logo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Công văn 3034/LĐTBXH-PC thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3034/LĐTBXH-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Đình Bốn
  Ngày ban hành: 21/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 •  

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------
  Số: 3034/LĐTBXH-PC
  V/v: Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017
   
   
  Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
   
   
  Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và báo cáo công tác cải cách hành chính, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, Bộ đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
  1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 475/TTg-KSTT ngày 06/4/2017 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Công văn số 7144/VPCP-KSTT ngày 07/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; Công văn số 1716/LĐTBXH-PC ngày 05/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc xử lý phản ánh, kiến nghị và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, công khai minh bạch tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.
  2. Báo cáo về tình hình, triển khai các nhiệm vụ sau:
  - Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phụ lục 1 kèm theo) số liệu báo cáo lấy từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017, trong đó đề nghị các đơn vị nêu rõ về từng hồ sơ đang giải quyết, đã giải quyết; hồ sơ bị quá hạn nguyên nhân và biện pháp xử lý (nếu có).
  - Tình hình đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Bộ tại Công văn số 674/LĐTBXH-PC ngày 07/3/2016 (Phụ lục 2 kèm theo).
  Báo cáo của đơn vị, đề nghị gửi về Vụ Pháp chế đồng thời gửi bản điện tử vào hộp thư caicachhanhchinh@molisa.gov.vn chậm nhất là ngày 31/7/2017 để tổng hợp trình Bộ báo cáo Chính phủ./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng (để báo cáo);
  - Thành viên CCHC theo QĐ số 260;
  - Cán bộ đầu mối CCHC, KSTTHC;
  - Lưu VT, PC.
  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
  Hà Đình Bốn
   
  PHỤ LỤC 1
  TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  (Kèm theo Công văn số: …………/LĐTBXH-PC ngày ….. tháng …. năm 2017)
   
  Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

  STT
  Lĩnh vực, công việc giải quyết
  Số hồ sơ nhận giải quyết
  Kết quả giải quyết
  Nguyên nhân và bin pháp xử lý hồ sơ TTHC quá hạn
   
  Tổng số
  Trong đó
  Số hồ sơ đã giải quyết
  Số hồ sơ đang giải quyết
   
   
  Số kỳ trước chuyển qua
  Số mới tiếp nhận
  Tổng số
  Trả đúng thời hạn
  Trả quá hạn
  Tổng số
  Chưa đến hạn
  Quá hạn
   
   
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)
  (10)
  (11)
  (12)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  PHỤ LỤC 2
  TÌNH HÌNH ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
  (Kèm theo Công văn số: …………/LĐTBXH-PC ngày ….. tháng …. năm 2017)
  Đơn vị tính: số hồ sơ TTHC

  TT
  Kết quả giải quyết TTHC (số, ký hiệu, ngày cấp)
  Thông tin về đối tượng thụ hưởng kết quả giải quyết TTHC trên cổng thông tin điện tử của Bộ
  Kết quả đăng tải
  Lý do chưa đăng tải
  Ghi chú
  Đã đăng tải
  Chưa đăng tải
   
   
   
  Tên tổ chức/cá nhân
  Địa chỉ
  Số điện thoại
  Email
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Công văn 3034/LĐTBXH-PC thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 3034/LĐTBXH-PC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 21/07/2017
  Hiệu lực: 21/07/2017
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Hà Đình Bốn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới