logo

Kế hoạch 45/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 45/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành: 26/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  --------

  Số: 45/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020
  trên địa bàn thành phố Hà Nội

  ----------------

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

  Kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp. Bảo đảm đơn giản hóa thử tục hành chính và các quy định có liên quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tăng cường thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

  2. Yêu cầu:

  Hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp, với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

  1. Nội dung và tiến độ thực hiện:

  Chi tiết tại phụ lục kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính ban hành kèm Kế hoạch này.

  Ngoài các nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật.

  2. Kết quả thực hiện Kế hoạch:

  a) Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát thủ tục hành chính, quy định có liên quan gửi Văn phòng Chính phủ.

  b) Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 đối với lĩnh vực được rà soát.

  c) Quyết định công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch của các cơ quan trong việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính:

  a) Căn cứ Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan tập trung tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, gửi Văn phòng UBND Thành phố xem xét, đánh giá chất lượng.

  Văn phòng UBND Thành phố có ý kiến, gửi đơn vị được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

  b) Giao Văn phòng UBND thành phố Hà Nội:

  - Xem xét, đánh giá chất lượng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố;

  - Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan; trường hợp cần thiết có thể thực hiện điều tra, khảo sát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính độc lập với các đơn vị chủ trì được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch này hoặc tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực, ngành rà soát, đánh giá.

  c) Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch này.

  d) Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nếu phát hiện quy định, thủ tục hành chính nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Văn phòng UBND Thành phố) xem xét, bổ sung Kế hoạch. Kế hoạch này có thể được điều chỉnh hoặc bổ sung theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

  đ) Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí giao Văn phòng UBND Thành phố và các Sở, Ban, ngành thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020.

  2. Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá:

  a) Cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá gồm: Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi.

  b) Cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá, sơ đồ nhóm thủ tục hành chính trước và sau rà soát (đối với trường hợp rà soát nhóm) đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt về Văn phòng UBND Thành phố để xem xét, đánh giá chất lượng.

  c) Trên cơ sở đánh giá của Văn phòng UBND Thành phố, các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định

  d) Trên cơ sở các Phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt, Văn phòng UBND Thành phố tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

  3. Thời hạn báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch:

  a) Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính quy định tại Điểm b, Khoản 2 phần III gửi Văn phòng UBND Thành phố xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 20 tháng 6 năm 2020.

  b) Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thành và trình Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố trước 30 tháng 8 năm 2020.

  c) Báo cáo tổng hợp kết quả rà roát, đánh giá thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 20 tháng 9 năm 2020 để báo cáo Văn phòng Chính phủ trước 30 tháng 10 năm 2020.

  4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch:

  Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách đã được phê duyệt đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố./.

   

  Nơi nhận:

  - Như điều 3;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Thường trực Thành ủy, HĐND TP;  

  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Văn phòng Đoàn ĐBQH Thành phố;

  - Văn phòng HĐND Thành phố;

  - Các Sở, Ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã;

  - VPUBND TP: CVP, PCV L.T. Lực, các phòng: NC, TKBT, TH, KSTTHC;

  - Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội;

  - Trung tâm Tin học - Công báo TP;

  - Lưu: VT, KSTTHCĐăng.  

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Đức Chung

   

   

  Phụ lục

  TÊN/ NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

  (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020
  của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

  -------------------

   

  TÊN/ NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ.

  STT

  TÊN/ NHÓM

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

  CƠ QUAN THỰC HIỆN

  THỜI GIAN THỰC HIỆN

  Chủ trì

  Phối hợp

  Bắt đầu

  Hoàn thành

  1

  Lĩnh vực: Tài chính

  Sở Tài chính

  Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

  Tháng

  01/2020

  Ngày

  20/6/2020

  2

  Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

  Tháng

  01/2020

  Ngày

  20/6/2020

  3

  Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo (cấp huyện, cấp xã)

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

  Tháng

  01/2020

  Ngày

  20/6/2020

  4

  Lĩnh vực thuộc ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

  Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

  Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

  Tháng

  01/2020

  Ngày

  20/6/2020

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 45/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 45/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 26/02/2020
  Hiệu lực: 26/02/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới