logo

Quyết định 192/QĐ-BGTVT Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 192/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Nhật
  Ngày ban hành: 28/01/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/03/2019 Tình trạng hiệu lực: Chưa áp dụng
  Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 192/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BLĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  -------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cNghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức ng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chc của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tc hành chính;

  Căn cứ Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của các Nghđịnh ln quan đến kim soát thủ tục hành chính;

  Căn cThông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hưng dn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Theo đề nghcủa Chánh Văn phòng Bvà Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này thủ tục hành chính b bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chc năng qun lý của Bộ Giao thông vận tải.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Như điều 3;
  -
  Cc KSTTHC (VPCP);
  -
  Cổng TTĐT Bộ GTVT;
  - Lưu: VT, VP (KSTTHC).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Nhật

   

  PHỤ LỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BGIAO THÔNG VẬN TẢI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cp trung ương

  1

  B-BGT-284943-TT

  Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế

  Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019

  Đường thủy nội địa

  Cục Đường thủy ni đa VN

   

   

   

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới