logo

Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1126/QĐ-BNN-PCTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
  Ngày ban hành: 27/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 •  BỘ NÔNG NGHIỆP

  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  __________

  Số: 1126/QĐ-BNN-PCTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  _________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cổng thông tin điện tử Bộ;

  - Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC);

  - Lưu: VT, PCTT.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Hoàng Hiệp

   
   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1126/QĐ-BNN-PCTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  ____________________

   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

   

  Quy trình nội bộ số: 01

   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

  Thẩm định các hoạt động sử dụng bãi sông liên quan đến đê điều nơi chưa có công trình xây dựng để xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng phê duyệt

   

  Thứ tự công việc

  Nội dung công việc cụ thể

  Đơn vị/ người thực hiện

  Thời gian thực hiện (ngày/ giờ)

  Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ);

  quá hạn (0đ))

  Bước 1

  Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

   

  1 1/4 ngày - 03 ngày

   

   

  Tiếp nhận hồ sơ:

  + Trực tiếp

  + Theo đường bưu điện

  Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

  1/2 ngày

   

  Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Tổng cục; chuyển hồ sơ cho Vụ Quản lý Đê điều xử lý ,

  Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

  1/2 ngày

   

  Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  a) Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, dự thảo Thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; trình Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản; gồm các bước sau:

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/Lãnh đạo Vụ Quản lý Đê điều

  02 ngày

   

  Dự thảo trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều văn bản thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  01 ngày

   

  Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thông báo

  Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Văn phòng

  1/2  ngày

   

  Ký văn bản thông báo

  Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

  1/2  ngày

   

  b) Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều.

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  1/4 ngày

   

  Bước 2

  Xem xét, thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  25 ngày

   

  Bước 3

  Dự thảo văn bản thẩm định và trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  1/2 ngày

   

  Bước 4

  Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thẩm định

  Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Văn phòng

  01 ngày

  1/2 ngày

   

  Bước 5

  Phê duyệt, trả kết quả giải quyết TTHC

   

  1 3/4 ngày

   

   

  - Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

  Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

  01 ngày

   

  - Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

  Văn thư Tổng cục

  1/4 ngày

   

  - Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Văn thư Tổng cục

  1/4 ngày

   

  - Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  1/4 ngày

   

  Tổng thời gian giải quyết TTHC

  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

   

   

   

   

  Quy trình nội bộ số: 02

   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

  Chấp thuận các hoạt động liên quan đến đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và các hoạt động
  xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều mà phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên

   

  Thứ tự công việc

  Nội dung công việc cụ thể

  Đơn vị/ người thực hiện

  Thời gian thực hiện (ngày/ giờ)

  Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ))

  Bước 1

  Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

   

  1 1/4 ngày - 03 ngày

   

   

  Tiếp nhận hồ sơ:

  + Trực tiếp

  + Theo đường bưu điện

  Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

  1/2 ngày

   

  Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Tổng cục; chuyển hồ sơ cho Vụ Quản lý Đê điều xử lý

  Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

  1/2 ngày

   

  Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  a) Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, dự thảo Thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; trình Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản; gồm các bước sau:

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/Lãnh đạo Vụ Quản lý Đê điều

  02 ngày

   

  Dự thảo trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều văn bản thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  01 ngày

   

  Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thông báo

  Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Văn phòng

  1/2 ngày

   

  Ký văn bản thông báo

  Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

  1/2 ngày

   

  b) Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều.

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  1/4 ngày

   

  Bước 2

  Xem xét, thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  10 ngày

   

  Bước 3

  Dự thảo văn bản thỏa thuận và trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  1/2 ngày

   

  Bước 4

  Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thỏa thuận

  Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Văn phòng

  01 ngày

  1/2 ngày

   

  Bước 5

  Phê duyệt, trả kết quả giải quyết TTHC

   

  1 3/4 ngày

   

   

  - Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

  Lãnh đạo Tổng cục/

  Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

  01 ngày

   

  - Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

  Văn thư Tổng cục

  1/4 ngày

   

  - Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Văn thư Tổng cục

  1/4 ngày

   

  - Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  1/4 ngày

   

  Tổng thời gian giải quyết TTHC

  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

   

   
   

   

  Quy trình nội bộ số: 3

   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
  Đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam

   

  Thứ tự công việc

  Nội dung công việc cụ thể

  Đơn vị/ Người thực hiện

  Thời gian (ngày/giờ)

  Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

  Bước 1

  Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, quét (scan) lưu trữ hồ sơ điện tử.

  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa.

  01 giờ

   

  Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục (hoặc Lãnh đạo Văn phòng), chuyển hồ sơ cho Vụ Khoa học công nghệ và HTQT.

  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

  Đơn vị được giao nhiệm vụ.

  01 giờ

   

  Lãnh đạo KHCN&HTQT phân công cán bộ xử lý hồ sơ.

  Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ.

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ nhận hồ sơ.

  01 giờ

   

  Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, dự thảo văn bản thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh, trình Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản, vào sổ văn bản, phát hành và trả thông báo cho tổ chức, cá nhân.

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ nhận hồ sơ / Lãnh đạo Vụ KHCN&HTQT/Lãnh đạo Tổng cục

  1/2 ngày

   

  b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

  Chuyên viên được giao hồ sơ nhận hồ sơ.

  01 giờ

   

  Bước 2

  Xem xét, thẩm định, hồ sơ

  Chuyên viên được giao hồ sơ nhận hồ sơ.

  06 giờ

   

  Bước 3

  Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục hành chính, trình Lãnh đạo Vụ

  Chuyên viên được giao hồ sơ nhận hồ sơ.

  02 giờ

   

  Bước 4

  Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản giải quyết TTHC

  Lãnh đạo Vụ KHCN&HTQT.

  01 giờ

   

  Bước 5

  Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

  Lãnh đạo Tổng cục

   

   

  - Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

  Văn thư Tổng cục

  01 giờ

   

  - Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế

  Văn thư Tổng cục /Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ.

  01 giờ

   

  - Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  01 giờ

   

  Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

  02 ngày

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 1126/QĐ-BNN-PCTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 27/03/2020
  Hiệu lực: 27/03/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới