logo

Công văn 6267/BYT-VPB6 cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6267/BYT-VPB6 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Anh Đức
  Ngày ban hành: 22/10/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 6267/BYT-VPB6

  V/v: Cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cục Y tế (Bộ Công an);
  - Cục Quân y (Bộ Quốc phòng);
  - Cục Y tế (Bộ Giao thông vận tải).

   

   

  Bộ Y tế đã hoàn thành rà soát và cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước được đăng tải công khai trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trong đó lĩnh vực Y tế dự phòng gồm 63 thủ tục (Phụ lục 1), chi tiết như sau:

  - Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế: 31 thủ tục (Phụ lục 2).

  - Thuộc thẩm quyền giải quyết của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 31 thủ tục (Phụ lục 3).

  - Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải: 02 thủ tục (Phụ lục 4).

  Bộ Y tế thông báo để các Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các quy định hiện hành.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Thứ trưởng TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
  - Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
  - Cục KSTTHC - VPCP (đã biết);
  - Cục Quản lý Môi trường y tế (để biết);
  - Cục Phòng, chống HIV/AIDS (để biết);
  - Cục Y tế dự phòng (để biết);
  - Lưu: VT, VPB6(02b).

  TL. BỘ TRƯỞNG
  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
  Hà Anh Đức

   

   

   

  PHỤ LỤC 1

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ
  (Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

   

  STT

  Mã số

  Tên thủ tục hành chính

  Đơn vị thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  Luật

  Nghị định

  Thông tư

  1

  B-BYT-184579-TT

  Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

  Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

  64/2006/QH11,

  120/2008/QĐ-TTg;

   

  2

  B-BYT-184585-TT

  Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

  Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

  64/2006/QH11;

  120/2008/QĐ-TTg;

   

  3

  B-BYT-184587-TT

  Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

  Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  64/2006/QH11;

  108/2007/NĐ-CP;

  03/2010/TTLT- BYT-BCA;

  4

  B-BYT-184597-TT

  Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

  Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  64/2006/QH11;

  108/2007/NĐ-CP,

  03/2010/TTLT- BYT-BCA;

  5

  B-BYT-247994-TT

  Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

   

  06/2012/TT-BYT;

  6

  B-BYT-262902-TT

  Cho phép nhập khẩu, xuất khẩu mẫu bệnh phẩm.

  Cục Y tế dự phòng;

  03/2007/QH12;

   

  43/2011/TT-BYT;

  7

  B-BYT-279279-TT

  Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  Sở Y tế tỉnh, TP

  23/2006/QH12;

  104/2009/NĐ-CP;

  08/2012/TT-BYT;

  8

  B-BYT-286622-TT

  Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

   

   

   

  9

  B-BYT-286623-TT

  Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế tỉnh, TP

  34/2005/QH11;

  36/2012/NĐ-CP;

  14/2015/TT-BYT;

  10

  B-BYT-286624-TT

  Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ ngành

  Sở Y tế tỉnh, TP

  34/2005/QH11;

  96/2012/NĐ-CP;

  14/2015/TT-BYT;

  11

  B-BYT-286625-TT

  Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh

  Cơ sở điều trị Methadone;

  34/2005/QH11;

  96/2012/NĐ-CP;

  14/2015/TT-BYT;

  12

  B-BYT-286626-TT

  Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà

  Cơ sở điều trị Methadone;

  34/2005/QH11,

  96/2012/NĐ-CP;

  14/2C15/TT-BYT;

  13

  B-BYT-286667-TT

  Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT; 03/2013/TT-BTC,

  14

  B-BYT-286668-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP.

  09/2015/TT-BYT, 03/2013/TT-BTC,

  15

  B-BYT-286669-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT, 03/2013/TT-BTC;

  16

  B-BYT-286670-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT, 03/2013/TT-BTC,

  17

  S-BYT-286739-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13, 58/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  18

  B-BYT-286740-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 37/2014/QH13, 38/2014/QH13, 05/2007/QH12; 68/2006/QH11, 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  19

  B-BYT-286741-TT

  Đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  20

  B-BYT-286742-TT

  Gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP,

   

  21

  B-BYT-286743-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi quyền sở hữu số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  22

  B-BYT-286744-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên thương mại của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

   

  91/2016/NĐ-CP;

   

  23

  B-BYT-286745-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  24

  B-BYT-286746-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  25

  B-BYT-286748-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tác dụng, chỉ tiêu chất lượng, phương pháp sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP,

   

  26

  B-BYT-286749-TT

  Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  27

  B-BYT-286750-TT

  Thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  28

  B-BYT-286751-TT

  Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế để nghiên cứu

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

   

  91/2016/NĐ-CP,

   

  29

  B-BYT-286752-TT

  Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phục vụ mục đích viện trợ

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  30

  B-BYT-286754-TT

  Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là quà biếu, cho, tặng

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13, 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH13; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP,

   

  31

  B-BYT-286755-TT

  Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm hoặc phương pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12, 67/2014/QH13, 68/2014/QH13, 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  32

  B-BYT-286756-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Sở Y tế tỉnh, TP

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 58/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  33

  B-BYT-286757-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

  Sở Y tế tỉnh, TP

  36/2007/QH12; 57/2014/QH13; 58/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  34

  B-BYT-286780-TT

  Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/20Q6/QH11; 67/2014/QH13,

  75/2016/NĐ-CP;

   

  35

  B-BVT-286781-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính:

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/2006/QH11; 67/2014/QH13;

  75/2016/NĐ-CP;

   

  36

  B-BYT-286782-TT

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi tên cơ sở xét nghiệm HIV hoặc thay đổi địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/20Q6/QH11, 67/2014/QH13;

  75/2016/NĐ-CP;

   

  37

  B-BYT-286783-TT

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi người phụ trách chuyên môn

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/2006/QH11; 67/2014/QH13;

  75/2016/NĐ-CP,

   

  38

  B-BYT-286784-TT

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi kỹ thuật xét nghiệm.

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/2006/QH11; 67/2014/QH13,

  75/2016/NĐ-CP;

   

  39

  B-BYT-286785-TT

  Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV

  Cục Y tế dự phòng;

  03/2007/QH12; 67/2G14/QH13;

  103/2016/NĐ-CP;

  03/2013/TT-BTC;

  40

  B-BYT-286786-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III và cấp IV do hết hạn

  Cục Y tế dự phòng;

   

  103/2016/NĐ-CP;

   

  41

  B-BYT-286787-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do bị hỏng, bị mất.

  Cục Y tế dự phòng;

   

  103/2016/NĐ-CP;

   

  42

  B-BYT-286788-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm

  Cục Y tế dự phòng;

   

  103/2016/NĐ-CP;

   

  43

  B-BYT-286793-TT

  Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  44

  B-BYT-286794-TT

  Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP,

   

  45

  B-BYT-286795-TT

  Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  46

  B-BYT-286796-TT

  Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  47

  B-BYT-286797-TT

  Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  48

  B-BYT-286798-TT

  Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  49

  B-BYT-286799-TT

  Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP,

   

  50

  B-BYT-286800-TT

  Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP,

   

  51

  B-BYT-286801-TT

  Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  52

  B-BYT-286802-TT

  Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Bộ Y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  84/2015/QH13;

  44/2016/NĐ-CP;

   

  53

  B-BYT-286803-TT

  Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  84/2015/QH13;

  44/2016/NĐ-CP;

   

  54

  B-BYT-286804-TT

  Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở y tế

  Sở Y tế tỉnh, TP

  84/2015/QH13;

  44/2016/NĐ-CP;

   

  55

  B-BYT-286805-TT

  Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế tỉnh, TP

  84/2015/QH13,

  44/2016/NĐ-CP;

   

  56

  BYT-286958

  Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

  Sở Y tế tỉnh, TP

  Luật 03/2007/QH12; Luật 67/2014/QH13;

  103/2016/NĐ-CP;

   

  57

  BYT-286959

  Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

  Sở Y tế tỉnh, TP

  03/2007/QH12; 67/2014/QH13;

  104/2016/NĐ-CP;

   

  58

  BYT-286960

  Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng

  Sở Y tế tỉnh, TP

  03/2007/QH12; 67/2014/QH13;

  104/2016/NĐ-CP;

   

  59

  BYT-286999

  Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP;

   

  60

  BYT-287000

  Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP;

   

  61

  BYT-287001

  Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP;

   

  62

  BYT-287002

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP;

   

  63

  BYT-287003

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP;

   

   

   

  PHỤ LỤC 2

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ Y TẾ)
  (Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

   

  STT

  Mã số

  Tên thủ tục hành chính

  Đơn vị thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  Luật

  Nghị định

  Thông tư

  1

  B-BYT-184579-TT

  Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

  Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

  64/2006/QH11;

  120/2008/QĐ- TTg;

   

  2

  B-BYT-184585-TT

  Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

  Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

  64/2006/QH11;

  120/2008/QĐ- TTg;

   

  3

  B-BYT-262902-TT

  Cho phép nhập khẩu, xuất khẩu mẫu bệnh phẩm.

  Cục Y tế dự phòng;

  03/2007/QH12;

   

  43/2011/TT-BYT;

  4

  B-BYT-286522-TT

  Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

   

   

   

  5

  B-BYT-286667-TT

  Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT; 03/2013/TT-BTC;

  6

  B-BYT-286668-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT; 03/2013/TT-BTC;

  7

  B-BYT-286669-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT 03/2013/TT-BTC;

  8

  B-BYT-286670-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT; 03/2013/TT-BTC;

  9

  B-BYT-286739-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  10

  B-BYT-286740-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11,

  91/2016/NĐ-CP;

   

  11

  B-BYT-286741-TT

  Đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  12

  B-BYT-286742-TT

  Gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13, 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP,

   

  13

  B-BYT-286743-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi quyền sở hữu số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13, 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  14

  B-BYT-286744-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên thương mại của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

   

  91/2016/NĐ-CP;

   

  15

  B-BYT'286745-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  16

  B-BYT-286746-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 66/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  17

  B-BYT-286748-TT

  Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tác dụng, chỉ tiêu chất lượng, phương pháp sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/20Q6/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  18

  B-BYT-286749-TT

  Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  19

  B-BYT-286750-TT

  Thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  20

  B-BYT-286751-TT

  Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế để nghiên cứu

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  91/2016/NĐ-CP;

   

   

  21

  B-BYT-286752-TT

  Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phục vụ mục đích viện trợ

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  22

  B-BYT-286754-TT

  Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là quà biếu, cho, tặng

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12 67/2014/QH13 68/2014/QH13 05/2007/QH12 68/2006/QH11 36/2005/QH11

  91/2016/NĐ-CP;

   

  23

  B-BYT-286755-TT

  Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm hoặc phương pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11, 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  24

  B-BYT-286780-TT

  Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/2006/QH11; 67/2014/QH13;

  75/2016/NĐ-CP;

   

  25

  B-BYT-286781-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính:

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/2006/QH11; 67/2014/QH13;

  75/2016/NĐ-CP;

   

  26

  B-BYT-286782-TT

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi tên cơ sở xét nghiệm HIV hoặc thay đổi địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/2006/QH11; 67/2014/QH13;

  75/2016/NĐ-CP;

   

  27

  B-BYT-286783-TT

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi người phụ trách chuyên môn

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/2006/QH11; 67/2014/QH13;

  75/2016/NĐ-CP;

   

  28

  B-BYT-286784-TT

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi kỹ thuật xét nghiệm.

  Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  64/2006/QH11; 67/2014/QH13,

  75/2016/NĐ-CP;

   

  29

  B-BYT-286785-TT

  Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV

  Cục Y tế dự phòng;

  03/2007/QH12; 67/2014/QH13;

  103/2016/NĐ-CP;

  03/2013/TT-BTC;

  30

  B-BYT-286786-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III và cấp IV do hết hạn

  Cục Y tế dự phòng;

   

  103/2016/NĐ-CP;

   

  31

  B-BYT-286787-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do bị hỏng, bị mất.

  Cục Y tế dự phòng;

   

  103/2016/NĐ-CP;

   

  32

  B-BYT-286788-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm

  Cục Y tế dự phòng;

   

  103/2016/NĐ-CP;

   

  33

  B-BYT-286802-TT

  Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Bộ Y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  84/2015/QH13;

  44/2016/NĐ-CP;

   

  34

  B-BYT-286803-TT

  Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế;

  84/2015/QH13;

  44/2016/NĐ-CP;

   

   

   

  PHỤ LỤC 3

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TƯ
  (Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

   

  STT

  Mã số

  Tên thủ tục hành chính

  Đơn vị thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  Luật

  Nghị định

  Thông tư

  1

  B-BYT-184579-TT

  Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

  Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, Chống HIV/AIDS; Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

  64/2006/QH11;

  120/2008/QĐ-TTg;

   

  2

  B-BYT-184585-TT

  Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

  Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, Chống HIV/AIDS; Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

  64/2006/QH11;

  120/2008/QĐ-TTg;

   

  3

  B-BYT-184587-TT

  Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

  Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  64/2006/QH11;

  108/2007/NĐ-CP;

  03/2010/TTLT- BYT-BCA;

  4

  B-BYT-184597-TT

  Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

  Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  64/20Q6/QH11;

  108/2007/NĐ-CP;

  03/2010/TTLT- BYT-BCA;

  5

  B-BYT-247994-TT

  Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

   

