logo

Quyết định 1603/QĐ-UBND Hòa Bình Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1603/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Khánh
  Ngày ban hành: 16/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HÒA BÌNH

  _______

  Số: 1603/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hòa Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

  ___________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2145/TTr-SXD ngày 14/7/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng (02 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

  (Có phụ tục chi tiết kèm theo)

  Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh-gov.vn

  Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kể từ ngày ký.

  - Giao Sở Xây dựng

  + Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trong tháng 7/2020.

  + Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử của Sở, ngành liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

  - UBND các huyện, thành phố thực hiện niêm yết, công khai TTHC và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4:
  - Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh:
  - Trung tâm TH&CB tỉnh;
  - Trung tâm PVHCC tỉnh;
  - Lưu: VT. KSTT (Ng.03b)

  CHỦ TỊCH
  Bùi Văn Khánh

   

   

   

   

  PHỤ LỤC

  Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số: 1603/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính thay thế

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí và lệ phí

  Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung TTHC

  I

  TTHC CẤP TỈNH

   

   

   

   

  1

   

  Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Không quy định

  - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  - Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

  - Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

  II

  TTHC CẤP HUYỆN

   

   

   

   

  1

   

  Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

  Không quy định

  - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  - Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

  - Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

   

   

   

   

  PHẦN II

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  A. TTHC CẤP TỈNH

  1. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

  1.1. Trình tự thực hiện:

  - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Xây dựng qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (quầy Sở Xây dựng) tiếp nhận và kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o, múi chiếu 3o)

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  - Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh (Sở Xây dựng).

  1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

  1.8. Phí, Lệ phí:

  - Lệ phí và phí: Không quy định

  - Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục...).

  1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

  1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

  1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  - Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

  - Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng./.

  B. TTHC CẤP HUYỆN

  1. Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

  1.1. Trình tự thực hiện:

  - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (đối với trường hợp có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã).

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

  - Đối với trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thì UBND cấp xã trình UBND cấp huyện để UBND cấp huyện xem xét.

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc UBND huyện, thành phố.

  1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o, múi chiếu 3o)

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  16. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố

  - Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện, thành phố.

  1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

  1.8. Phí, Lệ phí:

  - Lệ phí và phí: Không quy định

  - Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục...).

  1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

  1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

  1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  - Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

  - Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 808/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: 17/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 17/06/2009 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 35/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1603/QĐ-UBND Hòa Bình Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
  Số hiệu: 1603/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 16/07/2020
  Hiệu lực: 16/07/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Bùi Văn Khánh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới