logo

Tổng cục Hải quan ra Công văn 5012/TCHQ-PC về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 5012/TCHQ-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh
  Ngày ban hành: 28/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  -------
  Số: 5012/TCHQ-PC
  V/v: Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

   
   
  Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
   
  Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013) của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1491/QĐ-BTC ngày 30/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm, Tổng cục Hải quan đều ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Ngành (Năm 2017 ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2017).
  Từ năm 2014 đến nay, hàng năm, Chính phủ đều ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Bộ Tài chính, hàng năm, Tổng cục Hải quan đều ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP (Năm 2017 ban hành theo Quyết định số 737/QĐ-TCHQ ngày 08/3/2017).
  Ngày 16/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kịp thời ban hành Kế hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP (Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ngày 24/6/2016).
  Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Tổng cục Hải quan đều hướng tới mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ và Bộ Tài chính giao về cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, qua đó vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước vừa bảo đảm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
  Thực hiện các Kế hoạch nêu trên, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện; các đơn vị trong Ngành theo chức năng, nhiệm vụ, đã tích cực, chủ động triển khai các công việc được giao. Vì vậy, cơ bản các công việc được đề ra đã được triển khai có chất lượng, bảo đảm tiến độ. Qua đó góp phần trong 3 năm liên tục (từ 2014 đến 2016), Bộ Tài chính xếp hạng 2/19 Bộ, ngành về Chỉ số cải cách hành chính; Tổng cục Hải quan xếp hạng 2/5 Tổng cục và tương đương trực thuộc Bộ Tài chính năm 2015, năm 2016 xếp hạng 1/5.
  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế, như: còn một số đơn vị, cá nhân trong Ngành chưa quan tâm đúng mức trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; thực hiện việc báo cáo chứa đầy đủ, đúng hạn; việc đo thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Chính phủ giao còn gặp khó khăn; việc giao nhiệm vụ đầu mối còn có sự thay đổi, thiếu tính ổn định...
  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến về sơ kết công tác cải cách hành chính của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017 (Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ); tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Văn bản số 7447/BTC-PC ngày 06/6/2017 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục giữ vững vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2017 và các năm tiếp theo; ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Tài chính tổ chức ngày 14/7/2017, Tổng cục Hải quan yêu cầu triển khai các công việc sau:
  1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc:
  - Quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay. Xác định các công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục, khi triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính phải bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ nội dung theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
  - Tiến hành rà soát lại các kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP đã ban hành để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết, phù hợp, bảo đảm phấn đấu đạt chỉ tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới được Chính phủ giao cho Bộ Tài chính trong Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.
  - Phân công đơn vị, cán bộ, công chức đầu mối, chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP.
  - Kiểm soát từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, sản phẩm đầu ra của các Kế hoạch của Tổng cục Hải quan về thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP để bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.
  - Chú trọng, phối hợp với các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử trong Ngành, cơ quan báo chí ngoài Ngành để đưa tin, viết bài tuyên truyền về kết quả cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP đối với những nội dung, lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi, phụ trách của đơn vị mình; nêu những khó khăn, vướng mắc nổi cộm để có sự chia sẻ, phối hợp tích cực hơn với cơ quan Hải quan trong quản lý, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
  - Tập trung kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; tiếp nhận, giải quyết, xử lý hiệu quả, kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về lĩnh vực hải quan.
  - Đẩy mạnh thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử (hộp thư công vụ đã được cấp), hạn chế báo cáo giấy.
  - Phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong triển khai công tác cải cách hành chính, Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP; với Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan trong việc đo thời gian giải phóng hàng qua biên giới thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính nêu tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.
  2. Vụ Pháp chế là đầu mối của Tổng cục Hải quan trong công tác cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP (nội dung này thay cho nội dung Văn bản số 7973/TCHQ-VP ngày 17/8/2016); có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị trong Ngành.
  3. Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan chủ trì việc đo thời gian giải phóng hàng và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính nêu tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.
  4. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục Hải quan (Vụ Tổ chức cán bộ) theo dõi, đánh giá trừ điểm khi xem xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra.
  Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai bước đầu về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Pháp chế, địa chỉ thư điện tử: vupc@customs.gov.vn) lồng ghép vào báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III/2017./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (để p/h);
  - Đ/c Tổng cục trưởng (thay b/c);
  - Các đ/c Phó Tổng cục trưởng (để c/đ);
  - Lưu: VT, PC (Tiếp 05b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Ngọc Anh

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Tổng cục Hải quan ra Công văn 5012/TCHQ-PC về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  Số hiệu: 5012/TCHQ-PC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 28/07/2017
  Hiệu lực: 28/07/2017
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Vũ Ngọc Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới