logo

Thông tư 02/2020/TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: 255&256-03/2020
  Số hiệu: 02/2020/TT-BGTVT Ngày đăng công báo: 03/03/2020
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Công
  Ngày ban hành: 21/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ------------------

  Số: 02/2020/TT-BGTVT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện
  thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải

  ---------------------

   

  Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

  Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2020.

  2. Bãi bỏ các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đối với tàu, ca nô công vụ của Cảng vụ hàng hải quản lý, sử dụng có tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải được quy định tại Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, các Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Văn phòng Chính phủ (để b/c):

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

  - Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;

  - Công báo;

  - Lưu: VT, Vụ KHCN.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Công

   

   

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

  TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY CÔNG VỤ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI

   (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2020

  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  Hà Nội - Năm 2020
   

   

   

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ------------------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

   

   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

  TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY CÔNG VỤ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2020

  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  ----------------------

   

  Chương 1: Quy định chung

   

  1. Giới thiệu chung

  Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải quy định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu bôi trơn của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện; thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính; thời gian hoạt động và mức phụ tải sử dụng máy phát điện; và vận tốc trung bình của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong vùng nước cảng biển được giao quản lý và tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

  2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  2.1. Phạm vi điều chỉnh:

  Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu được áp dụng đối với phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải khi thực hiện các nhiệm vụ:

  - Quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong vùng nước cảng biển được giao quản lý;

  - Tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

  2.2. Đối tượng áp dụng:

  Định mức này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, sử dụng, khai thác phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải.

  3. Căn cứ xây dựng định mức

  - Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

  - Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

  - Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

  - Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức hoạt động của Cảng vụ Hàng hải:

  - Tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo và các kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế.

  4. Giải thích từ ngữ.

  Trong Định mức này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  - Phương tiện thủy công vụ (sau đây gọi tắt là phương tiện thủy): Bao gồm tàu công vụ và ca nô công vụ của Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải; tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

  - Tiêu hao nhiên liệu: Là lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy.

  - Tiêu hao dầu bôi trơn: Là lượng tiêu hao dầu bôi trơn được bổ sung trong quá trình hoạt động và dầu bôi trơn thay thế định kỳ của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện, được tính theo tỷ lệ % của lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện.

  - Chuẩn bị máy: Là quá trình khởi động hoạt động của máy chính và khởi động hoạt động của máy phát điện (ở chế độ không tải);

  - Nghỉ máy: Là quá trình giảm vòng quay hoạt động của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện (ở chế độ không tải) để chuyển dần về trạng thái dừng hoạt động.

  - Ma nơ: Là quá trình điều động phương tiện thủy ra, vào vị trí neo, đậu.

  - Hành trình trên luồng: Là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên luồng.

  - Hành trình trong vùng nội thủy: Là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trong vùng nội thủy.

  - Hành trình trên biển: Là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên biển.

  - Hành trình tìm kiếm mục tiêu: Là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trong vùng tìm kiếm, cứu nạn theo phương án tìm kiếm, cứu nạn.

  - Tiếp cận mục tiêu: Là quá trình điều động phương tiện thủy tiếp cận đối tượng bị nạn.

  - Chế độ chạy phục vụ sinh hoạt của máy phát điện: Là chế độ chạy máy phát điện phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của thuyền viên trên phương tiện thủy.

  5. Nội dung định mức

  5.1. Định mức thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính; thời gian hoạt động và mức phụ tải sử dụng máy phát điện của phương tiện thủy.

  5.1.1. Thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính; thời gian hoạt động và mức phụ tải sử dụng máy phát điện tại các chế độ hoạt động của phương tiện thủy khi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong vùng nước cảng biển được giao quản lý được quy định tại Bảng mức 1.

  5.1.2. Thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính; thời gian hoạt động và mức phụ tải sử dụng máy phát điện tại các chế độ hoạt động của phương tiện thủy khi thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải được quy định tại Bảng mức 2.

  5.2. Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu bôi trơn và vận tốc trung bình của phương tiện thủy.

  5.2.1. Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu bôi trơn của động cơ máy chính và vận tốc trung bình của phương tiện thủy

  - Lượng tiêu hao nhiên liệu, dầu bôi trơn của động cơ máy chính của phương tiện thủy hoạt động tại mức công suất khai thác 85% công suất định mức (Neđm) được quy định tại Bảng mức 3. Đối với các mức công suất khai thác khác áp dụng theo hướng dẫn tính toán được nêu tại mục 6, Chương I.

  - Định mức vận tốc trung bình của phương tiện thủy được xác định trong điều kiện tải trung bình, sóng cấp 3, gió cấp 4 tại mức công suất khai thác 85% công suất định mức (Neđm). Định mức vận tốc trung bình của phương tiện thủy được quy định tại Bảng mức 3.

  5.2.2. Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu bôi trơn của động cơ lai máy phát điện của phương tiện thủy hoạt động tại mức công suất khai thác 85% công suất định mức (Neđm) được quy định tại Bảng mức 4. Đối với các mức công suất khai thác khác áp dụng theo hướng dẫn tính toán được nêu tại mục 6, Chương I.

  6. Hướng dẫn tính toán áp dụng

  6.1. Quy định chung

  6.1.1. Đơn vị tính và hệ số chuyển đổi

  - Đơn vị tính công suất là mã lực (hp);

  - Đơn vị tính thời gian là giờ (h);

  - Đơn vị tính suất tiêu hao nhiên liệu là g/hp.h;

  - Đơn vị tính lượng tiêu hao nhiên liệu là kg/h;

  - Chuyển đổi đơn vị công suất: 01 hp=0,745kW.

  6.1.2. Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động được xác định như sau:

  Trong đó:

  - G: Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động tại mức công suất Ne (Đơn vị tính: kg/h);

  - Ge1: Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính ở chế độ khai thác 85% Neđm được xác định theo Bảng mức 3 (Đơn vị tính: g/hp.h).

  - Ne: Công suất của động cơ máy chính ở chế độ khai thác thực tế (Đơn vị tính: hp);

  + k1 Hệ số điều chỉnh suất tiêu hao nhiên liệu theo các mức công suất khai thác khác nhau. Hệ số k1 được xác định theo Bảng A dưới đây:

  Bảng A: Hệ số k1

  0 ≤25%

  25%<U≤50%

  50%<U≤75%

  U>75%

  K1

  1,3

  1,2

  1,1

  1,0

   

  - k2: Hệ số điều chỉnh lượng tiêu hao nhiên liệu theo thời gian hoạt động của động cơ máy chính. Hệ số k2 được xác định theo Bảng B dưới đây:

  Bảng B: Hệ số k2

  Thời gian hoạt động của động cơ

  k2

  Động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện có thời gian hoạt động: < 5 năm

  1.0

  Động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện có thời gian hoạt động: ≥ 5 năm và < 10 năm

  1.03

  Động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện có thời gian hoạt động: ≥10 năm

  1.05

   

  Ghi chú:

  + Neđm: Công suất định mức của động cơ máy chính được xác định theo Bảng mức 3.

  + Thời gian hoạt động của động cơ máy chính: Được tính từ năm đưa phương tiện thủy đóng mới vào hoạt động hoặc từ năm thay thế động cơ máy chính, được xác định theo Bảng mức 3.

  6.1.3. Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động được xác định như sau:
   

  Trong đó:

  - G: Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động tại chế độ phụ tải thực tế (Đơn vị tính: kg/h);

  + ge1: Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện tại chế độ khai thác 85% Neđm được xác định theo Bảng mức 4 (Đơn vị tính: g/hp.h);

  - P: Phụ tải thực tế sử dụng máy phát điện (Đơn vị tính: kW);

  - k1 Hệ số điều chỉnh suất tiêu hao nhiên liệu theo các mức công suất khai thác khác nhau. Hệ số k1 được xác định theo Bảng A;

  - k2: Hệ số điều chỉnh lượng tiêu hao nhiên liệu theo thời gian hoạt động của động cơ lai máy phát điện. Hệ số k2 được xác định theo Bảng B:

  - 0,745; 1000: Hệ số chuyển đổi đơn vị.

  - ƞ: Hiệu suất của máy phát điện. Hệ số ƞ được xác định theo Bảng C dưới đây:

  Bảng C: Hệ số ƞ

  U1≤25%

  25%<U1≤50%

  50%<U1≤75%

  U1>75%

  ƞ

  0,56

  0,79

  0,86

  0,9

   

  Ghi chú:

  - Pmax: Công suất cực đại của máy phát điện được xác định theo bảng mức 4 (Đơn vị tính: kW);

  - Neđm: Công suất định mức của động cơ lai máy phát điện được xác định theo Bảng mức 4 (Đơn vị tính: hp);

  - Thời gian hoạt động của động cơ lai máy phát điện: Được tính từ năm đưa phương tiện thủy đóng mới vào hoạt động hoặc năm thay thế động cơ lai máy phát điện, được xác định theo Bảng mức 4.

  6.2. Hướng dẫn tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy

  6.2.1. Hướng dẫn tính toán xác định lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính

  Định mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại mức công suất khai thác 85% Neđm được quy định tại Bảng mức 3. Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại các mức công suất khai thác khác (Mức công suất khai thác: 10% Neđm, 25%Neđm, 50%Neđm và 75%Neđm được quy định tại Bảng mức 1, Bảng mức 2) được tính toán theo hướng dẫn dưới đây:

  a) Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại mức công suất khai thác 10% Neđm: Áp dụng công thức 1 nêu tại mục 6.1.2, Chương 1 để tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu như sau:

  - Các thông số đã biết:

  + Ne: Công suất của máy chính ở chế độ khai thác thực tế, Ne = 10%Neđm;

  + Neđm: Công suất định mức của máy chính, tra theo Bảng mức 3;

  + ge1 Suất tiêu hao nhiên liệu của máy chính tại chế độ khai thác 85% Neđm, tra theo Bảng mức 3.

  - Các thông số cần xác định:

  + Hệ số k1: U=(Ne/Neđm)x 100%; tra Bảng A, suy ra hệ số k1;

  + Hệ số k2: Căn cứ theo thời gian hoạt động của động cơ máy chính, tra Bảng B suy ra k2;

  - Tính toán lượng lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính trong 01 giờ hoạt động ở 10%Neđm:

   

  b) Lượng tiêu hao nhiên liệu của máy chính trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại mức công suất khai thác 25% Neđm, 50% Neđm, 75% Neđm: Tính toán tương tự như mục 6.2.1 - (a) nêu trên.

  6.2.2. Hướng dẫn tính toán xác định lượng hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện

  Định mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại mức công suất khai thác 85% Neđm được quy định tại Bảng mức 4. Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại các mức phụ tải sử dụng khác (Mức phụ tải sử dụng: 10%Pmax, 30%Pmax, 70%Pmax được quy định tại Bảng mức 1, Bảng mức 2) được tính toán theo hướng dẫn dưới đây:

  a) Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại mức phụ tải sử dụng 10%Pmax: Áp dụng công thức 2 nêu tại mục 6.1.3, Chương I để tính toán lượng tiêu hao nhiên như sau:

  - Các thông số đã biết:

  + P: Phụ tải sử dụng máy phát điện, p= 10%Pmax;

  + Pmax: Công suất cực đại của máy phát điện, tra theo Bảng mức 4;

  + Neđm: Công suất định mức của động cơ lai máy phát điện, tra theo Bảng mức 4;

  + ge1 suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện hoạt động tại chế độ khai thác 85% Neđm, tra theo Bảng mức 4;

  - Các thông số cần xác định:

  + Hệ số ƞ : U1=(P/Pmax)x 100%; tra theo Bảng C, suy ra hệ số ƞ;

  + Công suất hoạt động của động cơ lai máy phát điện: Ne = (P/ƞ )/0,745 (hp);

  + Hệ số k1: U=(Ne/Neđm)x 100%; tra Bảng A, suy ra hệ số k1

  + Hệ số k2: Căn cứ theo thời gian hoạt động của động cơ lai máy phát điện, tra Bảng B, suy ra k2.

  - Tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động tại mức phụ tải sử dụng 10%Pmax:

   

  b) Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy tại mức phụ tải sử dụng 30%Pmax và 70%Pmax: Tính toán tương tự như mục 6.2.2 - (a) nêu trên.

  7. Nguyên tắc áp dụng định mức

  - Các mức nêu trong Định mức này là mức cao nhất có thể áp dụng, tuy nhiên các cơ quan, đơn vị cần tiết giảm tối đa chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng công việc, khai thác phương tiện thủy hiệu quả để có thể áp dụng các mức thấp hơn;

  - Đối với các phương tiện thủy của Cảng vụ hàng hải chưa được quy định trong Định mức này thì lượng tiêu hao nhiên liệu trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy được xác định trên cơ sở các quy định tại Định mức này.

   

  Chương II. Định mức kinh tế - kỹ thuật

   

  1. Định mức thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính; thời gian hoạt động và mức phụ tải sử dụng máy phát điện tại các chế độ hoạt động của phương tiện thủy.

  1.1. Định mức thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính; thời gian hoạt động và mức phụ tải sử dụng máy phát điện tại các chế độ hoạt động của phương tiện thủy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong vùng nước cảng biển được giao quản lý được quy định tại Bảng mức 1:

  Bảng mức 1

  Đơn vị tính: 01 phương tiện

  STT

   

  Chế độ hoạt động

  Đơn

  vị tính

  Mức công suất khai thác (%Neđm)

  Thời gian hoạt động

  (h)

  I

  Tàu công vụ

   

   

   

  1.1

  Động cơ máy chính

   

   

   

  -

  Chuẩn bị máy

  Lần

  10

  0,1

  -

  Ma nơ rời, cập

  Lần

  25

  0,2

  -

  Hành trình trên luồng và trong vùng nội thủy

  Chuyến

  75

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

  -

  Hành trình trên biển

  Chuyến

  85

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

  -

  Nghỉ máy

  Lần

  10

  0,1

  1.2

  Động cơ lai máy phát điện

  Đơn vị tính

  Mức phụ tải sử dụng máy phát điện

  (% Pmax)

  Thời gian hoạt động

  (h)

  -

  Chuẩn bị máy

  Lần

  30

  0,2

  -

  Ma nơ rời, cập

  Lần

  70

  0,2

   

  -

  Hành trình trên biển, trên luồng, trong vùng nội thủy

  Chuyến

  30

   

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy.

  -

  Chạy phục vụ sinh hoạt

   

  Chuyến

  30

  Áp dụng khi phương tiện thủy cần neo đậu, vị trí neo đậu không có điện bờ, phải chạy máy phát điện để phục vụ sinh hoạt. Xác định theo thời gian thực tế chạy máy phát điện khi neo đậu.

  -

  Nghỉ máy

  Lần

  10

  0,1

  II

  Ca nô công vụ

  Đơn vị tính

  Mức công suất khai thác (%Neđm)

  Thời gian hoạt động

  (h)

   

  Động Cơ máy chính

   

   

   

  -

  Chuẩn bị máy

  Lần

  10

  0,1

  -

  Hành trình trên luồng và vùng nội thủy

  Chuyến

  85

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

  - ..

  -

  Nghỉ máy

  Lần

  10

  0,1

   

  Ghi chú: Mức phụ tải sử dụng máy phát điện (kW) ở các chế độ hoạt động nêu trong Bảng mức 1 được tính theo tỷ lệ % công suất cực đại (Pmax) của máy phát điện chính được trang bị trên phương tiện thủy.

  1.2. Định mức thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính; thời gian hoạt động và mức phụ tải sử dụng máy phát điện tại các chế độ hoạt của phương tiện thủy tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải được quy định tại Bảng mức 2:

  Bảng mức 2

  Đơn vị tính: 01 phương tiện

  STT

   

  Chế độ hoạt động

  Đơn

  Vị tính

  Mức công suất khai thác (%Neđm)

  Thời gian hoạt động

  (h)

  I

  Tàu công vụ

   

   

   

  1.1

  Động Cơ máy chính

   

   

  . j

   

  -

  Chuẩn bị máy

  Lần

  10

   

  0,1

  -

  Ma nơ rời, cập

  Lần

  25

  0,2

  -

   

  Hành trình trên luồng và trong vùng nội thủy

  Chuyến

  75

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

  -

  Hành trình trên biển

  Chuyến

   

  85

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

  -

  Hành trình tìm kiếm mục tiêu

  Chuyến

   

  50

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

  -

  Hành trình tiếp cận mục tiêu

  Chuyến

   

  25

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

  -

  Nghỉ máy

  Lần

  10

  0,1

  1.2

  Động cơ lai máy phát điện

  Đơn vị tính

  Mức phụ tải sử dụng máy phát điện

  (% Pmax)

  Thời gian hoạt động

  (h)

  -

  Chuẩn bị máy

  Lần

  30

  0,2

  -

  Ma nơ rời, cập cầu

  Lần

  70

  0,2

  -

  Hành trình trên biển, trên luồng, trong vùng nội thủy, tìm kiếm mục tiêu và tiếp cận mục tiêu.

   

  Chuyến

  30

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

  -

  Chạy phục vụ sinh hoạt

  Chuyến

  30

  Áp dụng khi phương tiện thủy cần neo đậu, vị trí neo đậu không có điện bờ, phải chạy máy phát điện để phục vụ sinh hoạt. Xác định theo thời gian thực tế chạy máy phát điện khi neo đậu.

  -

  Nghỉ máy

  Lần

  10

  0,1

  II

  Ca nô công vụ

  Đơn vị tính

  Mức công suất khai thác

  (%Neđm)

  Thời gian hoạt động

  (h)

  -

  Động cơ máy chính

   

   

   

  -

  Chuẩn bị máy

   

  10

  0,1

  -

  Hành trình trên luồng và trong vùng nội thủy

  Chuyến

  85

  Xác định theo thời gian hoạt động thực tế của phương tiện thủy

  -

  Hành trình tìm kiếm mục tiêu và tiếp cận mục tiêu

   

  50

   

  -

  Nghỉ máy

  Lần

  10

  0,1

   

  Ghi chú: Mức phụ tải sử dụng máy phát điện (kW) ở các chế độ hoạt động nêu trong Bảng mức 2 được tính theo tỷ lệ % công suất cực đại. (Pmax) của máy phát điện chính được trang bị trên phương tiện thủy.

   

  2. Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu bôi trơn và vận tốc trung bình của phương tiện thủy

  2.1. Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu bôi trơn của động cơ máy chính và vận tốc trung bình của phương tiện thủy hoạt động tại mức công suất khai thác 85% Neđm được quy định tại Bảng mức 3.

  Bảng mức 3

  Đơn vị tính: 01 máy

  STT

  Tên đơn vị - phương tiện

  Năm đưa vào hoạt động/ Năm thay động cơ máy chính

  Loại máy

  Công suất định mức Neđm

  (Hp)

  Loại nhiên liệu sử dụng

  Định mức

  Suất tiêu hao nhiên liệu tại công suất 85%Neđm

  (g/hp.h)

  Lượng tiêu hao nhiên liệu tại công suất 85%Neđm (kg/h)

  Lượng tiêu hao dầu bôi

  trơn

  (%)

  Vận tốc trung bình tại công suất 85%Neđm  (Hải lý/h)

  1

  Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Ca nô CVHHQN 12

  2016

  Nani Z.6.300

  275

  Diesel

  165,30

  38,64

  2,0

  19

  1.2

  Ca nô CVHHQN 18

  2012

  Yamaha-F100BELT

  100

  Xăng

  251,19

  21,35

  2,0

  20

  1.3

  Ca nô Cảng vụ QN CV15

  2007

  Yamaha-ME422STI

  245

  Diesel

  184,39

  38,4

  2,0

  19

  1.4

  Ca nô CV 02

  2008

  Yamaha-ME422STI

  245

  Diesel

  184,39

  38,4

  2,0

  19

  2

  Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 10

  2008

  Caterpillar -C9

  410x2

  Diesel

  156,49

  54,54

  2,0

  13

  2.2

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 12

  2014

  Yanmar 6HA2M-WDT

  405

  Diesel

  156,36

  53,83

  2,0

  6

  2.3

  Ca nô Cảng vụ Hàng hải HP 08

  2013

  Yamaha-F100BELT

  100

  Xăng

  251,19

  21,35

  2,0

  17

  2.4

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 06

  2017

  Nani Z.6.300

  275

  Diesel

  165,30

  38,64

  2,0

  14

  3

  Cảng vụ Hàng hải Thái Bình

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Ca nô MATB-01

  2016

  Yanmaha F200BETX

  200

  Xăng

  311,81

  53,01

  2,0

  19

  4

  Cảng vụ Hàng hải Nam Định

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.1

  Ca nô NĐ-2729

  2013

  Yanmaha F200BETX

  200

  Xăng

  311,81

  53,01

  2,0

  19

  5

  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Tàu CVTH 1369

  2006

  Caterpillar 3406C DITA

  480

  Diesel

  159,15

  64,93

  2,0

  7

  6

  Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.1

  Tàu Cảng vụ 02

  2002

  Yanmar-6HAE3

  180

  Diesel

  178,63

  27,33

  2,0

  6

  6.2

  Tàu Hòn Ngư 68

  2014

  Caterpillar C12

  460x2

  Diesel

  156,69

  61,27

  2,0

  9

  7

  Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

   

   

   

   

   

   

   

   

  7.1

  Tàu Cảng vụ 01

  2002

  Yanmar-6HAE3

  180

  Diesel

  178,63

  27,33

  2,0

  5

  7.2

  Tàu Cảng vụ 07

  2008

  Caterpillar 3406C DITA

  480

  Diesel

  159,15

  64,93

  2,0

  7

  8

  Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.1

  Tàu Phong Nha 01

  2009

  Caterpillar C12

  490

  Diesel

  143,48

  59,76

  2,0

  7

  9

  Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.1

  Tàu Cảng vụ Quảng Trị 02

  2002

  Yanmar-6HAE3

  180

  Diesel

  178,63

  27,33

  2,0

  6

  10

  Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

   

   

   

   

   

   

   

   

  10.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 02

  2006

  Caterpillar 3406C DITA

  480

  Diesel

  159,15

  64,93

  2,0

  8

  10.2

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 05

  2014

  Caterpillar C12

  460 x2

  Diesel

  156,69

  61,27

  2,0

  9

  10.3

  Ca nô Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 01

  2000/2015

  Yamaha 85 AETL

  85

  Xăng

  274,67

  19,84

  2,0

  16

  11

  Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

   

   

   

   

   

   

   

   

  11.1

  Tàu Tiên Sa

  2009

  Caterpillar-3406

  250 x 2

  Diesel

  162,82

  34,60

  2,0

  8

  12

  Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

  12.1

  Ca nô CVHHQNa-01

  2017

  Nanni T6.300

  305

  Diesel

  160,87

  41,71

  2,0

  11

  13

  Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

   

   

   

   

   

   

   

   

  13.1

  Tàu Sông Trà

  2008

  Caterpillar-3406

  250 x 2

  Diesel

  162,82

  34,60

  2,0

  8

  13.2

  Ca nô CN-02Qng

  2004

  Yamaha ME421 STIPP2

  240

  Diesel

  125,49

  25,60

  2,0

  11

  14

  Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn 01

  2012

  Cummins -NTA 855-M

  400x2

  Diesel

  148,72

  50,56

  2,0

  7

  15

  Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

   

   

   

   

   

   

   

   

  15.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 02

  2002

  Yanmar-6HAE3

  180

  Diesel

  178,63

  27,33

  2,0

  6

  15.2

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 03

  2006

  Yanmar-6CX GTYE

  360x2

  Diesel

  168,37

  51,52

  2,0

  10

  16

  Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

   

   

   

   

   

   

   

   

  16.1

  Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 01

  2014

  Caterpillar C12

  460x2

  Diesel

  156,69

  61,27

  2,0

  9

  17

  Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

   

   

   

   

   

   

   

   

  17.1

  Ca nô ĐN 0923

  2012

  Huyndai Seasall S250

  250

  Diesel

  161,67

  34,35

  2,0

  20

  17.2

  Ca nô ĐN 0957

  2013

  Huyndai Seasall S250

  250

  Diesel

  161,67

  34,35

  2,0

  20

  17.3

  Ca nô ĐN 1081

  2016

  Huyndai Seasall S270

  270

  Diesel

  168,18

  38,60

  2,0

  20

  18

  Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

   

   

   

   

   

   

   

   

  18.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu 02

  2011

  Caterpillar-C7

  250 x 2

  Diesel

  176,54

  37,51

  2,0

  8

  18.2

  Ca nô Cảng vụ Hàng hải Vũng tàu 01

  2009

  Yamaha-ME422STI

  245

   

  Diesel

  184,39

  38,40

  2,0

  14

  19

  Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

   

   

   

   

   

   

   

   

  19.1

  Ca nô Sài Gòn - CV 01

  2016

  Yamaha 200 AET

  200

  Xăng

  322,06

  54,75

  2,0

  19

  19.2

  Ca nô Sài Gòn - CV 03

  2017

  Yamaha 200 AET

  200

  Xăng

  322,06

  54,75

  2,0

  18

  19.3

  Ca nô Sài Gòn - CV 05

  2004

  Caterpillar 3126

  275 x 2

  Diesel

  187,38

  43,80

  2,0

  14

  19.4

  Ca nô Sài Gòn CV - 06

  2012

  Huyndai S250

  250

   

  Diesel

  161,67

  34,35

  2,0

  22

  19.5

  Ca nô SG 7971

  2017

  Volvo Penta D4-300

  300

  Diesel

  163,06

  41,58

  2,0

  B

  20

  Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

   

   

   

   

   

   

   

   

  20.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho 01

  2017

  Huyndai Seasall L500

  500

  Diesel

  148,20

  62,98

  2,0

  7

  20.2

  Ca nô Mỹ Tho 01

  1999

  Mercruiser MCM 4.3

  210

  Xăng

  245,38

  43,80

  2,0

  25

  20.3

  Ca nô TG5587

  2003/2016

  Mercrury ME115L 4S

  115

  Xăng

  276,32

  27,01

  9

  21

  21

  Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

   

   

   

   

   

   

   

   

  21.1

  Ca nô CT-01798

  2004

  Yamaha 200 AET

  200

  Xăng

  322,06

  54,75

  2

  17

  21.2

  Ca nô CT-07669

  2015

  VolVo Penta D4-225

  225 x 2

  Diesel

  208,95

  39,96

  2

  8

  21.3

  Ca nô CT-08948

  2018

  Huyndai Seasall S270

  270x2

  Diesel

  168,18

  38,60

  2

  23

  21.4

  Ca nô CT-09127

  2018

  Yamaha 150 AETL

  150

  Xăng

  316,35

  40,34

  2

  22

  22

  Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp

   

   

   

   

   

   

   

   

  22.1

  Ca nô ĐT 16098

  2003/2017

  Yamaha E115AETL

  115

  Xăng

  380,87

  37,23

  2,0

  18

  23

  Cảng vụ Hàng hải An Giang

   

   

   

   

   

   

   

   

  23.1

  Ca nô AG-22235

  2015

  Yamaha 150 AETL

  150

  Xăng

  316,35

  40,34

  2,0

  24

  24

  Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

   

   

   

   

   

   

   

   

  24.1

  Tàu Cảng vụ 02

  2001

  Caterpillar -3406C

  365

  Diesel

  157,29

  48,80

  2,0

  9

  24.2

  Tàu Hà Tiên 68

  2011

  Caterpillar -C9 Acert

  410x2

  Diesel

  156,49

  54,54

  2,0

  8

  25

  Cảng vụ Hàng hải Cà Mau

   

   

   

   

   

   

   

   

  25.1

  Ca nô CM.22679

  2011

  Cummins 6BTA5.9M

  315

  Diesel

  137.06

  36,7

  2,0

  20

   

  Ghi chú: Lượng tiêu hao dầu bôi trơn bao gồm dầu bôi trơn được bổ sung trong quá trình hoạt động và dầu bôi trơn thay thế định kỳ của động cơ máy chính được tính theo tỷ lệ % của lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính
  2.2 Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu bôi trơn của động cơ lai máy phát điện của phương tiện thủy hoạt động tại mức công suất khai thác 85%Neđm được quy định tại Bảng mức 4

  Bảng mức 4

  Đơn vị tính: 01 máy

   

  STT

  Tên đơn vị - phương tiện

  Năm đưa vào hoạt động/ Năm thay động cơ lai máy phát điện

  Loại máy

   

  Công suất định mức của động Cơ lai Neđm (Hp)

   

   

  Công suất máy , phát điện

  Pmax (kW)

   

  Loại nhiên liệu sử

  Dụng

   

  Định mức

  Suất tiêu hao nhiên liệu tại

  công suất 85%Neđm

  (g/hp.h)

  Lượng tiêu hao nhiên liệu tại công suất 85%Neđm (kg/h)

  Lượng tiêu hao dầu bôi trơn (%)

  1

  Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 10

  2008

  Penkins HP33

  33

   

  24,3

  Diesel

  129,41

  3,63

  2,0

  Yanmar TF160 (dự phòng)

   

  16

  10

  Diesel

  141,18

  1,92

  2,0

  1.2

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 12

  2014

  Yanmar-YMG44TLM

  33 x2

  24

  Diesel

  189,06

  7,34

  2,0

  2

  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Tàu CVTH 1369

   

  2006

  Weichai 30GF STC 30

  47

  30

  Diesel

  153,4

  6,13

  2,0

  SD5000B (dự phòng)

  7,4

  5

  Diesel

  201,91

  1,27

  2,0

  3

  Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Tàu Cảng vụ 02

  2002

  Dongfeng

  16

  10

  Diesel

  166,18

  2,26

  2.0

  3.2

  Tàu Hòn Ngư 68

  2014

  Caterpillar - C2,2

  36

  24,5

  Diesel

  175,49

  5,37

  2,0

  Kipor KDE 16STA3 (dự phòng)

  20

  10,8

  Diesel

  181,76

  3,09

  2,0

  4

  Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.1

  Tàu cảng vụ 01

  2002

  Dongfeng

  16

  10

  Diesel

  166,18

  2,26

  2,0

  4.2

  Tàu cảng vụ 07

  2008

  Weichai 30GF STC 30

  47

  30

  Diesel

  153,44

  6,13

  2,0

  Kama KDE 12STA3 (dự phòng)

  16

  8

  Diesel

  161,30

  2,19

  2,0

  5

  Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Tàu Phong Nha 01

  2009

  Weichai 30GF STC 30

  47

  30

  Diesel

  153,44

  6,13

  2,0

  Kama KDE 12STA3 (dự phòng)

  16

  8

  Diesel

  161,30

  2,19

  2,0

  6

  Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.1

  Tàu Cảng vụ Quang Trị 02

  2002

  Dongfeng D24

  24

  12,5

  Diesel

  120,59

  2,46

  2,0

  7

  Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

   

   

   

   

   

   

   

   

  7.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 02

  2006

  Weichai 30GF STC 30

  54

  40

  Diesel

  133,55

  6,13

  2,0

  2016

  Dongfeng S1100 (dự phòng)

  16,5

  8

  Diesel

  74,87

  1,05

  2,0

  7.2

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 05

  2014

  Caterpillar - C2,2

  36

  24,5

  Diesel

  175,49

  5,37

  2,0

  8

  Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.1

  Tàu Tiên Sa

  2009

   

  Wechai R410504

  59

  30

  Diesel

  145,28

  7,3

  2,0

  Kama KDE 12STA3 (dụ phòng)

  16

  8

  Diesel

  161,30

  2,19

  2,0

  9

  Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.1

   

  Tàu Sông Trà

  2008

  Duy phương CCFJ24J

  45

  24

  Diesel

  116,76

  4,5

  2,0

  Kama KDE 12STA3 (dự phòng)

  16

  8

  Diesel

  161,30

  2,19

  2,0

  10

  Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

   

   

   

   

   

   

   

   

  10.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

  2012

  Duy phương CCFJ24J

  45

  24

  Diesel

  116,76

  4,5

  2,0

  Kipor KDE 16STA3 (dự phòng)

  20

  10,8

  Diesel

  181,76

  3,09

  2,0

  11

  Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

   

   

   

   

   

   

   

   

  11.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 02

  2002

  SHANGHAI-AE

  10

  12,5

  Diesel

  315,29

  2,68

  2,0

  11.2

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 03

  2006

  KOBUTA

  31

  13,5

  Diesel

  140,42

  3,70

  2,0

  12

  Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

   

   

   

   

   

   

   

   

  12.1

  Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 01

  2014

  Caterpillar - C2,2

  36

  24,5

  Diesel

  175,49

   

  5,37

  2,0

  Kipor KDE 16STA3 (dự phòng)

  20

  10,8

  Diesel

  181,76

  3,09

  2,0

  13

  Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh

   

   

   

   

   

   

   

   

  13.1

  Ca nô Sài Gòn - CV 05

  2004

  Kobuta ASK R.3100      16.0

  8

  Diesel

  185,29

  2,52

  2,0

   

  14

  Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Vùng Tàu 02

  2011

  Duy phương CCFJ24J

  45

  24

  Diesel

  116,76

  4,5

  2,0

  Kipor KMV2V80 (dự phòng)

  16

  8

  Diesel

  202,74

  2,76

  2,0

  15

  Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

   

   

   

   

   

   

   

   

  15.1

  Tàu Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho 01

  2017

  Yanmar 4TNV98 GGE

  55,6

  32

  Diesel

   

  169,37

   

  8,00

  2,0

  Weichai

  WP2.1CD18E1

  23.5

  17

  Diesel

  44,44

  2,90

  2,0

  16

  Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

   

   

   

   

   

   

   

   

  16.1

  Tàu Cảng vụ 02

  2001

  DC60C

  6

  4

  Diesel

  139.22

  0,71

  2,0

  16.2

  Tàu Hà Tiên 68

  2011

  Duy phương CCFJ24J

  45

  24

  Diesel

  116,76

  4,5

  2,0

  Kipor KDE 16STA3 (dự phòng)

  20

  10,8

  Diesel

  181,76

  3,09

  2,0

   

  Ghi chú: Lượng tiêu hao dầu bôi trơn hao gồm dầu bôi trơn được bổ sung trong quá trình hoạt động và dầu bôi trơn thay thế định kỳ của động cơ lai máy phát điện được tính theo tỷ lệ % của lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Bộ luật Hàng hải Việt Nam của Quốc hội, số 95/2015/QH13
  Ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
  Ban hành: 10/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14
  Ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
  Ban hành: 26/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Đã đính chính lại
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 31/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải
  Ban hành: 31/10/2016 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 1393/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2020
  Ban hành: 17/07/2020 Hiệu lực: 17/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 93/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải
  Ban hành: 31/12/2015 Hiệu lực: 15/03/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 02/2020/TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 02/2020/TT-BGTVT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 21/02/2020
  Hiệu lực: 15/04/2020
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: 03/03/2020
  Số công báo: 255&256-03/2020
  Người ký: Nguyễn Văn Công
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới