logo

Quyết định 1375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1375/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Quang
  Ngày ban hành: 31/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HÒA BÌNH

  -------
  Số: 1375/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hòa Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
  ---------------------
  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
  Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 379/TTr-SNN, ngày 20/7/2017,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành (có Phụ lục danh mục kèm theo) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
  - TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Sở Tư pháp; Sở NN&PTNT;
  - Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
  - Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
  - Lưu: VT, NN-TN, NC (BTh, 32b).
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Quang

   
   
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH
  (Kèm theo Quyết định số: 1375/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
   

  STT
  Tên thủ tục hành chính
  Cơ quan thực hiện
  Ghi chú
  A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
   
  1
  Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân
  Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ;
   
  2
  Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn
  Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ;
   
  3
  Khoán công việc và dịch vụ
  Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ;
   
  B. Thủ tục hành chính cấp huyện
   
  1
  Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân
  Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ;
   
  2
  Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn
  Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ;
   
  3
  Khoán công việc và dịch vụ
  Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ;
   
  C. Thủ tục hành chính do đơn vị khác thực hiện
   
  1
  Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
   
  2
  Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
   
  3
  Khoán công việc và dịch vụ
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
   

   
   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
  Số hiệu: 1375/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/07/2017
  Hiệu lực: 31/07/2017
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Văn Quang
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới