logo

Công văn 4937/BGDĐT-VP ngăn chặn văn bản giả mạo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4937/BGDĐT-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đình Giáp
  Ngày ban hành: 24/09/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/09/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  --------
  Số: 4937/BGDĐT-VP
  V/v:Ngăn chặn văn bản giả mạo
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------
  Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

   
   
  Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
   
   
  Trong những ngày đầu năm học 2015 - 2016, một số đối tượng xấu đã giả mạo danh nghĩa các đơn vị thuộc Bộ gửi đến các sở giáo dục và đào tạo Công văn số 4239/BGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục. Đây là văn bản giả mạo. Ngày 21/7/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3628/BGDĐT-VP để chỉ đạo các sở không triển khai thực hiện văn bản này.
  Đến nay, các đối tượng này vẫn tiếp tục gửi văn bản điện tử số 4239/BGDĐT-VP ngày 23/9/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục đến các sở giáo dục và đào tạo và đề nghị các sở cung cấp số liệu thống kê danh sách cán bộ quản lý các trường: Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.
  Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành các văn bản: Công văn số 4239/BGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2015; Công văn số 4239/BGDĐT-VP ngày 23/9/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (bản photocopy đính kèm).
  Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệt Công văn số 3628/BGDĐT-VP ngày 21/7/2015 về việc văn bản giả mạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung công văn này đến các đơn vị chuyên môn, các cơ sở giáo dục trực thuộc. Đồng thời, có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.
  Trân trọng./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Ban TGTW (để b/c);
  - Cục A83, BCA (để b/c);
  - Chánh VP (để b/c);
  - Lưu:VT, VP.
  TL. BỘ TRƯỞNG
  KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
  Vũ Đình Giáp

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  --------
  Số: 4239/BGDĐT-GDTrH
  V/v:Xây dựng niên giám ngành giáo dục
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------
  Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

   
   
  Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
   
   
  Để nhằm nâng cao công tác quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện theo văn bản số 176/VPCP-TH NGÀY 02/07/2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/QĐ-BGDĐT về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (danh bạ).
  Vì vậy vụ giáo dục trung học yêu cầu tất cả các phòng giáo dục trung học phối hợp với phòng giáo dục tiểu học và phòng giáo dục mầm non - sở giáo dục đào tạo cùng với các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh thống kê lại danh sách các cán bộ quản lý của các trường THPT - THCS - TH - MN bao gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng để báo cáo về văn phòng BGDĐT.
  Đồng chí Việt Dũng chuyên viên cao cấp văn phòng BGDĐT trực tiếp theo dõi và đôn đốc thực hiện.
  Các đơn vị làm xong thống kê gửi về EMAIL: vietdungvanphong@gmail.com
  Hạn nộp chậm nhất ngày 10/8/2015
  Mọi thắc mắc gặp đ/c Dũng 0962.946.545
  Mẫu thống kê

  stt
  Tên trường/sđt
  Địa chỉ
  Họ tên hiệu trưởng
  Sđt hiệu trưởng
  Họ tên hiệu phó
  Số điện thoại hiệu phó
   
   
   
   
   
   
   

  Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn!
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
  - Lưu VT, Vụ GDTrH.
  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
  Vũ Đình Chuẩn

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  --------
  Số: 4239/BGDĐT-VP
  V/v:Xây dựng niên giám ngành giáo dục
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------
  Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

   
  Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
  Để nhằm nâng cao công tác quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện theo văn bản số 176/VPCP-TH NGÀY 02/07/2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/QĐ-BGDĐT về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (danh bạ).
  Vì vậy Văn phòng Bộ Giáo dục yêu cầu tất cả các phòng giáo dục trung học phối hợp với phòng giáo dục tiểu học và phòng giáo dục mầm non - sở giáo dục đào tạo cùng với các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố thống kê lại danh sách các cán bộ quản lý của các trường THPT - THCS - TH - MN bao gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng để báo cáo về văn phòng BGDĐT.
  Đồng chí Việt Dũng chuyên viên cao cấp văn phòng BGDĐT trực tiếp theo dõi và đôn đốc thực hiện.
  Các đơn vị làm xong thống kê gửi về EMAIL: vietdungvanphong@gmail.com
  Hạn nộp chậm nhất ngày 30/9/2015
  Mọi thắc mắc gặp đ/c Dũng 0962.946.545
  Mẫu thống kê

  stt
  Tên trường/sđt
  Địa chỉ
  Họ tên hiệu trưởng
  Sđt hiệu trưởng
  Họ tên hiệu phó
  Số điện thoại hiệu phó
   
   
   
   
   
   
   

  Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn!
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
  - Lưu VP
  TL. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Phạm Ngọc Phương

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới