logo

Quyết định 1301/QĐ-UBND Sơn La quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1301/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Khánh
  Ngày ban hành: 07/06/2019 Hết hiệu lực: 13/07/2020
  Áp dụng: 07/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH SƠN LA

  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 1301/QĐ-UBND

  Sơn La, ngày 07 tháng 6 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

  __________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 128/TTr-SYT ngày 23 tháng 5 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế gồm 99 quy trình, trong đó: 97 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của cấp tỉnh và 02 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã.

  (Quy trình kèm theo)

  Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

  UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện 02 quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã theo Quyết định này.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Như Điều 3;
  - Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;
  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
  - Lưu: VT, KSTTHC.

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Quốc Khánh

   

   

   

  DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

  TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ
  (Kèm theo Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

   

  A. CẤP TỈNH: 97 Thủ tục hành chính

  I. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 22 thủ tục hành chính

  1. Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  10 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến thẩm định

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in chứng chỉ hành nghề, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  -Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Chứng chỉ hành nghề

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

   

  2. Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  10 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến thẩm định

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in chứng chỉ hành nghề, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Chứng chỉ hành nghề

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

   

  3. Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  10 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến thẩm định

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in chứng chỉ hành nghề, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Chứng chỉ hành nghề

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  10 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến thẩm định

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in chứng chỉ hành nghề, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Chứng chỉ hành nghề

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, e, g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám Bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  10 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến thẩm định

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in chứng chỉ hành nghề, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Chứng chỉ hành nghề

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  6. Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 60 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 30 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  7. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  8. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  9. Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; TT 09)

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  10. Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  11. Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 10 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  2 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  1,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  3 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công chuyển cho Cán bộ phụ trách CNTT

  Cán bộ phụ trách CNTT

  Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử

  1 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  10 ngày

  12. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  13. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  -Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  14. Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  15. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  -Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  16. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  17. Phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu, phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 15 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  4.5 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ để phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  4 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Quyết định, danh mục kỹ thuật được phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  - Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Quyết định, danh mục Kỹ thuật được phê duyệt

  1 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  1 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  15 ngày

  18. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 02 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 03 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  1/2 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  1/2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  1/2 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công chuyển cho Cán bộ phụ trách CNTT

  Cán bộ phụ trách CNTT

  Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử

  1/2 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  03 ngày

  19. Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng công an nhân dân.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  -Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  20. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 15 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  03 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  15 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  4,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  05 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy phép hoạt động, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  -Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy phép hoạt động

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  21. Cấp Chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 50 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 20 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  02 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  20.5 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  02 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  03 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy Chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  -Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy chứng nhận

  1 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  22. Cấp lại Chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 50 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 20 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  02 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  20.5 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  02 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  03 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in giấy Chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

  -Chuyên viên được phân công

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

  Giấy chứng nhận

  1 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  II. Lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm: 25 thủ tục hành chính

  1. Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các Khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm

  thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ, Họp Hội đồng tư vấn

  Chuyên viên được phân công;

  Các thành viên hội đồng

  - Báo cáo thẩm định hồ sơ;

  - Biên bản họp hội đồng

  08 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  02 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  02 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Chứng chỉ hành nghề Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một của

  Chuyên viên được phân công

  Chứng chỉ hành nghề Dược

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan chứng chỉ

  01 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  15 ngày

  2. Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 05 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm

  thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công

  Ý kiến đánh giá

  2 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  1/2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến quyết định

  1/2 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Chứng chỉ hành nghề Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một của

  Chuyên viên được phân công

  Chứng chỉ hành nghề Dược

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan chứng chỉ

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  5 ngày

  3. Thủ tục: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất, hết hạn).

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 05 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm

  thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công

  Ý kiến đánh giá

  02 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  1/2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến quyết định

  1/2 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Chứng chỉ hành nghề Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một của

  Chuyên viên được phân công

  Chứng chỉ hành nghề Dược

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan chứng chỉ

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  05 ngày

  4. Thủ tục: Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 05 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm

  thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ, Họp Hội đồng tư vấn

  - Chuyên viên được phân công;

  - Các thành viên hội đồng

  - Báo cáo thẩm định hồ sơ;

  - Biên bản họp hội đồng

  2 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  1/2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1/2 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Chứng chỉ hành nghề Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một của

  Chuyên viên được phân công

  Chứng chỉ hành nghề Dược

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan chứng chỉ

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  5 ngày

  5. Thủ tục: Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Nếu cơ sở chưa đánh giá thì chuyển đoàn đánh giá GPP/GDP

  Chuyên viên được phân công;

  Đoàn đánh giá

  - Biên bản đánh giá GPP/GDP

  25 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại TTHCC tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  6. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 30 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm

  thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Nếu cơ sở chưa đánh giá thì chuyển đoàn đánh giá GPP/GDP

  Chuyên viên được phân công;

  Đoàn đánh giá

  - Biên bản đánh giá GPP/GDP

  25 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

  7. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm

  thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công

   

  Ý kiến đánh giá

  7 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  3 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  2 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

   

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược

  1 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  15 ngày

  8. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công

  Ý kiến đánh giá

  7 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  3 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  2 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược

  1 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  15 ngày

  9. Thủ tục: Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 05 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công

  Ý kiến đánh giá

  2 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  1 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Văn bản thông báo

  1/2 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công chuyển cho Cán bộ phụ trách CNTT

  Cán bộ phụ trách CNTT

  Công bố thông tin cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động trên trang thông tin điện tử

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  5 ngày

  10. Thủ tục: Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 5 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm

  thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công;

  Ý kiến đánh giá

  8 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  3 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Lãnh đạo Sở

  Công văn cho phép hủy

  2 ngày

  B6

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Công văn cho phép hủy

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  15 ngày

  11. Thủ tục: Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 10 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm

  thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công;

  Ý kiến đánh giá

  10 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Lãnh đạo Sở

  Đơn hàng mua thuốc

  3 ngày

  B6

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Đơn hàng mua thuốc được phê duyệt

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  20 ngày

  12. Thủ tục: Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  - Nếu cơ sở chưa đánh giá thì chuyển đoàn đánh giá GPP

  - Cơ sở đã đánh giá

  - Chuyên viên được phân công;

  - Đoàn đánh giá

  - Không đi đánh giá

  - Biên bản đánh giá GPP

  20 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình LĐ Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  - Quyết định

  - Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc DM thuốc hạn chế bán lẻ

  1 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận, Văn bản cho phép

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  13. Thủ tục: Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 07 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 2 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 05 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công;

  Ý kiến đánh giá

  2 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  1 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Lãnh đạo Sở

  Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

  1/2 ngày

  B6

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Văn bản cho phép

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  5 ngày

  14. Thủ tục: Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 07 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 2 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 05 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công;

  Ý kiến đánh giá

  2 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  1 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Lãnh đạo Sở

  Công văn cho phép xuất khẩu

  1/2 ngày

  B6

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Công văn cho phép xuất khẩu

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  5 ngày

  15. Thủ tục: Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnhgửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnhđể điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 07 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 2 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 05 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công;

  Ý kiến đánh giá

  2 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  1 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Lãnh đạo Sở

  Công văn cho phép nhập khẩu

  1/2 ngày

  B6

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Công văn cho phép nhập khẩu

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  5 ngày

  16. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 10 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công;

  Ý kiến đánh giá

  5 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Lãnh đạo Sở

  Công văn cho phép nhập khẩu

  1 ngày

  B6

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Công văn cho phép nhập khẩu

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  10 ngày

  17. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NVY-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ, Họp Hội đồng tư vấn

  - Chuyên viên được phân công;

  - Các thành viên hội đồng

  Biên bản họp hội đồng

  20 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình LĐ Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  18. Thủ tục: Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 05 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  - Chuyên viên được phân công;

  Ý kiến đánh giá

  2 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  1 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1/2 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công chuyển cho Cán bộ phụ trách CNTT

  Cán bộ phụ trách CNTT

  Công bố thông tin cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc trên trang thông tin điện tử

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  5 ngày

  19. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Nếu cơ sở chưa đánh giá thì chuyển đoàn đánh giá GPP/GDP

  Chuyên viên được phân công;

  Đoàn đánh giá

  Biên bản đánh giá GPP/GDP

  20 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  20. Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ, Đánh giá cơ sở

  - Chuyên viên được phân công;

  - Các thành viên đoàn đánh giá

  - Biên bản đánh giá cơ sở

  20 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP , trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  21. Thủ tục: Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ, Đánh giá cơ sở

  - Chuyên viên được phân công;

  - Các thành viên đoàn đánh giá

  - Biên bản đánh giá cơ sở

  20 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP , trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  22. Thủ tục: Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 10 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công;

  Ý kiến đánh giá

  5 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  1 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Lãnh đạo Sở

  Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi

  1 ngày

  B6

  Bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi

  1 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Văn bản thông báo

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  10 ngày

  23. Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ, Đánh giá cơ sở

  - Chuyên viên được phân công;

  - Các thành viên đoàn đánh giá

  - Biên bản đánh giá cơ sở

  20 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  24. Thủ tục: Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 25 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ, Đánh giá cơ sở

  Chuyên viên được phân công;

  Các thành viên đoàn đánh giá

  - Biên bản đánh giá cơ sở

  20 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  2 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Quyết định

  1 ngày

  B6

  Chuyên viên được phân công in Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký ban hành và bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Giấy chứng nhận

  1/2 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  25 ngày

  25. Thủ tục: Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 03/2018/TT-BYT.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 10 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan hồ sơ

  1/2 ngày

  B2

  Phòng NV Y-Dược

  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  1/2 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên được phân công;

  Ý kiến đánh giá

  5 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược xem xét, trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt

  Lãnh đạo phòng NV Y-Dược

  Ý kiến thẩm định

  01 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, chuyển văn thư phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi

  01 ngày

  B6

  Bàn giao cho bộ phận một cửa

  Chuyên viên được phân công

  Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm scan Văn bản thông báo

  01 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  10 ngày

  III. Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 04 thủ tục hành chính

  1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quy định: 06 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 14 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Hồ sơ nộp của tổ chức, công dân

  ½ ngày

  B2

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

  Đặng Thị Hậu – CV Chi cục ATVSTP

  Ý kiến phân công thụ lý

  ½ ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên phụ trách được phân công

  Quyết định, Biên bản, Kế hoạch, Biên bản thẩm định

  09 ½ ngày

  B4

  Xét duyệt

  Đặng Thị Hậu – CV Chi cục ATVSTP

  Dự thảo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

  ½ ngày

  B5

  Chi cục trưởng xem xét, ký duyệt

  Chi cục trưởng

  Ý kiến phê duyệt

  02 ngày

  B6

  Lấy số, vào sổ, phát hành

  Chuyên viên Chi cục ATVSTP

   

  ½ ngày

  B7

  Bộ phận Một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Giấy chứng nhận

  ½ ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  14 ngày

  2. Thủ tục: Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 07 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quy định: 01 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 06 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Hồ sơ nộp của tổ chức, công dân

  ½ ngày

  B2

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

  Hoàng Thị Thu Phương - CV Chi cục ATVSTP

  Ý kiến phân công thụ lý

  ½ ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên phụ trách được phân công

  Quyết định, Biên bản, thẩm xét

  03 ngày

  B4

  Xét duyệt

  Hoàng Thị Thu Phương – CV Chi cục ATVSTP

  Dự thảo Giấy tiếp nhận Đăng ký bản công bố sản phẩm

  ½ ngày

  B5

  Chi cục trưởng xem xét, ký duyệt

  Chi cục trưởng

  Ý kiến phê duyệt

  ½ ngày

  B6

  Lấy số, vào sổ, phát hành

  Chuyên viên Chi cục ATVSTP

   

  ½ ngày

  B7

  Bộ phận Một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Giấy tiếp nhận Đăng ký bản công bố sản phẩm

  ½ ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  06 ngày

  3. Thủ tục: Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 07 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quy định: 01 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 06 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Hồ sơ nộp của tổ chức, công dân

  ½ ngày

  B2

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

  Hoàng Thị Thu Phương – CV Chi cục ATVSTP

  Ý kiến phân công thụ lý

  ½ ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên phụ trách được phân công

  Quyết định, Biên bản, thẩm xét

  03 ngày

  B4

  Xét duyệt

  Hoàng Thị Thu Phương – CV Chi cục ATVSTP

  Dự thảo Giấy tiếp nhận Đăng ký bản công bố sản phẩm

  ½ ngày

  B5

  Chi cục trưởng xem xét, ký duyệt

  Chi cục trưởng

  Ý kiến phê duyệt

  ½ ngày

  B6

  Lấy số, vào sổ, phát hành

  Chuyên viên Chi cục ATVSTP

   

  ½ ngày

  B7

  Bộ phận Một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Giấy tiếp nhận Đăng ký bản công bố sản phẩm

  ½ ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  06 ngày

  4. Thủ tục: Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 10 ngày

  - Thời gian cắt giảm theo quy định: 01 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 09 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Hồ sơ nộp của tổ chức, công dân

  ½ ngày

  B2

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

  Đặng Thị Hậu – CV Chi cục ATVSTP

  Ý kiến phân công thụ lý

  ½ ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Chuyên viên phụ trách được phân công

  Quyết định, Biên bản, thẩm xét

  05 ½ ngày

  B4

  Xét duyệt

  Đặng Thị Hậu – CV Chi cục ATVSTP

  Dự thảo Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo

  ½ ngày

  B5

  Chi cục trưởng xem xét, ký duyệt

  Chi cục trưởng

  Ý kiến phê duyệt

  01 ngày

  B6

  Lấy số, vào sổ, phát hành

  Chuyên viên Chi cục ATVSTP

   

  ½ ngày

  B7

  Bộ phận Một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo

  ½ ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  09 ngày

  IV. Lĩnh vực Đào tạo: 01 thủ tục hành chính

  1. Thủ tục: Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 03 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 12 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  1/4 ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức cán bộ

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

   1/2 ngày

  B3

  Công chức thụ lý, xử lý hồ sơ

  Công chức phụ trách được phân công nghiên cứu, thẩm định hồ sơ

  Văn bản đầu ra

  6,5 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  02 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  02 ngày

  B6

  Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

  Văn thư

  Văn bản do Sở Y tế phát hành

  1/2 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  1/4 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  12 ngày

  V. Lĩnh vực bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần: 02 thủ tục hành chính

  1. Thủ tục: Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 25 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 10 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết: 15 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Tổ chức cán bộ

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  02 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  06 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  2,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  02 ngày

  B6

  Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

  Văn thư

  Văn bản do Sở, Ban, Ngành phát hành

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  15 ngày

  2. Thủ tục: Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 07

  - Thời gian thực tế giải quyết: 08 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Tổ chức cán bộ

  Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

  Ý kiến phân công thụ lý

  01 ngày

  B3

  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

  Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

  Các văn bản đầu ra

  2.5 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  1,5 ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo sở

  Ý kiến phê duyệt

  01 ngày

  B6

  Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

  Văn thư

  Văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  01 ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  08 ngày

  VI. Lĩnh vực Trang thiết bị y tế: 04 thủ tục hành chính

  1. Thủ tục: Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 03 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 0

  - Thời gian thực tế giải quyết: 03 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Kế hoạch – Tài chính

  Lãnh đạo phòng phân công thực hiện

  Ý kiến phân công thực hiện

  ¼ ngày

  B3

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên được phân công phụ trách

  Hồ sơ đã được thẩm định

  01 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, ký nhận, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

  Ý kiến phê duyệt

  ¼ ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  ¼ ngày

  B6

  Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

  Văn thư

  Văn bản do Sở Y tế phát hành

  ¼ ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  ½ ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  03 ngày

  2. Thủ tục: Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 03 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 0

  - Thời gian thực tế giải quyết: 03 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Kế hoạch – Tài chính

  Lãnh đạo phòng phân công thực hiện

  Ý kiến phân công thực hiện

  ¼ ngày

  B3

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên được phân công phụ trách

  Hồ sơ đã được thẩm định

  01 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, ký nhận, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

  Ý kiến phê duyệt

  ¼ ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  ¼ ngày

  B6

  Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

  Văn thư

  Văn bản do Sở Y tế phát hành

  ¼ ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  ½ ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  03 ngày

  3. Thủ tục: Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 03 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 0

  - Thời gian thực tế giải quyết: 03 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Kế hoạch – Tài chính

  Lãnh đạo phòng phân công thực hiện

  Ý kiến phân công thực hiện

  ¼ ngày

  B3

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên được phân công phụ trách

  Hồ sơ đã được thẩm định

  01 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, ký nhận, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

  Ý kiến phê duyệt

  ¼ ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  ¼ ngày

  B6

  Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

  Văn thư

  Văn bản do Sở Y tế phát hành

  ¼ ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  ½ ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  03 ngày

  4. Thủ tục: Điều chỉnh thông tin trong Hồ sơ Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  - Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 03 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 0

  - Thời gian thực tế giải quyết: 03 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  Kèm Scan hồ sơ

  ½ ngày

  B2

  Phòng chuyên môn: Kế hoạch – Tài chính

  Lãnh đạo phòng phân công thực hiện

  Ý kiến phân công thực hiện

  ¼ ngày

  B3

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên được phân công phụ trách

  Hồ sơ đã được thẩm định

  01 ngày

  B4

  Lãnh đạo phòng xem xét, ký nhận, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

  Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

  Ý kiến phê duyệt

  ¼ ngày

  B5

  Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

  Lãnh đạo Sở

  Ý kiến phê duyệt

  ¼ ngày

  B6

  Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

  Văn thư

  Văn bản do Sở Y tế phát hành

  ¼ ngày

  B7

  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

  Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

  ½ ngày

   

  Tổng thời gian thực hiện

  03 ngày

  VII. Lĩnh vực Giám định y khoa: 19 thủ tục hành chính

  1. Thủ tục: Khám giám định lần đầu do tai nạn lao động.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày.

  - Thời gian cắt giảm: 10 ngày.

  - Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày.

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận hồ sơ giám định ban đầu, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt hồ sơ

  Bộ phận tiếp đón, Lãnh đạo Trung tâm Giám định y khoa

  Hồ sơ khám giám định, phân công thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

  B2

  Khám tổng quát, chỉ định khám chuyên khoa

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Giấy giới thiệu khám chuyên khoa

  3 ngày

  B3

  Đối tượng đi khám chuyên khoa

  Đối tượng, Giám định viên

  Kết quả khám chuyên khoa

  4 ngày

  B4

  Tổng hợp kết quả khám chuyên khoa, dự kiến tỉ lệ tổn thương cơ thể (TTCT)

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Bệnh án, tỉ lệ TTCT dự kiến

  5 ngày

  B5

  Họp hội chẩn chuyên môn

  Giám đốc TTGĐYK, Phó chủ tịch chuyên môn, Ủy viên thường trực (UVTT) HĐGĐYK, Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội chẩn, biên bản hội chẩn

  1 ngày

  B6

  Tổng hợp kết quả Hội chẩn chuyên môn để báo cáo tại phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp Hội chẩn, biên bản hội chẩn, hồ sơ bệnh án

  2 ngày

  B7

  Họp Hội đồng GĐYK

  Chủ tịch Hội đồng, các phó chủ tịch Hội đồng, UVTT, bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội đồng, Hồ sơ bệnh án, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể

  1 ngày

  B8

  Đánh máy, photo, ký biên bản giám định y khoa

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ, bộ phận hành chính, Chủ tịch Hội đồng GĐYK

  Biên bản GĐYK

  2 ngày

  B9

  Văn thư lưu biên bản GĐYK vào hồ sơ bệnh án

  Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

  Hồ sơ bệnh án

  0,5 ngày

  B10

  Trả kết quả (biên bản) trực tiếp cho đối tượng hoặc qua đường bưu điện sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bộ phận hành chính, Văn thư của Trung tâm GĐYK

  Biên bản GĐYK

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  20 ngày

  2. Thủ tục:Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày.

  - Thời gian cắt giảm: 10 ngày.

  - Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày.

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận hồ sơ giám định ban đầu, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt hồ sơ

  Bộ phận tiếp đón, Lãnh đạo Trung tâm Giám định y khoa

  Hồ sơ khám giám định, phân công thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

  B2

  Khám tổng quát, chỉ định khám chuyên khoa

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Giấy giới thiệu khám chuyên khoa

  3 ngày

  B3

  Đối tượng đi khám chuyên khoa

  Đối tượng, Giám định viên

  Kết quả khám chuyên khoa

  4 ngày

  B4

  Tổng hợp kết quả khám chuyên khoa, dự kiến tỉ lệ tổn thương cơ thể (TTCT)

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Bệnh án, tỉ lệ TTCT dự kiến

  5 ngày

  B5

  Họp hội chẩn chuyên môn

  Giám đốc TTGĐYK, Phó chủ tịch chuyên môn, Ủy viên thường trực (UVTT) HĐGĐYK, Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội chẩn, biên bản hội chẩn

  1 ngày

  B6

  Tổng hợp kết quả Hội chẩn chuyên môn để báo cáo tại phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp Hội chẩn, biên bản hội chẩn, hồ sơ bệnh án

  2 ngày

  B7

  Họp Hội đồng GĐYK

  Chủ tịch Hội đồng, các phó chủ tịch Hội đồng, UVTT, bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội đồng, Hồ sơ bệnh án, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể

  1 ngày

  B8

  Đánh máy, photo, ký biên bản giám định y khoa

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ, bộ phận hành chính, Chủ tịch Hội đồng GĐYK

  Biên bản GĐYK

  2 ngày

  B9

  Văn thư lưu biên bản GĐYK vào hồ sơ bệnh án

  Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

  Hồ sơ bệnh án

  0,5 ngày

  B10

  Trả kết quả (biên bản) trực tiếp cho đối tượng hoặc qua đường bưu điện sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bộ phận hành chính, Văn thư của Trung tâm GĐYK

  Biên bản GĐYK

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  20 ngày

  3. Thủ tục: Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày.

  - Thời gian cắt giảm: 10 ngày.

  - Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày.

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận hồ sơ giám định ban đầu, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt hồ sơ

  Bộ phận tiếp đón, Lãnh đạo Trung tâm Giám định y khoa

  Hồ sơ khám giám định, phân công thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

  B2

  Khám tổng quát, chỉ định khám chuyên khoa

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Giấy giới thiệu khám chuyên khoa

  3 ngày

  B3

  Đối tượng đi khám chuyên khoa

  Đối tượng, Giám định viên

  Kết quả khám chuyên khoa

  4 ngày

  B4

  Tổng hợp kết quả khám chuyên khoa, dự kiến tỉ lệ tổn thương cơ thể (TTCT)

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Bệnh án, tỉ lệ TTCT dự kiến

  5 ngày

  B5

  Họp hội chẩn chuyên môn

  Giám đốc TTGĐYK, Phó chủ tịch chuyên môn, Ủy viên thường trực (UVTT) HĐGĐYK, Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội chẩn, biên bản hội chẩn

  1 ngày

  B6

  Tổng hợp kết quả Hội chẩn chuyên môn để báo cáo tại phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp Hội chẩn, biên bản hội chẩn, hồ sơ bệnh án

  2 ngày

  B7

  Họp Hội đồng GĐYK

  Chủ tịch Hội đồng, các phó chủ tịch Hội đồng, UVTT, bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội đồng, Hồ sơ bệnh án, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể

  1 ngày

  B8

  Đánh máy, photo, ký biên bản giám định y khoa

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ, bộ phận hành chính, Chủ tịch Hội đồng GĐYK

  Biên bản GĐYK

  2 ngày

  B9

  Văn thư lưu biên bản GĐYK vào hồ sơ bệnh án

  Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

  Hồ sơ bệnh án

  0,5 ngày

  B10

  Trả kết quả (biên bản) trực tiếp cho đối tượng hoặc qua đường bưu điện sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bộ phận hành chính, Văn thư của Trung tâm GĐYK

  Biên bản GĐYK

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  20 ngày

  4. Thủ tục:Khám giám định thực hiện chế độ tử tuất.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày.

  - Thời gian cắt giảm: 10 ngày.

  - Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày.

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận hồ sơ giám định ban đầu, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt hồ sơ

  Bộ phận tiếp đón, Lãnh đạo Trung tâm Giám định y khoa

  Hồ sơ khám giám định, phân công thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

  B2

  Khám tổng quát, chỉ định khám chuyên khoa

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Giấy giới thiệu khám chuyên khoa

  3 ngày

  B3

  Đối tượng đi khám chuyên khoa

  Đối tượng, Giám định viên

  Kết quả khám chuyên khoa

  4 ngày

  B4

  Tổng hợp kết quả khám chuyên khoa, dự kiến tỉ lệ tổn thương cơ thể (TTCT)

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Bệnh án, tỉ lệ TTCT dự kiến

  5 ngày

  B5

  Họp hội chẩn chuyên môn

  Giám đốc TTGĐYK, Phó chủ tịch chuyên môn, Ủy viên thường trực (UVTT) HĐGĐYK, Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội chẩn, biên bản hội chẩn

  1 ngày

  B6

  Tổng hợp kết quả Hội chẩn chuyên môn để báo cáo tại phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp Hội chẩn, biên bản hội chẩn, hồ sơ bệnh án

  2 ngày

  B7

  Họp Hội đồng GĐYK

  Chủ tịch Hội đồng, các phó chủ tịch Hội đồng, UVTT, bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội đồng, Hồ sơ bệnh án, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể

  1 ngày

  B8

  Đánh máy, photo, ký biên bản giám định y khoa

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ, bộ phận hành chính, Chủ tịch Hội đồng GĐYK

  Biên bản GĐYK

  2 ngày

  B9

  Văn thư lưu biên bản GĐYK vào hồ sơ bệnh án

  Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

  Hồ sơ bệnh án

  0,5 ngày

  B10

  Trả kết quả (biên bản) trực tiếp cho đối tượng hoặc qua đường bưu điện sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bộ phận hành chính, Văn thư của Trung tâm GĐYK

  Biên bản GĐYK

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  20 ngày

  5. Thủ tục: Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 10 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận hồ sơ giám định ban đầu, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt hồ sơ

  Bộ phận tiếp đón, Lãnh đạo Trung tâm Giám định y khoa

  Hồ sơ khám giám định, phân công thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

  B2

  Khám tổng quát, chỉ định khám chuyên khoa

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Giấy giới thiệu khám chuyên khoa

  3 ngày

  B3

  Đối tượng đi khám chuyên khoa

  Đối tượng, Giám định viên

  Kết quả khám chuyên khoa

  4 ngày

  B4

  Tổng hợp kết quả khám chuyên khoa, dự kiến tỉ lệ tổn thương cơ thể (TTCT)

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Bệnh án, tỉ lệ TTCT dự kiến

  5 ngày

  B5

  Họp hội chẩn chuyên môn

  Giám đốc TTGĐYK, Phó chủ tịch chuyên môn, Ủy viên thường trực (UVTT) HĐGĐYK, Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội chẩn, biên bản hội chẩn

  1 ngày

  B6

  Tổng hợp kết quả Hội chẩn chuyên môn để báo cáo tại phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp Hội chẩn, biên bản hội chẩn, hồ sơ bệnh án

  2 ngày

  B7

  Họp Hội đồng GĐYK

  Chủ tịch Hội đồng, các phó chủ tịch Hội đồng, UVTT, bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội đồng, Hồ sơ bệnh án, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể

  1 ngày

  B8

  Đánh máy, photo, ký biên bản giám định y khoa

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ, bộ phận hành chính, Chủ tịch Hội đồng GĐYK

  Biên bản GĐYK

  2 ngày

  B9

  Văn thư lưu biên bản GĐYK vào hồ sơ bệnh án

  Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

  Hồ sơ bệnh án

  0,5 ngày

  B10

  Trả kết quả (biên bản) trực tiếp cho đối tượng hoặc qua đường bưu điện sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bộ phận hành chính, Văn thư của Trung tâm GĐYK

  Biên bản GĐYK

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  20 ngày

  6. Thủ tục: Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 10 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận hồ sơ giám định ban đầu, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt hồ sơ

  Bộ phận tiếp đón, Lãnh đạo Trung tâm Giám định y khoa

  Hồ sơ khám giám định, phân công thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

  B2

  Khám tổng quát, chỉ định khám chuyên khoa

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Giấy giới thiệu khám chuyên khoa

  3 ngày

  B3

  Đối tượng đi khám chuyên khoa

  Đối tượng, Giám định viên

  Kết quả khám chuyên khoa

  4 ngày

  B4

  Tổng hợp kết quả khám chuyên khoa, dự kiến tỉ lệ tổn thương cơ thể (TTCT)

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Bệnh án, tỉ lệ TTCT dự kiến

  5 ngày

  B5

  Họp hội chẩn chuyên môn

  Giám đốc TTGĐYK, Phó chủ tịch chuyên môn, Ủy viên thường trực (UVTT) HĐGĐYK, Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội chẩn, biên bản hội chẩn

  1 ngày

  B6

  Tổng hợp kết quả Hội chẩn chuyên môn để báo cáo tại phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp Hội chẩn, biên bản hội chẩn, hồ sơ bệnh án

  2 ngày

  B7

  Họp Hội đồng GĐYK

  Chủ tịch Hội đồng, các phó chủ tịch Hội đồng, UVTT, bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội đồng, Hồ sơ bệnh án, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể

  1 ngày

  B8

  Đánh máy, photo, ký biên bản giám định y khoa

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ, bộ phận hành chính, Chủ tịch Hội đồng GĐYK

  Biên bản GĐYK

  2 ngày

  B9

  Văn thư lưu biên bản GĐYK vào hồ sơ bệnh án

  Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

  Hồ sơ bệnh án

  0,5 ngày

  B10

  Trả kết quả (biên bản) trực tiếp cho đối tượng hoặc qua đường bưu điện sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bộ phận hành chính, Văn thư của Trung tâm GĐYK

  Biên bản GĐYK

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  20 ngày

  7. Thủ tục: Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 10 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận hồ sơ giám định ban đầu, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt hồ sơ

  Bộ phận tiếp đón, Lãnh đạo Trung tâm Giám định y khoa

  Hồ sơ khám giám định, phân công thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

  B2

  Khám tổng quát, chỉ định khám chuyên khoa

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Giấy giới thiệu khám chuyên khoa

  3 ngày

  B3

  Đối tượng đi khám chuyên khoa

  Đối tượng, Giám định viên

  Kết quả khám chuyên khoa

  4 ngày

  B4

  Tổng hợp kết quả khám chuyên khoa, dự kiến tỉ lệ tổn thương cơ thể (TTCT)

  Bác sỹ được giao thụ lý hồ sơ bệnh án

  Bệnh án, tỉ lệ TTCT dự kiến

  5 ngày

  B5

  Họp hội chẩn chuyên môn

  Giám đốc TTGĐYK, Phó chủ tịch chuyên môn, Ủy viên thường trực (UVTT) HĐGĐYK, Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội chẩn, biên bản hội chẩn

  1 ngày

  B6

  Tổng hợp kết quả Hội chẩn chuyên môn để báo cáo tại phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp Hội chẩn, biên bản hội chẩn, hồ sơ bệnh án

  2 ngày

  B7

  Họp Hội đồng GĐYK

  Chủ tịch Hội đồng, các phó chủ tịch Hội đồng, UVTT, bác sỹ thụ lý hồ sơ bệnh án

  Sổ họp hội đồng, Hồ sơ bệnh án, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể

  1 ngày

  B8

  Đánh máy, photo, ký biên bản giám định y khoa

  Bác sỹ thụ lý hồ sơ, bộ phận hành chính, Chủ tịch Hội đồng GĐYK

  Biên bản GĐYK

  2 ngày

  B9

  Văn thư lưu biên bản GĐYK vào hồ sơ bệnh án

  Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

  Hồ sơ bệnh án

  0,5 ngày

  B10

  Trả kết quả (biên bản) trực tiếp cho đối tượng hoặc qua đường bưu điện sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng GĐYK

  Bộ phận hành chính, Văn thư của Trung tâm GĐYK

  Biên bản GĐYK

  1 ngày

  Tổng thời gian thực hiện

  20 ngày

  8. Thủ tục:Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát.

  - Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

  - Thời gian cắt giảm: 10 ngày

  - Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày

  * Quy trình nội bộ

  STT

  Trình tự thực hiện

  Trách nhiệm thực hiện

  Sản phẩm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  B1

  Tiếp nhận hồ sơ giám định ban đầu, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt hồ sơ

  Bộ phận tiếp đón, Lãnh đạo Trung tâm Giám định y khoa

  Hồ sơ khám giám định, phân công thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

  B2

  Khám tổng quát, chỉ định khám chuyên khoa