logo

Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Tuyên Quang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: 973&974-12/2019
  Số hiệu: 816/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: 19/12/2019
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày ban hành: 21/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  ---------------------------

  Số: 816/NQ-UBTVQH14

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
  thuộc tỉnh Tuyên Quang

  ------------------------

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

  Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

  Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 578/TTr-CP ngày 13 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2763/BC-UBPL14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và thành lập 03 phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

  1. Nhập toàn bộ 19,29 km2 diện tích tự nhiên, 13.151 người của xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; toàn bộ 37,99 km2 diện tích tự nhiên, 10.598 người của xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn và toàn bộ 8,04 km2 diện tích tự nhiên, 6.111 người của thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn vào thành phố Tuyên Quang.

  2. Điều chỉnh 19,20 km2 diện tích tự nhiên và 3.180 người của xã Phú Lâm vào xã Kim Phú. Sau khi điều chỉnh, xã Phú Lâm có 18,79 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.418 người; xã Kim Phú có 38,49 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.331 người.

  Xã Kim Phú giáp các phường An Tường, Hưng Thành, Mỹ Lâm, Ỷ La và huyện Yên Sơn.

  3. Thành lập 03 phường thuộc thành phố Tuyên Quang:

  a) Thành lập phường Đội Cấn trên cơ sở nhập toàn bộ 8,04 km2 diện tích tự nhiên, 6.111 người của thị trấn Tân Bình và toàn bộ 25,96 km2 diện tích tự nhiên, 11.420 người của xã Đội Cấn. Sau khi thành lập, phường Đội Cấn có 34,00 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.531 người.

  Phường Đội Cấn giáp xã Thái Long; huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn;

  b) Thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở toàn bộ 18,79 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.418 người của xã Phú Lâm sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.

  Phường Mỹ Lâm giáp xã Kim Phú và huyện Yên Sơn;

  c) Thành lập phường An Tường trên cơ sở toàn bộ 11,71 km2 diện tích tự nhiên và dân số 15.010 người của xã An Tường.

  Phường An Tường giáp phường Hưng Thành, phường Nông Tiến, các xã An Khang, Kim Phú, Lưỡng Vượng và huyện Yên Sơn.

  4. Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập 03 phường thuộc thành phố Tuyên Quang:

  a) Thành phố Tuyên Quang có 184,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 191.118 người; có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 05 xã.

  Thành phố Tuyên Quang giáp huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn;

  b) Huyện Yên Sơn có 1.067,70 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 145.390 người; có 28 đơn vị hành chính cấp xã.

  Huyện Yên Sơn giáp các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái.

  Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  1. Thành lập xã Tân Thanh trên cơ sở nhập toàn bộ 20,70 km2 diện tích tự nhiên, 1.212 người của xã Thanh Phát và toàn bộ 26,80 km2 diện tích tự nhiên, 4.681 người của xã Tuân Lộ. Sau khi thành lập, xã Tân Thanh có 47,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.893 người.

  Xã Tân Thanh giáp các xã Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đông Thọ, Đồng Quý, Hợp Hòa, Phú Lương, Phúc Ứng, Sơn Nam và Thiện Kế.  

  2. Thành lập xã Trường Sinh trên cơ sở nhập toàn bộ 5,90 km2 diện tích tự nhiên, 1.663 người của xã Sầm Dương và toàn bộ 7,90 km2 diện tích tự nhiên, 2.568 người của xã Lâm Xuyên. Sau khi thành lập, xã Trường Sinh có 13,80 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.231 người.

  Xã Trường Sinh giáp các xã Hào Phú, Hồng Lạc, Tam Đa; tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc.

  3. Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Dương có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 xã và 01 thị trấn.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

  2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 01 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 124 xã, 10 phường và 04 thị trấn.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

  2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được sắp xếp phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

  3. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

   

  Nơi nhận:

  - Chính phủ;
  - Ban Tổ chức Trung ương;

  - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Tổng cục Thống kê;
  - Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang;
  - Lưu: HC, PL.

  Số e-PAS: 97953

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Kim Ngân

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  Ban hành: 25/05/2016 Hiệu lực: 25/05/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021
  Ban hành: 12/03/2019 Hiệu lực: 12/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Tuyên Quang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  Số hiệu: 816/NQ-UBTVQH14
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 21/11/2019
  Hiệu lực: 01/01/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: 19/12/2019
  Số công báo: 973&974-12/2019
  Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới