL170 (Đông H) - QL2 - Phú Thọ - Nút giao IC 9 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Bắc Thăng Long Nội Bài - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Đường 5 kéo dài - QL5 - Phố Nối - QL39 - QL38 - Cầu Yên Lệnh - BX Hòa Mạc;

  340

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  1371

  2361.1111.B

  Hà Giang

  Bình Dương

  Phía Nam Hà Giang

  Bình Dương

  <A> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh trì - Đường vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A - Ngã tư Bình Phước - QL13 - BX Bình Dương

  <B> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh trì - Đường vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A - Cao tốc Hà Nội Ninh Bình - QL14B - Đường mòn Hồ Chí Minh - QL14 - BX Bình Dương

  2100

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  1387

  2426.1211.F

  Lào Cai

  Sơn La

  Trung tâm Lào Cai

  Sơn La

  (F) BX Sơn La - QL6 - TP. Hòa Bình - TL317 - TL316 - Thanh Sơn - QL32 - QL32C - TX Phú Thọ - QL32 - QL32C - Yên Bái - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - BX Trung tâm Lào Cai

  520

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  1444

  2529.1113.A

  Lai Châu

  Hà Nội

  Lai Châu

  Mỹ Đình

  BX Mỹ Đình - Đường Phạm Hùng - cầu vượt Mai Dịch - Đường Phạm Văn Đng - cầu Thăng Long - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC18 - QL4D - BX TP Lai Châu

  400

  480

  Tuyến đang khai thác

  VB số 12016/BGTVT- VT ngày 17/12/2019 của Bộ GTVT

  1449

  2529.1113.A

  Hà Nội

  Lai Châu

  Mỹ Đình

  Than Uyên

  BX Mỹ Đình - Đường Phạm Hùng - cu vượt Mai Dịch - Đường Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - Đường Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - QL279 - QL32 - BX Than Uyên

  350

  150

  Tuyến đang khai thác

  VB số 12016/BGTVT- VT ngày 17/12/2019 của Bộ GTVT

  1506

  2126.1118.A

  Yên Bái

  Sơn La

  Nghĩa Lộ

  Mường La

  BX Nghĩa Lộ - QL32 - Nậm Khắt - Ngọc Chiến - BX Mường La

  150

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  1534

  2829.0416.A

  Hòa Bình

  Hà Nội

  Mai Châu

  Yên Nghĩa

  BX Mai Châu - QL15 - QL6 - BX Yên Nghĩa <A>

   

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  1575

  2397.1111.A

  Hà Giang

  Bắc Kạn

  Phía Nam Hà Giang

  Bắc Kạn

  <A> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL2C - QL37 - BX Bắc Kạn

  <B> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL2C - QL37 - Tân Trào - Quán Vuông - QL3C - QL3 - BX Bắc Kạn

  249

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  1670

  2936.1101.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Cẩm Thủy

  BX Cẩm Thủy - QL217 - QL45 - Đường tnh 217B - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  200

  420

  Tuyến đang khai thác

   

  1671

  2936.1102.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Minh Lộc

  BX Giáp Bát - QL1 - BX Minh Lộc

  140

  420

  Tuyến đang khai thác

   

  1674

  2936.1105.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Phía Bắc TP Thanh Hóa

  BX Phía Bắc Thanh Hóa - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  153

  620

  Tuyến đang khai thác

   

  1675

  2936.1106.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Phía Nam Thanh Hóa

  BX Phía Nam Thanh Hóa - Đường tránh TP - Cầu Nguyệt Viên - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  159

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  1676

  2936.1107.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Nghi Sơn

  BX Nghi Sơn - ĐT 513 - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  220

  286

  Tuyến đang khai thác

   

  1677

  2936.1108.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Bỉm Sơn

  BX Bm Sơn - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  120

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  1678

  2936.1109.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Nga Sơn

  BX Nga Sơn - ĐT 508 - QL1 - BX Giáp Bát

  130

  263

  Tuyến đang khai thác

   

  1680

  2936.1111.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Nông Cống

  BX Nông Cống - QL45 - Đường tránh TP - Cầu Nguyệt Viên - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  220

  632

  Tuyến đang khai thác

   

  1681

  2936.1112.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Huyên Hồng

  BX Huyên Hồng – Đưng tnh (ĐT 506) - QL47 - TP Thanh Hóa (Trần Phú - Ngã tư Bưu Điện - Đại Lê Lợi) - Cầu Nguyện Viên - QL1 - Bến xe Giáp Bát

  186

  330

  Tuyến đang khai thác

   

  1682

  2936.1114.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Ngọc Lặc

  BX Ngọc Lặc - Đường HCM - BX Giáp Bát

  200

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  1683

  2936.1115.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Thọ Xuân

  BX Thọ Xuân - QL47 - TP Thanh Hóa (Theo phân luồng của TP Thanh Hóa) - QL1 - BX Giáp Bát

  190

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  1685

  2936.1118.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Sầm Sơn

  BX Sm Sơn - QL47 - đường tránh TP - QL1 - đường tỉnh - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  168

  810

  Tuyến đang khai thác

   

  1686

  2936.1121.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Cửa Đạt

  BX Cửa Đạt - QL47 - TP Thanh Hóa (Theo phân luồng của TP Thanh Hóa) - QL1 - BX Giáp Bát

  220

  339

  Tuyến đang khai thác

   

  1687

  2936.1120.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Quán Lào

  BX Quán Lào - QL45 - TP Thanh Hóa (Theo phân luồng của TP Thanh Hóa) - QL1 - BX Giáp Bát

  180

  558

  Tuyến đang khai thác

   

  1689

  2936.1153.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Kim Tân

  BX Kim Tân - QL217B - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  143

  0

  Tuyến đang khai thác

   

  1788

  2973.1511.A

  Hà Nội

  Quảng Bình

  Nước Ngầm

  Ba Đồn

  BX Nước Ngầm - QL1 - BX Ba Đồn

  500

  160

  Tuyến đang khai thác

   

  1975

  4765.1411.A

  Đk Lắk

  Cần Thơ

  Ea Kar

  Trung tâm TP Cần Thơ

  BX Ea Kar - QL26 - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh phía Tây - Đường Hồ Chí Minh - QL1A - BX Trung tâm TP Cn Thơ

  440

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  2221

  4347.1117.A

  Đà Nng

  Đắk Lắk

  Trung tâm Đà Nẵng

  Quảng Phú

  BX Qung Phú - ĐT688 (TL8 cũ) - Đường tránh phía tây TP.BMT - Đường HCM (QL14 cũ) - QL19 - QL1A - Đường Trường Trinh - Cầu vượt khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - BX Trung tâm Đà Nng

  670

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  2366

  4770.1811.A

  Đắk Lắk

  Tây Ninh

  Ea Súp

  Tây Ninh

  BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - Lạc Long Quân - CMT8 - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL22 - QL1A - Ngã tư Bình Phước - Đại lộ Bình Dương - QL13 - Ngã tư Chơn Thành - Đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) - Đường tránh phía Tây TP MBT - ĐT 697 - BX Ea Súp

  580

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  2372

  4772.1512.A

  Đắk Lắk

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Phước An

  Vũng Tàu

  BX Vũng Tàu - QL51 - Đường Trường Chinh - QL55 - QL1A - QL13 - ĐT.741 - Đưng HCM - Đường tránh Phía Tây TP. BMT - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường Nguyễn Văn Cừ - QL26 - BX Phước An

  550

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  2377

  4772.2012.A

  Đắk Lắk

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Krông Năng

  Vũng Tàu

  BX Krông Năng - QL29 - ĐT699 (TL3) - QL26 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh Phía Tây TP. BMT - Đường HCM (QL14 cũ) - QL13 - ĐT747 - TL11 - TL16 - QL1 - QL51 - Đường Võ Nguyên Giáp - Đường 3/2 - Đường Lê Hồng Phong - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - BX Vũng Tàu

  500

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  2463

  1238.1653.A

  Lạng Sơn

  Hà Tĩnh

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Kỳ Lâm

  BX Phía Bc Lạng Sơn - QL1 - Cầu Thanh Trì - Pháp Vân - QL1 - Kỳ Anh - BX Kỳ Lâm

  650

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2501

  4849.1823.A

  Đắk Nông

  Lâm Đồng

  Tuy Đức

  Tân Hà

  BX Tuy Đức - ĐT681 - QL14 - QL28 - ĐT725 - Ngã 3 Lộc Sơn - QL20 - QL27 - BX Tân Hà

  200

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  2573

  4961.1512.A

  Lâm Đồng

  Bình Dương

  Cát Tiên

  Lam Hồng

  BX Lam Hồng - QL1A - QL20 - ĐT721 - BX Cát Tiên <A>

  198

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2577

  4967.1112.A

  Lâm Đồng

  An Giang

  Liên tỉnh Đà Lạt

  Châu Đốc

  QL20 - QL1 - QL91 <A>

  615

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  2733

  5067.1211.A

  TP. Hồ Chí Minh

  An Giang

  Miền Tây

  Long Xuyên

  BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - BX Long Xuyên

  196

  1740

  Tuyến đang khai thác

   

  2735

  5067.1212.A

  TP. Hồ Chí Minh

  An Giang

  Miền Tây

  Châu Đốc

  BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - BX Châu Đốc

  250

  2970

  Tuyến đang khai thác

   

  2739

  5067.1218.A

  TP. Hồ Chí Minh

  An Giang

  Miền Tây

  Tịnh Biên

  BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - Mỹ Thuận - QL80 - ĐT942 - Phà Ân Hòa - QL91 - BX Tịnh Biên

  278

  600

  Tuyến đang khai thác

   

  2740

  5067.1219.A

  TP. Hồ Chí Minh

  An Giang

  Miền Tây

  Tri Tôn

  BX Min Tây - Đường KDV - QL1 - Cao tốc Sài Gòn trung Lương - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - ĐT941 - BX Tri Tôn

  256

  900

  Tuyến đang khai thác

   

  2741

  5067.1270.A

  TP. Hồ Chí Minh

  An Giang

  Miền Tây

  Núi Sập

  BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - TL943 - BX Núi Sập

  232

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  2744

  5067.1227.A

  TP. Hồ Chí Minh

  An Giang

  Miền Tây

  Óc Eo

  BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - ĐT943 - Đường tránh Núi Sập - ĐT943 - BX Óc Eo

  280

  600

  Tuyến đang khai thác

   

  2745

  5067.1228.A

  TP. Hồ Chí Minh

  An Giang

  Miền Tây

  Khánh Bình

  BX Miền Tây - QL1 - Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - ĐT 956 - BX Khánh Bình

  285

  390

  Tuyến đang khai thác

   

  3043

  4965.1151.A

  Lâm Đồng

  Cần Thơ

  Liên tỉnh Đà Lạt

  Trung tâm TP Cần Thơ

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - Đường Cao Tốc - QL57 - QL60 - QL20 - BX Đà Lạt

  480

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  3134

  6166.2019.A

  Bình Dương

  Đồng Tháp

  An Phú

  Hồng Ngự

  BX An Phú - Đường 22/12 - QL13 - QL1A - Cao tốc Sài gòn Trung Lương - Ngã 3 An Hữu - QL30 - BX Hồng Ngự

  270

  195

  Tuyến đang khai thác

   

  3144

  6568.5111.A

  Cần Thơ

  Kiên Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Kiên Giang

  BX Trung tâm thành phố Cần Thơ - QL91 - QL80 - BX Kiên Giang

  110

  2310

  Tuyến đang khai thác

   

  3145

  6568.5113.A

  Cần Thơ

  Kiên Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Hà Tiên

  BX Trung tâm thành phố Cần Thơ - Nguyễn Văn Linh - QL91 - QL80 - BX Hà Tiên

  205

  1080

  Tuyến đang khai thác

   

  3237

  1116.1813.C

  Cao Bằng

  Hải Phòng

  Cao Bng

  Cầu Rào

  BX Cầu Rào - Lạch Tray - Nguyễn Văn Linh - Trần Nguyên Hãn - Tôn Đức Thắng - QL5 - QL1A - Cao tốc (Hà Nội - Thái Nguyên) - QL3 - Bắc Kạn - BX Cao Bằng

  380

  120

  Tuyến đang khai thác

  VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  3281

  1238.1611.A

  Lạng Sơn

  Hà Tĩnh

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hà Tĩnh

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - Cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1 - BX Hà Tĩnh

  577

  150

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phân luồng giao thông của Hà Nội

  3334

  6566.5111.A

  Cần Thơ

  Đồng Tháp

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Cao Lãnh

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - QL80 - TL848 - BX Cao Lãnh

  89

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  3335

  6566.5115.A

  Cần Thơ

  Đồng Tháp

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Tân Hồng

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - QL30 - BX Tân Hồng

  178

  360

  Tuyến đang khai thác

   

  3337

  6566.5118.A

  Cần Thơ

  Đồng Tháp

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Trường Xuân

  BX Trường Xuân - ĐT845 - ĐT846 - ĐT847 - QL30 - QL1 - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  140

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  3343

  1437.1526.A

  Qung Ninh

  Nghệ An

  Cửa Ông

  Miền Trung

  BX Cửa Ông - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh Tp Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - Cao tốc Hạ long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - QL1A - BX Miền Trung

  580

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  3344

  6567.5118.A

  Cần Thơ

  An Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Tịnh Biên

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - Nguyễn Văn Linh - QL91B - QL91 - BX Tịnh Biên<A>

  142

  390

  Tuyến đang khai thác

   

  3349

  6567.5128.A

  Cần Thơ

  An Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Khánh Bình

  BX Khánh Bình (An Phú) - Cầu Cồn Tiên - QL91 - Lộ Tẻ Rạch Giá - QL91B - Nguyễn Văn Linh - QL1 - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  149

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  3358

  6569.5105.A

  Cần Thơ

  Cà Mau

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Sông Đốc

  BX Sông Đốc - Đường Sông Đốc Tc Thủ - Đường Ngô Quyền - Đường Nguyễn Trãi - Đường Phan Ngọc Hiển - Đường Lý Thường Kiệt - QL1A - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  240

  480

  Tuyến đang khai thác

   

  3360

  6569.5114.A

  Cần Thơ

  Cà Mau

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Năm Căn

  BX Năm Căn - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  227

  510

  Tuyến đang khai thác

   

  3368

  6572.1112.A

  Cần Thơ

  Bà Rịa Vũng Tàu

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Vũng Tàu

  BX Vũng Tàu - Đường 3/2 - QL51 - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  310

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  3375

  6583.5101.A

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Sóc Trăng

  BX Sóc Trăng - QL1A - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  62

  900

  Tuyến đang khai thác

   

  3378

  6583.5107.A

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Mỹ Tú

  BX Mỹ Tú - ĐT939 - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  63

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  3379

  6583.5108.A

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Ngã Năm

  BX Ngã Năm - Qun lộ Phụng Hiệp - QL1A - BX Trung tâm TP Cn Thơ

  78

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  3380

  6567.1611.A

  Cần Thơ

  An Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Long Xuyên

  <A> BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL91B - QL91 - ĐT 943 - BX Long Xuyên

  62

  420

  Tuyến đang khai thác

   

  3380

  6567.1616.A

  Cần Thơ

  An Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Tân Châu

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - Nguyễn Văn Linh - QL91B - QL91 - Đường tỉnh 953 - BX Tân Châu <A>

  136

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  3380

  6583.5115.A

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Vĩnh Châu

  BX Vĩnh Châu - ĐT935 - ĐT934 - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  98

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  3390

  6594.5111.A

  Cần Thơ

  Bạc Liêu

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Bạc Liêu

  BX Bạc Liêu - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  110

  480

  Tuyến đang khai thác

   

  3391

  6594.5112.A

  Cần Thơ

  Bạc Liêu

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Hộ Phòng

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - BX Hộ Phòng

  145

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  3392

  6594.5113.A

  Cần Thơ

  Bạc Liêu

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Gành Hào

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - Bạc Liêu - Giá Gai - BX Gành Hào

  165

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  3393

  6594.5114.A

  Cần Thơ

  Bạc Liêu

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Phước Long

  BX Phước Long - QL1 - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  110

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  3394

  6594.5116.A

  Cần Thơ

  Bạc Liêu

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Ngan Dừa

  BX Ngan Dừa - Long Mỹ - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  89

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  3405

  6670.1111.A

  Đồng Tháp

  Tây Ninh

  Cao Lãnh

  Tây Ninh

  BX Tây Ninh - Trưng N Vương - 30/4 - QL22B - TT. Trảng Bàng - QL22 - Hóc Môn - Nguyễn Văn Bứa - ĐT 824 - ĐT 830 - Bến Lức - QL1A - QL30 - BX Cao Lãnh

  270

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  3763

  6186.1916.A

  Bình Dương

  Bình Thuận

  Bến Cát

  La Gi

  BX La Gi - Đường Thống Nhất - QL55 - QL1A - Ngã tư Bình Phước - QL13 - BX Bến Cát

  190

  360

  Tuyến đang khai thác

   

  3888

  1224.1612.A

  Lạng Sơn

  Lào Cai

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm Lào Cai

  BX Trung tâm Lào Cai - Đường Bình Minh - Nút giao IC 18 - Cao tốc NBLC - QL18 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  440

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  3923

  1214.1611.B

  Lạng Sơn

  Quảng Ninh

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Bãi Cháy

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL18 - BX Bãi Cháy

  195

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  4059

  2127.1111.A

  Yên Bái

  Điện Biên

  Yên Bái

  Điện Biên Phủ

  BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - TP Hòa Bình - ĐT 317 - Cầu Đồng Quang - ĐT 87A - QL32 - QL2C - ĐT 304 - ĐT 303 - ĐT 302 - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Nguyễn Tt Thành - QL2C - QL2 - QL32C - Đường Âu Cơ - QL37 - BX Yên Bái

  620

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  4075

  2434.1212.C

  Lào Cai

  Hải Dương

  Trung tâm Lào Cai

  Hải Tân

  BX Hải Tân - Lê Thanh Nghị - Cu Phú Tảo - Nút giao phía Tây TP Hải Dương - QL5 - Cầu Đuống - QL3 - QL18 - Cao tốc NBLC - Nút giao IC 18 - BX Trung tâm Lào Cai

  390

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  4219

  4961.1511.A

  Lâm Đồng

  Bình Dương

  Cát Tiên

  Bình Dương

  BX Bình Dương - QL13 - ĐT741 - QL14 - ĐT721 - BX Cát Tiên

  198

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  4658

  2789.3016.A

  Điện Biên

  Hưng Yên

  Mường Luân

  La Tiến

  BX Mường Luân - QL12 - Chiềng Sơ - ĐT 115 - Thị trấn Sông Mã - QL4G - Ngã ba Cò Nòi - QL6 - Thị trấn Xuân Mai - QL21 - Đại lộ Thăng Long - Nút giao Big C - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Big C - Cầu Thanh Trì) - QL5 - Phố Nối - QL39 - Ngã tư Chợ Gạo - QL38B - Thị trấn Trần Cao - ĐT 386 - BX La Tiến

  650

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  4666

  2973.1518.A

  Hà Nội

  Qung Bình

  Nước Ngầm

  Lệ Thủy

  BX Nước Ngầm - QL1 - BX Lệ Thủy

  500

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  4667

  2973.1518.A

  Hà Nội

  Qung Bình

  Nước Ngầm

  Tiến Hòa

  BX Nước Ngầm - QL1 - QL12 - BX Tiến Hóa

  500

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  5591

  4772.1512.B

  Đắk Lắk

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Phước An

  Vũng Tàu

  BX Phước An - QL26 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh phía tây BMT - Đường HCM (QL14 cũ) - Ngã ba Đức Mạnh - TL682 - Ngã ba Sao Bọng - ĐT75 - Đường Nam Cát Tiên - ĐT721 - QL20 - Tân Phú - Định Quán - Ngã ba Dầu Giây - TL769 - QL51 - Đường 3/2 - Đường Lê Hồng Phong - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - BX Vũng Tàu

  500

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  5660

  6566.5117.A

  Cần Thơ

  Đồng Tháp

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Tam Nông

  BX Tam Nông - QL30 - QL1A - Tiền Giang - Vĩnh Long - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  135

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  5664

  6567.5118.B

  Cần Thơ

  An Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Tịnh Biên

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL91B - QL91 - BX Tịnh Biên <B>

  142

  390

  Tuyến đang khai thác

   

  5666

  6568.5113.B

  Cần Thơ

  Kiên Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Hà Tiên

  BX Hà Tiên - QL80 - ĐT941 - QL91 - QL91B - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  190

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  5669

  6568.5119.A

  Cần Thơ

  Kiên Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  An Minh

  BX An Minh - QL63 - QL61 - ĐT963 - ĐT931 - QL1 - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - BX Trung tâm TP Cần Thơ

  170

  480

  Tuyến đang khai thác

   

  5830

  6162.1119.A

  Long An

  Bình Dương

  Khánh Hưng

  Bình Dương

  BX Bình Dương - Cách mạng tháng 8 - Huỳnh Văn Cù - TL8 - QLN2 - QL62 - ĐT 831 - BX Khánh Hưng

  148

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  5889

  2299.1612.A

  Tuyên Quang

  Bắc Ninh

  Kim Xuyên

  Quế Võ

  <A> BX Kim Xuyên - QL2 - TP Việt Trì - Cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) - QL18 - Thành phố Bắc Ninh - BX Quế Võ

  140

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  5889

  2299.1612.B

  Tuyên Quang

  Bắc Ninh

  Kim Xuyên

  Quế Võ

  <B> BX khách Kim Xuyên - QL37 - Đại Từ - Thái Nguyên - QL3 - Phổ Yên - Cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên - QL18 - BX Quế Võ

  140

  90

   

   

  6100

  2975.1514.A

  Hà Nội

  Thừa Thiên Huế

  Nước Ngầm

  A Lưới

  BX A Lưới - QL49 - Cầu Tuần - Đường tránh Thành phố Huế - Đường Lý Thái Tổ (Thị xã Hương Trà) - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - BX Nước Ngầm

  720

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  6119

  4347.1122.C

  Đà Nng

  Đắk Lắk

  Trung tâm Đà Nẵng

  Krông Bông

  BX Krông Bông - ĐT692 (TL12) - QL27 - QL26 - ĐT 699 (TL3) - QL29 - Đường HCM (QL14 cũ) - QL19 - QL1A - Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - BX Trung tâm Đà Nng

  690

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  6120

  4347.1128.A

  Đà Nng

  Đắk Lắk

  Trung tâm Đà Nng

  Cư Kuin

  BX Cư Kuin - QL27 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường HCM (QL14 cũ) - QL19 - QL1A - Đường Trường Trinh - Cầu vượt khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - BX Trung tâm Đà Nng

  670

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  6168

  6365.1651.A

  Tiền Giang

  Cần Thơ

  Thị xã Gò Công

  Trung tâm TP Cần Thơ

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp - QL1A - QL50 - BX TX Gò Công

  150

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  6169

  6365.3151.A

  Tiền Giang

  Cần Thơ

  Tiền Giang

  Trung tâm TP Cần Thơ

  BX Tiền Giang - Đường p Bắc - QL60 - QL1 - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - BX Trung tâm TP Cần Thơ <A>

  103

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  6170

  6572.1118.A

  Cần Thơ

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Long Điền

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - QL61C - TL929 - TL919 (Đường Bốn Tổng Một Ngàn) - QL80 - QL1A - Cao tốc Sài Gòn Trung lương - QL1A - QL51 - QL55 - ĐT 44A - BX Long Điền

  290

  30

  Tuyến đang khai thác

   

   

  1223.1611.A

  Lạng Sơn

  Hà Giang

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Phía Nam Hà Giang

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL18 - Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên (QL3 mới) - QL37 - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang

  450

  120

  Tuyến đang khai thác

   

   

  Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>, ... <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.

   

  Người lập biểu


   

  Đỗ Quốc Phong - CVC. Vụ Vận tải - Bộ GTVT

  Nguyễn Huyền Trang - CV. Vụ Vận tải TCĐBVN

   

   

  PHỤ LỤC 2: BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC VÀO PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1725/QĐ-BGTVT, 667/QĐ-BGTVT, 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ-BGTVT, 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548/QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
  (Gửi kèm theo Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT toàn quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận ti hành khách cđịnh liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi)

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến / tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Không có điều chỉnh bổ sung Tại Quyết định này)

   

  Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>,... <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.

   

  Người lập biểu


   

  Đỗ Quốc Phong - CVC. Vụ Vận tải - Bộ GTVT

  Nguyễn Huyền Trang - CV. Vụ Vận tải TCĐBVN

   

   

  PHỤ LỤC 3: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN MỚI TẠI PHỤ LỤC 3, PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1725/QĐ-BGTVT, 667/QĐ-BGTVT, 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ-BGTVT, 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548/QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
  (Gửi kèm theo Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT toàn quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận ti hành khách cố định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi)

  Cly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến / tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tnh nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

   

   

   

  1949

  3549.1212.B

  Ninh Bình

  Lâm Đồng

  Kim Sơn

  Đức Long Bảo Lộc

  BX Kim Sơn - QL10 - Cầu Điền Hộ - QL1 - QL27 - QL20 - BX Đức Long Bảo Lộc

  1450

  30

  Tuyến quy hoạch mới

   

  1965

  4749.1611.A

  Đắk Lắk

  Lâm Đồng

  Ea H'Leo

  Liên tỉnh Đà Lạt

  BX Ea H'leo - QL14 - QL26 - QL27 - QL20 - BX Liên tỉnh Đà Lạt

  200

  60

  Tuyến quy hoạch mới

   

  3016

  4849.1320.A

  Đắk Nông

  Lâm Đồng

  Đắk Mil

  Đơn Dương

  BX Đắk Mil - QL14 - QL26 - QL27 - BX Đơn Dương

  270

  60

  Tuyến quy hoạch mới

   

  3017

  4849.1612.A

  Đắk Nông

  Lâm Đồng

  Qung Khê

  Đức Long Bảo Lộc

  BX Quảng Khê - QL28 - QL20 - BX Đức Long Bảo Lộc

  124

  60

  Tuyến quy hoạch mới

   

  5326

  3549.2011.A

  Ninh Bình

  Lâm Đồng

  Phía Đông TP Ninh Bình

  Liên tnh Đà Lạt

  BX Phía đông TP Ninh Bình - QL1 - QL27C - đường Huỳnh Tấn Phát - QL20 - đường Hùng Vương - đường Trần Hưng Đạo - đường 3/4 - BX Liên tnh Đà Lạt

  1330

  30

  Tuyến quy hoạch mới

   

  5327

  3549.2012.A

  Ninh Bình

  Lâm Đồng

  Phía Đông TP Ninh Bình

  Đức Long Bảo Lộc

  BX Phía đông TP Ninh Bình - QL1 - QL27 - QL20 - BX Đức Long Bảo Lộc

  1430

  30

  Tuyến quy hoạch mới

   

  5951

  1923.1311.A

  Phú Thọ

  Hà Giang

  Thanh Sơn

  Phía Nam Hà Giang

  BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL70 - QL70B - QL32C - ĐT 313 - QL32 - BX Thanh Sơn

  300

  60

  Tuyến mới

   

  6188

  1416.1255.A

  Quảng Ninh

  Sơn La

  Móng Cái

  Sốp Cộp

  BX Sốp Cộp - Sông Mã - QL4G - Nà Ớt - QL37 kéo dài - Cò Nòi - QL6 - Cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình - Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Big C - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL5 - Quán Toan - QL10 - Uông Bí - QL18 - BX Móng Cái

  730

  30

  Tuyến mới

  VB số 9632/BGTVT- VT ngày 11/10/2019 ca Bộ GTVT

   

  Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>, ... <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.

   

  Người lập biểu


   

  Đỗ Quốc Phong - CVC. Vụ Vận tải - Bộ GTVT

  Nguyễn Huyền Trang - CV. Vụ Vận tải TCĐBVN

   

   

  PHỤ LỤC 4: BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN MỚI VÀO PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1725/QĐ-BGTVT, 667/QĐ-BGTVT, 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ-BGTVT, 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548/QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
  (Gửi kèm theo Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT toàn quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi)

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng QH (xe xuất bến/tháng)

  Phân loại tuyến QH

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

   

   

   

  6189

  1114.1813.A

  Cao Bằng

  Quảng Ninh

  Cao Bằng

  Cái Rồng

  BX Cái Rồng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Ngã tư Minh Khai - QL18 - Uông Bí - Sao Đỏ - Bắc Ninh - QL1 - QL4A - QL34B - Đường 310 - Ngã tư Sông Bằng - Pắc Pó - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 - BX Cao Bằng

  480

  90

  Tuyến mới

   

  6190

  1114.1828.A

  Cao Bằng

  Quảng Ninh

  Cao Bằng

  Đông Triều

  BX Đông Triều - QL18 - Sao Đỏ - QL37 - ĐT293 - Đường Giáp Văn Cương - QL37 - Bắc Giang - QL1A - QL4A - QL34B - Đường 310 (QL34B) - ngã tư Sông Bằng - rẽ đi Đường Pác Bó - ngã tư Ngọc Xuân - QL3 (hướng đi Trung tâm hội nghị tnh) - BX Cao Bng

  280

  60

  Tuyến mới

   

  6191

  1117.1811.A

  Cao Bằng

  Thái Bình

  Cao Bng

  Trung tâm TP Thái Bình

  BX Cao Bng - QL3 - Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - QL39 - QL10 - BX Trung tâm TP Thái Bình

  376

  60

  Tuyến mới

   

  6192

  1123.1816.A

  Cao Bằng

  Hà Giang

  Cao Bằng

  Đồng Văn

  BX Cao Bng - QL3 - QL34 - QL4C - BX Đồng Văn

  220

  60

  Tuyến mới

   

  6193

  1127.1811.A

  Cao Bằng

  Điện Biên

  Cao Bằng

  Điện Biên Phủ

  BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Đ Hòa Lạc, Hòa Bình - QL21 - Cầu Vĩnh Thịnh - QL2C - Hợp Thịnh - QL2A - Phù Lỗ - QL3 - BX Cao Bằng

  750

  60

  Tuyến mới

   

  6194

  1127.1828.A

  Cao Bằng

  Nghệ An

  Cao Bằng

  Phía Đông TP Vinh

  BX Cao Bằng - QL3 - QL1A - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Gi - QL1A - QL46 - QL10 - BX Phía Đông TP Vinh

  600

  30

  Tuyến mới

  Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  6195

  1134.1613.A

  Cao Bằng

  Hải Dương

  Trùng Khánh

  Ninh Giang

  BX Ninh Giang - ĐT396 - ĐT396B - ĐT392 - QL38B - Thị trấn Gia Lộc - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Thanh Niên - Đường Trần Hưng Đạo - QL5 - Phú Thụy - QL17 - QL38 - QL1 - QL18 - QL3 - BX Trùng Khánh

  420

  90

  Tuyến mới

   

  6196

  1134.1813.B

  Cao Bằng

  Hi Dương

  Cao Bằng

  Ninh Giang

  BX Ninh Giang - ĐT396 - ĐT396B - ĐT392 - QL38B - Thị trấn Gia Lộc - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Thanh Niên - Đường Trần Hưng Đạo - QL5 - QL1 - QL4 - Đi theo hướng QL34B hướng đi lạng Sơn - Đường 310 (QL34B) - Ngã tư Sông Bằng - rẽ đi Đường Pác Bó - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 (hướng đi trung tâm hội nghị tinh) - BX Cao Bằng

  350

  60

  Tuyến mới

   

  6197

  1135.1819.A

  Cao Bằng

  Ninh Bình

  Cao Bằng

  Nam Thành

  BX Nam Thành - QL1 - Đường Cao tốc - Pháp Vân, Cu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL1B - QL4A - Đường 310 (QL34B) - Ngã tư Sông Lô - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 - BX Cao Bằng <A>

  381

  60

  Tuyến mới

   

  6198

  1135.1821.A

  Cao Bằng

  Ninh Bình

  Cao Bằng

  Thị trấn Yên Ninh

  BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Đường Vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn Cầu Thanh Trì - QL1B - QL4A - QL34B hướng đi Lạng Sơn - Đường 310 (QL34B) - Ngã tư Sông Bằng - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 - BX Cao Bằng <A>

  380

  60

  Tuyến mới

   

  6199

  1137.1833.A

  Cao Bằng

  Nghệ An

  Cao Bằng

  Yên Thành

  BX Cao Bằng - QL3 - QL1A - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A - QL7B - BX Yên Thành (A)

  366

  90

  Tuyến mới

  Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  6200

  1149.1815.A

  Cao Bằng

  Lâm Đồng

  Cao Bằng

  Cát Tiên

  BX Cát Tiên - ĐT721 - ĐT741B - QL14 - QL26 - QL29 - QL1A - QL48A - QL15A - Đường mòn HCM - QL1A - Pháp Vân Cầu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - QL1A - QL4A - QL34B - Đường 310 (QL34B) ngã tư Sông Bằng - rẽ đi Đường Pác Bó - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 (hướng trung tâm hội nghị tnh) - BX Cao Bằng

  1925

  30

  Tuyến mới

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  6201

  1173.1111.A

  Cao Bằng

  Quảng Bình

  Cao Bằng

  Đồng Hới

  BX Đồng Hới - QL1 - Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ - Đường trên cao vành đai 3 (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - Đường Nguyễn Văn Linh - Cầu Vượt Đường 5 - Cầu Đông Trù - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL18 - QL3 - Phú Lương - Chợ Mới - BX Cao Bằng <A>

  780

  30

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6202

  1220.1416.C

  Lạng Sơn

  Thái Nguyên

  Tân Thanh

  Trung tâm TP Thái Nguyên

  BX Tân Thanh - ĐT240 - QL4A - Thất Khê - Khau Hương - TL 279 - Văn Mịch - QL1B - Bình Gia - Bắc Sơn - Đình C- Đường tròn Tân Long - QL3 - Đường tránh TP Thái Nguyên - Ngã 3 bệnh viện Lao - Đường thống nhất - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

  180

  150

  Tuyến mới

   

  6203

  1220.1516.B

  Lạng Sơn

  Thái Nguyên

  Đồng Đăng

  Trung tâm TP Thái Nguyên

  BX Đồng Đăng - ĐT Bắc Sơn - QL1 - QL4A - Thất Khê - Khau Hương - TL 279 - Văn Mịch - QL1B - Bình Gia - Bắc Sơn - Đình C- Đường tròn Tân Long - QL3 - Đường tránh TP Thái Nguyên - Ngã 3 bệnh viện Lao - Đường thống nhất - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

  200

  150

  Tuyến mới

   

  6204

  1234.1715.A

  Lạng Sơn

  Hải Dương

  Đình Lập

  Bến Trại

  BX Bến Trại - ĐT392B - ĐT396 - Cầu Hàm - Thị trấn Gia Lộc - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Thanh Niên - Đường Trần Hưng Đạo - QL5 - Sao đỏ - QL37 - QL31 - BX Đình Lập

  270

  90

  Tuyến mới

   

  6205

  1235.1121.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Nam Lạng Sơn

  Thị trấn Yên Ninh

  BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cầu Thanh Trì - QL1B - BX Phía bắc Lạng Sơn <A>

  255

  60

  Tuyến mới

   

  6206

  1235.1419.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Tân Thanh

  Nam Thành

  BX Nam Thành - QL1A - Đường Cao tốc - Pháp Vân, Cu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL1A - QL4A - ĐT230 - BX Tân Thanh <A>

  285

  120

  Tuyến mới

   

  6207

  1235.1421.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Tân Thanh

  Thị trấn Yên Ninh

  BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cầu Thanh Trì - QL1B - BX Tân Thanh <A>

  280

  60

  Tuyến mới

   

  6208

  1235.1519.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Đồng Đăng

  Nam Thành

  BX Nam Thành - QL1A - Đường Cao tốc - Pháp Vân, Cu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL1A - Đường bắc Sơn - BX Đồng Đăng <A>

  260

  120

  Tuyến mới

   

  6209

  1235.1521.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Đồng Đăng

  Thị trấn Yên Ninh

  BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cầu Thanh Trì - QL1B - BX Đồng Đăng <A>

  270

  60

  Tuyến mới

   

  6210

  1237.1128.A

  Lạng Sơn

  Nghệ An

  Phía Nam Lạng Sơn

  Phía Đông TP Vinh

  BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1A - PVCG - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

  415

  300

  Tuyến mới

   

  6211

  1276.1914.A

  Lạng Sơn

  Qung Ngãi

  BX, Trạm trung chuyển hành khách cửa khẩu Hữu Nghị

  Chín Nghĩa

  BX Chín Nghĩa - QL1 - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1 - BX, Trạm trung chuyển hành khách cửa khẩu Hữu Nghị

  1,073

  90

  Tuyến mới

   

  6212

  1417.1320.B

  Quảng Ninh

  Thái Bình

  Cái Rồng

  Hưng Hà

  BX Cái Rồng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc (Hà Nội Hải Phòng) - QL10 - QL39 - BX Hưng Hà

  166

  150

  Tuyến mới

   

  6213

  1417.1520.B

  Quảng Ninh

  Thái Bình

  Cửa Ông

  Hưng Hà

  BX Cửa Ông - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - QL10 - QL39 - BX Hưng Hà

  163

  60

  Tuyến mới

   

  6214

  1417.1620.B

  Qung Ninh

  Thái Bình

  Mông Dương

  Hưng Hà

  BX Mông Dương - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - QL10 - QL39 - BX Hưng Hà

  170

  60

  Tuyến mới

   

  6215

  1417.2811.A

  Quảng Ninh

  Thái Bình

  Đông Triều

  Trung tâm TP Thái Bình

  BX Đông Triều - QL18 - Uông Bí - QL10 - Đường Long Hưng - BX Trung tâm TP Thái Bình

  110

  60

  Tuyến mới

   

  6216

  1417.2812.A

  Quảng Ninh

  Thái Bình

  Đông Triều

  Hoàng Hà

  BX Đông Triều - QL18 - Uông Bí - QL10 - Đường Long Hưng - Cầu Thái Bình - Đường Trần Thái Tông - BX Hoàng Hà

  110

  150

  Tuyến mới

   

  6217

  1421.2813.A

  Quảng Ninh

  Yên Bái

  Đông Triều

  Nghĩa Lộ

  BX Đông Triều - QL18 - Sao Đỏ - Bắc Ninh - QL1A - Cao tốc Hà Nội Lào Cai - Nút giao IC 12 - Đường Âu Cơ - QL37 - QL32 - BX Nghĩa Lộ

  282

  90

  Tuyến mới

   

  6218

  1422.1116.A

  Qung Ninh

  Tuyên Quang

  Bãi Cháy

  Kim Xuyên

  BX Kim Xuyên - Thiện Kế - Khu công nghiệp Bình Xuyên II - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - QL18 - BX Bãi Cháy

  290

  120

  Tuyến mới

   

  6219

  1423.2811.A

  Quảng Ninh

  Hà Giang

  Đông Triều

  Phía Nam Hà Giang

  BX Đông Triều - QL18 - QL1 - cao tốc Nội Bài Thái Nguyên - QL3 - QL37 - Cầu An Hòa - Tuyên Quang - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang

  350

  120

  Tuyến mới

   

  6220

  1424.2813.A

  Quảng Ninh

  Lào Cai

  Đông Triều

  BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

  BX Đông Triều - QL18 - QL1A - QL18 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC19 - QL4D - BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

  390

  60

  Tuyến mới

   

  6221

  1424.2813.A

  Quảng Ninh

  Lào Cai

  Đông Triều

  BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

  BX Đông Triều - QL18 - QL1A - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút Giao IC 19 - QL4D - BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

  390

  60

  Tuyến mới

   

  6222

  1425.2811.A

  Quảng Ninh

  Lai Châu

  Đông Triều

  Lai Châu

  BX Đông Triều - QL18 - QL1 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút Giao IC 18 - QL4D - BX Lai Châu

  450

  120

  Tuyến mới

   

  6223

  1426.1255.C

  Quảng Ninh

  Sơn La

  Móng Cái

  Sốp Cộp

  BX Móng Cái - QL18 - cao tốc (Hạ Long - Vân Đồn) - cao tốc (Hạ Long - Hải Phòng) - cao tốc (Hải Phòng - Hà Nội) - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì - Nút Giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình - QL6 - Cò Nòi - QL37 kéo dài - Nà Ớt - QL4G - Sông Mã - BX Sốp Cộp

  780

  60

  Tuyến mới

  VB 11430/BGTVT- VT ngày 29/11/2019 của Bộ GTVT

  6224

  1426.1330.A

  Quảng Ninh

  Sơn La

  Cái Rồng

  Quỳnh Nhai

  BX Cái Rồng - QL18 - QL1 - QL18 - QL2 - Cao tốc Hà Nội Lào Cai - QL279 - QL6B - BX Quỳnh Nhai

  470

  60

  Tuyến mới

   

  6225

  1426.2811.A

  Quảng Ninh

  Sơn La

  Đông Triều

  Sơn La

  BX Đông Triều - QL18 - QL1A - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - nút giao ngã tư Big C - Đại Lộ Thăng Long - cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình - QL6 - BX Sơn La

  390

  120

  Tuyến mới

   

  6226

  1427.1230.A

  Quảng Ninh

  Điện Biên

  Móng Cái

  Mường Luân

  BX Mường Luân - QL12 - TT Sông Mã - QL4G - Nà t - QL37 - Ngã ba Cò Nòi - QL6 - QL21 - Đại lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Nút giao Big C - Pháp Vân) - Cầu Thanh Trì - QL1 - QL18 - BX Móng Cái <A>

  800

  60

  Tuyến mới

  VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

  6227

  1428.1357.A

  Quảng Ninh

  Hòa Bình

  Cái Rồng

  Yên Thủy

  BX Yên Thủy - QL12B - ĐT447 - ĐT479 - ĐT438 - Chi Nê - QL21 - PhLý - QL1A - Đồng Văn - QL38 - Hưng Yên - QL38 - Hải Dương - Cao tốc Hà Nội, Hi Phòng - Cao tốc Hi Phòng, Hạ Long - Cao tốc Hạ Long, Vân Đồn - BX Cái Rồng

  290

  60

  Tuyến mới

   

  6228

  1434.1315.B

  Quảng Ninh

  Hải Dương

  Cái Rồng

  Bến Trại

  BX Bến Trại - ĐT392B - ĐT396 - Thị trấn Ninh Giang - ĐT391 - Quý Cao - Cao tốc (Hà Nội - Hi Phòng - Quảng Ninh) - BX Cái Rồng

  170

  90

  Tuyến mới

   

  6229

  1435.1119.A

  Qung Ninh

  Ninh Bình

  Bãi Cháy

  Nam Thành

  BX Nam Thành - QL1 - QL10 - Cao tốc Hải Phòng, Hà Nội - Cao tốc Hạ Long, Hải Phòng - QL18 - BX Bãi Cháy <A>

  220

  90

  Tuyến mới

   

  6230

  1435.1121.A

  Qung Ninh

  Ninh Bình

  Bãi Cháy

  Thị trấn Yên Ninh

  BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL10 - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - QL18 - BX Bãi Cháy <A>

  190

  60

  Tuyến mới

   

  6231

  1435.1319.A

  Qung Ninh

  Ninh Bình

  Cái Rồng

  Nam Thành

  BX Nam Thành - QL1 - QL10 - Cao tốc Hải Phòng, Hà Nội - Cao tốc Hạ Long, Hi Phòng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - BX Cái Rồng <A>

  280

  90

  Tuyến mới

   

  6232

  1435.1321.A

  Qung Ninh

  Ninh Bình

  Cái Rồng

  Thị trấn Yên Ninh

  BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL10 - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - BX Bãi Cháy <A>

  250

  60

  Tuyến mới

   

  6233

  1435.1519.A

  Quảng Ninh

  Ninh Bình

  Cửa Ông

  Nam Thành

  BX Nam Thành - QL1 - QL10 - Cao tốc Hải Phòng, Hà Nội - Cao tốc Hạ Long, Hải Phòng - QL18 - BX Cửa Ông <A>

  260

  90

  Tuyến mới

   

  6234

  1435.1520.B

  Quảng Ninh

  Ninh Bình

  Cửa Ông

  Phía Đông TP Ninh Bình

  BX Cửa Ông - QL18 - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - BX Phía Đông TP Ninh Bình

  260

  300

  Tuyến mới

   

  6235

  1435.2720.B

  Quảng Ninh

  Ninh Bình

  Cẩm Hi

  Phía Đông TP Ninh Bình

  BX Cẩm Hi - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - BX Phía Đông TP Ninh Bình

  270

  90

  Tuyến mới

   

  6236

  1437.1128.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Bãi Cháy

  Phía Đông TP Vinh

  BX Bãi Cháy - QL18 - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

  440

  120

  Tuyến mới

   

  6237

  1437.1128.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Bãi Cháy

  Phía Đông TP Vinh

  BX Bãi Cháy - QL18 - Cao tốc (Hạ Long - Hải Phòng) - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

  440

  120

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6238

  1437.1133.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Bãi Cháy

  Yên Thành

  BX Bãi Cháy - QL18 - Cao tốc Hạ long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - QL1A - QL7B - BX Yên Thành <A>

  440

  60

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6239

  1437.1228.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Móng Cái

  Phía Đông TP Vinh

  BX Móng Cái - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh TP Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

  610

  90

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6240

  1437.1228.B

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Móng Cái

  Phía Đông TP Vinh

  BX Móng Cái - QL18 - Cao tốc (Hạ Long - Vân Đồn) - Cao tốc (Hạ Long - Hi Phòng) - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <B>

  610

  90

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6241

  1437.1328.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Cái Rồng

  Phía Đông TP Vinh

  BX Cái Rồng - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh Tp Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - Uông Bí - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

  580

  90

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6242

  1437.1328.B

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Cái Rồng

  Phía Đông TP Vinh

  BX Cái Rồng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <B>

  580

  90

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6243

  1437.1333.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Cái Rồng

  Yên Thành

  BX Cái Rồng - QL18 - Cao tốc Hạ long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - QL1A - QL7B - BX Yên Thành

  580

  120

  Tuyến mới

   

  6244

  1437.1333.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Cửa Ông

  Miền Trung

  BX Cửa Ông - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh TP Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - Cao tốc (Hạ Long Hài Phòng) - Cao tốc (Hải Phòng - Hà Nội) - QL10 - QL1A - BX Miền Trung

  580

  90

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6245

  1437.1433.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Cẩm Ph

  Yên Thành

  BX Cẩm Phả - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh TP Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - Cao tốc (Hạ Long - Hải Phòng) - Cao tốc (Hải Phòng - Hà Nội) - QL10 - QL1A - QL1A - QL7B - BX Yên Thành

  480

  60

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 ca Bộ GTVT

  6246

  1437.2728.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Cẩm Hải

  Phía Đông TP Vinh

  BX Cẩm Hi - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh Tp Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

  580

  60

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6247

  1437.2728.B

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Cẩm Hải

  Phía Đông TP Vinh

  BX Cẩm Hải - QL18 - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

  580

  60

  Tuyến mới

  VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

  6248

  1437.2815.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Đông Triều

  Đô Lương

  BX Đông Triều - QL18 - QL1A - QL7A - BX Đô Lương

  370

  120

  Tuyến mới

   

  6249

  1437.2855.A

  Quảng Ninh

  Nghệ An

  Đông Triều

  Con Cuông

  BX Đông Triều - QL18 - QL1A - QL7A - BX Con Cuông

  430

  120

  Tuyến mới

   

  6250

  1476.2811.A

  Quảng Ninh

  Quảng Ngãi

  Đông Triều

  Quảng Ngãi

  BX Đông Triều - QL18 - QL1 - BX Quảng Ngãi

  990

  120

  Tuyến mới

   

  6251

  1489.2711.B

  Qung Ninh

  Hưng Yên

  Cẩm Hi

  Hưng Yên

  BX Cẩm Hải - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội (nút giao Gia Lộc) - QL38B - Ngã tư Chợ Gạo - QL39 - BX Hưng Yên

  180

  150

  Tuyến mới

   

  6252

  1611.2318.A

  Hải Phòng

  Cao Bằng

  Thượng Lý

  Cao Bằng

  BX Thượng Lý - QL5 - QL10 - QL18 - Tiên Yên - QL4B - QL4A - QL34B hướng đi Lạng Sơn - Đường 3.10 (QL34B) - Ngã tư Sông Bằng - Đường Pác Bó - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 - BX Cao Bằng

  380

  30

  Tuyến mới

  VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  6253

  1611.2318.B

  Hải Phòng

  Cao Bằng

  Thượng Lý

  Cao Bng

  BX Thượng Lý - QL5 - QL1A - Cao tốc Thái Nguyên Hà Nội - QL3 - BX Cao Bằng

  380

  30

  Tuyến mới

  VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  6254

  1614.2313.B

  Hải Phòng

  Quảng Ninh

  Thượng Lý

  Cái Rồng

  BX Thượng Lý - Đường Hùng Vương - Đường Tôn Đức Thng - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Đình Vũ - Cao tốc (Hải Phòng - Hạ Long) - QL18 - BX Cái Rồng

  100

  180

  Tuyến mới

  VB số 12016/BGTVT-VT ngày 17/12/2019 của Bộ GTVT

  6255

  1620.2316.B

  Hải Phòng

  Thái Nguyên

  Thượng Lý

  Trung tâm TP Thái Nguyên

  BX Thượng Lý - Đường Hùng vương - QL10 - QL5B - QL1 - cao tốc (Hà Nội - Thái Nguyên) - QL3 - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

  180

  180

  Tuyến mới

  VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  6256

  1627.2330.A

  Hi Phòng

  Điện Biên

  Thượng Lý

  Mường Luân

  BX Mường Luân - QL12 - TT Sông Mã - QL4G - Nà Ớt - QL37 - Ngã ba Cò Nòi - QL6 - QL21 - Đại lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Nút giao Big C - Pháp Vân) - Cầu Thanh Trì - QL5 - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Hùng Vương - BX Thượng Lý <A>

  600

  30

  Tuyến mới

  VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

  6257

  1628.2302. A

  Hải Phòng

  Hòa Bình

  Thượng Lý

  Chăm Mát

  BX Thượng Lý - QL5 - cu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <A>

  BX Thượng Lý - QL10 - cao tốc Hải Phòng - Hà Nội - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <B>

  BX Thượng Lý - QL5 - Hải Dương - cao tốc Hải Phòng-Hà Nội - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <C>

  180

  300

  Tuyến mới

   

  6258

  1628.2302.A

  Hải Phòng

  Hòa Bình

  Thượng Lý

  Chăm Mát

  BX Thượng Lý - QL5 - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì - Nút Giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <A>

  BX Thượng Lý - QL10 - cao tốc (Hi Phòng-Hà Nội) - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì - Nút Giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <B>

  180

  180

  Tuyến mới

  VB số 1285/BGTVT-VT ngày 18/2/2020 của Bộ GTVT

  6259

  1635.1621.A

  Hải Phòng

  Ninh Bình

  Phía Bắc Hải Phòng

  Thị trấn Yên Ninh

  BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL10 - BX Phía bc Hải Phòng <A>

  130

  60

  Tuyến mới

   

  6260

  1635.2319.A

  Hải Phòng

  Ninh Bình

  Thượng Lý

  Nam Thành

  BX Nam Thành - QL1A - QL10 - TP Nam Định - BX Thượng Lý <A>

  125

  120

  Tuyến mới

   

  6261

  1636.2301.A

  Hải Phòng

  Thanh Hóa

  Thượng Lý

  Cẩm Thủy

  BX Thượng Lý - QL10 - QL1A - TP Thanh Hóa (theo phân luồng của TP) - QL45 - QL17 - BX Cẩm Thủy

  200

  90

  Tuyến mới

  VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

  6262

  1636.2313.A

  Hi Phòng

  Thanh Hóa

  Thượng Lý

  Triệu Sơn

  BX Thượng Lý - QL10 - QL1A - TP Thanh Hóa (theo phân luồng của TP) - QL47 - BX Triệu Sơn

  190

  90

  Tuyến mới

  VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 ca Bộ GTVT

  6263

  1637.1514.A

  Hải Phòng

  Nghệ An

  Vĩnh Bo

  Nghĩa Đàn

  BX Vĩnh Bảo - QL10 - QL1A - QL48 - BX Nghĩa Đàn <A>

  350

  60

   

  VB số 1285/BGTVT-VT ngày 18/2/2020 của Bộ GTVT

  6264

  1637.1555.A

  Hải Phòng

  Nghệ An

  Vĩnh Bo

  Con Cuông

  BX Vĩnh Bảo - QL10 - QL1A - BX Con Cuông <A>

  350

  60

   

  VB số 1285/BGTVT-VT ngày 18/2/2020 của Bộ GTVT

  6265

  1637.1628.A

  Hải Phòng

  Nghệ An

  Phía Bắc Hải Phòng

  Phía Đông TP Vinh

  BX Phía Bắc Hải Phòng - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>