logo

Chỉ thị 26/CT-UBND Huế tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước

Văn bản liên quan

Văn bản mới