  06/2012/TT-BYT;

  6

  B-BYT-279279-TT

  Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  Sở Y tế tỉnh, TP

  23/2008/QH12;

  104/2009/NĐ-CP;

  08/2012/TT-BYT;

  7

  B-BYT-286623-TT

  Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế tỉnh, TP

  34/2005/QH11;

  96/2012/NĐ-CP;

  14/2015/TT-BYT;

  8

  B-BYT-286624-TT

  Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ ngành

  Sở Y tế tỉnh, TP

  34/2005/QH11;

  96/2012/NĐ-CP;

  14/2015/TT-BYT;

  9

  B-BYT-286625-TT

  Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh

  Cơ sở điều trị Methadone;

  34/2005/QH11;

  96/2012/NĐ-CP;

  14/2015/TT-BYT;

  10

  B-BYT-286626-TT

  Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà

  Cơ sở điều trị Methadone;

  34/2005/QH11;

  96/2012/NĐ-CP;

  14/2015/TT-BYT,

  11

  B-BYT-286756-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  Sở Y tế tỉnh, TP

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12; 68/2006/QH11; 36/2005/QH11:

  91/2016/NĐ-CP;

   

  12

  B-BYT-286757-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

  Sở Y tế tỉnh, TP

  06/2007/QH12; 67/2014/QH13; 68/2014/QH13; 05/2007/QH12, 68/2006/QH11; 36/2005/QH11;

  91/2016/NĐ-CP;

   

  13

  B-BYT-286793-TT

  Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  14

  B-BYT-286794-TT

  Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP,

   

  15

  B-BYT-286795-TT

  Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  16

  B-BYT-286796-TT

  Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11:

  90/2016/NĐ-CP;

   

  17

  B-BYT-286797-TT

  Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

  Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  18

  B-BYT-286798-TT

  Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  19

  B-BYT-286799-TT

  Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  20

  B-BYT-286800-TT

  Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  21

  B-BYT-286801-TT

  Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

  Sở Y tế tỉnh, TP

  64/2006/QH11;

  90/2016/NĐ-CP;

   

  22

  B-BYT-286804-TT

  Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở y tế

  Sở Y tế tỉnh, TP

  84/2015/QH13;

  44/2016/NĐ-CP;

   

  23

  B-BYT-286805-TT

  Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế tỉnh, TP

  84/2015/QH13;

  44/2016/NĐ-CP;

   

  24

  BYT-286958

  Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

  Sở Y tế tỉnh, TP

  Luật 03/2007/QH12; Luật 67/2014/QH13;

  103/2016/NĐ-CP;

   

  25

  BYT-286959

  Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

  Sở Y tế tỉnh, TP

  03/2007/QH12; 67/2014/QH13;

  104/2016/NĐ-CP;

   

  26

  BYT-286960

  Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng

  Sở Y tế tỉnh, TP

  03/2007/QH12; 67/2014/QH13;

  104/2016/NĐ-CP;

   

  27

  BYT-286999

  Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP,

   

  28

  BYT-287000

  Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP;

   

  29

  BYT-287001

  Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP;

   

  30

  BYT-287002

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP;

   

  31

  BYT-287003

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

  Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

  03/2007/QH12;

  89/2018/NĐ-CP;

   

   

   

  PHỤ LỤC 4

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ CÔNG AN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  (Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

   

  STT

  Mã số

  Tên thủ tục hành chính

  Đơn vị thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  Luật

  Nghị định

  Thông tư

  1

  B-BYT-184579-TT

  Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

  Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

  64/2006/QH11;

  120/2008/QĐ- TTg;

   

  2

  B-BYT-184585-TT

  Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

  Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

  64/2006/QH11;

  120/2008/QĐ- TTg;

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 01/01/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Dược số 34/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 01/10/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 120/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
  Ban hành: 29/08/2008 Hiệu lực: 02/10/2008 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Luật Quảng cáo của Quốc hội, số 16/2012/QH13
  Ban hành: 21/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị định 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
  Ban hành: 15/11/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Thông tư 03/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh
  Ban hành: 08/01/2013 Hiệu lực: 01/03/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Thông tư 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
  Ban hành: 25/05/2015 Hiệu lực: 16/07/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Thông tư 14/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quản lý thuốc Methadone
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/09/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  18
  Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
  Ban hành: 15/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  19
  Nghị định 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  20
  Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 6267/BYT-VPB6 cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 6267/BYT-VPB6
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 22/10/2018
  Hiệu lực: 22/10/2018
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Hà Anh Đức
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (24)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới