logo

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan Thành phố Hải Phòng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 05/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Bình
  Ngày ban hành: 20/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  -------

  Số: 05/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TCHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHHẢI PHÒNG

  ---------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

  Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Văn bản số 09/HĐND-CTHĐND ngày 10/02/2020;

  Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 128/TTr-STC ngày 30/12/2019 việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm định số 08/BCTĐ-STP ngày 14/3/2019 của Sở Tư pháp.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế) chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện.

  1. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

  2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020./.

   

  Nơi nhận:
  - Chính phủ;
  - Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - TT Thành ủy, TT HĐND TP;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
  - CT, các PCT UBND TP;
  - Sở Tư pháp;
  - Như Khoản 2 Điều 2;
  - Cổng thông tin điện tử TP;
  - Báo HP, Báo ANHP, Đài PTTH HP;
  - CVP, các PVP;
  - Phòng: TCNS;
  - CV: DN;
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Xuân Bình

   

  PHỤ LỤC

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIT BỊ CHUYÊN DÙNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của y ban nhân dân thành phố)

   

  TT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

   

  I

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

   

   

   

  1

  y in màu

  Chiếc

  4

   

  2

  Máy photocopy

  Chiếc

  2

   

  I.1

  TRUNG TÂM THÔNG TIN - TIN HỌC

   

   

   

  1

  Máy chủ

  Chiếc

  1

   

  2

  Hệ thống thiết bị Wifi

  Hệ thống

  1

   

  3

  Thiết bị lưu trữ

  Bộ

  1

   

  4

  Bộ lưu điện

  Bộ

  1

   

  5

  Hệ thống Camera

  Hệ thống

  1

   

  II

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

   

   

   

  1

  Máy photocopy

  Chiếc

  2

   

  2

  Máy scan

  Chiếc

  3

   

  3

  Máy tính xách tay

  Chiếc

  10

   

  4

  Máy in màu

  Chiếc

  3

   

  5

  Máy in laser

  Chiếc

  10

   

  6

  Ổ lưu trữ mạng

  Chiếc

  2

   

  7

  Ổ cứng IBM

  Chiếc

  2

   

  8

  cứng HP

  Chiếc

  2

   

  9

  Máy tính bảng

  Chiếc

  5

   

  10

  Máy chụp ảnh

  Chiếc

  2

   

  11

  Máy quay phim

  Chiếc

  1

   

  12

  Máy quét tài liệu

  Chiếc

  1

   

  13

  Máy tính bàn

  Chiếc

  20

   

  14

  Máy in

  Chiếc

  2

   

  15

  Máy chủ HP

  Chiếc

  1

   

  16

  Thiết bị tường lửa

  Chiếc

  1

   

  17

  Thiết bị chuyển mạch mạng

  Chiếc

  1

   

  18

  Thiết bị lưu trữ

  Chiếc

  1

   

  III

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

   

   

  1

  Bộ máy in Giấy phép lái xe quốc tế

  Bộ

  1

   

  2

  Bộ máy in Giấy phép lái xe các hạng

  Bộ

  4

   

  3

  Máy chủ

  Chiếc

  2

   

  III.1

  TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

   

   

   

  1

  Máy kiểm tra phanh cho xe có tải trọng cầu đến 13 tấn

  Chiếc

  3

   

  IV

  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

   

   

  IV.1

  CHI CỤC KIM LÂM

   

   

   

  1

  Bộ quần áo chữa cháy chuyên dụng

  Bộ

  27

   

  2

  Máy cưa xích

  Chiếc

  10

   

  3

  Máy thổi gió cầm tay

  Chiếc

  10

   

  4

  Máy cắt thực bì

  Chiếc

  10

   

  5

  Máy bơm nước chữa cháy

  Chiếc

  10

   

  6

  Máy định vị GPRS

  Chiếc

  5

   

  7

  Bộ đàm chuyên dùng

  Bộ

  5

   

  8

  Thước kẹp đo đường kính cây

  Chiếc

  5

   

  9

  Bình phun nước

  Chiếc

  10

   

  10

  Máy phát đin

  Chiếc

  1

   

  11

  Máy ảnh chuyên dụng

  Chiếc

  5

   

  12

  Máy quay camera

  Chiếc

  5

   

  13

  Máy ghi âm

  Chiếc

  5

   

  14

  Phần mềm cảnh báo cháy rừng

  Chiếc

  1

   

  IV.2

  CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

   

   

   

  1

  Máy đọc ELISA (Eon)

  Chiếc

  1

   

  2

  Máy Real Time PCR

  Chiếc

  1

   

  IV.3

  TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ

   

   

   

  1

  Máy PCR kiểm dịch bệnh tôm cá

  Chiếc

  1

   

  V

  SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

   

   

   

  V.1

  TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG

   

   

   

  1

  Máy bơm chữa cháy động cơ điện

  Chiếc

  3

   

  2

  Máy bơm chữa cháy động cơ xăng

  Chiếc

  3

   

  3

  Máy quay chuyên dùng làm phim

  Chiếc

  1

   

  4

  Máy chụp ảnh kỹ thuật số

  Chiếc

  2

   

  5

  Đầu phát đọc phim HD

  Chiếc

  5

   

  6

  Ổ cứng 3T

  Chiếc

  10

   

  7

  Màn ảnh chuyên dụng

  Chiếc

  5

   

  8

  Máy chiếu Kỹ thuật số chuyên dùng cho chiếu phim lưu động

  Bộ

  3

   

  9

  Amply chuyên dùng cho chiếu phim lưu động

  Chiếc

  3

   

  10

  Loa chuyên dùng cho chiếu phim lưu động

  Bộ

  3

   

  11

  Bàn dựng phim

  Chiếc

  1

   

   

  Thiết bị máy chiếu rạp:

   

   

   

  12

  Máy chiếu phim KTS ống kính zoom phù hợp CP2220 và bóng đèn xenon CDXL-30

  Bộ

  5

   

  13

  Máy chủ chiếu phim kỹ thuật số

  Bộ

  5

   

  14

  Bộ lưu điện UP online 2KVA Rack mount C2KR.

  Bộ

  5

   

  15

  Hệ thống giá kê máy chiếu.

  Bộ

  5

   

  Miệng hút gió cho máy chiếu

   

  Cửa sổ cho máy chiếu, cửa sổ quan sát

   

  16

  Màn ảnh

  Bộ

  5

   

  Màn ảnh tráng bạc độ sáng cao

   

  Khung màn ảnh và giá loa các loại

   

  17

  Hệ thống âm thanh

  Hệ thống

  1

   

  Bộ xử lý âm thanh CP750

   

  Monitor DCM-30D

   

  Loa chính diện SC-423 C

   

  Amply cho loa chính diện DCA-1824

   

  Loa siêu trầm SB-7218

   

  Amply cho loa siêu trầm DCA-2422

   

  Loa surround SR-8200

   

  Amply cho loa surround DCA-1824

   

  Giá treo loa Surround

   

  Tủ thiết bị âm thanh

   

  Phụ kiện kèm theo gồm dây cáp tín hiệu, dây mạng, nguồn (chưa có dây loa)

   

   

   

  18

  Ổn áp 1 pha 15 kW DRI-15000

  Chiếc

  5

   

   

  Thiết bị máy chiếu đội

  Bộ

  2

   

  19

  Máy chiếu phim:

   

  Độ sáng từ 4000-8000 ANSILUMENS

   

  Độ phân giải Full HD (1920 x 1080)

   

  Độ tương phản 1500:1

   

  Nguồn điện từ 110 v-240 v

   

  Các cổng kết nối HDMI, VGA, AV

   

  20

  Server chiếu phim gắn màn hình cảm ứng

  Bộ

  2

   

  Tích hợp ổ cứng 1Tb

   

  Có các đầu ra cho hình ảnh HDMI, DVI, VGA hỗ trợ độ phân giải Full HD, 3D

   

  Các đường ra âm thanh: Optical, 6x3,5 RCA, hỗ trợ DTS, AC3 7.1, 5.1, 2.1

   

  21

  Hệ thống âm thanh và loa:

  Bộ

  2

   

  Tăng âm 2.1 ch SUB PS1868G; công suất 1500 W x 3 CH

   

  Equalizer 4 tone, Digital echo

   

  Loa R+L 1000 W x2

   

  Loa Sub 1500 W

   

  Thùng để thiết bị gồm: Máy chiếu, Server chiếu phim, Amply.

   

  V.2

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN

   

   

   

  1

  Hệ thống bia bắn súng điện tử

  Bộ

  10

   

  2

  Thuyền Rowing đôi - 2X

  Cái

  10

   

  3

  Tủ cấp đông

  cái

  5

   

  4

  Máy hút bụi

  cái

  10

   

  5

  Máy bơm nước

  cái

  5

   

  6

  Bảng điện tử

  cái

  10

   

  7

  Máy lọc nước uống

  cái

  20

   

  8

  Thiết bị lọc nước bể bơi

  bộ

  10

   

  9

  Máy tập thể lực

  cái

  20

   

  10

  Giá dép Inox 5 tầng bể bơi

  cái

  5

   

  11

  Chạn bát Inox 3 nhà ăn VĐV

  cái

  15

   

  12

  Tủ hấp cơm 3 nhà ăn VĐV

  cái

  15

   

   

  Phòng y học thể thao

   

   

   

  13

  Máy siêu âm

  cái

  2

   

  14

  Tủ thuốc

  cái

  5

   

  15

  Giường y tế

  cái

  15

   

  16

  Cáng y tế

  cái

  5

   

  17

  Cân y tế

  cái

  5

   

  18

  Máy điện xung y học

  cái

  5

   

  19

  Máy trung tần y học

  cái

  5

   

  20

  Xe tiêm y tế

  cái

  5

   

  21

  Hộp cấp cứu

  cái

  5

   

   

  Bộ môn Bắn cung

   

   

   

  22

  Ống kính bắn cung

  cái

  10

   

  23

  Thùng đựng cung

  cái

  10

   

  24

  Thước ngắm bắn cung

  cái

  10

   

  25

  Báng cung

  cái

  10

   

  26

  Cánh cung

  cái

  10

   

  27

  Cần thăng bằng môn bắn cung

  cái

  10

   

  28

  Máy cắt tên môn bắn cung

  cái

  10

   

  29

  Giá đỡ tên môn bắn cung

  cái

  10

   

  30

  Bộ cung

  bộ

  20

   

  31

  Tên bắn cung

  Hộp

  30

   

  32

  ng nhòm

  Cái

  15

   

   

  Bộ môn Bắn súng

   

   

   

  33

  Máy nén khí bắn súng

  cái

  10

   

  34

  Ống ngắm bắn súng

  cái

  20

   

  35

  Thiết bị bắn súng điện tử

  cái

  20

   

  36

  Hòm đựng súng

  cái

  10

   

  37

  ng kính súng trường

  cái

  10

   

  38

  Súng

  khẩu

  10

   

  39

  Vali đựng súng thể thao

  cái

  10

   

  40

  Máy bơm chuyên dụng cho bắn súng

  cái

  5

   

  41

  Súng điện tử + bia điện tử

  Bộ

  20

   

  42

  Thiết bị Laze kiểm tra bắn súng

  cái

  20

   

  43

  Bình chứa hơi bắn súng

  bộ

  10

   

  44

  Bình hơi bắn súng

  bộ

  10

   

  45

  Máy kiểm tra gia tốc súng hơi

  bộ

  10

   

  46

  Bộ bia tuyến 10m cơ / điện tử

  bộ

  20

   

  47

  Bộ bia tuyến 25m cơ / điện tử

  bộ

  20

   

  48

  Bộ bia tuyến 50m cơ / điện tử

  bộ

  20

   

  49

  Chân bắn đứng

  cái

  10

   

  50

  Quần áo trong súng trường

  bộ

  20

   

  51

  Điều hòa tuyến 10m

  Bộ

  5

   

   

  Bộ môn Cử tạ

   

   

   

  52

  Bánh tạ môn cử tạ

  cái

  50

   

  53

  Giàn tạ thể lực môn cử tạ

  cái

  10

   

  54

  Sàn tạ tập luyện môn cử tạ

  cái

  20

   

  55

  Sàn gỗ thi đấu cử tạ

  cái

  10

   

  56

  Bộ tạ môn cử tạ

  bộ

  20

   

  57

  Thảm cử tạ

  cái

  20

   

  58

  Xe đạp thể lực môn cử tạ

  cái

  10

   

  59

  Sàn cao su

  Cái

  50

   

   

  Bộ môn Điền kinh

   

   

   

  60

  Bộ tập thể lực liên hoàn điền kinh

  bộ

  10

   

  61

  Cột đỡ xà điền kinh

  cái

  10

   

  62

  Bộ đệm nhảy cao điền kinh

  bộ

  10

   

  63

  Máy chạy điện điền kinh

  cái

  10

   

  64

  Sào nhảy cao

  cái

  10

   

  65

  Bộ tạ điền kinh

  bộ

  10

   

  66

  Bộ cột nhảy cao

  bộ

  10

   

  67

  Xà nhảy cao

  cái

  10

   

  68

  Bộ tạ tiêu chuẩn 185kg

  Bộ

  1

   

  69

  Bộ rào tiêu chuẩn

  Bộ

  2

   

  70

  Giàn tạ đa năng

  Bộ

  1

   

  71

  Bàn đạp (tiêu chuẩn thi đấu)

  cái

  8

   

  72

  Rào bổ trợ kỉ luật

  Bộ

  10

   

   

  Bộ môn Đua thuyền

   

   

   

  73

  Bộ tạ đua thuyền

  bộ

  5

   

  74

  Chèo môn đua thuyền

  cái

  20

   

  75

  Máy kéo tập đua thuyền

  cái

  10

   

  76

  Mái chèo đua thuyền

  cái

  20

   

  77

  Thuyền

  cái

  20

   

  78

  Bộ đàm

  Bộ

  1

   

   

  Bộ môn Đấu kiếm

   

   

   

  79

  Cuộn dây sàn tập đấu kiếm

  cái

  10

   

  80

  Đòn đấu kiếm

  cái

  10

   

  81

  Sàn tập đấu kiếm

  cái

  10

   

  82

  Bộ điện đầu sàn đấu kiếm

  bộ

  10

   

   

  Bộ môn Thể hình

   

   

   

  83

  Giàn tạ thể hình

  cái

  10

   

  84

  Khung giàn kéo cáp

  cái

  10

   

  85

  Máy inbody

  Chiếc

  5

   

  86

  Xe đạp trượt tuyết

  Chiếc

  5

   

  87

  Máy đứng gánh đùi

  Chiếc

  5

   

  88

  Máy ép đùi trong

  Chiếc

  5

   

  89

  Máy banh đùi ngoài

  Chiếc

  5

   

  90

  Máy đạp mông

  Chiếc

  5

   

  91

  Máy bay vai

  Chiếc

  5

   

  92

  Máy xô dài, xô ngắn

  Chiếc

  5

   

  93

  Máy xoay eo

  Chiếc

  5

   

   

  Các môn võ

   

   

   

  94

  Bộ tạ các môn võ

  Bộ

  20

   

  95

  Dinh đài Boxing

  bộ

  10

   

  96

  Thảm Boxing

  bộ

  15

   

  97

  Âm thanh phục vụ tập luyện Boxing

  Bộ

  3

   

  98

  Khung treo bao cát Boxing

  Cái

  15

   

  99

  Khung treo bóng đấm Boxing

  Cái

  15

   

  100

  Thảm môn Judo

  bộ

  10

   

  101

  Bộ thảm lót Judo

  bộ

  10

   

  102

  Thảm môn Karatedo

  bộ

  10

   

  103

  Thảm Taekwondo

  bộ

  10

   

  104

  Bộ chip điện tử kết nối điểm Taekwondo

  bộ

  5

   

  105

  Giáp điện tử Taekwondo

  bộ

  15

   

  106

  Mũ điện tử Taekwondo

  bộ

  15

   

  107

  Thảm Wushu

  bộ

  10

   

  108

  Thảm chuyên dụng tập luyện và thi đấu Taolu

  Bộ

  10

   

  109

  Đài chuyên dụng tập luyện và thi đấu Sanda

  Bộ

  10

   

  110

  Camera HD

  Bộ

  3

   

  111

  Thảm Silat

  bộ

  10

   

  112

  Thảm tập luyện Silat

  Bộ

  10

   

  113

  Thảm đánh ngã Silat

  Bộ

  10

   

  114

  Dàn tạ đa năng

  Bộ

  5

   

  115

  Bộ gương ốp tường

  Bộ

  5

   

  116

  Bộ âm thanh tập luyện Silat

  Bộ

  3

   

   

  Bộ môn Aerobic

   

   

   

  117

  Sàn tập môn Aerobic

  bộ

  10

   

  118

  Khung gương môn Aerobic

  cái

  20

   

  119

  Bộ loa đài Aerobic

  bộ

  5

   

  120

  Hệ thống khung gỗ sàn Aerobic

  bộ

  5

   

  121

  Bục Step Aerobic

  cái

  20

   

  122

  Cầu thang tập bổ trợ thể lực

  Bộ

  5

   

  123

  Dàn tạ đa năng tập bổ trợ

  Bộ

  10

   

  124

  Xe đạp thể lực

  Chiếc

  10

   

  125

  Máy chạy đa năng

  Chiếc

  10

   

   

  Bộ môn Thể dục dụng cụ

   

   

   

  126

  Bộ loa đài thể dục dụng cụ

  bộ

  5

   

  127

  Bộ thảm môn thể dục dụng cụ

  bộ

  10

   

  128

  Bục, ván dậm nhảy thể dục dụng cụ

  cái

  20

   

  129

  Ban tút thể dục

  cái

  10

   

  130

  Thảm tự do thể dục dụng cụ

  bộ

  20

   

  131

  Bục Step dụng cụ

  cái

  20

   

  132

  Cầu thăng bằng thể dục

  cái

  10

   

  133

  Cầu thăng bằng (cầu thấp)

  Bộ

  5

   

  134

  Đường nhào lộn trên thảm

  Bộ

  5

   

  135

  Giường nhún TDDC

  Bộ

  5

   

  136

  Xà lệch

  Bộ

  5

   

  137

  Xà đơn nữ

  Bộ

  10

   

  138

  Bàn nhảy trống

  Bộ

  5

   

   

  Bộ môn Vật

   

   

   

  139

  Bạt da phủ đệm vật

  cái

  10

   

  140

  Đệm vật

  cái

  10

   

  141

  Mặt đệm vật

  cái

  10

   

  142

  Mặt thảm vật

  cái

  10

   

  143

  Bộ tạ môn vật

  bộ

  20

   

  144

  Bộ thảm vật

  bộ

  10

   

  145

  Bạt phủ đệm vật

  cái

  10

   

   

  Bộ môn Bơi - Lặn

   

   

   

  146

  Chân vịt

  cái

  40

   

  147

  Dây phao bơi

  cái

  20

   

  148

  Giàn tạ thể lực môn bơi, lặn

  bộ

  10

   

  149

  Phao bơi chắn sóng

  cái

  20

   

  150

  Bàn trượt bơi

  cái

  20

   

  151

  Máy vi tính

  Bộ

  2

   

  152

  Bàn trượt tập cạn

  Cái

  25

   

  153

  Quần bơi thi đấu

  Chiếc

  30

   

  154

  Áo bơi thi đấu

  Bộ

  30

   

  155

  Máy tập đa năng

  Bộ

  5

   

  156

  Bộ đồ bơi công nghệ (Lặn)

  Cái

  15

   

   

  Bộ môn Bóng bàn

   

   

   

  157

  Bàn bóng bàn

  cái

  20

   

   

  Bộ môn Bóng chuyền

   

   

   

  158

  Xe đựng bóng chuyền

  cái

  10

   

   

  Bộ môn Nhảy cầu

   

   

   

  159

  Cầu mềm nhảy cầu

  bộ

  10

   

  160

  Đế cầu mềm di dộng

  cái

  20

   

   

  Bộ môn Golf

   

   

   

  161

  Gậy Golf các loại

  Bộ

  50

   

  162

  Máy tập Swing cho Golf

  Bộ

  15

   

  163

  Máy tập 3D Golf

  Bộ

  15

   

   

  Bộ môn Đá cầu

   

   

   

  164

  Thảm cao su chuyên dụng

  Bộ

  10

   

  V.3

  TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỂ DỤC THỂ THAO

   

   

   

  1

  Máy phát điện

  Chiếc

  1

   

  VI

  SXÂY DỰNG

   

   

   

  VI.1

  TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

   

   

   

  1

  Máy thí nghiệm nén tải trọng 0-300T

  Bộ

  1

   

  2

  Máy thủy bình điện tử độ chính xác cao

  Bộ

  1

   

  3

  Máy invar mã vạch dùng quan trắc độ lún công trình

  Bộ

  1

   

  4

  Máy nén 300KN điều khiển điện tử

  Chiếc

  1

   

  5

  Thiết bị thử vệt hằn bánh xe

  Chiếc

  1

   

  6

  Máy nén 3 trục thí nghiệm đất

  Chiếc

  1

   

  7

  Kiểm tra mối hàn bằng X-quang

  Chiếc

  1

   

  8

  Máy kéo, uốn vạn năng 100KN điều khiển điện tử

  Chiếc

  1

   

  9

  Thiết bị thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)

  Chiếc

  1

   

  10

  Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)

  Chiếc

  1

   

  11

  Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PDA)

  Chiếc

  1

   

  12

  Thiết bị siêu âm bê tông cọc khoan nhồi

  Chiếc

  1

   

  13

  Độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số IRI

  Chiếc

  1

   

  VII

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

   

   

  VII.1

  CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG HẢI PHÒNG

   

   

   

  1

  Bộ quả cân M1 (gồm 10 loại quả)

  Bộ

  2

   

  2

  Máy chủ

  Máy

  1

   

  VII.2

  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

   

   

   

  1

  Máy chủ

  Máy

  1

   

  2

  Máy ảnh chuyên dụng

  Chiếc

  1

   

  VII.3

  TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

   

   

   

  1

  Máy chủ

  Máy

  1

   

  2

  Thiết bị số hóa tài liệu

  Bộ

  1

   

  3

  Giá sách di động

  Bộ

  2

   

  4

  Máy in màu

  Chiếc

  1

   

  5

  Màn hình tương tác thông minh

  Chiếc

  1

   

  6

  Phần mềm quản lý tài liệu

  phần mềm

  1

   

  VII.4

  TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG HẢI PHÒNG

   

   

   

  1

  Áp kế mẫu điện tử

  Chiếc

  10

   

  2

  Áp kế cơ khí

  Chiếc

  10

   

  3

  Bộ áp kế chỉ thị mẫu chuẩn

  Bộ

  5

   

  4

  Cảm biến áp suất

  Chiếc

  10

   

  5

  Bàn tạo áp

  Chiếc

  5

   

  6

  Cặp nhiệt điện đo nhiệt độ

  Chiếc

  20

   

  7

  Nhiệt kế điện trở platin chuẩn

  Chiếc

  10

   

  8

  Thiết bị chỉ thị nhiệt độ

  Chiếc

  2

   

  9

  Nồi hấp

  Chiếc

  5

   

  10

  Tủ bảo quản chủng chuẩn

  Chiếc

  2

   

  11

  Thiết bị màng lọc

  Chiếc

  1

   

  12

  Bộ lưu điện

  Chiếc

  20

   

  13

  Hệ thống lọc vi sinh (Bộ lọc chân không )

  Bộ

  2

   

  14

  Thiết bị gông từ

  Chiếc

  1

   

  15

  Thiết bị đo độ bóng, độ nhám bề mặt kim loại

  Chiếc

  1

   

  16

  Thiết bị đo nhám bề mặt kim loại

  Chiếc

  1

   

  17

  Thiết bị đo độ cứng nhựa

  Chiếc

  1

   

  18

  Thiết bị kiểm tra độ bền chịu nhiệt Vicat và Hdt của nhựa

  Chiếc

  1

   

  19

  Thiết bị thử mài mòn cao su

  Chiếc

  1

   

  20

  Thiết bị thử độ bền nén nắp hố ga, cống

  Chiếc

  1

   

  21

  Thiết bị xác định sức chống cắt và tính nén lún của đất

  Chiếc

  1

   

  22

  Thiết bị xác định cơ tính đa năng về vải địa

  Chiếc

  1

   

  23

  Thiết bị xác định độ bám dính của sơn

  Chiếc

  1

   

  24

  Đầu thu phát hồng ngoại

  Chiếc

  1

   

  25

  Máy tạo xung

  Chiếc

  1

   

  26

  Máy đếm tần số

  Chiếc

  1

   

  27

  Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt

  Bộ

  1

   

  28

  Thiết bị phân tích an toàn điện

  Chiếc

  1

   

  29

  Thiết bị đo nồng độ khí Ôxy của nguồn khí y tế

  Chiếc

  1

   

  30

  Thiết bị đo bức xạ quang trị liệu

  Chiếc

  1

   

  31

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn đèn mổ treo trần

  Chiếc

  1

   

  32

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn laze thẩm mỹ

  Chiếc

  1

   

  33

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy điều trị sóng ngắn

  Chiếc

  1

   

  34

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn các Bộ cảm biến khí nén

  Chiếc

  1

   

  35

  Thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng đầu dò máy siêu âm

  Chiếc

  1

   

  36

  Thiết bị đo công suất siêu âm của các thiết bị siêu âm chuẩn đoán hoặc điều trị

  Chiếc

  1

   

  37

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn lồng ấp trẻ sơ sinh

  Chiếc

  1

   

  38

  Thiết bị kiểm tra thành phần khí gây mê

  Chiếc

  1

   

  39

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy thở và gây mê

  Chiếc

  1

   

  40

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy đốt điện cao tần

  Chiếc

  1

   

  41

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy sốc tim

  Chiếc

  1

   

  42

  Thiết bị phân tích độ sáng của máy nội soi

  Chiếc

  1

   

  43

  Thiết bị phát hiện trục trặc trong thấu kính của máy nội soi

  Chiếc

  1

   

  44

  Thiết bị khảo sát phóng xạ kiểu buồng ion hóa

  Chiếc

  1

   

  45

  Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn phân tích lưu lượng khí

  Chiếc

  1

   

  46

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn dao mổ điện

  Chiếc

  1

   

  47

  Nguồn sáng

  Chiếc

  1

   

  48

  Thiết bị xác định cơ tính xi măng

  Chiếc

  1

   

  49

  Thiết bị xác định thành phần hạt

  Chiếc

  1

   

  50

  Thiết bị xác định sức chống cắt và tính nén lún của đất

  Chiếc

  1

   

  51

  Thiết bị xác định dung trọng hiện trường

  Chiếc

  1

   

  52

  Thiết bị xác định độ sụt của nền

  Chiếc

  1

   

  53

  Chuẩn kiểm định nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại

  Chiếc

  2

   

  54

  Chuẩn kiểm định nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

  Chiếc

  2

   

  55

  Bđiều nhiệt

  Chiếc

  3

   

  56

  Chuẩn kiểm định nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng

  Chiếc

  2

   

  57

  Chuẩn kiểm định nhiệt kế thủy tinh - rượu có cơ cấu cực tiểu

  Chiếc

  2

   

  58

  Chuẩn kiểm định nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại

  Chiếc

  2

   

  59

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

  Chiếc

  2

   

  60

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo điện tim

  Chiếc

  2

   

  61

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo điện não

  Chiếc

  2

   

  62

  Hộp điện trở chuẩn

  Chiếc

  4

   

  63

  Thiết bị chụp ảnh phóng xạ RT

  Chiếc

  1

   

  64

  Thiết bị siêu âm mối hàn và siêu âm vật liệu UT

  Chiếc

  1

   

  65

  Thiết bị thẩm thấu

  Chiếc

  3

   

  66

  Thiết bị chuẩn phương tiện đo đồng hồ bấm giây

  Chiếc

  2

   

  67

  Thiết bị đo nhiệt độ đa kênh

  Chiếc

  2

   

  68

  Thiết bị chuẩn thiết bị đo tốc độ vòng quay động cơ

  Chiếc

  2

   

  69

  Tủ bảo quản mẫu, hóa chất

  Chiếc

  5

   

  70

  Thiết bị thử mài mòn cao su

  Chiếc

  1

   

  71

  Thiết bị kiểm định/ hiệu chuẩn máy đo khúc xạ

  Chiếc

  1

   

  72

  Thiết bị đo độ bụi tổng cầm tay

  Chiếc

  1

   

  73

  Thiết bị, dụng cụ lấy mẫu (không khí, nước thải, khí thải ống khói ....)

  Chiếc

  5

   

  74

  Thiết bị giám sát khí Ôzôn

  Chiếc

  1

   

  75

  Thiết bị phân tích nước hiện trường

  Chiếc

  1

   

  76

  Thiết bị phân tích UV cầm tay

  Chiếc

  1

   

  77

  Máy đo độ đục

  Chiếc

  2

   

  78

  Thiết bị đo lưu lượng nước kênh hở

  Chiếc

  1

   

  79

  Thiết bị đo hàn lượng chất rắn lơ lửng

  Chiếc

  1

   

  80

  Máy đo lưu lượng nước thải ống kín

  Chiếc

  1

   

  81

  Thiết bị đo nồng độ mặn

  Chiếc

  1

   

  82

  Thiết bị đo nhiệt độ, lưu lượng, áp suất khí thải

  Chiếc

  1

   

  83

  Bơm hút chân không

  Chiếc

  2

   

  84

  Máy đếm khuẩn lạc

  Chiếc

  1

   

  85

  Thiết bị phân tích COD

  Chiếc

  1

   

  86

  Thiết bị phân tích BOD

  Chiếc

  1

   

  87

  Tủ ấm BOD

  Chiếc

  1

   

  88

  Thiết bị đo khí thải ống khói

  Chiêc

  1

   

  89

  Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ

  Chiếc

  1

   

  90

  Máy phân tích nước đa chỉ tiêu cầm tay

  Chiếc

  1

   

  91

  Máy đo pH và độ dẫn điện

  Chiếc

  3

   

  92

  Máy đồng nhất mẫu rắn vi sinh

  Chiếc

  1

   

  93

  Tủ bảo ôn

  Chiếc

  3

   

  94

  Tủ nuôi vi khuẩn kỵ khí

  Chiếc

  2

   

  95

  Nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ các tủ ấm, tủ lạnh, tủ âm sâu

  Chiếc

  15

   

  96

  Thiết bị đo nồng độ khí

  Chiếc

  2

   

  97

  Máy đo bức xạ nhiệt

  Chiếc

  2

   

  98

  Máy đo độ bụi

  Chiếc

  2

   

  99

  Lò vi sóng rã đông mẫu

  Chiếc

  2

   

  100

  Tủ bảo quản môi trường nuôi cấy

  Chiếc

  2

   

  101

  Dụng cụ hút hóa chất, môi trường pha loãng mẫu (Dispenser)

  Chiếc

  5

   

  102

  Chuẩn kiểm định huyết áp kế

  Chiếc

  4

   

  103

  Hệ thống điện trở chuẩn cấp 0,01

  Chiếc

  10

   

  104

  Bộ tạo nguồn dòng, áp, góc pha cấp 0,02

  Bộ

  2

   

  105

  Bộ tạo điện áp đến 70 kV

  Bộ

  2

   

  106

  Bộ tạo dòng điện đến 5000A

  Bộ

  2

   

  107

  Cầu so kiểm TU - TI

  Chiếc

  2

   

  108

  Máy kiểm đồng hồ so/rà

  Chiếc

  2

   

  109

  Bộ tấm chuẩn độ cứng

  Bộ

  10

   

  110

  Thiết bị chuẩn giao tiếp (Documenting Process Calibrator)

  Chiếc

  2

   

  111

  Máy mài

  Chiếc

  5

   

  112

  Hệ thống kiểm định/ hiệu chuẩn máy so màu

  Chiếc

  1

   

  113

  Chuẩn kiểm tra máy dò kim

  Chiếc

  1

   

  114

  Máy quang phổ phát xạ

  Chiếc

  3

   

  115

  Hệ thống kiểm định lưu lượng lưu động

  Hệ thống

  2

   

  116

  Máy sắc kí khí

  Chiếc

  3

   

  117

  Thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao

  Chiếc

  2

   

  118

  Thiết bị sắc ký lỏng ion

  Chiếc

  1

   

  119

  Thiết bị quang phổ hấp phụ AAS

  Chiếc

  1

   

  120

  Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl tự động

  Hệ thống

  2

   

  121

  Máy cất nước 2 lần khử ion

  Chiếc

  2

   

  122

  Hệ thống khối phổ plasma cảm ứng LC-ICP-MS

  Hệ thống

  1

   

  123

  Lò nung đến 1200°C

  Chiếc

  2

   

  124

  Máy sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS-MS

  Chiếc

  2

   

  125

  Thiết bị xác định độ ăn mòn tấm đồng trong dầu

  Hệ thống

  1

   

  126

  Thiết bị xác định áp suất hơi bão hòa trong dầu

  Chiếc

  1

   

  127

  Thiết bị xác định cặn cacbon trong dầu

  Chiếc

  1

   

  128

  Thiết bị xác định độ nhớt động học trong dầu

  Chiếc

  1

   

  129

  Thiết bị xác định hàm lượng nước trong dầu

  Chiếc

  2

   

  130

  Thiết bị xác định khối lượng riêng của dầu

  Chiếc

  1

   

  131

  Thiết bị xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín của dầu

  Chiếc

  1

   

  132

  Thiết bị xác định nhiệt độ chớp cháy cốc hở của dầu

  Chiếc

  1

   

  133

  Thiết bị xác định nhiệt độ đông đặc của dầu

  Chiếc

  1

   

  134

  Thiết bị đo nhiệt trị của dầu

  Chiếc

  1

   

  135

  Thiết bị đo trị số kiềm tổng

  Chiếc

  1

   

  136

  Thiết bị xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển

  Chiếc

  1

   

  137

  Hệ thống chiết béo tự động

  Hệ thống

  1

   

  138

  Tủ bảo quản chủng chuẩn

  Chiếc

  2

   

  139

  Thiết bị màng lọc

  Chiếc

  1

   

  140

  Thiết bị tạo nhiệt độ đến 1200°C (dùng kiểm định/hiệu chuẩn nhiệt kế bức xạ)

  Chiếc

  3

   

  141

  Thiết bị thử dòng điện rò và độ bền điện lò vi sóng

  Chiếc

  1

   

  142

  Thiết bị thử độ bền Hệ thống cửa lò vi sóng

  Chiếc

  1

   

  143

  Thiết bị uốn đầu cảm biến nhiệt có dạng dây tròn

  Chiếc

  1

   

  144

  Lò vi sóng phá mẫu

  Chiếc

  3

   

  145

  Thiết bị thử độ rò vi sóng

  Chiếc

  1

   

  146

  Thử bị thử áp lực (bình đun nước nóng có dự trữ)

  Chiếc

  1

   

  147

  Bàn nghiêng

  Chiếc

  1

   

  148

  Thử bị thử áp lực (nồi áp suất)

  Chiếc

  1

   

  149

  Thiết bị thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp

  Chiếc

  1

   

  150

  Bình dùng cho thử nghiệm bếp từ

  Chiếc

  3

   

  151

  Máy thử độ dai va đập kim loại, nhựa dạng Charpy

  Chiếc

  2

   

  152

  Máy thử độ dai va đập kim loại, nhựa dạng Azod

  Chiếc

  2

   

  153

  Máy chụp ảnh tổ chức hạt kim loại

  Chiếc

  1

   

  154

  Thiết bị gông từ (kiểm tra không phá hủy vật liệu kim loại bằng phương pháp từ tính)

  Chiếc

  1

   

  155

  Thiết bị đo độ bóng, độ nhám bề mặt kim loại

  Chiếc

  1

   

  156

  Thiết bị đo độ cứng nhựa

  Chiếc

  1

   

  157

  Thiết bị kiểm tra độ bền chịu nhiệt Vicat và Hdt của nhựa

  Chiếc

  1

   

  158

  Hệ thống thử xung

  Hệ thống

  1

   

  159

  Thiết bị đo độ đồng trục

  Chiếc

  1

   

  160

  Thiết bị thử kéo, nén, uốn, xoắn vạn năng vật liệu kim loại

  Chiếc

  5

   

  161

  Máy thử độ dai va dập kim loại

  Chiếc

  1

   

  162

  Máy đo độ cứng kim loại đa năng (Rockwell, Brinell, vicker)

  Chiếc

  2

   

  163

  Máy nhiễu xạ tia X (X-ray)

  Chiếc

  1

   

  164

  Thiết bị thử dòng điện rò và độ bền lò vi sóng

  Chiếc

  1

   

  165

  Thiết bị chuẩn phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

  Chiếc

  2

   

  166

  Hệ thống chuẩn kiểm định cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới

  Hệ thống

  2

   

  167

  Hệ thống chuẩn kiểm định cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng

  Hệ thống

  2

   

  168

  Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ nước lạnh cơ khí

  Hệ thống

  2

   

  169

  Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử

  Hthống

  2

   

  170

  Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ xăng dầu

  Hệ thống

  2

   

  171

  Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng

  Hệ thống

  2

   

  172

  Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ khí công nghiệp

  Hệ thống

  2

   

  173

  Hệ thống chuẩn kiểm định đồng hồ khí dân dụng

  Hệ thống

  2

   

  174

  Hệ thống chuẩn kiểm định phương tiện đo dung tích thông dụng

  Hệ thống

  2

   

  175

  Hệ thống chuẩn kiểm định bể đong cố định

  Hệ thống

  2

   

  176

  Hệ thống chuẩn kiểm định xi téc ô tô

  Hệ thống

  2

   

  177

  Hệ thống chuẩn kiểm định xi téc đường sắt

  Hệ thống

  2

   

  178

  Hệ thống chuẩn kiểm định phương tiện đo mức xăng dầu tự động

  Hệ thống

  2

   

  179

  Chuẩn kiểm định nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai

  Chiếc

  2

   

  180

  Chuẩn kiểm định tỷ trọng kế

  Chiếc

  2

   

  181

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí

  Chiếc

  2

   

  182

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

  Chiếc

  2

   

  183

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới

  Chiếc

  2

   

  184

  Hệ thống chuẩn kiểm định phương tiện đo nồng độ khí các loại

  Chiếc

  2

   

  185

  Chuẩn biến dòng đo lường

  Chiếc

  2

   

  186

  Chuẩn biến áp đo lường

  Chiếc

  2

   

  187

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo tiếng ồn

  Chiếc

  2

   

  188

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo độ rung động

  Chiếc

  2

   

  189

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo rọi

  Chiếc

  2

   

  190

  Máy kéo - nén - uốn thử nghiệm dây cáp điện

  Chiếc

  4

   

  191

  Bàn kiểm định công tơ điện 1 pha cố định

  Bộ

  3

   

  192

  Bàn kiểm định công tơ điện 3 pha cố định

  Bộ

  2

   

  193

  Hệ thống kiểm định các phương tiện đo công nghiệp

  Hệ thống

  1

   

  194

  Cân chuẩn

  Chiếc

  5

   

  195

  Hệ thống chưng cất đạm

  Hệ thống

  1

   

  196

  Thiết bị nguồn chuẩn đa năng

  Hệ thống

  3

   

  197

  Bộ phụ kiện hiệu chuẩn đa năng

  Bộ

  2

   

  198

  Hệ thống chụp X-ray công nghiệp

  Hệ thống

  1

   

  199

  Hệ thống thử nghiệm mũ bảo hiểm xe máy

  Hệ thống

  1

   

  200

  Hệ thống thử nghiệm vật liệu xây dựng

  Hệ thống

  1

   

  201

  Tủ khí hậu

  Chiếc

  2

   

  202

  Thiết bị đọc liều cá nhân

  Chiếc

  2

   

  203

  Hệ thống hiệu chuẩn thiết bị đo độ dài đa năng

  Hệ thống

  1

   

  204

  Hệ thống hiệu chuẩn phương tiện đo lực đa năng

  Hệ thống

  1

   

  205

  Hệ thống điện trở chuẩn cấp chính xác cao

  Hệ thống

  2

   

  206

  Hệ thống nguồn điện chuẩn

  Hệ thống

  2

   

  207

  Bàn Map chuẩn

  Chiếc

  4

   

  208

  Tủ lão hóa cao su

  Chiếc

  1

   

  209

  Thiết bị đo nồng độ các loại khí y tế

  Chiếc

  1

   

  210

  Mẫu, thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn chất lượng hình ảnh máy chụp cộng hưởng từ

  Chiếc

  1

   

  211

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn máy siêu âm

  Chiếc

  1

   

  212

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn bơm tiêm điện

  Chiếc

  1

   

  213

  Thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn monitor theo dõi bệnh nhân

  Chiếc

  1

   

  214

  Thiết bị kiểm tra chất lượng hình ảnh máy nội soi

  Chiếc

  1

   

  215

  Thiết bị kiểm tra thành phần khí gây mê

  Chiếc

  1

   

  216

  Thiết bị kiểm tra chất lượng máy X-Quang tăng sáng truyền hình

  Chiếc

  1

   

  217

  Máy chụp ảnh tổ chức hạt kim loại

  Chiếc

  1

   

  218

  Thiết bị xác định cơ tính xi măng

  Chiếc

  1

   

  219

  Thiết bị xác định cơ lý bê tông và hỗn hợp bê tông

  Chiếc

  1

   

  220

  Tủ nhiệt, ẩm chuẩn

  Chiếc

  1

   

  221

  Buồng chuẩn nhiệt độ và độ ẩm

  Chiếc

  1

   

  222

  Thiết bị Hiệu chuẩn âm đa chức năng

  Chiếc

  1

   

  223

  Thiết bị Hiệu chuẩn phương tiện đo rung cầm tay

  Chiếc

  1

   

  224

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo pH

  Chiếc

  1

   

  225

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo nồng độ oxy hòa tan

  Chiếc

  1

   

  226

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo độ dẫn điện

  Chiếc

  1

   

  227

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo độ đục của nước

  Chiếc

  1

   

  228

  Chuẩn kiểm định phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước

  Chiếc

  1

   

  229

  Thiết bị xác định tuổi vàng

  Chiếc

  1

   

  230

  Hệ thống xác định thành phần xăng dầu

  Hệ thống

  1

   

  231

  Hệ thống kiểm tra cáp thép, đường ống và băng tải

  Hệ thống

  1

   

  232

  Máy phân tích nhiệt

  Chiếc

  1

   

  233

  Máy phân tích cỡ hạt

  Chiếc

  1

   

  234

  Máy đo hàm lượng Carbon hữu cơ, tổng Nito

  Chiếc

  1

   

  235

  Thiết bị thử nhiễu dẫn tại cổng điện lưới/đầu nối tải/đầu nối bổ sung

  Chiếc

  1

   

  236

  Thiết bị thử nhiễu không liên tục

  Chiếc

  1

   

  237

  Thiết bị thử công suất nhiễu

  Chiếc

  1

   

  238

  Thiết bị thử nhiễu bức xạ

  Chiếc

  1

   

  239

  Thiết bị thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện

  Chiếc

  1

   

  240

  Thiết bị thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ

  Chiếc

  1

   

  241

  Thiết bị thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện

  Chiếc

  1

   

  242

  Thiết bị thử miễn nhiễm với sự đột biến

  Chiếc

  1

   

  243

  Thiết bị thử miễn nhiễm với nhiễu dẫn

  Chiếc

  1

   

  244

  Thiết bị thử miễn nhiễm sụt điện áp, gián đoạn ngắn hạn và thay đổi điện áp

  Chiếc

  1

   

  245

  Thiết bị thử dòng điện cảm ứng từ

  Chiếc

  1

   

  246

  Quang kế ngọn lửa

  Chiếc

  1

   

  247

  Biến áp đo lường chuẩn

  Chiếc

  1

   

  248

  Biến dòng đo lường chuẩn

  Chiếc

  1

   

  249

  Thiết bị đo đa năng

  Chiếc

  1

   

  250

  Thiết bị hiệu chuẩn đa năng

  Chiếc

  2

   

  251

  Hệ thống phân tích thành phần xăng

  Hệ thống

  1

   

  252

  Hệ thống phân tích thành phần dầu

  Hệ thống

  1

   

  VII.5

  TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

   

   

  1

  Máy sấy đông khô thăng hoa

  Chiếc

  1

   

  2

  Nồi hấp tiệt trùng 500L

  Chiếc

  1

   

  3

  Hệ thống lên men vi sinh tự động

  Hệ thống

  1

   

  4

  Hệ thống sắc ký lỏng cao áp

  Hệ thống

  1

   

  VIII

  SỞ NỘI VỤ

   

   

   

  VIII.1

  CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

   

   

   

  1

  Máy khử Axit 1 CM3000

  Chiếc

  1

   

  IX

  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

   

   

  IX.1

  CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2

   

   

   

  1

  Máy X - Quang

  Chiếc

  1

   

  X

  SỞ CÔNG THƯƠNG

   

   

   

  X.1

  TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIN CÔNG NGHIỆP

   

   

   

  1

  Quả cầu tích hợp đường kính 1,5m phục vụ đo kiểm bóng đèn.

  Chiếc

  1

   

  2

  Bàn kiểm định công tơ

  Chiếc

  1

   

  XI

  BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TP

   

   

   

  1

  Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

  Chiếc

  1

   

  2

  Máy siêu âm màu 4D

  Chiếc

  1

   

  3

  Máy chụp X-Quang

  Chiếc

  1

   

  4

  Máy đo loãng xương

  Chiếc

  1

   

  5

  Máy siêu âm chuẩn đoán xách tay

  Chiếc

  1

   

  XII

  ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

   

   

   

  1

  Hệ thống màn hình LED 3 in 1 LED ngoài trời

  Hệ thống

  3

   

  2

  Hệ thống phát sóng tự động truyền hình

  - Hệ thống phát sóng tự động 2 kênh

  - Hệ thống thiết bị quản lý phát sóng

  - Hệ thống lưu trữ phát sóng

  - Hệ thống switch 48 port 1 Gig + 4 port 10Gig kết nối toàn Bộ Hệ thống

  Hệ thống

  2

   

  3

  Hệ thống thiết bị tổng khống chế truyền hình

  - Hệ thống Main Router 34x34 SD/HD-SDI

  - Hệ thống thiết bị chuyển mạch phát sóng

  - Hệ thống Multiview và giám sát tín hiệu

  - Hệ thống thiết bị xử lý và phân chia tín hiệu

  - Hệ thống tạo xung đồng bộ

  - Thiết bị truyền dẫn quang

  - Đầu thu vệ tinh chuyên dụng HD tiếp sóng VTV

  Hệ thống

  2

   

  4

  Hệ thống truyền dẫn kênh HP đi các hạ tầng phát sóng

  Hệ thống

  2

   

  5

  Hệ thống thiết bị tổng khống chế phát thanh

  - Bàn Mixer âm thanh chuyên dụng

  - Bộ máy phát thanh tự động (02 Bộ)

  - Bộ giao tiếp truyền dẫn âm thanh qua mạng IP/WIFI

  - Bộ giao tiếp truyền dẫn âm thanh qua điện thoại

  - Bộ khuếch đại phân đường âm thanh cân bằng

  - Bộ khuếch đại phân đường Headphone

  - Bộ tự động điều chỉnh mức âm lượng

  - Bộ truyền dẫn âm thanh qua quang (02 Bộ)

  Hệ thống

  2

   

  6

  Hệ thống máy phát sóng phát thanh

  Hệ thống

  2

   

   

  PHÒNG TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG

   

   

   

  7

  Màn hình 3 in 1 LED ngoài trời (03 Bộ)

  Chiếc

  3

   

  8

  Thiết bị sản xuất chương trình và HTTB tổng khống chế

  Chiếc

  1

   

  9

  Hệ thống thiết bị máy phát thanh FM gồm: máy phát VHF kích kép

  Hệ thống

  1

   

  10

  Hệ thống tổng khống chế (đồng bộ)

  Hệ thống

  1

   

  11

  Hệ thống phát sóng phát thanh 93,7 Mhz tự động

  Hệ thống

  1

   

  12

  Hệ thống Server phát sóng 102,2 Mhz tự động Air speed

  Hệ thống

  1

   

   

  PHÒNG KỸ THUẬT TRUNG TÂM

   

   

   

  13

  Hệ thống thiết bị SXCT TH gồm: DM thiết bị 3 Camera Betacam Digital, 3 Camera DXC-D35PL, 3 ống kính, 2 bộ phụ kiện, 3 bộ thích ứng cáp cho nguồn.

  Hệ thống

  3

   

  14

  Máy nổ 250KVA gồm: máy phát điện Aman CX 250, bộ AST và vỏ chống ồn, ổn áp 40 KVA

  Chiếc

  1

   

   

  PHÒNG PHÓNG VIÊN QUAY PHIM

   

   

   

  15

  Máy quay vác vai chuẩn HD/SD Model: PMW - 320k (01 Bộ) và pin sạc Sony BP GL 65A (01 Bộ), chân máy quay Model: LX 10 (01 Chiếc) và gá chân máy quay Model: VCT - U14

  Chiếc

  4

   

  16

  Thân máy camera (PMW-320K), Rear Zoom and Focus Lens Control Kit (MS-01), Viewfider 5-inch (DXF-C50W)

  Chiếc

  1

   

  XIII

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI HẢI PHÒNG

   

   

   

  1

  Cần trục bánh lp

  Chiếc

  1

   

  2

  Cần trục KC 5363

  Chiếc

  1

   

  XIV

  TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG

   

   

   

  XIV.1

  CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY GIA MINH

   

   

   

  1

  Hệ thống xử lý nước sạch

  Hệ thống

  1

   

  2

  Máy chụp X-Quang

  Chiếc

  1

   

  3

  Máy siêu âm màu

  Chiếc

  1

   

  4

  Container lạnh 20 FEET

  Chiếc

  1

   

  5

  Máy xét nghiệm sinh hóa

  Chiếc

  1

   

  6

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Chiếc

  1

   

  7

  Máy phát điện công suất 600KVA

  Chiếc

  1

   

  XV

  UBND HUYN BCH LONG VĨ

   

   

   

  XV.1

  VĂN PHÒNG HĐND, UBND HUYỆN

   

   

   

  1

  Máy phát điện

  chiếc

  1

   

  XV.2

  ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN

   

   

   

  1

  Máy phát số mặt đất

  chiếc

  2

   

  2

  Cột phát sóng truyền hình

  chiếc

  1

   

  3

  Máy phát hình VTV1

  chiếc

  1

   

  4

  Máy phát hình VTV3

  chiếc

  1

   

  5

  Máy phát hình kênh Hải Phòng

  chiếc

  1

   

  XVI

  ĐÀI PHÁT THANH CẤP HUYỆN (trừ huyện Bạch Long Vĩ)

   

   

   

  1

  Máy phát sóng FM 300W

  bộ

  2

   

  2

  Bộ dựng phi tuyến

  bộ

  2

   

  3

  Bàn Mixe

  bộ

  2

   

  4

  Máy quay phim kỹ thuật s (Camera HD)

  bộ

  5

   

  5

  Đầu thu Radio chuyên dụng (Đầu thu sóng FM)

  bộ

  2

   

  6

  Thiết bị lưu trữ số

  bộ

  2

   

  7

  Máy phát điện

  chiếc

  1

   

  8

  y ghi âm

  chiếc

  6

   

  9

  Cột Anten tự đứng

  hệ thống

  1

   

  10

  Hthống truyền thanh

  hệ thống

  1

   

  11

  Micro phòng thu

  bộ

  2

   

  12

  Thiết bị đọc, ghi VTR

  bộ

  1

   

  13

  Bộ loa kiểm thính

  bộ

  2

   

  XVII

  ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ

   

   

   

  1

  Máy phát sóng FM 50W

  chiếc

  1

   

  2

  Bộ mã trung tâm

  chiếc

  1

   

  3

  Đài radio đọc băng và đĩa CD

  Chiếc

  1

   

  4

  Thiết bị thu tín hiệu Radio chuyên dụng hoặc thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh để thu tín hiệu Radio

  bộ

  1

   

  5

  Micro

  chiếc

  2

   

  6

  Micro điện động có dây

  chiếc

  2

   

  7

  Chân micro để bàn

  chiếc

  2

   

  8

  Chấn tử (ăngten) phát sóng

  chiếc

  1

   

  9

  Bộ trộn tín hiệu mixer

  bộ

  1

   

  10

  Hộp thu kỹ thuật số

  hộp

  30

   

  11

  Loa nén 60W

  chiếc

  60

   

  12

  Cột treo loa F48 cao 2m (dùng để dâng loa lên trên đầu cột điện thông thường 01 cụm /01 cột)

  cột

  30

   

  XVIII

  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO HUYỆN CÁT HẢI

   

   

   

   

  Thiết bị thể thao phục vụ hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời

   

   

   

  1

  Thiết bị tay chân phối hợp (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

  Cái

  1

   

  2

  Thiết bị tập lưng hông (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện; có hệ thống giới hạn góc lắc âm trong)

  Cái

  1

   

  3

  Xà kép tập tay ngực (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

  Cái

  1

   

  4

  Thiết bị tập tay vai (4 vô lăng nhỏ, sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

  Cái

  1

   

  5

  Thiết bị tập toàn thân (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

  Cái

  1

   

  6

  Thiết bị tập chèo thuyền (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện; cơ cấu chèo với hệ thống giới hạn khung đỡ khuất trong)

  Cái

  1

   

  7

  Thang tay (sắt nhúng kẽm nóng không sơn hoặc ống kẽm sơn tĩnh điện)

  Cái

  1

   

  8

  Xà đơn 2 bậc (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

  Cái

  1

   

  9

  Xe đạp (sản phẩm bằng thép, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện)

  Cái

  1

   

  10

  Trụ bóng chuyền

  bộ

  1

   

  11

  Lưới bóng chuyền

  cái

  1

   

  12

  Cọc giới hạn bóng chuyền

  bộ

  1

   

  13

  Ghế trọng tài bóng chuyền

  cái

  1

   

  14

  Trụ cầu lông di động

  bộ

  1

   

  15

  Lưới cầu lông

  cái

  1

   

  16

  Thảm cỏ nhân tạo sân bóng đá

  bộ

  1

   

  17

  Lưới và khung gôn sân bóng đá mini

  bộ

  2

   

   

  Thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ văn hóa, văn nghệ

   

   

   

  18

  Loa thùng

  Đôi

  3

   

  19

  Âm ly

  Bộ

  2

   

  20

  Đàn organ

  Cái

  3

   

  21

  Cục công suất

  Cái

  2

   

  22

  Loa toàn dải

  Bộ

  4

   

  23

  Đèn công xuất (công suất đèn)

  Cái

  2

   

  24

  Micro không dây

  Cái

  12

   

  25

  Bàn trộn

  Cái

  2

   

  26

  Ti vi

  Cái

  1

   

  27

  Điều khiển đèn

  Cái

  1

   

  28

  Máy tính xách tay

  Cái

  2

   

  29

  Cột gôn bóng đá di động

  Cái

  1

   

  30

  Loa toàn dải

   

  2

   

  31

  Loa siêu trầm

  Cái

  2

   

  32

  Bộ xử lý tín hiệu

  Cái

  1

   

  33

  Amplifier cho loa toàn dải

  Cái

  1

   

  34

  Amplifier cho loa siêu trầm

  Cái

  1

   

  35

  Bộ tạo hiệu ứng tiếng ca

  Bộ

  1

   

  36

  n áp

  Cái

  1

   

  37

  Loa toàn dải liền công suất

  Cái

  4

   

  38

  Loa siêu trầm liên công suất

  Cái

  2

   

  39

  Đèn Moving hear

  Cái

  6

   

  40

  Bàn mixer đèn Par

  Bộ

  1

   

  41

  Đèn PAR

  Cái