logo

Công văn 4536/BNV-TCBC báo cáo tình hình biên chế năm 2015

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4536/BNV-TCBC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 06/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • BỘ NỘI VỤ
  --------
  Số: 4536/BNV-TCBC
  V/v: Báo cáo nh hình biên chế năm 2015
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------
  Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

   
   

  Kính gửi:
  - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tchức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phthành lập;
  - Ủ
  y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

   
  Căn cứ ng văn số 9801-CV/BTCTW ngày 23/9/2015 của Ban Chđạo Trung ương v qun lý biên chế về việc báo cáo tình hình biên chế năm 2015, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, tổ chức do Chính ph, Thủ tướng Chính phủ thành lập, y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương báo cáo số liệu về biên chế như sau:
  1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, tchức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lp (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành) báo cáo số liệu về biên chế như sau:
  - Số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tchức hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu số 1A (đính kèm).
  - Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu số 2A (đính kèm).
  2. Đối với y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là y ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo số liệu về biên chế như sau:
  - Số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tchức hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu số 1B (đính kèm).
  - Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu s 2B (đính kèm).
  Báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, tchức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 23/10/2015 đ tng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/cáo);
  - Thứ trưởng Trn Anh Tuấn;
  - Lưu VT, TCBC (03b).
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Anh Tuấn

   
  Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ……
   
  Biểu s 1B
  BÁO CÁO SỐ LIỆU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
  Tính đến 30 tháng 9 năm 2015
  (Kèm theo công v
  ăn s 4536/BNV-TCBC ngày 06 tháng 10 năm 2015 ca Bộ Nội vụ)
   

  TT
  Tên đơn vị
  Số được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015
  Số người có mặt đến 30/9/2015
  Biên chế công chức
  Hợp đng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
  Công chức
  Lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
   
  Tổng cộng
   
   
   
   
  A.
  HỘI ĐNG NHÂN DÂN
   
   
   
   
  I.
  Cấp tỉnh
   
   
   
   
  1.
  Lãnh đạo HĐND
   
   
   
   
  2.
  Văn phòng HĐND
   
   
   
   
  3.
  Ban ...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  II.
  Cấp huyện
   
   
   
   
  1.
  Huyện ...
   
   
   
   
   
  Lãnh đạo HĐND
   
   
   
   
   
  Bộ phận văn phòng HĐND
   
   
   
   
   
  Các Ban của HĐND
   
   
   
   
  2.
  Huyện ...
   
   
   
   
  ...
  ...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  B.
  Y BAN NHÂN DÂN
   
   
   
   
  I.
  Cp tỉnh
   
   
   
   
  1.
  Lãnh đạo UBND
   
   
   
   
  2.
  Văn phòng UBND
   
   
   
   
  3.
  Thanh tra
   
   
   
   
  4.
  S...
   
   
   
   
  ...
   
   
   
   
  ...
  Tổ chức ... (có sử dụng biên chế công chức)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  II.
  Cấp huyện
   
   
   
   
  1.
  Huyện ...
   
   
   
   
  2.
  Huyện ...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ……
  Biểu số 2B
  BÁO CÁO SỐ LIỆU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  Tính đến 30 tháng 9 năm 2015
  (Kèm theo
  công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nội vụ)
   

  TT
  Tên đơn vị
  Sđược cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015
  Số người có mặt đến 30/9/2015
  Slượng người làm việc
  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
  Viên chức
  Lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
   
  Tổng cộng
   
   
   
   
  I.
  Cấp tỉnh
   
   
   
   
  1.
  Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
   
   
   
   
  2.
  Sự nghiệp y tế
   
   
   
   
  3.
  Sự nghiệp VHTT&DL
   
   
   
   
  4.
  Sự nghiệp nghiên cứu KH
   
   
   
   
  5.
  Sự nghip khác
   
   
   
   
  II
  Cấp huyện
   
   
   
   
  1.
  Huyện ...
   
   
   
   
  -
  Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
   
   
   
   
  -
  Sự nghiệp y tế
   
   
   
   
  -
  Sự nghiệp văn hóa th thao
   
   
   
   
  -
  Sự nghiệp khác
   
   
   
   
  2.
  Huyện ...
   
   
   
   
  -
  Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
   
   
   
   
  -
  Sự nghiệp y tế
   
   
   
   
  -
  Sự nghiệp văn hóa th thao
   
   
   
   
  -
  Sự nghiệp khác
   
   
   
   
  3.
  ...
   
   
   
   
   
  ...
   
   
   
   

   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới