logo

Quyết định 1908/QĐ-UBND thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Bắc Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1908/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Linh
  Ngày ban hành: 05/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TNH BC GIANG
  -------

  Số: 1908/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Bắc Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC GIANG

  ----------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 30/10/2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ, công khai trên Trang thông tin điện tử; cập nhật, sửa đổi trên Phần mềm một cửa điện tử và quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;
  - Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
  - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
  - Trung tâm Hành chính công tỉnh (SNV);
  - Lưu: VT, KSTT (2b).
  Bản điện tử:
  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - UBND các huyện, thành phố.
  - VP UBND tỉnh:
  + CVP, các PVP UBND tỉnh;
  + Các phòng, đơn vị.

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Linh

   

  DANH MỤC PHỤ LỤC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1908/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

   

  STT

  Phụ lục số

  Tên phụ lục

  1

  Phụ lục số 01

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghiệp

  2

  Phụ lục số 02

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  3

  Phụ lục số 03

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  4

  Phụ lục số 04

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

  5

  Phụ lục số 05

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư

  6

  Phụ lục số 06

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  7

  Phụ lục số 07

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  8

  Phụ lục số 08

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

  9

  Phụ lục số 09

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

  10

  Phụ lục s 10

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

  11

  Phụ lục số 11

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  12

  Phụ lục số 12

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  13

  Phụ lục số 13

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  14

  Phụ lục số 14

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  15

  Phụ lục số 15

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  16

  Phụ lục số 16

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  17

  Phụ lục số 17

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  18

  Phụ lục số 18

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh

  19

  Phụ lục số 19

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh

  20

  Phụ lục số 20

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

  21

  Phụ lục số 21

  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Điện lực tỉnh

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1908/QĐ-UBND thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Bắc Giang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
  Số hiệu: 1908/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 05/12/2018
  Hiệu lực: 05/12/2018
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Linh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới