logo

Chỉ thị 06/CT-UBND Bình Phước triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 06/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Văn Trăm
  Ngày ban hành: 17/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Tài chính-Ngân hàng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH PHƯỚC

  -------

  Số: 06/CT-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Bình Phước, ngày 17 tháng 6 năm 2019

   

   

  CHỈ THỊ

  VỀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

   

  Thực hiện Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

  Nhằm phấn đấu giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN) đạt kết quả tốt theo lộ trình triển khai của Bộ Tài chính và KBNN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

   

  1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  a) Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính và Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước.

  b) Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc khẩn trương nghiên cứu các văn bản liên quan đến triển khai DVCTT trong lĩnh vực hoạt động KBNN đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KBNN tại địa chỉ http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_kbnn; rà soát, kiểm tra các điều kiện tham gia DVCTT KBNN như: Thiết bị máy tính kết nối internet, tốc độ đường truyền, máy scan, chứng thư số, địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN...đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sử dụng DVCTT KBNN; tổ chức phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ với KBNN tỉnh Bình Phước và KBNN cấp huyện thuộc hệ thống KBNN Bình Phước để triển khai các nội dung quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN đúng thời gian và lộ trình thực hiện.

  c) Chỉ đạo đơn vị thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản LGSP tỉnh Bình Phước bằng các văn bản điện tử có ký số thay cho văn bản giấy.

  2. Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

  a) Sở Tài chính: Trên cơ sở nguồn kinh phí được bố trí, thực hiện việc thẩm định và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

  b) Sở Thông tin và Truyền thông: Làm đầu mối tổng hợp nhu cầu đề nghị cấp chữ ký số của các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ; theo dõi tiến độ, tình hình triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị; báo cáo đánh giá công tác thực hiện gắn với công tác cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị.

  c) Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với KBNN Bình Phước thực hiện công tác tuyên truyền về thanh toán qua DVCTT trong hoạt động nghiệp vụ của KBNN; đưa nội dung này vào chuyên mục về cải cách hành chính; kịp thời đưa tin các đơn vị tiêu biểu, điển hình.

  d) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian, lộ trình và chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình địa phương phối hợp với KBNN cấp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

  e) KBNN Bình Phước: Thông báo cho các ĐVSDNS biết và tham gia DVCTT. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các ĐVSDNS thấy được lợi ích khi thực hiện thanh toán qua DVCTT; có kế hoạch hỗ trợ các đơn vị trong quá trình đăng ký, sử dụng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đảm bảo hạ tầng truyền thông thông suốt, thanh toán kịp thời, an toàn; định kỳ báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

  3. Nhiệm vụ của các ĐVSDNS Nhà nước có quan hệ giao dịch với KBNN:

  a) Thủ trưởng, kế toán trưởng và những người được ủy quyền của các ĐVSDNS làm thủ tục đăng ký chứng thư số để đăng ký và ký chữ ký số trên hệ thống DVCTT của KBNN;

  b) Chuẩn bị hệ thống đường truyền có kết nối internet, máy tính, máy scan, chứng thư số, địa chỉ thư điện tử;

  c) Có thông báo tham gia sử dụng hệ thống DVCTT với KBNN qua trang thông tin tại địa chỉ http://vst.mof.gov.vn theo quy định tại Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính.

  4. Tổ chức thực hiện:

  Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện DVCTT trong hoạt động nghiệp vụ KBNN đảm bảo về thời gian và lộ trình cụ thể như sau:

  - Trong năm 2019, triển khai theo kế hoạch 100% thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên DVCTT mức độ 4.

  - Các ĐVSDNS mở tài khoản giao dịch tại KBNN Bình Phước thực hiện giao dịch qua hệ thống DVCTT của KBNN đến hết năm 2019 đạt 100%.

  - Các ĐVSDNS mở tài khoản giao dịch tại KBNN cấp huyện, thị xã thực hiện giao dịch qua hệ thống DVCTT của KBNN từ năm 2019 đến hết năm 2020 đạt 100%.

  Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về KBNN Bình Phước để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - TTTU, TT.HĐND tỉnh;
  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
  - Kho bạc Nhà nước Bình Phước;
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  - Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh;
  - LĐVP, các phòng;
  - Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Trăm

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Chỉ thị 06/CT-UBND Bình Phước triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
  Số hiệu: 06/CT-UBND
  Loại văn bản: Chỉ thị
  Ngày ban hành: 17/06/2019
  Hiệu lực: 17/06/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Trăm
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới