logo

Quyết định 1480/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1480/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
  Ngày ban hành: 26/06/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH THUẬN

  ________

  Số: 1480/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Bình Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  __________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dân về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

  Căn cứ Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 28/TTr-STTTT ngày 16/6/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

  1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (Chi tiết tại Phụ lục I).

  2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan (Chi tiết tại Phụ lục II).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;

  - Sở TT&TT (p/h cập nhật các pm);

  - Sở Nội vụ (phòng CCHC);

  - Trung tâm Hành chính công tỉnh;

  - Lưu: VT, NCKSTTHC. Huy

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Ngọc Hai

   
   
   
   

  Phụ lục I

  (Kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày  26/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

   

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  TT

  Mã số thủ tục hành chính

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Cách thức thực hiện

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  (nếu có)

  Căn cứ pháp lý

  Ghi chú

   

  Mức độ DVC

  Thực hiện qua BCCI

   

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (06 TTHC)

   

  Lĩnh vực Bưu chính (06 TTHC)

   

  1

  1.003659

  Cấp giấy phép bưu chính

  30 ngày

  Mức độ 3

  - Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

  - Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

  10.750.000 đồng

  - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

  - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

  - Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

  - Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.  

   

   

  2

  1.003687

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

  10 ngày làm việc

  Mức độ 3

  - Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

  - Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

  - Trường hợp mởrộng phạm vi cung ứng dịch vụnội tỉnh: 2.750.000 đồng.

  - Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng.

  - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

  - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

  - Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

  - Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.  

   

   

  3

  1.003633

  Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

  07 ngày làm việc

  Mức độ 3

  - Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

  - Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

  5.375.000 đồng

  - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

  - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

  - Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

  - Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.  

  TTHC đã được rút ngắn thời gian xử lý

   

  4

  1.004379

  Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

  07 ngày làm việc

  Mức độ 3

  - Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

  - Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

  500.000 đồng

  - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

  - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

  - Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

  - Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.  

   

   

  5

  1.004470

  Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

  10 ngày làm việc

  Mức độ 3

  - Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

  - Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

  - Trường hợp tự  cung ứng dịch vụ  phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng.

  - Trường hợp với  chi nhánh, văn  phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng.

  - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

  - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

  - Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

  - Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.  

   

   

  6

  1.005442

  Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

  07 ngày làm việc

  Mức độ 3

  - Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

  - Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

  - Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.

  - Trường hợp  cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho  chi  nhánh, văn  phòng  đại diện của  doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.

  - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

  - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

  - Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

  - Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.  

   

   

   
   

  Phụ lục II

  (Kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ

  GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  1. Cấp giấy phép bưu chính (mã số TTHC: 1.003659)

  Trình tự      công việc

  Chức danh, vị trí

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

  Giờ hành chính

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

  Bước 2

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

  0.5 ngày

  Bước 3

  Công chức phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ:

  27 ngày

  - Trong trường hợp phát hiện hồ sơ không hợp lệ, CV. BCVT & CNTT phải có văn bản nêu rõ lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ và chuyển lại CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh để đề nghị TCCN hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

  - Khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

   + Lấy ý kiến của các ngành liên quan đến hồ sơ xin cấp phép (nếu có).

   + Tổng hợp, thẩm định hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   + Tham mưu Giấy phép bưu chính.

  Chuyển lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước 4

  Lãnh đạo phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

  - Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

  - Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

  01 ngày

  Bước 5

  Lãnh đạo Sở

  - Kiểm tra, xem xét tổng quát:

  + Nếu không đạt: chuyển lại phòng BCVT & CNTT, chỉ đạo xử lý hồ sơ không đạt.

  + Nếu đạt: Ký duyệt Giấy phép bưu chính và chuyển Phòng BCVT & CNTT

  01 ngày

  Bước 6

  Công chức phòng BCVT & CNTT

  - Vào số, ngày tháng năm cấp Giấy phép bưu chính vào sổ theo dõi.

  - Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

  02 giờ

  Bước 7

  Văn thư Sở

  Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

  02 giờ

  Bước 8

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Trả kết quả TTHC và thu phí thẩm định theo quy định.

  Giờ hành chính

   

  Tổng thời gian thực hiện

  30 ngày

   

  2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (mã số TTHC: 1.003687)

  Trình tự      công việc

  Chức danh, vị trí

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

  Giờ hành chính

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

  Bước 2

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

  0.5 ngày

  Bước 3

   

  Công chức phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ:

  07 ngày

  - Trong trường hợp phát hiện hồ sơ không hợp lệ, CV. BCVT & CNTT phải có văn bản nêu rõ lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ và chuyển lại CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh để đề nghị TCCN hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

  - Khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

   + Lấy ý kiến của các ngành liên quan đến hồ sơ xin cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (nếu có).

   + Tổng hợp, thẩm định hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   + Tham mưu Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

  Chuyển lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước 4

  Lãnh đạo phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

  - Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

  - Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

  01 ngày

  Bước 5

  Lãnh đạo Sở

  - Kiểm tra, xem xét tổng quát:

  + Nếu không đạt: chuyển lại phòng BCVT & CNTT, chỉ đạo xử lý hồ sơ không đạt.

  + Nếu đạt: Ký duyệt cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính và chuyển Phòng BCVT & CNTT.

  01 ngày

  Bước 6

  Công chức phòng BCVT & CNTT

  - Vào số, ngày tháng năm cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính vào sổ theo dõi.

  - Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

  02 giờ

  Bước 7

  Văn thư Sở

  Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

  02 giờ

  Bước 8

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Trả kết quả TTHC và thu phí thẩm định theo quy định.

  Giờ hành chính

   

  Tổng thời gian thực hiện

  10 ngày

   

   

  3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (mã số TTHC: 1.003633)

  Trình tự      công việc

  Chức danh, vị trí

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

  Giờ hành chính

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

  Bước 2

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

  0.5 ngày

  Bước 3

   

  Công chức phòng BCVT & CNTT

   

  Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

  04 ngày

   

  • Trong trường hợp phát hiện hồ sơ không hợp lệ, CV. BCVT & CNTT phải có văn bản nêu rõ lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ và chuyển lại CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh để đề nghị TCCN hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

  - Khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

   + Lấy ý kiến của các ngành liên quan đến hồ sơ xin cấp phép (nếu có).

   + Tổng hợp, thẩm định hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   + Tham mưu Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn.

  Chuyển lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước 4

  Lãnh đạo phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

  - Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

  - Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

  01 ngày

  Bước 5

  Lãnh đạo Sở

  - Kiểm tra, xem xét tổng quát:

  + Nếu không đạt: chuyển lại phòng BCVT & CNTT, chỉ đạo xử lý hồ sơ không đạt.

  + Nếu đạt: Ký duyệt Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn và chuyển Phòng BCVT & CNTT.

  01 ngày

  Bước 6

  Công chức phòng BCVT & CNTT

  - Vào số, ngày tháng năm Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn vào sổ theo dõi.

  - Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

  02 giờ

  Bước 7

  Văn thư Sở

  Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

  02 giờ

  Bước 8

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Trả kết quả TTHC và thu phí thẩm định theo quy định.

  Giờ hành chính

   

  Tổng thời gian thực hiện

  07 ngày

   

   

  4. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (mã số TTHC: 1.004379)

  Trình tự      công việc

  Chức danh, vị trí

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

  Giờ hành chính

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

  Bước 2

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

  0.5 ngày

  Bước 3

   

  Công chức phòng BCVT & CNTT

   

  Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

  04 ngày

   

  - Trong trường hợp phát hiện hồ sơ không hợp lệ, CV. BCVT & CNTT phải có văn bản nêu rõ lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ và chuyển lại CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh để đề nghị TCCN hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

  - Khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

   + Lấy ý kiến của các ngành liên quan đến hồ sơ xin cấp phép (nếu có).

   + Tổng hợp, thẩm định hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   + Tham mưu Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

  - Chuyển lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước 4

  Lãnh đạo phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

  - Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

  - Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

  01 ngày

  Bước 5

  Lãnh đạo Sở

  - Kiểm tra, xem xét tổng quát:

  + Nếu không đạt: chuyển lại phòng BCVT & CNTT, chỉ đạo xử lý hồ sơ không đạt.

  + Nếu đạt: Ký duyệt Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và chuyển Phòng BCVT & CNTT.

  01 ngày

  Bước 6

  Công chức phòng BCVT & CNTT

  - Vào số, ngày tháng năm Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và vào sổ theo dõi.

  - Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

  02 giờ

  Bước 7

  Văn thư Sở

  Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

  02 giờ

  Bước 8

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Trả kết quả TTHC và thu phí thẩm định theo quy định.

  Giờ hành chính

   

  Tổng thời gian thực hiện

  07 ngày

   

   

  5. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (mã số TTHC: 1.004470)

  Trình tự      công việc

  Chức danh, vị trí

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

   

  Giờ hành chính

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

  Bước 2

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

  0.5 ngày

  Bước 3

  Công chức phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

  07 ngày

  - Trong trường hợp phát hiện hồ sơ không hợp lệ, CV. BCVT & CNTT phải có văn bản nêu rõ lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ và chuyển lại CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh để đề nghị TCCN hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

  - Khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

   + Lấy ý kiến của các ngành liên quan đến hồ sơ xin cấp phép (nếu có).

   + Tổng hợp, thẩm định hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   + Tham mưu Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

  - Chuyển lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước 4

  Lãnh đạo phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

  - Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

  - Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

  01 ngày

  Bước 5

  Lãnh đạo Sở

  - Kiểm tra, xem xét tổng quát:

  + Nếu không đạt: chuyển lại phòng BCVT & CNTT, chỉ đạo xử lý hồ sơ không đạt.

  + Nếu đạt: Ký duyệt Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính và chuyển Phòng BCVT & CNTT.

  01 ngày

  Bước 6

  Công chức phòng BCVT & CNTT

  - Vào số, ngày tháng năm cấp Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính vào sổ theo dõi.

  - Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

  02 giờ

  Bước 7

  Văn thư Sở

  Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

  02 giờ

  Bước 8

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Trả kết quả TTHC và thu phí thẩm định theo quy định.

  Giờ hành chính

   

  Tổng thời gian thực hiện

  10 ngày

   

   

  6. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (mã số TTHC: 1.005442)

  Trình tự      công việc

  Chức danh, vị trí

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

  Giờ hành chính

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

  Bước 2

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

  0.5 ngày

  Bước 3

  Công chức phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

  04 ngày

  - Trong trường hợp phát hiện hồ sơ không hợp lệ, CV. BCVT & CNTT phải có văn bản nêu rõ lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ và chuyển lại CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh để đề nghị TCCN hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  - Khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

   + Lấy ý kiến của các ngành liên quan đến hồ sơ xin cấp phép (nếu có).

   + Tổng hợp, thẩm định hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   + Tham mưu Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

  - Chuyển lãnh đạo Phòng xem xét.

  Bước 4

  Lãnh đạo phòng BCVT & CNTT

  Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

  - Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

  - Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

  01 ngày

  Bước 5

  Lãnh đạo Sở

  - Kiểm tra, xem xét tổng quát:

  + Nếu không đạt: chuyển lại phòng BCVT & CNTT, chỉ đạo xử lý hồ sơ không đạt.

  + Nếu đạt: Ký duyệt Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và chuyển Phòng BCVT & CNTT.

  01 ngày

  Bước 6

  Công chức phòng TTBCXB

  - Vào số, ngày tháng năm Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được vào sổ theo dõi.

  - Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

  02 giờ

  Bước 7

  Văn thư Sở

  Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả Trung tâm HCC tỉnh.

  02 giờ

  Bước 8

  CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

  Trả kết quả TTHC và thu phí thẩm định theo quy định.

  Giờ hành chính

   

  Tổng thời gian thực hiện

  07 ngày

   

             

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/11/2018 Hiệu lực: 06/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 927a/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 01/06/2020 Hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  09
  Quyết định 1010/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 15/06/2020 Hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1480/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
  Số hiệu: 1480/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 26/06/2020
  Hiệu lực: 26/06/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (9)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới