logo

Quyết định 1605/QĐ-BXD 2020 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1605/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  Ngày ban hành: 23/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • BỘ XÂY DỰNG
  -------

  Số: 1605/QĐ-BXD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

   

  Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017VNĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính);

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Xây dựng.

  Điều 2. Giao Văn phòng Bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch.

  Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
  - Các đ/c Thứ trưởng;
  - VPCP (Cục KSTTHC);
  - Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
  - Lưu: VT, VP (KSTT).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Văn Sinh

   

   

  PHỤ LỤC

  KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
  (Kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-BXD ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021)

   

  TT

  Nhiệm vụ cụ thể

  Sản phẩm

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời hạn hoàn thành

  I

  Tham gia ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành chính (TTHC) tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

  1

  Tham gia ý kiến về nội dung quy định TTHC tại đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL.

  Văn bản tham gia ý kiến

  Văn phòng Bộ

  Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC.

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do đơn vị chủ trì soạn thảo gửi.

  II

  Công bố, công khai TTHC

  1

  Công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

  Quyết định công bố TTHC được Bộ trưởng ký ban hành.

  Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC.

  Văn phòng Bộ

  20 ngày trước ngày VBQPPL có hiệu lực hoặc 03 ngày kể từ ngày VBQPPL được thông qua/ký ban hành (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua/ngày ký ban hành).

  2

  Công khai TTHC đã được công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

  TTHC được cập nhật và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

  Văn phòng Bộ

  Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC

  - 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC.

  - 02 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua/ký ban hành).

  3

  Công khai quyết định công bố TTHC trên Cổng thông tin điện tử BXD (có kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC)

  Quyết định công bố TTHC được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử BXD.

  Trung tâm Thông tin

  Văn phòng Bộ

  - 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC.

  - 02 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày

  4

  Công bố, công khai danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa tại Bộ Xây dựng.

  - Quyết định công bố danh mục TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại BPMC.

  - Niêm yết công khai nội dung TTHC tại Bộ phận một cửa

  Văn phòng Bộ

  Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định TTHC

  - Ngày quyết định công bố TTHC có hiệu lực.

  5

  Rà soát, chuẩn hóa các TTHC thuộc phạm vi quản lý ngành Xây dựng trên cơ sở dữ liệu TTHC - Cổng dịch vụ công Quốc gia

  Các TTHC được chuẩn hóa theo văn bản quy phạm pháp luật

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị liên quan

  Thường xuyên

  III

  Đề xuất, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

   

  Các đơn vị thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 2021.

  IV

  Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm TTHC, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực

  IV.1

  Lĩnh vực hoạt động xây dựng

  1

  Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2016/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung

  - Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

  - Cục Giám định NN về CLCTXD

   

  Quý IV/2021

  2

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2014/TT-BXD

  Thông tư sửa đổi, bổ sung

  Cục Giám định NN về chất lượng công trình xây dựng

  - Văn phòng Bộ

  - Vụ Pháp chế

  Quý I/2021 (hoặc các nội dung thực thi được quy định tại Nghị định sửa Nghị định số 62/2016/NĐ- CP)

  IV.2

  Lĩnh vực nhà ở

  1

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-BXD

  Thông tư sửa đổi, bổ sung

  Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

  - Văn phòng Bộ

  - Vụ Pháp chế

  Quý I/2021

  IV.3

  Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

  1

  Sửa đổi, bổ sung Nghị định 76/2015/NĐ-CP

  Thông tư sửa đổi, bổ sung

  Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

  - Văn phòng Bộ

  - Vụ Pháp chế

  Quý I/2021

  2

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2015/TT-BXD

  Thông tư sửa đổi, bổ sung

  V

  Đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

  1

  Rà soát, chuẩn hóa các TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng thống nhất với Cổng dịch vụ công Quốc gia

  Danh mục TTHC thống nhất trên Cổng cấp Bộ và Công Quốc gia

  Trung tâm Thông tin

  - Các đơn vị giải quyết TTHC

  - Văn phòng Bộ

  Thường xuyên khi phát sinh TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

  2

  Tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến những TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng.

  Các sản phẩm báo viết, báo hình, phát thanh; chương trình tập huấn, hướng dẫn sử dụng

  Trung tâm Thông tin

  - Các đơn vị giải quyết TTHC

  - Văn phòng Bộ

  Thường xuyên

  3

  Tích hợp, đưa vào triển khai chính thức việc thanh toán trực tuyến phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ trên nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia.

  Việc thanh toán trực tuyến được thực hiện

  Trung tâm Thông tin

  - Cục GĐ, HĐXD, HTKT, K.TXD, TTr.

  - Văn phòng Bộ.

  Tháng 1/2021 và thường xuyên

  4

  Tích hợp, triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên toàn quốc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

  Dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, thu phạt VPHC lĩnh vực XD được thực hiện

  Trung tâm Thông tin

  - Cục HĐXD, Vụ QHKT, Thanh tra Bộ.

  - Văn phòng Bộ

  Tháng 1/2021 và thường xuyên

  5

  Tích hợp, triển khai chính thức việc thanh toán trực tuyến thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

  Dịch vụ thu phạt trực tuyến được thực hiện

  Trung tâm Thông tin

  - Thanh tra Bộ.

  - Văn phòng Bộ.

  Quý I/2020 và thường xuyên

  VI

  Triển khai cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

  1

  Rà soát, đơn giản hóa, giảm thiểu các bước trung gian trong quy trình nội bộ giải quyết TTHC

  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được đơn giản hóa

  Các đơn vị giải quyết TTHC

  Văn phòng Bộ

  Thường xuyên

  2

  Hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ

  Phần mềm được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu người sử dụng

  Trung tâm Thông tin

  - Các đơn vị giải quyết TTHC.

  - Văn phòng Bộ

  Tháng 1/2021

  3

  Hoàn thiện chức năng thống kê, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ

  Các chức năng này được hiển thị và hoạt động trên phần mềm

  Trung tâm thông tin

  Văn phòng Bộ

  Tháng 1/2021

  4

  Cập nhật, hoàn thiện chức năng đánh giá mức độ hài lòng của người dân/doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của Bộ

  Phần mềm có chức năng đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

  Trung tâm Thông tin

  - Các đơn vị giải quyết TTHC.

  - Văn phòng Bộ

  Quý I/2021

  5

  Tổ chức, triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa

  Báo cáo hoạt động của Bộ phận một cửa

  Văn phòng Bộ

  Đơn vị giải quyết TTHC

  Định kỳ theo thời hạn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC hoặc đột xuất theo yêu cầu của CP, Thủ tướng CP. VPCP

  6

  Báo cáo tình hình giải quyết TTHC

  Báo cáo

  Đơn vị giải quyết TTHC

  Văn phòng Bộ

  7

  Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

  Báo cáo

  Văn phòng Bộ

  Đơn vị giải quyết TTHC

  VII

  Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

  1

  Đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

  Báo cáo

  Văn phòng Bộ

  - Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị.

  - Trung tâm Thông tin

  Định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của CP, Thủ tướng CP, VPCP

  2

  Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua Cổng thông tin điện tử của Bộ

  Phản ánh, kiến nghị

  Trung tâm Thông tin

  Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị; Văn phòng Bộ

  Thường xuyên

  3

  Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia

  Phản ánh, kiến nghị

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị

  Thường xuyên

  4

  Xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

  Văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị

  Đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị

  Văn phòng Bộ

  Thường xuyên

  VIII

  Thực hiện các nhiệm vụ khác

  1

  Lồng ghép hoạt động kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 trong hoạt động kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại một số đơn vị thuộc Bộ.

  Kết luận kiểm tra

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các cục, vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ.

  Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra

  2

  Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

  Hội nghị, tài liệu tập huấn

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị liên quan

  Khi có quy định mới liên quan

  3

  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

  Báo cáo

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị liên quan

  Hàng quý, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của CP, Thủ tướng CP, VPCP.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1605/QĐ-BXD 2020 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 1605/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 23/12/2020
  Hiệu lực: 23/12/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới