logo

Quyết định 1603/QĐ-BTP thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1603/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
  Ngày ban hành: 17/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP
  -------

  Số: 1603/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA BỘ TƯ PHÁP

  -------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ https://dichvucong.moj.gov.vn).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ (để biết);
  - Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
  - Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC)
  .

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Khánh Ngọc

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA BỘ TƯ PHÁP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-BTP ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  Stt

  Tên thủ tục hành chính

  Mức độ thực hin

  Lĩnh vực

  Đơn vị giải quyết

  Ghi chú

  1.

  Đăng ký thế chấp bằng tài sản là động sản khác

  4

  Đăng ký biện pháp bảo đảm

  Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

   

  2.

  Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu

  4

  Đăng ký biện pháp bảo đảm

  Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

   

  3.

  Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký bng tài sản là động sản khác

  4

  Đăng ký biện pháp bảo đảm

  Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

   

  4.

  Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

  4

  Đăng ký biện pháp bảo đảm

  Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

   

  5.

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

  4

  Đăng ký biện pháp bảo đảm

  Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

   

  6.

  Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

  4

  Đăng ký biện pháp bảo đảm

  Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

   

  7.

  Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

  4

  Đăng ký biện pháp bảo đảm

  Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

   

  8.

  Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký bằng tài sản là động sản khác

  2

  Đăng ký biện pháp bảo đảm

  Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

   

  9.

  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)

  3

  Lý lịch tư pháp

  Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

   

  10.

  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)

  3

  Lý lịch tư pháp

  Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

   

  11.

  Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú

  3

  Lý lịch tư pháp

  Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

   

  12.

  Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  3

  Nuôi con nuôi

  Cục con nuôi

   

  13.

  Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  3

  Nuôi con nuôi

  Cục con nuôi

   

  14.

  Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  3

  Nuôi con nuôi

  Cục con nuôi

   

  15.

  Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

  3

  Nuôi con nuôi

  Cục con nuôi

   

  16.

  Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

  3

  Nuôi con nuôi

  Cục con nuôi

   

  17.

  Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu ruột làm con nuôi

  3

  Nuôi con nuôi

  Cục con nuôi

   

  18.

  Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên

  3

  Quản tài viên

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  19.

  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán

  3

  Quản tài viên

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  20.

  Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

  2

  Quản tài viên

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  21.

  Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

  2

  Quản tài viên

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  22.

  Bổ nhiệm công chứng viên

  2

  Công chứng

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  23.

  Bổ nhiệm lại công chứng viên

  2

  Công chứng

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  24.

  Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)

  2

  Công chứng

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  25.

  Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm)

  2

  Công chứng

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  26.

  Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài

  2

  Công chứng

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  27.

  Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

  2

  Công chứng

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  28.

  Cấp giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài

  3

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  29.

  Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  30.

  Thu hồi giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  31.

  Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  32.

  Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  33.

  Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  34.

  Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  35.

  Thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  36.

  Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  37.

  Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  38.

  Cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  39.

  Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  40.

  Thông báo Thay đi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  41.

  Thông báo thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  42.

  Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  43.

  Công bố danh sách trọng tài viên

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  44.

  Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

  2

  Trọng tài thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  45.

  Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  46.

  Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  47.

  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  48.

  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  49.

  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  50.

  Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  51.

  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  52.

  Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  53.

  Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  54.

  Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  55.

  Thay đổi nội dung giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  56.

  Hợp nhất công ty luật nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  57.

  Sáp nhập công ty luật nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  58.

  Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  59.

  Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  60.

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  61.

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  62.

  Thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  63.

  Cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  64.

  Gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  65.

  Thu hồi Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  66.

  Thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  67.

  Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  68.

  Công nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  69.

  Giải quyết khiếu nại về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trong trường hợp không đng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  70.

  Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam trong trường hợp không đng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  71.

  Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  72.

  Cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

  2

  Luật sư

  Cục Btrợ tư pháp

   

  73.

  Thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

  2

  Đấu giá tài sản

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  74.

  Cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

  2

  Đấu giá tài sản

  Cục Btrợ tư pháp

   

  75.

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

  2

  Đấu giá tài sản

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  76.

  Cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

  2

  Hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  77.

  Cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

  2

  Hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  78.

  Bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

  2

  Hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  79.

  Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  2

  Hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  80.

  Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

  2

  Hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  81.

  Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  82.

  Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  83.

  Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  2

  Hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  84.

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  2

  Hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  85.

  Giải quyết tố cáo về THADS (cấp Trung ương)

  2

  Thi hành án dân sự

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  86.

  Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương)

  2

  Thi hành án dân sự

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  87.

  Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương)

  2

  Thi hành án dân sự

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  88.

  Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  2

  Bồi thường nhà nước

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  89.

  Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  2

  Bồi thường nhà nước

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  90.

  Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  2

  Bồi thường nhà nước

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  91.

  Thủ tục trả lại tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự

  2

  Bồi thường nhà nước

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  92.

  Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  2

  Bồi thường nhà nước

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  93.

  Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường

  2

  Bồi thường nhà nước

  Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

   

  94.

  Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

  2

  Bồi thường nhà nước

  Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

   

  95.

  Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp Trung ương)

  2

  Phổ biến giáo dục pháp luật

  Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

   

  96.

  Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp Trung ương)

  2

  Phổ biến giáo dục pháp luật

  Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1603/QĐ-BTP thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 1603/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 17/07/2019
  Hiệu lực: 17/07/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới