logo

Quyết định 1056/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc Tp.Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1056/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành: 13/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ______

   

  Số: 1056/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

  Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

  ­­

  __________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quđịnh của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

  Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc Thành phố tại Tờ trình số 04/TTr-BDT ngày 27/02/2020,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nộbộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội (chtiết tại Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin điện tử một cửa của Thành phố theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Ủy ban Dân tộc;
  - Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy;
  - Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
  - Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
  - VPUB: CVP, PCVP Lê Tự Lực; các Phòng: TKBT, KSTTHC, KT, HC-TC;
  - Trung tâm Tin học - Công báo TP;
  - Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
  - Lưu: VT, KSTTHC(Thg)

  CHỦ TỊCH


   

     Nguyễn Đức Chung

   

   

   

  PHỤ LỤC 1

  DANH MC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THM QUYN GII QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  ________________

   

  TT

  Tên quy trình nộbộ

  Ký hiệu

  1

  Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  QT-01

  2

  Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  QT-02

   

   

  PHỤ LỤC 2

  NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  _____________

   

  1. Quy trình: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (QT-01)

  1

  Mục đích

  Quy định trình tự, cách thức thực hiện thủ tục công nhận ngườcó uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

  2

  Phm vi

  Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, các xã, các huyện vùng đồng bào dân tộc thiu số có liên quan và đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố; công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận TN&TKQ), Phòng Chính sách Dân tộc của Ban Dân tộc được phân công thực hiện.

  3

  Nội dung quy trình

  3.1

  Cơ sở pháp lý

   

  - Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểsố;

  - Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của y ban Dân tộc;

  - Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.

  3.2

  Thành phần hồ sơ

  Bản chính

  Bản sao

   

  - Tờ trình Chủ tịch UBND Thành phố công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu s;

  x

   

   

  - Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt danh sách người có uy tín;

  x

   

   

  - Biểu tổng hợp Danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo Biểu mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định s 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ);

  x

   

   

  - Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

  x

   

  3.3

  Số lượng hồ sơ

  01 bộ hồ sơ

  3.4

  Thời gian xử lý

  15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 15/12 của năm bình chọn, công nhận người có uy tín hoặc bổ sung người có uy tín theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  3.5

  Nơi nhận và trả kết quả

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, số 12, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội

  3.6

  Lệ phí

  Không

  3.7

  Quy trình xử lý công việc

  TT

  Trình t

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Biểu mẫu/kết quả

  B1

  - Trưởng thôn chủ trì họp dân (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn), đề cử danh sách bình chọn người có uy tín gửi Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

  - Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch với sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyềnBan công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn tiến hành bình chọn và lập hồ sơ đề nghị rông nhận người có uy tín gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

  UBND cấp xã

   

  - Mu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Văn bản đề nghị kèm theo Biên bản theo Mu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  B2

  UBND xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan của xã kiểm tra kết quả bình chọn của các thôn và lập hồ sơ gửi cấp huyện.

  UBND cấp xã

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Văn bản đề nghị kèm theo danh sách và Biên bản theo Mu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  B3

  UBND cấp huyện tổng hp, kiểm tra và lập hồ sơ gửi Ban Dân tộc Thành phố

  UBND cấp huyện

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

  Văn bản đề nghị kèm theo danh sách theo Mu số 04 và Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướnChính phủ.

  B4

  - Tiếp nhận hồ sơ từ UBND các huyện trên địa bàn Thành phố.

  Kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Lập phiếu kiểm soát quá trình và bàn giao kèm hồ sơ về Phòng Chính sách Dân tộc thẩm định.

  + Nếu hồ sơ không đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp hoặc sử dụng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

  Bộ phận TN&TKQ của Ban Dân tộc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trước 15/12 của năm bình chọn, công nhận hoặc bổ sung)

  - Theo mục 3.2

  - Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  - Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

  - Sổ theo dõi hồ sơ.

  - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

  - Hoàn thiện Hồ sơ trình công nhận Người có uy tín;

  + Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ cho Phòng Chính sách Dân tộc.

  + Phòng Chính sách Dân tộc tham mưu Lãnh đạo Ban: Tổng hợp, thống nhất với Công an Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

  + Hoàn thiện hồ sơ (01 bộ hồ sơ gồm: Tờ trình, dự thảo Quyết định kèm Danh sách đề nghị công nhận Người có uy tín (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) và bản tổng hợp đề nghị của các huyện.

  - Công chức được phân công

  - Lãnh đạo Phòng Chính sách Dân tộc

  - Lãnh đạo Ban

   

  - Công văn xin ý kiến Công an Thành phố, UB MTTQ Thành phố.

  - Tờ trình, Dự tho Quyết định kèm theo Danh sách đề nghị công nhận người có uy tín.

  - Trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định công nhận, phê duyệt danh sách ngưcó uy tín trên địa bàn Thành phố trước ngày 15 tháng 12 của năm bình chọn, công nhận hoặc bổ sung người có uy tín

  Chủ tịch UBND Thành phố

  Quyết định phê duyệt kèm theo danh sách

  B5

  Tiếp nhận Quyết định phê duyệt và danh sách phê duyệt từ UBND Thành phố. Vào sổ, lưu hồ sơ và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  Văn thư Ban Dân tộc

  Giờ hành chính

  - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

  - Sổ theo dõi hồ sơ.

  B6

  Trả kết quả về UBND các huyện, xã.

  Bộ phận TN&TKQ của Ban Dân tộc

  4

  Biểu mẫu

   

  - Hệ thống biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

  - Biểu mẫu số 01, 02, 03, 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

   

   

  Biểu mẫu số 01, 02, 03, 04 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

  _______________

   

  Mu số 01

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN

  Đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

   

  Hôm nay, ngày.... tháng... năm, tại thôn (ghi rõ địa điểm tổ chức)......................................

  Chúng tôi gồm:

  - Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh): .............................................................

  - Đại diện chính quyền (ghi rõ họ, tên, chức danh) ............................................................

  - Đại diện Mặt trận (ghi rõ họ, tên, chức danh): ..................................................................

  - Đại diện các tổ chức đoàn thể (ghi rõ họ, tên, chức danh): ..............................................

  - Số hộ gia đình dự họp/tổng số hộ trong thôn: ...................................................................

  - Chủ trì: Ông (bà): ……………………Chức danh: Trưởng thôn.

  - Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh): ...................................................................................

  Sau khi nghe Trưởng thôn phổ biến về tiêu chí, Điều kiện bình chọn người có uy tín và nội dung chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị đã thống nhất đề cử người có uy tín của thôn năm... như sau:

  Số TT

  Họ và tên

  Giới tính/ Năm sinh

  Dân tộc

  Nơi cư trú

  Trình độ văn hóa/ chuyên môn

  Kết quả *

  Đồng ý

  Không đồng ý

  Lý do

  Nam

  Nữ

  Số người

  Tỉ lệ %

  Số người

  Tỉ lệ %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

   

  Đại diện hộ dân
  (ký, ghi rõ họ tên của đại diện 03 hộ dân dự họp)

  Thư ký
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Trưởng thôn
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  * Ghi chú: Mỗi thôn đề cử không quá 02 người. Người được đề cử phải đạt trên 50% tổng số đại biểu dự họp đồng ý và có tỷ lệ cao nhất (bằng hình thức biểu quyết giơ tay).

   

   

  Mẫu số 02

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ________________________

   

   

  BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH THÔN

  Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

   

  Hôm nay, ngày …. tháng….năm……, tại thôn (ghi rõ địa điểm tổ chức)…………………..

  Chúng tôi gồm:

  - Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh): .............................................................

  - Đại diện chính quyền (ghi rõ họ, tên Trưởng thôn hoặc Phó trưởng thôn):

  .............................................................................................................................................

  - Đại diện Mặt trận (ghi rõ họ, tên, chức danh): ..................................................................

  - Đại diện các tổ chức đoàn thể (Mỗi đoàn thể cử 01 người đại diện tham dự, ghi rõ họ, tên, chức danh):

  - Đại diện hộ gia đình DTTS trong thôn (ghi rõ họ, tên): (tối thiểu 03 hộ gia đình)

  - Chủ trì: Ông (bà): ………………..Chức danh: Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.

  - Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh): ...................................................................................

  Sau khi xem xét danh sách đề cử của thôn; căn cứ tiêu chí, Điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất đề nghị công nhận người có uy tín của thôn năm …………như sau:

  Số TT

  Họ và tên

  Giới tính/ Năm sinh

  Dân tộc

  Nơi cư trú

  Trình độ văn hóa/ chuyên môn

  Kết quả *

  Đồng ý

  Không đồng ý

  Lý do

  Nam

  Nữ

  Số người (số phiếu)

  Tỷ lệ %

  Số người (số phiếu)

  Tỷ lệ %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

   

  Thư ký
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Chủ trì
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  Đại diện chính quyền
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện Mặt trận
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện Chi ủy
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  Đại diện các Đoàn thể
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện hộ dân
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  * Ghi chú:

  - Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay do Hội nghị quyết định. Người được bình chọn, đề nghị là người có uy tín phải đạt trên 50% tổng số đại biểu dự hợp đồng ý và có tỷ lệ bình chọn cao nhất.

  - Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự với vai trò giám sát, không tham gia bỏ phiếu hoặc biểu quyết bình chọn người có uy tín; trường hợp bình chọn bằng bỏ phiếu kín, tổ kiểm phiếu phải có sự tham gia của đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn.

  - Trường hợp có nhiều hơn số lượng người được bình chọn/thôn mà có kết quả bình chọn bằng nhau thì đưa cả vào danh sách bình chọn gửi UBND xã/phường/thị trấn xem xét, quyết định.

   

   

  Mẫu số 03

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  BIÊN BẢN KIỂM TRA

  Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín năm …

   

  Hôm nay, ngày....tháng...năm...., tại UBND xã (ghi rõ địa điểm tổ chức)

  Chúng tôi gồm:

  - Đại diện Đảng ủy xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

  .............................................................................................................................................

  - Đại diện UBND xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

  .............................................................................................................................................

  - Đại diện Công an xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

  .............................................................................................................................................

  - Đại diện Ủy ban MTTQ xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

  .............................................................................................................................................

  - Đại diện các tổ chức đoàn thể của xã/phường/thị trấn (Mỗi đoàn thể cử 01 người tham gia; ghi rõ họ, tên, chức danh).

  .............................................................................................................................................

  - Chủ trì: Ông (bà) …………….Chủ tịch (hoặc Phó CT) UBND xã/phường/thị trấn.

  - Thư ký: Ông (bà) (ghi rõ họ, tên, chức danh) ....................................................................

  Căn cứ đề nghị của các thôn và kết quả kiểm tra; căn cứ tiêu chí, Điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất:

  Số TT

  Họ và tên

  Giới tính/ Năm sinh

  Dân tộc

  Nơi cư trú

  Trình độ văn hóa/ Chuyên môn

  Kết quả

  Đủ Điều kiện

  Không đủ Điều kiện

  Lý do*

  Nam

  Nữ

  Số phiếu

  Tỷ lệ %

  Số phiếu

  Tỷ lệ %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

   

  Thư ký
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Chủ trì
  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   

   

  Đại diện chính quyền
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện UBMTTQ xã
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện Đảng ủy xã
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  Đại diện Công an xã
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện các đoàn thể
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  * Ghi chú:

  - Nêu rõ lý do các trường hợp đủ Điều kiện hoặc không đủ Điều kiện trong danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín của các thôn gửi UBND xã/phường/thị trấn.

  - Trường hợp thôn gửi danh sách đề nghị công nhận người có uy tín vượt quá số lượng được bình chọn (do có kết quả bình chọn ở cuộc họp liên tịch thôn cao bằng nhau) thì các thành viên tham gia dự họp của UBND xem xét, quyết định chọn đủ số lượng người có uy tín được bình chọn của thôn đó.

   

   

  Mu số 04

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  TỔNG HỢP DANH SÁCH

  Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  

  Năm …

   

  Số TT

  Họ, tên NCUT

  Năm sinh/ Giới tính

  Dân tộc

  Nơi cư trú

  Trình độ văn hóa Chuyên môn

  Thành Phần người có uy tín

  Đảng viên

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

  Già làng

  Trưởng dòng họ/Tộc trưởng

  Trưởng thôn và tương đương

  CB hưu

  Chức sắc tôn giáo

  Thầy mo, thầy cúng

  Nhân sĩ, trí thức

  Doanh nhân, người sản xuất giỏi

  Thành Phần khác

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (ký, ghi rõ họ tên)

  TM.UBND …
  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   

   

  Ghi chú:

  - Cột (2): Ghi NCUT (người có uy tín) theo từng xã trong huyện;

  - Cột (6): Ghi cụ thể thôn bản, buôn làng, tổ dân phố và tương đương;

  - Các cột từ cột (8) đến cột (16): Ghi cụ thể, đúng thành Phần của NCUT;

  - Cột (17): Nếu NCUT là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì đánh dấu (x) vào cột này. Nếu không phải thì ghi số 0 vào cột này.

   

   

  2. Quy trình: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (QT-02)

  1

  Mục đích

  Quy định trình tự, cách thức thực hiện thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

  2

  Phm vi

  Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, các xã, các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số có liên quan và đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố; công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận TN&TKQ), Phòng Chính sách Dân tộc của Ban Dân tộc được phân công thực hiện.

  3

  Nội dung quy trình

  3.1

  Cơ sở pháp lý

   

  - Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín tronđồng bào dân tộc thiểu số;

  - Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc;

  - Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.

  3.2

  Thành phần hồ sơ

  Bản chính

  Bản sao

   

  - Tờ trình Chủ tịch UBND thành phố kèm theo Danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

  x

   

  - Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

  x

   

  - Bản tổng hp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND thành phố đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

  x

   

  - Các giấy tờ/tài liệu liên quan khác (nếu có).

  x

   

  3.3

  Số lượng hồ sơ

  01 bộ

  3.4

  Thời gian xử lý

  15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bồ sơ đầy đủ, hp lệ.

  3.5

  Nơi nhận và trả kết quả

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc Thành phố, số 12, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội

  3.6

  Lệ phí

  Không

  3.7

  Quy trình xử lý công việc

  TT

  Trình t

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Biểu mẫu/kết quả

  B1

  Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín: Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn), lập đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín gửi UBND cấp xã

  UBND cấp xã

   

  Văn bản đề nghị, biên bản họp theo Mu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các giấy tờ có liên quan

  B2

  Kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín:

  Khi nhận được văn bản đề nghị của thôn, UBND cấp xã kiểm tra và lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

  UBND cấp xã

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thôn

  Văn bản đề nghị, biên bản theo Mu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các giấy tờ có liên quan

  B3

  Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã, UBND cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ gửi Ban Dân tộc Thành phố.

  UBND cấp huyện

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

  Văn bản đề nghị kèm theo danh sách và bản tổng hợp

  B4

  - Tiếp nhận hồ sơ từ UBND các huyện trên địa bàn Thành phố.

  Kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận vào số theo dõi tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; viết giấy tiếp nhận; lập phiếu kim soát quá trình và bàn giao kèm hồ sơ về Phòng Chính sách Dân tộc thẩm định.

  + Nếu hồ sơ không đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp các huyện hoặc sử dụng phiếu hưng dẫn hoàn thiện hồ sơ

  Bộ phận TN&TKQ của Ban Dân tộc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Theo mục 3.2

  - Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  - Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

  - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

  - Sổ theo dõi hồ sơ.

  - Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách Người có uy tín:

  + Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ cho Phòng Chính sách Dân tộc.

  + Phòng Chính sách Dân tộc tham mưu Lãnh đạo Ban: Tổng hợp, thống nhất với Công an Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

  + Hoàn thiện hồ sơ (01 bộ hồ sơ gồm: Tờ trình, dự thảo Quyết định kèm Danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách Người có uy tín và văn bản tổng hp đề nghị của các huyện)

  - Công chức được phân công

  - Lãnh đạo Phòng Chính sách Dân tộc

  - Lãnh đạo Ban

  - Công văn xin ý kiến Công an Thành phố, UB MTTQ Thành phố

  - Tờ trình, Dự thảo Quyết định kèm theo Danh sách đưa ra khỏi danh sách Người có uy tín.

  - Trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn Thành phố

  Chủ tịch UBND Thành phố

  Quyết định phê duyệt kèm danh sách đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

  B5

  Tiếp nhận Quyết định phê duyệt và danh sách từ UBND Thành phố. Vào sổ, lưu hồ sơ và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

  Văn thư Ban Dân tc

  Giờ hành chính

  - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

  - Sổ theo dõi hồ sơ.

  B6

  Trả kết quả về UBND huyện, xã

  Bộ phận TN&TKQ của Ban Dân tộc

   

   

  4

  Biểu mẫu

   

  - Hệ thống biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

  - Biểu mẫu số 05, 06, 07 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

               
   

  Biểu mẫu số 05, 06, 07 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

  ___________________

   

  Mu số 05

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Rút khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

   

  Kính gửi:

  - Ban công tác Mặt trận thôn……………………..

  - UBND xã/phường/thị trấn………………………

   

  Họ và tên người có uy tín: ..................................................................................................

  Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................................

  Dân tộc: ..............................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú tại: ......................................................................................................

  Hiện đang là người có uy tín của thôn: ..............................................................................

  Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, cho phép tôi được rút khỏi danh sách người có uy tín của thôn

  Lý do*: .................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

   

   

  …………., ngày….. tháng..... năm....
  Người làm đơn
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

  * Ghi cụ thể lý do tự xin rút khỏi danh sách người có uy tín (ví dụ: do sức khỏe yếu; gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống...);

   

   

  Mu số 06

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH THÔN

  Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  Năm …

   

  Hôm nay, ngày….. tháng …..năm….., tại thôn (ghi rõ địa điểm tổ chức)

  .............................................................................................................................................

  Chúng tôi gồm:

  - Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh): .............................................................

  - Đại diện chính quyền (ghi rõ họ, tên Trưởng thôn hoặc Phó trưởng thôn) .......................

  - Đại diện Mặt trận (ghi rõ họ, tên, chức danh): ..................................................................

  - Đại diện các tổ chức đoàn thể (Mỗi đoàn thể cử 01 người đại diện tham dự; ghi rõ họ, tên, chức danh).

  - Đại diện hộ gia đình DTTS trong thôn (ghi rõ họ, tên): tối thiểu 03 hộ gia đình.

  - Chủ trì: Ông (bà):……………….. Chức danh: Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.

  - Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh): ...................................................................................

  Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi xem xét, đánh giá các mặt và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp đối với:

  1. Ông/Bà: ……..năm sinh... dân tộc.... cư trú tại ........................................................... ;
  các thành viên tham dự họp thống nhất (với …..số phiếu/tổng số phiếu ……. = …….%).

  2. Các thành viên dự họp thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín đối với:

  Ông/Bà: ..............................................................................................................................

  - Lý do (nêu cụ thể lý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín):

  Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

   

  Thư ký
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Chủ trì
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  Đại diện chính quyền
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện Mặt trận
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện Chi ủy
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  Đại diện các Đoàn thể
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện hộ dân
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

  Ghi chú: - Trường hợp người có uy tín chết: không tổ chức họp liên tịch. Trưởng thôn làm văn bản đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín gửi UBND cấp xã;

  - Trường hợp tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín cần có đơn theo Mẫu số 04 kèm theo Quyết định này;

  - Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn không tham gia bỏ phiếu, nhưng tham gia vào tổ kiểm phiếu để giám sát kết quả bỏ phiếu đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của thôn.

   

  Mẫu số 07

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  BIÊN BẢN KIỂM TRA

  Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  Năm …

   

  Hôm nay, ngày....tháng...năm, tại UBND xã (ghi rõ địa điểm tổ chức)…………..

  Chúng tôi gồm:

  - Đại diện Đảng ủy xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

  .............................................................................................................................................

  - Đại diện UBND xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

  .............................................................................................................................................

  - Đại diện Công an xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

  .............................................................................................................................................

  - Đại diện Ủy ban MTTQ xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

  .............................................................................................................................................

  - Đại diện các tổ chức đoàn thể của xã/phường/thị trấn (Mỗi đoàn thể cử 01 người tham gia; ghi rõ họ, tên, chức danh)

  .............................................................................................................................................

  - Chủ trì: Ông (bà) ………….Chủ tịch (hoặc Phó CT) UBND xã/phường/thị trấn.

  - Thư ký: Ông (bà) (ghi rõ họ, tên, chức danh) ...................................................................

  Căn cứ đề nghị của các thôn và kết quả kiểm tra; căn cứ các quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất đề nghị UBND huyện/quận/thị xã xem xét đưa ra khỏi danh sách người có uy tín năm đối với các trường hợp sau:

  Số TT

  Họ và tên

  Giới tính/ Năm sinh

  Dân tộc

  Nơi cư trú

  Trình độ văn hóa/ Chuyên môn

  Kết quả *

  Đủ Điều kiện

  Không đủ Điều kiện

  Lý do*

  Nam

  Nữ

  Số phiếu

  Tỷ lệ %

  Số phiếu

  Tỷ lệ %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

   

  Thư ký
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Chủ trì
  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   

   

  Đại diện Công an xã
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện UBMTTQ xã
  (ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện Đảng ủy xã
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

  * Ghi chú:

  - Thực hiện bỏ phiếu kín, người được đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín phải có trên 50% tổng số đại biểu dự họp bỏ phiếu tán thành.

  - Nêu rõ lý do các trường hợp đề nghị đưa ra hoặc không đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1056/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc Tp.Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 1056/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 13/03/2020
  Hiệu lực: 13/03/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới