logo

Quyết định 1460/QĐ-UBND thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành KHĐT Hà Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1460/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sơn
  Ngày ban hành: 30/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Đầu tư
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HÀ GIANG
  -------

  Số: 1460/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Giang, ngày 30 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

  ------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (có danh mục kèm theo).

  Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Văn phòng Tỉnh ủy;
  - Lãnh đạo Văn phòng;
  - Lưu: VT, PVHCC.

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Sơn

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
  (kèm theo Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

   

  I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

  TT

  Mã TTHC và số thứ tự TTHC tại Quyết định công bố

  Tên TTHC

  Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật

  Thời gian giải quyết thực tế tại tỉnh

  Cách thức thực hiện

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý cho việc sửa đổi, bổ sung

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  A

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  I

  Lĩnh vực: hợp tác xã

  1

  BKH-HGI-271942

  Số TT 01, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  300.000đ/01 lần

  Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH 13 ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã);

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT).

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  2

  BKH-HGI-271943

  Số TT: 02, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  3

  BKH-HGl-271944

  Số TT- 03, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  4

  BKH-HGI-271954

  Số TT: 13, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  5

  BKH-HGI-271945

  Số TT: 4, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  6

  BKH-HG1-271946

  Số TT: 5, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  7

  BKH-HGI-271947

  Số TT: 6, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  8

  BKH-HGI-271948

  Số TT: 7, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  9

  BKH-HGI-272072

  Số TT: 8,9,10,11,  mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  10

  BKH-HGI-271953

  Số TT: 12, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  Không

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  11

  BKH-HGI-271955

  Số TT: 14, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  12

  BKH-HGI-271956

  Số TT: 15, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  Không

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  13

  BKH-HGI- 271957

  Số TT: 16, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  Không

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  14

  BKH-HGI- 271958

  Số TT: 17, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  Không

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  15

  BKH-HGI- 271959

  Số TT: 18, mục III, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  30.000đ/01 lần

  - Luật Hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  II

  Lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  16

  BKH-HGI- 272062 Số thứ tự 6 mục I tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 09/4/2019

  Đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

  Không quy định

  Không quy định

  Trực tiếp

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  Không

  - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 39/2018/NĐ-CP):

  - Thông tư số 06 2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  B

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  I

  Lĩnh vực: Hợp tác xã

  1

  BKH-HGI-271961

  Số TT: 01, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký thành lập hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  150.000 đồng/01 lần

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  2

  BKH-HGI-271962

  Số TT: 02, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  3

  BKH-HGI-271963

  Số TT: 03, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  4

  BKH-HGI-271973

  Số TT: 13, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  5

  BKH-HGI-271964

  Số TT: 04, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký khi hợp tác xã chia

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  6

  BKH-HGI-271965

  Số TT: 05, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký khi hợp tác xã tách

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  7

  BKH-HGI-271966

  Số TT: 06, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  8

  BKH-HGI-271967

  Số TT: 07, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  9

  BKH-HGI-271968

  Số TT: 08, 09, 10 11, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  10

  BKH-HGI-271972

  Số TT: 12, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Giải thể tự nguyện hợp tác xã

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  Không

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  11

  BKH-HGI-271974

  Số TT: 14, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  12

  BKH-HGI-271975

  Số TT: 15, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  Không

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  13

  BKH-HGI-271976

  Số TT: 16, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Tạm ngừng  hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  Không

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  14

  BKH-HGI-271977

  Số TT: 17, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  Không

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  15

  BKH-HGI-271978

  Số TT: 18, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  16

  BKH-HGI-271979

  Số TT: 19, mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trực tiếp hoặc trực tuyến mức độ 3.

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp huyện

  30.000 đồng/01 lần cấp

  - Luật hợp tác xã;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

  - Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

  - Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ

  Số TT

  Mã TTHC và số thứ tự TTHC tại Quyết định công bố

  Tên thủ tục hành chính

  Căn cứ pháp lý cho việc bãi bỏ thủ tục hành chính

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  A

  Thủ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  I

  Lĩnh vực Hợp tác xã

  1

  Mã: BKH-HGI-271960

  Số TT: 19 mục I, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

  Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  2

  Mã: BKH-HGI-271949

  Số TT: 8 mục I, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

  - Gộp 4 TTHC vào thành 1 TTHC, đổi tên TTHC và dùng lại Mã: BKH-HGI-272072;

  - Hủy bỏ 04 TTHC

  Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/20/9 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  3

  Mã: BKH-HGI-271951

  Số TT: 10 mục I, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

  4

  Mã: BKH-HGI-271950

  Số TT: 9 mục I, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

  5

  Mã: BKH-HGI-271952

  Số TT: 11 mục I, phần A tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

  B

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  1

  Lĩnh vực: Hợp tác xã

  1

  Mã: BKH-HGI-271968

  Số TT: 8 mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

  - Gộp 4 TTHC vào thành 1 TTHC, đổi tên TTHC và dùng lại Mã: BKH-HGI-271968

  2

  Mã: BKH-HGI-271969

  Số TT: 9 mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

  - Hủy bỏ 03 TTHC

  Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/20/9 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  3

  Mã: BKH-HGI-271970

  Số TT: 10 mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

  4

  Mã: BKH-HGI-271971

  Số TT: 11 mục I, phần B tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

  * Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.

  * Thống kê tóm tắt danh mục TTHC:

  Cấp tỉnh: 16 TTHC

  Cấp huyện: 16 TTHC

  Cấp xã: 0 TTHC

  - Số TTHC mới ban hành: 0 TTHC; TTHC sửa đổi, bổ sung: 32 TTHC; TTHC thay thế: 0 TTHC; TTHC bị bãi bỏ: 9 TTHC.

  - Số TTHC rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định: 15 TTHC

  - Cách thức thực hiện (tiếp nhận hồ sơ của khách hàng): tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 31 TTHC; tiếp nhận trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công: 16 TTHC; tiếp nhận qua bưu chính: 15 TTHC; tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 16 TTHC

  - Số TTHC có liên thông giữa các cơ quan tham gia giải quyết (xây dựng quy trình liên thông): 0 TTHC

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/11/2018 Hiệu lực: 06/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Hợp tác xã của Quốc hội, số 23/2012/QH13
  Ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
  Ban hành: 21/11/2013 Hiệu lực: 27/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
  Ban hành: 26/05/2014 Hiệu lực: 01/08/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên
  Ban hành: 29/03/2019 Hiệu lực: 12/05/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
  Ban hành: 08/04/2019 Hiệu lực: 28/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 585/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Ban hành: 22/04/2019 Hiệu lực: 22/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 654/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Ban hành: 08/05/2019 Hiệu lực: 08/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 1498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  Ban hành: 16/07/2018 Hiệu lực: 16/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1460/QĐ-UBND thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành KHĐT Hà Giang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
  Số hiệu: 1460/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 30/07/2019
  Hiệu lực: 30/07/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Đầu tư
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (7)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới