logo

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Hà Nội xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 12/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành: 20/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 12/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”

  ------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 830/TTr-SNV ngày 23 tháng 4 năm 2019 về ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 4/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Ban TĐKT Trung ương;
  - Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
  - Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
  - C
  ng TTĐT Chính phủ;
  - Thường trực: TU, HĐND Thành phố;
  - Đoàn ĐBQH Hà Nội;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố;
  - Cổng giao tiếp điện t
  Thành phố;
  - VPUB: CPVP, các Phòng: TKBT, NC, KSTTHC
  ;
  - Lưu: VT, Ban TĐKT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đức Chung

   

  QUY CHẾ

  XÉT TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chế này quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho cá nhân có đóng góp đi với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

  Điều 2. Đối tượng xét tặng

  Cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có thành tích hoặc có quá trình cng hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội.

  Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

  1. Việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời.

  2. Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thđô” chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân. Không áp dụng hình thức truy tặng Huy hiệu.

  3. Việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được tiến hành thường xuyên.

  Chương II. TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC, QUY TRÌNH XÉT TẶNG

   

  Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng

  Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” xét tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thđô, đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

  1. Đối với cá nhân thuộc thành phố Hà Nội

  a) Cá nhân tham gia hoạt động Cách mạng trước ngày 19/8/1945 ở Hà Nội;

  b) Cá nhân tham gia hoạt động Cách mạng trước ngày 19/8/1945 không hoạt động Hà Nội;

  c) Cá nhân tham gia kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội đã được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp; cá nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ tại Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ;

  d) Cá nhân được thành phố Hà Nội trình và đã được khen thưởng một trong các hình thức sau:

  Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

  Anh hùng Lao động;

  Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân;

  Giải thưởng Hồ Chí Minh;

  Chiến sỹ Thi đua toàn quốc;

  Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập.

  Đạt giải nhất, huy chương vàng trong các cuộc thi, giải đấu cấp khu vực hoặc thế giới.

  đ) Cá nhân trong thời gian công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố được tặng thưởng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công.

  e) Cá nhân được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng thưởng một trong các hình thức sau:

  Công dân Thủ đô ưu tú;

  10 lần được tặng Bằng khen về thành tích công tác năm hoặc danh hiệu “Người tốt, việc tốt” Thành phố;

  03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp Thành phố;

  03 lần được tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” (bao gồm cả cá nhân có tên trong nhóm tác giả).

  g) Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau:

  Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố; Giám đốc, phó giám đốc sở, ban, ngành, Trưởng, phó đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã hoặc chức vụ tương đương một nhiệm kỳ (5 năm) trở lên.

  Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy viên Ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, y viên Ban thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, thị ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã từ hai nhiệm kỳ (8 đến 10 năm) trở lên.

  2. Đối với cá nhân thuộc các Bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  Có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, đi ngoại, tăng cường sự hợp tác giữa Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong nước và trên thế giới, được các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị thuộc Thành phố đề xuất.

  3. Đối với cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài:

  Có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô, Thành phố và các nước trên thế giới được, được các sở, ban, ngành, đoàn thể đề xuất.

  4. Trường hợp đặc biệt, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng được Thành ủy Hà Nội, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ghi nhận.

  Điều 5. Hồ sơ đề nghị xét tặng

  1. Tờ trình đề nghị xét tặng của sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố (theo mẫu số 1 và 2 kèm theo).

  2. Báo cáo thành tích của từng cá nhân (theo mẫu số 3 kèm theo).

  3. Các tài liệu, minh chứng kèm theo (quyết định khen thưởng, quyết định bổ nhiệm, chuẩn y hoặc công nhận chức vụ).

  Điều 6. Quy trình xét tặng

  1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố xét, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Huy hiệu cho các cá nhân thuộc đơn vị quản lý và cá nhân đã nghỉ hưu tại đơn vị.

  2. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố xét, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Huy hiệu cho các cá nhân liên quan thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô.

  3. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thchính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố tổng hợp, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xét, tặng Huy hiệu cho cá nhân là người Việt Nam) ở nước ngoài và người nước ngoài.

  4. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vcó trách nhiệm tổng hợp danh sách, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tặng thưởng.

  Chương III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 7. Hình thức khen thưởng

  Cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được tặng Bng chứng nhận, Huy hiệu và được thưởng tin bng 1,0 ln mức lương cơ sở.

  Điều 8. Kinh phí khen thưởng

  Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưng của Thành phố.

  Điều 9. Tổ chức thực hiện

  1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

  2. Đơn vị đề nghị tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho cá nhân, chịu trách nhiệm về thành tích của cá nhân đó. Trường hợp đã được tặng thưởng nhưng phát hiện kê khai thành tích không đúng thì Ủy ban nhân dân Thành phố hủy bỏ quyết định tặng thưởng, thu hồi Huy hiệu, Bằng chứng nhận, tiền thưởng, đơn vị đề nghị và tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

  3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố tổ chức thực hiện Quy chế này.

  Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy có những vấn đề chưa phù hợp, hoặc những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét, điều chỉnh kịp thời./.

   

  Mẫu số 01

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Đơn vị trình
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:    /TTr-

  Hà Nội, ngày  tháng  năm

   

  TỜ TRÌNH

  Về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”

   

  Kính gửi:

  - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
  - Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

  Căn cứ Quyết định số      /QĐ/2019/QĐ-UBND ngày   /   /2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; đơn vị.... kính trình UBND Thành phố tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho.... cá nhân đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều... của Quy chế (có danh sách kèm theo).

  Đơn vị kính trình./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VT.

  Lãnh đạo đơn vị
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Mẫu số 02

  Đơn vị trình:
  Địa chỉ:

  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

  TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Chức vụ, đơn vị công tác

  Thành tích

  Hộ khẩu thường trú

  Chỗ ở hiện nay

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị lập danh sách
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Mẫu số 03

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

   

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH

  Đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”

   

  I. Một số thông tin về cá nhân:

  - Họ và tên:                                           Nam/nữ

  - Ngày tháng năm sinh:

  - Hộ khẩu thường trú:

  - Chỗ ở hiện nay:

  - Đơn vị công tác:

  - Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:

  II. Thành tích đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”:

  Phần này ghi rõ thành tích đạt được theo tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” (phô tô căn cứ quyết định khen thưởng, quyết định bổ nhiệm, chuẩn y hoặc công nhn chức v).

  III. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

  Phần nay ghi rõ cá nhân có chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước không? có bị hình thức kỷ luật nào không?

   

  Xác nhận của cơ quan
  hoặc chính quyền địa phương

  Hà Nội, ngày tháng năm 20
  Người khai ký tên
  (Ghi rõ họ, tên)

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 47/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 27/06/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng của Quốc hội, số 39/2013/QH13
  Ban hành: 16/11/2013 Hiệu lực: 01/06/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
  Ban hành: 31/07/2017 Hiệu lực: 01/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"
  Ban hành: 04/12/2017 Hiệu lực: 14/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  07
  Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 28/04/2020 Hiệu lực: 08/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Hà Nội xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 12/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 20/05/2019
  Hiệu lực: 30/05/2019
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới